Anskaffelsesordbok

Anskaffelsesordboka er en samling av sentrale begreper i en offentlig anskaffelseshverdag. Utvalget er ikke fullstendig, men et prioritert utvalg. Ordboka skal gi en forståelse av betydningen vi legger i et begrep når vi bruker det i veiledning på Anskaffelser.no, og er ikke nødvendigvis en offisiell definisjon. Ordlista vil bli revidert og oppdatert fortløpende.

Alfabetisk liste

Aktsomhetsvurdering
Allmenngjorte tariffavtaler 
Alternativt tilbud
Anbud
Anbudskonkurranse

Anskaffelse
Anskaffelse av høyrisikoprodukter
Anskaffelse av innovasjon
Anskaffelsesdokumentene
Anskaffelsesprosess
Anskaffelsesprosedyrer
Anskaffelsesprotokoll
Anskaffelsesstrategi
Arbeidslivskriminalitet (Sosial dumping)
Avrop
Begrenset anbudskonkurranse
Begrenset tilbudskonkurranse
Berørte leverandører
Bestilling
CPC-kode

CPV-kode
Deklarasjon
Dialog med markedet
Dialogkonferanse
Direkte anskaffelse
DOFFIN
Dynamisk innkjøpsordning
Egenerklæring
Egenrapportering
Elektronisk auksjon
ESPD
Etiske kontraktsvilkår
Fellesavtale
FOA
Forskning- og utvikling (FoU)
Funksjonskrav
Funksjonsspesifikasjon
Førkommersielle anskaffelser
Gradvis innovasjon
Grunnleggende prinsipper i LOA
Høyrisikolisten til DFØ
ILOs kjernekonvensjoner
Informasjonsplikt
Innkjøp
Innovasjon
Innovasjonspartnerskap
Innovative anskaffelser
Innovasjonsvennlig anskaffelse
Intensjonskunngjøring
Internkontroll
Karensperiode
Kategoristyring
Konkurranse med forhandling
Konkurransegrunnlag
Konkurransepreget dialog
Konkurransestrategi
Kontrakt
Kontraktsstrategi
Kontraktsvilkår
Kravspesifikasjon
Kvalifikasjonskrav
Kunngjøring
Landsomfattende tariffavtale
Leverandørkjede
Leverandørkonferanse
LOA
Livssyklus
Livssyklusanalyse (LCA)
Livssykluskostnad (LCC)
Lønns- og arbeidsvilkår
Markedsdialog
Markedsundersøkelse
Merkeordning
Miljømerke
Plan- og designkonkurrans
Prekvalifisering
Prispress
Påseplikt
Radikal innovasjon
Rammeavtale
Risiko
Risikostyring
Samkjøpsavtale
Samsvarsorgan
Sosial dumping
Sosial merkeordning
Sosialt ansvar
Standard
Styringsparamenter (KPI)
TED-databasen
Terskelverdi
Tilbud
Tildelingskriterier
Veiledende kunngjøring
Ulovlig direkte anskaffelse
Utvelgelse av leverandører
Ytelses- eller funksjonskrav
Åpen anbudskonkurranse
Åpen tilbudskonkurranse

A-B-C

Aktsomhetsvurdering

En internasjonalt anerkjent metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.  

Allmenngjorte tariffavtaler 

En allmenngjort tariffavtale er en forskrift som angir en minimumsstandard for lønns- og arbeidsvilkår innenfor en bransje.

Alternativt tilbud

Et tilbud som på oppdragsgiverens oppfordring beskriver en annen løsning enn den som er beskrevet i anskaffelsesdokumentene.

Anbud

Bindende tilbud (inngitt i en anbudskonkurranse) om å levere en vare, yte en tjeneste eller utføre et bygg- og anleggs, som kan aksepteres av oppdragsgiver uten behov for forhandlinger, hvor presiseringer og avklaringer er tillatt, men hvor forhandlinger er forbudt.

(Se Tilbud)

Anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som ikke tillater forhandling. Prosedyre for tildeling av oppdrag (også rammeavtale) om levering av varer, utførelse av en tjeneste eller entrepriseoppdrag for oppdragsgiver. Forbudt å forhandle om, og endre anbudet etter anbudsfristens utløp. To versjoner, henholdsvis åpen og begrenset anbudskonkurranse.

(FOA §4-2 Sml. Konkurransepreget dialog, Konkurranse med forhandling)

Anskaffelse

Aktivitet med sikte på å dekke et behov for varer, tjenester eller bygg og anleggsarbeider.

(Se Innkjøp)

Anskaffelse av høyrisikoprodukter

En anskaffelse av et produkt som har dokumentert høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden anses som en anskaffelse av høyrisikoprodukter. DFØs høyrisikoliste har eksempler på produktkategorier som anses som høyrisikoprodukter. Når du anskaffer et høyrisikoprodukt har du som offentlig innkjøper en plikt til å ha egnede rutiner for å fremme grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Anskaffelse av innovasjon

Anskaffelse hvor oppdragsgiver aktivt søker et produkt eller tjeneste som ikke er tilgjengelig i markedet. I denne typen anskaffelser har oppdragsgiver en aktiv rolle som bestiller gjennom hele utviklingsprosessen.

(Finn riktig metode)

Anskaffelsesdokumentene

Fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og det europeiske egenerklæringsskjemaet.

(FOA § 4-2.Dokumenter b))

Anskaffelsesprosess

Prosessmodell for gjennomføring av alle faser i en anskaffelse. Disse er: Avklare behov og forberede konkurransen – Konkurransegjennomføring – Kontraktsoppfølging.

Anskaffelsesprosedyrer

Anskaffelsesprosedyre er en formalisert fremgangsmåte for gjennomføring av en anskaffelsesprosess. De viktigste prosedyrene (konkurranseformene) er:

  • Begrenset tilbudskonkurranse
  • Åpen tilbudskonkurranse
  • Åpen anbudskonkurranse
  • Begrenset anbudskonkurranse
  • Konkurranse med forhandling
  • Konkurransepreget dialog
  • Innovasjonspartnerskap

(FOA § 8-3. Tillatte anskaffelsesprosedyrer)

Anskaffelsesprotokoll

Virksomhetens dokumentasjon av anskaffelsen som skal beskrive og dokumentere alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, inkludert begrunnelse for valg av leverandør. Protokoll skal føres for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Protokollen er offentlig.

(FOA § 10-5. Anskaffelsesprotokoll)

Anskaffelsesstrategi

Viser virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser. Den prioriterer endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål.

Arbeidslivskriminalitet (Sosial dumping)

Sosial dumping forekommer når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler. Dette omfatter regler om arbeidstid og krav til bostandard, samt når arbeidstakere tilbys lønn eller andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller at tilbudt lønn og ytelser ikke er i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrift der det finnes.

(Se St.mld.nr 29 (2010-2011))

Avrop

Bestilling av en vare eller tjeneste på en tidligere inngått avtale. Som for eksempel tildeling av kontrakt under en rammeavtale.

(Se Bestilling, Rammeavtale)

Begrenset anbudskonkurranse

En to-trinns anskaffelsesprosedyre over EØS terskelverdi, der du etter å ha kunngjort den begrensede konkurranse, velger ut og inviterer det antallet leverandører som du har oppgitt i kunngjøringen etter objektive og forutsigbare kriterier. Kun de leverandører som du inviterer, kan innlevere tilbud. Det er ikke lov å forhandle i denne prosedyren. 

(FOA § 23-6. Gjennomføring av åpen og begrenset anbudskonkurranse)

(Se Åpen anbudskonkurranse)

Begrenset tilbudskonkurranse

En to-trinns anskaffelsesprosedyre tillatt brukt under EØS-terskelverdi. Etter å ha kunngjort anskaffelsen kan alle interesserte leverandører levere en forespørsel om å delta i konkurransen. Du skal velge ut det antallet du har oppgitt i kunngjøringen etter objektive og forutsigbare kriterier. Bare de leverandørene som blir invitert av oppdragsgiveren, kan gi tilbud.

(FOA § 9-2. Gjennomføring av åpen og begrenset tilbudskonkurranse)

(Se Åpen tilbudskonkurranse)

Berørte leverandører

Leverandørene som har levert en forespørsel om å delta i konkurransen og ikke har fått en meddelelse om at forespørselen er avvist eller forkastet, og alle leverandørene som har gitt tilbud.

Bestilling

Ordre fra virksomheten til leverandør om levering av varer og tjenester i henhold til avtalte kontraktsbetingelser.

CPC-kode

Et referansenummer som viser til De forente nasjoners sentrale produktnomenklatur.

CPV-kode

Et referansenummer som viser til EU-kommisjonens felles klassifikasjon for offentlige innkjøp. Forkortelsen står for Common Procurement Vocabulary.

D-E-F-G

Dialog med markedet

Kontakt med markedet med formål om å innhente informasjon eller råd som er relevant for planlegging og gjennomføring av en anskaffelse. Dette kan være for eksempel markedsundersøkelse, konkurransegrunnlag på høring på Doffin, informasjonsmøter og dialogkonferanse. Ved innhenting av råd er forutsetningen at rådene ikke har konkurransevridende effekt eller fører til brudd på likebehandlingsprinsippet.

(Se FOA §§ 8-1 og 8-2 og FOA kapittel 12)

(Se Markedsdialog)

Deklarasjon

Er en egenerklæring. Brukes for eksempel om meddelelse til tollmyndighetene om fortolling eller erklæring til myndighetene om farlig avfall.

Dialogkonferanse

Dialogkonferanser er en konferanse mellom oppdragsgiver og ulike aktører. Målet er å få innspill om hva som finnes i markedet og ulike måter for å gjennomføre en fremtidig anskaffelse som løser virksomhetens behov.

Direkte anskaffelse

Avtaleinngåelse uten forutgående konkurranse. For å kunne inngå en kontrakt uten konkurranse, kreves det at du har hjemmel i LOA og FOA. Dette er en snever unntakshjemmel.

(Se Intensjonskunngjøring)

DOFFIN

Database for offentlige innkjøp. Den norske offisielle databasen for kunngjøringer.

(Se TED-databasen)

Dynamisk innkjøpsordning

En fullstendig elektronisk prosess som gir rask og enkel tilgang på tilbud fra et stort leverandørmarked.

(FOA §§ 26-4 – 26-7)

Egenerklæring

Foreløpig dokumentasjon som leverandøren skal levere sammen med tilbudet eller forespørselen om å delta i konkurransen på at han oppfyller kvalifikasjonskravene, at det ikke foreligger grunn for avvisning og at han oppfyller eventuelle utvelgelseskriterier.

(FOA § 8-10. Egenerklæring)

(Se ESPD)

Egenrapportering

Et skjema leverandøren skal fylle ut med informasjon om hvordan de jobber med etterlevelse av ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Brukes gjerne i kontraktsoppfølging for å sikre at leverandøren etterlever kravene i etiske kontraktsvilkår.

Elektronisk auksjon

Elektronisk prosess for å rangere tilbud. Krever en forutgående prosess for fullstendig å vurdere tilbudene, slik at de kan rangeres med metoder for automatisk vurdering. Deretter gjennomføres en gjentagende prosess der priser og enkelte nye elementer i tilbudene kan bli justert.

(FOA § 27-2. Generelle regler om elektroniske auksjoner)

ESPD Det europeiske egenerklæringsskjemaet

Det europeiske egenerklæringsskjemaet er en erklæring fra leverandørene om at de oppfyller de kvalifikasjonskrav og eventuelle utvelgelseskriterier som du har angitt i skjemaet, og at det ikke foreligger grunner for avvisning på grunn av forhold ved leverandøren. Skjemaet er standardisert i hele EØS-området, og fungerer i utgangspunktet som foreløpig dokumentasjonsbevis. (FOA § 17-1. Det europeiske egenerklæringsskjemaet)

(Se Egenerklæring)

Etiske kontraktsvilkår

DFØ og Etisk handel Norge har laget et etisk kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Det kalles gjerne etisk kontraktsvilkår. Kontraktsvilkåret bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som metode. Kontraktsvilkåret inneholder krav leverandøren skal overholde i kontraktsperioden.

Fellesavtale

Avtale som en enhet har inngått på vegne av flere virksomheter eller avdelinger. Statens Innkjøpssenter inngår for eksempel avtaler på vegne av flere andre statlige virksomhetene. Disse virksomhetene er forpliktet til å kjøpe fra avtalen dersom de skal anskaffe og den dekker et behov de har. Fellesavtaler blir også ofte kalt Samkjøpsavtaler (bla i Oslo kommune) eller Sentrale avtaler (Statens personalhåndbok).

FOA

Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser

Forskning- og utvikling (FOU)

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er skapende arbeid på systematisk grunnlag med henblikk på å øke den vitenskapelige og tekniske viten.

Funksjonskrav

 (Se Ytelses- og funksjonskrav)

Funksjonsspesifikasjon

 (se Ytelses- og funksjonskrav)

Førkommersielle anskaffelser

Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. (Se FOA § 1-3 (2) g (FoU-unntaket))

Gradvis innovasjon

Angir nyvinningens endringskraft og egenart; moderat og skrittvis (inkrementell). Eksempelvis gjennomføring av vesentlige fornyelser og forbedringer av eksisterende produkter og tjenester. 

Grunnleggende prinsipper i LOA

De grunnleggende prinsippene i LOA (Lov om offentlige anskaffelser) er konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Konkurranse – Offentlige oppdragsgivere skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse. Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene. Det kreves særskilt hjemmel for ikke å avholde en konkurranse.

Likebehandling – forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og usaklig forskjellsbehandling på annet grunnlag. Oppdragsgiver kan ikke fastsette krav eller kriterier, eller foreta handlinger eller unnlatelser, som gjør at utenlandske leverandører diskrimineres og/eller at norske leverandører favoriseres. Oppdragsgiver skal også sikre at alle potensielle leverandører gis like muligheter ved at like tilfeller skal behandles likt, og ulike tilfeller behandles ulikt, med mindre noe annet er saklig og objektivt begrunnet.

Forutberegnelighet – Oppdragsgiver skal sikre at anskaffelsesprosessen er forutsigbar for leverandørene og skal sikre åpenhet om alle stadier i anskaffelsesprosessen. Skal gjøre det mulig for leverandørene å vurdere om de vil delta i konkurransen samt sikre at leverandørene kan stole på at de angitte opplysningene om konkurransen blir fulgt.

Etterprøvbarhet – Kravet om etterprøvbarhet skal ivareta leverandørenes rettsikkerhet og gjøre det mulig å sjekke både om oppdragsgiver har fulgt reglene som gjelder for konkurransen, og om det offentlige har opptrådt på en måte som forvalter samfunnets ressurser effektivt. 

Forholdsmessighet – Krav til at oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet. Prinsippet får betydning for gjennomslagskraften til de andre grunnleggende prinsipper.

H-I-J-K

Høyrisikolisten til DFØ

Eller høyrisikoproduktlisten, er et verktøy på anskaffelser.no, som gir informasjon om produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Høyrisikolisten gir nyttig informasjon om risiko innen ulike produktkategorier, og anbefalinger ved anskaffelse innenfor produktkategoriene.

ILOs kjernekonvensjoner

ILO er FNs organisasjon for å promotere anstendige arbeidsforhold for arbeidere over hele verden. ILO har definert fire områder som særlig viktige. Disse kjernekonvensjonene omhandler tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og fagforeningsrettigheter.


Informasjonsplikt

Oppdragsgiver skal i kontrakten kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Se forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 6.

Innkjøp

Aktivitet med sikte på å dekke et behov for levering av varer, utførelse av en tjeneste eller utførelse av bygg- og anleggsarbeider.

(Se Anskaffelse)

Innovasjon

Innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

(FOA § 4-5.Andre definisjoner h))

Oppsummert kan det beskrives slik: Innovasjon definerer vi som noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi.

Innovasjonspartnerskap

Anskaffelsesprosedyre som legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. (FOA § 13-1. Tillatte anskaffelsesprosedyrer)

(Mer om Innovasjonspartnerskap)

Innovative anskaffelser

Gjennomføring av anskaffelsesprosessen slik at den muliggjør og/eller resulterer i innovasjon. Dekker både anskaffelser som legger til rette for innovasjon (innovasjonsvennlige anskaffelser), og anskaffelser som aktivt søker innovasjon (anskaffelse av innovasjon).

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Anskaffelser som legger til rette for og oppfordrer til innovative løsninger, uten at anskaffelsen har dette som et krav. Utelukker ikke at oppdragsgiver kan ta i bruk eksisterende løsninger og/eller dra nytte av andres innovasjon på det aktuelle området. 

(Se Hvor begynner en innovativ anskaffelse)

Intensjonskunngjøring

Oppdragsgiver kan kunngjøre en intensjonskunngjøring om at han har til hensikt å inngå kontrakt med en navngitt leverandør(er) dersom det er hjemmel til å inngå en direkte anskaffelse. Formålet er å informere markedet. Kontrakten kan ikke inngås før etter 10 dager etter kunngjøirngen (regnet fra dagen etter kunngjøringen). Intensjonskunngjøringen fritar ikke oppdragsgiver fra også å kunngjøre selve kontraktsinngåelsen.  Tilsvarende mulighet foreligger der oppdragsgiver har gått over fra anbudskonkurranse til konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jr§ 13-3. 

(FOA 21-5. Intensjonskunngjøring)

Internkontroll

Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: - målrettet og effektiv drift, - pålitelig rapportering, - overholdelse av lover og regler.

Karensperiode

Tidsrommet mellom meddelelsen om valg av leverandør og det tidspunkt oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakten.  Over EØS terskelverdien skal karentsperioden være minst 10 dager der det brukes elektronisk kommunikasjon. Der det ikke brukes elektronisk kommunikasjon er karensperioden minst 15 dager, jf FOA § 25-2. Under EØS terskelverdien er det ikke satt noen minimumsfrist, fristen er angitt som "rimelig karensperiode", jf FOA § 10-2.

(FOA § 4-5.Andre definisjoner g))

Kategoristyring

Kategoristyring innebærer å inndele innkjøpene i grupper (kategorier) som understøtter behovene til virksomheten. Hver kategori styres for å utnytte markedets muligheter og oppnå reduserte kostnader.

Konkurranse med forhandling

Anskaffelsesprosedyre der oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører.

(FOA § 13-1. Tillatte anskaffelsesprosedyrer)

Konkurransegrunnlag

Oppdragsgivers invitasjon til markedet om å delta i konkurranse om å gi tilbud på det som skal leveres, med beskrivelse av hva som skal anskaffes, hvordan konkurransen skal gjennomføres, krav til deltagelse og tilbud. Ved begrensede prosedyrer går konkurransegrunnlaget kun til de kvalifiserte og utvalgte.

(Se Anskaffelsesprosedyrer og Anskaffelsesdokumentene)

Konkurransepreget dialog

Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere runder fører dialog med leverandører før det gis konkurrerende tilbud. I etterfølgende prosess er det ikke anledning til å forhandle. Kun leverandører som er invitert av oppdragsgiver gjennom prekvalifisering kan delta. 

(FOA § 23-8. Gjennomføring av konkurransepreget dialog)

Kontraktsstrategi

En helhetlig plan for hvordan en konkret anskaffelse skal gjennomføres, følges opp og evalueres. En plan med vurderinger og valgte virkemidler for å skape best mulig konkurranse. Vurderinger er for eksempel vurdering risiko med forslag til risikohåndtering, markedsanalyse, økonomiske konsekvenser, tidsplan, valg av prosedyre, spesifikasjonstype, eventuelt oppdeling av kontrakt, risikofordeling, rolle og ansvarsfordeling, prismodell og kontraktsvilkår for anskaffelsene. I tillegg omfatter den en plan for kontraktsoppfølging og evaluering med rolle- og ansvarsfordelin.  

Kontrakt

Gjensidig bebyrdende avtale som en eller flere oppdragsgivere inngår skriftlig med en eller flere leverandører.

Kontraktsvilkår

Partenes rettigheter og forpliktelser i kontraktsperioden. Krav til gjennomføring av kontrakten (inkludert avvikshåndtering).

Kontrollplikt

Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes i relevante kontrakter, se forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 7.

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonene skal angi kravene som stilles til egenskapene til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som oppdragsgiveren skal anskaffe. Kravene skal ha tilknytning til levreansen. Det bør som hovedregel stilles så åpne krav som mulig i form av ytelses- og funksjonskrav, da det legger til rette for markedets beste løsningsforslag.

(FOA  § 8-5 og § 15-1. Kravspesifikasjoner)

Kvalifikasjonskrav

Oppdragsgiveren kan stille krav til at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontrakten. Kravene kan omfatte registrering, autorisasjoner mv., økonomisk og finansiell kapasitet og tekniske og faglige kvalifikasjoner. Som tekniske og faglige kvalifikasjoner kan relevant erfaring, utdannelse, kompetanse, kapasitet, kvalitetssikringsrutiner og miljøledelsestak angis. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres.

(FOA kapittel 16 over EØS terskelverdien og § 8-7 under EØS terskelverdien. Kvalifikasjonskrav)

Kunngjøring

Publisering av informasjon om en konkurranse eller resultatet av den. Kunngjøring regnes som et av de viktigste virkemidlene for å sikre at oppdragsgiveren opptrer i samsvar med de grunnleggende prinsippene.  Kunngjøringen skal utarbeides på elektroniske skjemaer, som finnes på Doffin.no. Disse skjemaene er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

L-M-N-O-P-R

Landsomfattende tariffavtale

En landsomfattende tariffavtale er en tariffavtale inngått mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for en bransje eller sektor.

Leverandørkjede 

En leverandørkjede utgjøres av de leverandørene som er involvert i fremstillingen av kontraktsarbeidet.

Leverandørkonferanse

Orientering til leverandørmarkedet generelt om virksomhetens fremtidige behov.

LOA

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser.

Livssyklus

Alle faser i hele varens, tjenestens eller bygge- og anleggsarbeidets levetid fra anskaffelsen av råvarer eller opparbeidingen av ressurser, til avhendingen, kasseringen eller opphøret. Dette inkluderer blant annet forskning og utvikling, produksjon, handel, transport, bruk og vedlikehold.

Livssyklusanalyse (LCA)

LCA, en forkortelse av livssyklusanalyse, er en systematisk analyse av klima- og miljøbelastningen fra et produkt sin livssyklus. Denne livssyklusen kan inkludere uttak av råmaterialer, produksjon, bruksfasen, resirkulering, avhending og transport i alle ledd.

Livssykluskostnad (LCC)

LCC, en forkortelse av Life Cycle Cost, inkluderer kostnader som oppstår gjennom hele produktets eller tjenestens livssyklus og kan også inkludere miljøkostnader og avhendingskostnader.

Lønns- og arbeidsvilkår

Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Markedsdialog

Se dialog med markedet.

Markedsundersøkelse

Kartlegging av aktuelle leverandører, varer og tjenester, og konkurransesituasjonen i markedet.

Merkeordning

Merkeordninger brukes av produsenter og leverandører i sin markedsføring av produkter og tjenester. Noen av dem er informative mht hva som er ivaretatt ved produktet eller tjenesten, som for eksempel at ytelsene er etisk produsert, at de har lav miljøbelastning, at det er sunne matprodukter, bærekraftig trevirke,  lavt energibruk, at ytelsen er norsk produsert etc. Se merkeoversikten til forbrukderrådet.

En merkeordning kan være 3. parts sertifisert se Miljømerke.

Miljømerke

Et miljømerke er en merkeordning som viser hvilke(n) miljøegenskap(er) som er ivaretatt i produktet eller tjenesten. Det kan være miljømerker som har underliggende merkekrav som skal bidra til å redusere miljøbelastningen i hele livssyklusen av ytelsen (fler-kravs merker) og det kan være miljømerker som kun har krav knyttet til enkelte områder som for eksempel lavt energibruk eller bærekraftig trevirke (ett-kravs merker).

Noen merkeordninger er 3. parts sertifisert som Svanemerket, EU-Blomsten eller Blaue Ängel. Disse merkeordningene er utviklet i henhold til ISO 14024 som ser på miljøbelastningen i hele livssyklusen. Andre merkeordninger viser at energisparende teknologi, som for eksempel på kjøleskap, elektroniske produkter overholder EUs regler til energikrav. NVE fører tilsyn med at kravene blir overholdt i Norge

Andre merkeordninger kan være produsentens egen merkeordning som i realiteten kun er en egenerklæring.

Plan- og designkonkurranse

En plan- og designkonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som gjør det mulig for oppdragsgiveren å få utarbeidet et planleggings- eller prosjekteringsarbeid, inkludert en design, gjennom en konkurranse der en jury kårer en eller flere vinnere.

(FOA § 31-1. Definisjon)

Prekvalifisering

Se utvelgelse av leverandører

Prispress

Et begrep som gjerne brukes for å beskrive presset  om å levere billige ytelser, som leverandørene kan oppleve dersom priselementet vektes høyt i konkurransen. Dersom prispresset blir for høyt, kan det gå utover grunnleggende menneskerettigheter lenger ned i leverandørkjeden.

Påseplikt

Oppdragsgivere skal påse at allmenngjøringsforskriftene følges av underleverandører i bransjer der disse forskriftene gjelder. De har også en plikt til å informere underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår som følger av disse forskriftene. Se forskrift om informasjons-, påseplikt og innsynsrett. 

Radikal innovasjon

Angir nyvinningens endringskraft og egenart; bryter med det eksisterende og tradisjonelle. Omtales også som disruptive, som kan snu opp ned på hele bransjer, og kan endre både de kommersielle spillereglene og kundenes (brukernes) forventninger. 

Rammeavtale

Avtale som en eller flere oppdragsgivere inngår med en eller flere leverandører, og som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontrakter som oppdragsgiveren skal inngå i løpet av en bestemt periode, særlig om pris og mengde.

 (FOA § 4-1.Kontraktstyper i)) (Se Kontrakt, Avrop)

Risiko

Risiko kombinerer sannsynligheten og konsekvens av en hendelse som kan inntreffe. Risikovurdering innebærer en analyse av risikoens størrelse, en evaluering av om risikonivået er akseptabelt, og en vurdering av mulige tiltak for å redusere sannsynlighet eller konsekvenser av hendelsen.

Risikostyring

Prosess for å identifisere, vurdere og prioritere hendelser som kan påvirke virksomhetens måloppnåelse, både positivt og negativt. Hensikten er å følge opp med ressurser for å minimere, kontrollere og styre sannsynligheten og konsekvensen av uheldige hendelser, eller maksimere realisering av potensielle gevinster.

(Se ISO31000)

S-T-U-V

Samkjøpsavtale

Se Fellesavtale

Samsvarsorgan

Samsvarsorgan er en uavhengig virksomhet som verifiserer om gitte krav er oppfylt for en ordning, produkt, tjeneste, metode ol.
Norsk Akkreditering er en statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet og er Norges nasjonale organ for teknisk akkreditering. Akkreditering er en uavhengig vurdering av en virksomhet, kompetanse og ledelsessystem mot internasjonale akkrediteringsstandarder. Virksomheter som er akkreditert kan være laboratorier, kalibreringsorganer, produkt- eller systemsertifisører ol.

Sentral avtale

Se Fellesavtale

Sosial merkeordning

En sosial merkeordning er en tredjepartssertifisert merkeordning med merkekrav som retter seg mot produksjonen av varer i lavkostland for å sikre at arbeiderne har gode arbeidsforhold og at de grunnleggende ILO-konvensjonene blir overholdt. Eksempel på sosiale merkeordninger er Fairtrade, UTZ og Rainforest Alliance.

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar i offentlige anskaffelser handler om at oppdragsgivere stiller krav til leverandører om at de som har vært involvert i produksjon av varene som kjøpes, har ordentlige arbeidsforhold i samsvar med internasjonale menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Standard

En offentlig tilgjengelig teknisk spesifikasjon som er godkjent av et anerkjent nasjonalt, europeisk eller internasjonalt standardiseringsorgan.

(FOA § 4-4. Standarder og spesifikasjoner)

Styringsparamenter (KPI)

Key Performance Indicators (KPI) er mål og styringsindikatorer (nøkkeltallsindikator), som angir grad av måloppnåelse på definerte områder.

TED-databasen

Tenders Electronic Daily (TED). Den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer.

(Se Doffin)

Terskelverdi

Terskelverdier er beløpsgrenser som angir hvilken del av forskriften (FOA) som kommer til anvendelse for en anskaffelse som skal kunngjøres. Det er den anslåtte verdi for hver anskaffelse (som kan bestå av flere delkontrakter) inklusive opsjoner som skal medregnes.

(FOA § 5-3. EØS-terskelverdier)

Tilbud

Tilbud, den mengde av et gode som blir frembudt for salg.

(se Anbud)

Tildelingskriterier

Kriterier for kontraktstildeling som oppdragsgiver skal vurdere tilbudene etter. Kriteriene må ha tilknytning til det som skal leveres og være egnet til å skille tilbudene fra hverandre.  

(FOA § 8-11. Tildelingskriterier)

Ulovlig direkte anskaffelse

Anskaffelse oppdragsgiver har gjennomført i strid med kunngjøringsplikten. Omfatter både anskaffelser der denne skulle vært kunngjort, og der oppdragsgiver bare har kunngjort i Doffin når regelverket pålegger kunngjøringsplikt i TED-databasen.

Utvelgelse av leverandører

I konkurranser der du ønsker å begrense konkurransen (pre-kvalifisere leverandører) skal du angi i kunngjøringen den nedre eventuelt også øver grense for antall leverandører som velges til å inngi tilbud. Kriteriene du angir skal være objektive og ikke-diskriminerende.

Veiledende kunngjøring

Oppdragsgiveren kan gjøre sine planlagte anskaffelser kjent ved å publisere en veiledende kunngjøring. Kunngjøringen skal inneholde en kort beskrivelse av anskaffelsene.

(FOA § 21-3. Veiledende kunngjøring)

Ytelses- eller funkjsonskrav

Krav til leveransens ytelser og funksjon (gjerne i form av hvilket behov/formål som skal dekkes og hvilke resultater som skal nås) fremfor detaljerte spesifikasjoner av hvordan oppgaven skal løses. Ytelses- og funksjonskrav  inngår i kravspesifikasjonen og legger til rette for leverandørenes beste løsningsforslag på oppdragsgivers behov. Ytelses- og funksjonskrav blir også ofte kalt Åpne spesifikasjoner.

(Se Kravspesifikasjon)

Åpen anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som etter en kunngjøring tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud. Det er ikke tillatt å gjennomføre forhandlinger.

(FOA § 23-6. Gjennomføring av åpen og begrenset anbudskonkurranse)

(se Begrenset anbudskonkurranse)

Åpen spesifikasjon

Se ytelses- eller funksjonskrav

Åpen tilbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre tillatt brukt under EØS-terskelverdi for klassisk sektor hvor alle interesserte leverandører gi tilbud. Fleksibel anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver kan tildele kontrakt kun basert på tilbudene slik de forelå ved tilbudsfristens utløp, eller etter å ha en dialog/forhandling med tilbydere før tildeling.

Lenker til lov og forskrift

Oppdatert: 29. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.