Anbefalte miljøkrav og -kriterier for anskaffelse av renholdstjenester

På denne siden finner du veiledning om hvordan sikre hensyn til klima og miljø i dine anskaffelser.

Sentrale klima- og miljøbelastninger for renholdstjenester

I følge EUs Joint Research Center (JRC) og Upphandlingsmyndigheten i Sverige knytter de største klima- og miljøbelastningene fra renholdstjenester seg til følgende:

  • forurensing til luft og vann gjennom bruk av kjemikalier i rengjøringsmidler
  • materialforbruk (herunder rengjøringsmidler, inkludert emballasje, forbruk og vask av kluter og mopper)
  • utslipp fra transport
  • energiforbruk
  • vannforbruk
  • avfall og avfallshåndtering

Anbefalte miljøkrav og -kriterier

Krav i kravspesifikasjon

Ved å stille krav i kravspesifikasjonen til at renholdstjenesten som skal leveres skal være merket med en type 1 miljømerkeordning, som Svanemerket eller tilsvarende merkeordning, sikrer man at sentrale klima- og miljøhensyn knyttet til renholdstjenesten ivaretas. Dette fordi merkeordninger har mange underliggende krav rettet mot mengde og type kjemikalier som benyttes i rengjøringsmidlene, avfallsmengder og avfallshåndtering med mer.  Disse kravene kan i mange tilfeller gi større effekt enn bruk av tildelingskriterier, og unntaksbestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 7-9 fjerde ledd første punktum kan derfor komme til anvendelse.

Merk at ved bruk av unntaksbestemmelsen, må innholdet i kravet vurderes konkret opp mot eventuelle tildelingskriterier i den enkelte anskaffelse, og begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Forslag til krav:

Leverandør skal levere en renholdstjeneste som er miljømerket med Svanemerket eller tilsvarende merkeordning. Med "tilsvarende merkeordning" menes tjenester som er miljømerket i samsvar med ISO standard 14024 (Miljømerker type 1), for eksempel EU Ecolabel. Leverandøren skal legge ved en bekreftelse / dokumentasjon på at merkeordningen er type 1 og er utviklet i henhold til ISO 14024.

Svanemerket tilbyr en oversikt over hvilke renholdselskaper som per i dag tilbyr en svanemerket renholdstjeneste. Dette gir en indikasjon på markedsmodenheten om miljømerkede renholdstjenester. Merk at flere av de merkede renholdsselskapene har lokasjoner mange steder i Norge.

I DFØs veileder til den nye klima- og miljøbestemmelsen , kapittel 8.2.1, åpner vi for at unntaket i § 7-9 fjerde ledd første punktum kan brukes om miljøkrav som oppfylles på et senere tidspunkt enn tilbudstidspunktet. Det avgjørende er at det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterier, og at det begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Oppdragsgiver kan med andre ord stille et krav om at renholdstjenesten for eksempel skal være miljømerket innen utgangen av kontraktens første år. Å stille et krav på denne måten kan være særlig aktuelt for å muliggjøre at flere leverandører kan delta i konkurransen selv om de ikke er miljømerket på tilbudstidspunktet.

For å oppnå formålet om redusert klimaavtrykk eller miljøbelastning er det avgjørende at oppdragsgiver følger opp at kravene som skal oppfylles i tråd med kravspesifikasjonen faktisk etterleves. Det bør defineres sanksjonsbestemmelser i tilfelle leverandøren likevel ikke skulle bli miljømerket innen angitt tidsfrist. Se DFØs veileder om beste praksis for kontraktsoppfølging for tips.

Er det egnet som tildelingskriterium å premiere miljømerkede renholdstjenester?

Du kan i teorien bruke tildelingskriterium for å premiere miljømerkede renholdstjenester. Etter hva DFØ er kjent med er det kun Svanemerket som miljømerker renholdstjenester. Du kan derfor havne i en situasjon hvor det kun er svanemerket som vil gi uttelling. Du vil da kunne ende opp med en dikotom skala, hvor det kun er mulig å oppnå henholdsvis 0 og 10 poeng, og kriteriet vil da være  lite egnet for å skille tilbudene.

Kombiner krav og kriterier for større klima- og miljøeffekt

I mange tilfeller vil det være anskaffelsesfaglig klokt både å stille krav i kravspesifikasjonen til klima- og miljøhensyn og vekte klima- og miljøhensyn. I DFØs veileder kapittel 8.2.2 kan du lese mer om hvordan.

Hvis en oppdragsgiver etterspør en miljømerket renholdstjeneste ved bruk av unntaksbestemmelsen i § 7-9 fjerde ledd første punktum, kan det eksempelvis i tillegg være hensiktsmessig å kravstille eller premiere tilbydere som kan tilby utslippsfri transport i renholdstjenesten. Se mer info om transportkriterium nedenfor.

Tildelingskriterium

Transport

Oppdragsgivere har et betydelig potensial for å påvirke utslipp fra transport av renholdkjøretøy.  DFØ vurderer det derfor som hensiktsmessig å bruke tildelingskriterium som premierer lav- og nullutslippstransport, hentet fra Kriterieveiviseren til DFØ, ved anskaffelse av renholdstjenester. Dette gjelder også når oppdragsgiver stiller krav i kravspesifikasjonen til miljømerkede renholdstjenester. Dette fordi utslipp fra transport kun i begrenset grad er adressert i eksisterende kriteriesett til renholdstjenester fra bl.a. miljømerket Svanen.

Svanemerket stiller krav til euroklasse på nyinnkjøpte kjøretøy og maksimalt forbruk av drivstoff, men adresserer ikke nullutslippstransport (dette gjelder kriteriesett for svanemerking av rengjøringstjenester v.3.6 2016-2025).

Oppdragsgiver må imidlertid selv vurdere hvorvidt et transportkriterium vil være egnet i den konkrete renholdsanskaffelsen. Flere offentlige oppdragsgivere har gjennomført markedsdialog som viser at mange renholdere bruker privatbil til jobb, hvilket kan gjøre et transportkriterium mindre relevant.

Miljømerkede renholdsprodukter

Som et alternativ til å stille krav til miljømerkede renholdstjenester, kan du bruke underliggende krav fra miljømerker og miljøledelsessystem, og premiere måloppnåelse på disse. Et svært relevant tildelingskriterium vil være å premiere andel miljømerkede renholdsprodukter. Dette fordi helse- og miljøskadelige stoffer i rengjøringsprodukter utgjør en betydelig klima- og miljøbelastning for renholdspersonalet selv og for miljøet. 

Miljømerket Svanens forslag til tildelingskriterium

"Oppdragsgiver vil vektlegge om de rengjøringsmidler som ikke er nevnt under kravspesifikasjon punkt X.X, er merket med Svanemerket, Blå Engel, Bra Miljøval eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling."

Med "tilsvarende merkeordning" menes tjenester som er miljømerket i samsvar med ISO standard 14024 (Type-I miljømerker), for eksempel EU Ecolabel. Leverandøren skal legge ved en bekreftelse / dokumentasjon på at merkeordningen er type 1 og er utviklet i henhold til ISO 14024.

Merkeordninger som ikke er type-1 miljømerker gis ikke uttelling. Ved utregning av poeng på dette kriteriet vil oppnådd score på de enkelte produktene multipliseres med estimert volum [i kroner / antall] av de enkelte produktene.

Se mer informasjon på Svanemerkets sider.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.