Klima- og miljørisikolisten

Finn informasjon om sentrale klima- og miljøbelastninger for ulike anskaffelser, og tiltak som kan gjøres for å ta hensyn til disse.

Illustrasjonen viser veikart

Skjerpede krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser medfører større oppmerksomhet rundt klima- og miljøhensynet knyttet til offentlige anskaffelser.

Når en offentlig virksomhet skal vurdere om et innkjøp kan gjøres mer klima- og miljøvennlig, trenger de informasjon om hvilke klima- og miljøhensyn som er sentrale for anskaffelsen.

DFØs klima- og miljørisikoliste

I en slik vurdering, anbefaler vi å bruke DFØs klima- og miljørisikoliste.

Listen omfatter CPV-koder på hovednivå (de to første sifrene i koden), en vurdering av sentrale klima- og miljøhensyn som forbindes med anskaffelser innenfor gjeldende CPV-kode, og tiltak og vurderinger som kan gjøres for å ivareta relevante klima- og miljøhensyn.

Listen gir en veiledende oversikt for de CPV-kodene som det ble kunngjort flest konkurranser under i 2022. For vurdering av sentrale klima- og miljøhensyn har DFØ tatt utgangspunkt i forklaringen i veilederen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. For vurdering av klima har DFØ også tatt utgangspunkt i klimaintensiteten knyttet til anskaffelsen (tonn CO2-ekvivalenter per million kroner brukt på kjøp av varer og tjenester).

Tabellen viser DFØs klima- og miljørisikoliste.

CPV-kodeRisiko for klima- og miljøbelastningTiltak og vurderinger
09 – Oljeprodukter, brensel, elektrisitet og andre energikilder

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være middels.

 

Kjøp av fossilt brensel: Utslipp av luftforurensing og klimagasser fra bruken av produktet.

Vurdere hva som er energikilden for det man kjøper.
15 – Næringsmidler, drikkevarer, tobakk og relaterte produkter

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være svært høy.

 

Se på DFØs informasjonssider om mat og måltidstidstjenester for veiledning knyttet til denne CPV-koden.

 

I veiledningen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser kapittel 12 finner du informasjon knyttet til denne CPV-koden.

Se under mat- og drikkeprodukter i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier.
18 – Klær, fottøy, bagasjeartikler og tilbehør

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være svært høy.

 

Stort forbruk av vann, energi, kjemikalier og andre ressurser i produksjonen. Det er også knyttet avfallsproblemer til innkjøp innen denne CPV-koden.

Se DFØs veiledning på bærekraftskriterier for anskaffelser av tekstiler, som blant annet viser til kriterier foreslått av EU.

 

Reduser eller vurdere behovet for nyinnkjøp i tråd med prinsippene i avfallshierarkiet.

30 – Kontor- og PC-maskineri, utstyr og forsyninger bortsett fra møbler og programvarepakker

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være høy.

 

1) PC-utstyr og tilbehør: Utvinning av råmaterialer og produksjon medfører forurensning, redusert natur mangfold og overutnyttelse av knappe ressurser. Avhendingsfasen kan medføre avfallsproblemer.

 

2) Kontorrekvesita og skolemateriell: Utvinning av råmaterialer og produksjon medfører forurensning, redusert natur mangfold og overutnyttelse av knappe ressurser. Avhending av både produkter og emballasje kan medføre avfallsproblemer.

 

4) Multifunksjonsmaskiner: Utvinning av råmaterialer og produksjon medfører forurensning, redusert natur mangfold og overutnyttelse av knappe ressurser. Avhendingsfasen kan fører til avfallsproblemer.

 

5) Datautstyr og servere: Energiforbruket er den mest sentrale miljøbelastningen fra servere.

1 til 4) Reduser eller vurdere behovet for nyinnkjøp i tråd med prinsippene i avfallshierarkiet.

 

1) Se under IT-utstyr i Kriterieveiviseren for krav og tildelingskriterier som kan stilles.

 

2) Se statlig fellesavtale for forbruksmateriell for forslag til krav og kriterier.

 

4) Se statlig fellesavtale for AV-utstyr for forslag til krav og kriterier.

 

5) Se Den Ansvarlige Indkøber for forslag til krav og kriterier som kan brukes.

31 – Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; Belysning

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være høy.

 

Det er knyttet utslipp til bruken av energi ved bruk.

En rekke elektriske apparater er omfattet av energimerkekrav. Oppdragsgivere kan kreve konkrete energiklasser og kombinere krav med kriterier for bedre prestasjon. Se mer info på NVEs hjemmesider: Nye energietiketter for produkter i 2021 (nve.no)
32 – Radio-, fjernsyn-, og telekommunikasjon samt tilhørende utstyr

Klimaintensiteten er estimert til å være middels.

 

Utvinning av råmaterialer og produksjon medfører både forurensning, redusert naturmangfold og overutnyttelse av knappe ressurser. Bruksfasen medfører noe energiforbruk og avhendingsfasen kan fører til avfallsproblemer.
 

Redusere eller vurdere behovet for nyinnkjøp i tråd med prinsippene i avfallshierarkiet.
33 – Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie

1) Diagnostisk utstyr med IKT-komponenter: Utvinning av råmaterialer og produksjon medfører forurensning, redusert natur mangfold og overutnyttelse av knappe ressurser for IKT-utstyr.

 

2) Kirurgisk utstyr og instrumenter med IKT-komponenter: Utvinning av råmaterialer og produksjon medfører forurensning, redusert natur mangfold og overutnyttelse av knappe ressurser for IKT-utstyr. 


3) Medisinske møbler: Se på DFØs informasjonssider om møbler for veiledning generelt om møbler. I veiledningen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser kapittel 13 finner du informasjon knyttet til møbler.

1 og 2) Vurdering av levetid eller frekvens på oppdateringer i tråd med prinsippene i avfallshierarkiet.

 

3) Se under møbler i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier.
 

34 – Transportutstyr og hjelpeprodukter til transport

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være høy.

 

Se på DFØs informasjonssider om transport for veiledning knyttet til denne CPV-koden.

 

I veiledningen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser kapittel 10 finner du informasjon knyttet til denne CPV-koden.

Se i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier for utslippsfrie kjøretøy.

 

Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport stiller miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy.
 

39 – Møbler (inkludert kontor møbler), inventar, husholdningsmaskiner, (utenom belysning) og rengjøringsmidler

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være høy.

 

Se på DFØs informasjonssider om møbler for veiledning knyttet til denne CPV-koden.

 

I veiledningen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser kapittel 13 finner du informasjon knyttet til denne CPV-koden.

Se under møbler i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier.
42 – Industrimaskiner

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være høy.

 

1) Sentrale miljøbelastninger i denne CPV-koden er knyttet til ressursuttak i produksjonsfasen av maskinene, energibruk og utslipp i driftsfasen av maskinene, og spesialavfall i avhendingsfasen av maskinene.

 

2) Rengjøringsmaskiner for utstyr (sykehus, brannvesen m.m): Bruk av helse- og miljøskadelige stoffer.

 

3) Kraner og annet mobile maskiner: Utslipp av luftforurensing, klimagassutslipp og væsker ved bruk.

1) Reduser eller vurdere behovet for nyinnkjøp i tråd med prinsippene i avfallshierarkiet.

 

44 – Konstruksjonsstrukturer og materiale; reserveprodukter til konstruksjon (bortsett fra elektriske apparater)

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være svært høy.

 

Se på DFØs informasjonssider om bygg, eiendom og anlegg for veiledning knyttet til denne CPV-koden.

 

I veiledningen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser kapittel 9 finner du informasjon knyttet til denne CPV-koden.

Se under anlegg eller bygg i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier.
45 – Bygge- og anleggsvirksomhet

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være middels.

 

Se på DFØs informasjonssider om bygg, eiendom og anlegg for veiledning knyttet til denne CPV-koden.

 

I veiledningen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser kapittel 9 finner du informasjon knyttet til denne CPV-koden.

Se under anlegg eller bygg i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier.
50 – Reperasjons- og vedlikeholdstjenester

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være middels.

 

1) Håndverkertjenester og tømrerarbeid: Utslipp av luftforurensing og klimagassutslipp fra transport, da tjenesten kan omfatte regelmessig / mye transport. Det er også viktig å tenke på naturmangfold knyttet til bruk av materiale i tjenesten.

 

2) Vedlikehold og service av tekniske installasjoner: Utslipp av luftforurensing og klimagasser fra transport, da tjenesten kan omfatte regelmessig / mye transport.

 

3) Mobilitetsløsninger og kjøretøyshåndtering: Utslipp av klimagasser og naturinngrep ved utvinning av mineraler og produksjon av kjøretøy kan være relevant. Batterier er den enkeltkomponenten det knyttes mest utslipp til.

 

4) Elektrikertjenester: Utslipp av luftforurensing og klimagasser fra transport, da tjenesten kan omfatte regelmessig / mye transport.
 

1, 2 og 4) Se i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier for null- og lavutslippstransport, og bærekraftig trevirke.

 

1, 2 og 4) Høy kvalitet på utført arbeid og komponenter som brukes er også relevant, for å sikre lengst mulig levetid. Til dette kan man bruke markedsdialog for å identifisere mulige krav eller kriterier, for eksempel i form av lang garanti på utført arbeid og komponenter som vil benyttes.

 

3) EU vedtok i juli 2023 en ny forordning om batterier og kasserte batterier (2023/1542). Batterier som settes på det europeiske markedet skal ha en carbon footprint declaration, antakelig fra 2025. DFØ vil oppdatere veiledningen her når mer info foreligger. 
 

60 – Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være høy.

 

Se på DFØs informasjonssider om transport for veiledning knyttet til denne CPV-koden.

 

I veiledningen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser kapittel 10 finner du informasjon knyttet til denne CPV-koden.

Se under transport i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier.
63 – Hjelpevirksomhet i forbindelse med transport; reisebyråvirksomhet

Klimaintensiteten er estimert til å være svært høy.

 

1) Reisebyråtjenester: Utslipp av luftforurensing og klimagassutslipp ved valg av transportmetode.

 

2) Driftskontrakter og vedlikehold av vei: Utslipp av luftforurensing og klimagassutslipp.
 

1) Se statlig fellesavtale for reisebyråtjenester for forslag til krav og kriterier.

 

1) Vurder muligheten for digitale møter som alternativ for reise.

90 – Avløp, søppel, sanitære og miljømessige tjenester

Klimaintensiteten for CPV-koden er estimert til å være svært høy.

 

1) Vintervedlikehold og brøyting: Utslipp av luftforurensing og klimagassutslipp gjennom transport.

 

2) Renhold: Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer samt utslipp gjennom transport.

 

3) Renovasjon og avfallshåndtering: Utslipp av luftforurensing og klimagassutslipp gjennom transport.
 

1 og 3) Se i Kriterieveiviseren for forslag til krav og kriterier for utslippsfrie kjøretøy.

 

2) Oppdragsgivere kan se til underliggende krav knyttet til renhold fra hhv Miljøfyrtårn eller miljømerket Svanen. Du kan alternativt se hen til svenske Upphandlingsmyndighetens kriterierisett for rengöring, tvätt och hygien, som du finner på denne siden. 

 

 

Liste over alle CPV-kodene på hovednivå

Ikke alle CPV-kodene på hovednivå er nevnt i klima- og miljørisikolisten. DFØ vil i første omgang legge ut informasjon om de CPV-kodene som enten går under de prioriterte kategoriene til DFØ, eller som hadde flest kunngjøringer av konkurranser på Doffin i 2022.

I Excel-filen under finner du en samlet liste for alle CPV-kodene på hovednivå, nivået på klimaintensitetene knyttet til antall kunngjøringer gjort under CPV-koden på hovednivå i 2022.

Klimaintensitet for CPV-kode på hovednivå.xlsx
xlsx 22.19 KB

Hvordan bruke listen

Bruk gjerne listen som utgangspunkt for arbeidet med å ta klima- og miljøhensyn når du skal planlegge en anskaffelse. Den gir deg veiledning i hvilke klima- og miljøbelastninger som er sentrale for enkelte typer anskaffelser og hvordan man kan ta hensyn til dem i anskaffelsesprosessen, enten i planleggingen eller gjennomføringen av anskaffelsen.

Listen gir deg oversikt over:

  • CPV-kodene på hovednivå
  • Risiko for klima- og miljøbelastning, sentrale klima- og miljøbelastninger som det er en risiko for at vil oppstå ved anskaffelser gjort innenfor en CPV-kode på hovednivå
  • Tiltak og vurderinger som kan gjøres for å hensynta klima- og miljøbelastningene
Hvordan listen er utviklet

Listen tar utgangspunkt i innkjøp innenfor CPV-kodene på hovednivå (de to først sifrene i CPV-koden). De andre indikatorene, som klima- og andre miljøbelastninger, er basert på denne inndelingen. I første omgang har DFØ valgt å kun se på de CPV-kodene som hadde flest kunngjøringer på Doffin i 2022.

I vurderingen av hvilke typer innkjøp som er gjort innenfor de ulike CPV-kodene, har DFØ benyttet data om kunngjøringer på Doffin i 2022. Det er i hovedsak tatt utgangspunkt i titlene på kunngjøringene av konkurransene, for å si noe om typen innkjøp innenfor de ulike CPV-kodene.

De sentrale klima- og miljøbelastningene er basert på kvantitativ og kvalitativ informasjon. For klimagassutslipp brukers klimaintensiteter som ble utviklet av NIRAS på vegne av DFØ.

Miljøbelastningene tar utgangspunkt i kvalitativ kunnskap som er knyttet til typen innkjøp som gjøres innenfor CPV-kodene på hovednivå. Som utgangspunkt har DFØ brukt definisjonen av klima- og miljøhensyn og miljøbelastning som nevnes i Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Bruk av datakilder

Klimaintensiteter: Disse viser til tonn CO2-ekvivalenter per million kroner brukt på varer og tjenester innen den enkelte innkjøpskategorien. DFØ fikk utviklet disse i 2021 for statlige innkjøp, og har siden også oppdatert dem med nyere bakgrunnstall. Les mer om Utslippsfaktorer for statlige innkjøp.

Disse klimaintensitetene ble originalt utviklet for innkjøp i Statsregnskapet. For å bruke de i klima- og miljørisikolisten ble de koblet mot CPV-kodene via sektorene som er brukt i SSB sine input-output tabeller. Videre ble klimaintensitetene delt inn i intervallene som er vist i tabellen under.

Grad av estimert klimaintensitetVerdier
Svært høy > 40 tonn CO2-ekv per mill. kr
Høy 30 - 40 tonn CO2-ekv per mill. kr
Middels 20 - 30 tonn CO2-ekv per mill. kr
Lav < 20 tonn CO2-ekv per mill. kr
Klimaintensitet, tonn CO2-ekvivalenter per millioner kroner

Doffin kunngjøringer: Dette viser til antall kunngjorte konkurranser via Doffin i 2022. Doffin er den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser som er underlagt EØS-forskriften. Les mer om Kunngjøringer av konkurranse på Doffin.

Oppdatert: 1. mars 2024

Kontakt

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.