Kategoristrategi IKT ‒ for anskaffelser av bærekraftige og sirkulære løsninger og produkter

Kategoristrategi for IKT vil være styrende for hvordan innkjøpssenteret utvikler og tilpasser sin kontraktsportefølje for å dekke virksomhetenes behov. Strategien vil også belyse hvor det skal legges opp til standardiserte løsninger og hvor avtalene må sikre rom for individuelle tilpasninger. Ved valg av innkjøpsområder skal Statens innkjøpssenter vurdere potensialet for gevinster og ivareta konkurransesituasjonen på kort og lang sikt.

Kategoristrategiens formål

Kategoristrategien skal etablere praksis og organisering rustet til å drifte og kontinuerlig se etter muligheter for effektivisering innenfor kategorien IKT. Fellesavtalene som Statens innkjøpssenter inngår skal redusere kostnader, men det er også andre viktige gevinster knyttet til blant annet sikkerhet, bærekraft og god behovsdekning.

Statens innkjøpssenter inngår avtaler for kjøp av varer og tjenester for 190 virksomheter med 150 000 ansatte og 130 000 årsverk og har gjennom dette en betydelig innkjøpsmakt. Dette gir en unik mulighet til å ta en ledende rolle for å sette søkelys på miljø- og samfunnsansvar. Styrende for strategien og alle avtaler omfattet, er at vi skal jobbe for bærekraftige, sirkulære løsninger og produkter.

Denne kategoristrategien er Statens innkjøpsenters styringsdokument og handlingsplan for gjennomføring av statlige fellesavtaler innen IKT-kategorien. Utover dette synliggjør den vårt overordnede planverk innen IKT-kategorien overfor statlige virksomheter, leverandørmarkedet og øvrige interessenter.

Kategoriens avtaleområder

Kategori IKT er en omfattende kategori som omhandler et stort antall potensielle kontraktsområder. Basert på behovs- og markedsundersøkelser er kategori IKT delt inn i fire underkategorier: varer, kommunikasjonstjenester, konsulenttjenester og IKT-systemer. Hver av undergruppene består av flere mulige avtaleområder.

Totalt estimerer vi at IKT-kategorien utgjorde 11,7 mrd. NOK i 2019 eller 11 % av offentlige anskaffelser i staten. Videre utvikling av porteføljen for statlige fellesavtaler innen IKT vil kjøres i to parallelle løp. Et prioriteringsløp for skytjenester og ett prioriteringsløp for øvrige fellesavtaler. Alle avtaleområdene under konsulenttjenester og IKT-tjenester er aktuelle å anskaffe som skytjenester. Prioriteringer innenfor disse kategoriene vil være styrt av programmet for utvikling av Markedsplassen for skytjenester.

Besparelsespotensialet for samtlige avtaleområder som det foreslås å gjennomføre anslås til å ligge på mellom 265‒430 MNOK. Men for at dette potensialet skal kunne realiseres, fordres det at det innføres retningslinjer for hvordan avtalene skal brukes. Gode retningslinjer og rutiner er også viktig for at statlige virksomheter skal ta ut bærekraftspotensialet i varene og tjenestene som anskaffes.

Kategoristrategien for IKT ble godkjent 9. desember 2021

Vi vil spesielt takke alle representanter fra virksomheter som har deltatt i kategorigruppen, innkjøpsrådet, referansegruppen eller som avtaleforvaltere.

Vi takker også leverandører, interesseorganisasjoner og andre eksterne fagspesialister. For å gi riktige forbedringstiltak er bred involvering en forutsetning.

Oppdatert: 28. september 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.