Kapittel

8. Utforming av krav og kriterier, evaluering og kunngjøring

Kapittel 8 inneholder generell informasjon om bruk av tildelingskriterier for å ivareta klima- og miljøhensyn og hvordan vekting av 30 prosent vil slå ut på evalueringsmodeller. I tillegg inneholder kapittelet informasjon om krav i kravspesifikasjonen, og på hvilket tidspunkt disse kravene må være oppfylt. Kapittel 8 beskriver også kombinasjon av bruk av tildelingskriterier og krav for å ivareta klima- og miljøhensyn, samt DFØs anbefaling om begrunnelser ved bruk av unntaksbestemmelsene bør plasseres.

8.1 Klima- og miljøhensyn som tildelingskriterier og evaluering av tilbud

8.1.1 Tildelingskriterier

Tildelingskriterier er de kriteriene for konkurransen som oppdragsgiver skal vurdere tilbudene etter. Dette vil si at det er den leverandøren som etter oppdragsgivers vurdering scorer best på tildelingskriteriene, som skal tildeles kontrakten.

Regelverket oppstiller flere krav til tildelingskriteriene for at de skal være lovlige, herunder at de må være objektive, saklige og i overenstemmelse med de grunnleggende prinsippene. Tildelingskriteriene må videre ha tilknytning til leveransen kontrakten gjelder.1 I tillegg må oppdragsgiver angi tildelingskriteriene på en klar og tydelig måte, slik at det er forutberegnelig for leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av leverandør. Tildelingskriteriene må samtidig være utformet på en måte som egner å skille de forskjellige tilbudene fra hverandre og sammenlikne dem.2 Oppdragsgiver må også angi krav til dokumentasjon for hvert tildelingskriterium.3 Dokumentasjonen må effektivt kunne verifiseres.  

Les mer

8.1.2 Evaluering av tilbud

Når klima- og miljøhensyn fra 1. januar 2024 skal vektes med minimum 30 prosent, har dette direkte konsekvenser for bruken av forskjellige evalueringsmodeller. Fram til forskriftsendringen trer i kraft, har det ikke vært et krav om å oppgi tildelingskriterienes relative vekt i prosent. Nye § 7-9 vil heller ikke direkte innføre en slik plikt, men den vil i stor grad begrense oppdragsgivers handlingsrom i formidlingen av den relative vektingen.

For de klassiske poengmodellene vil ikke endringene ha særlig betydning for bruk av modellene. Her er den vanlige metoden å oppgi den relative vektingen i prosent. For relative poengmodeller har det i lang tid pågått diskusjoner i fagmiljøer om forskyving av den relative vektingen under evaluering. I de tilfeller ingen tilbud har oppnådd høyeste mulige poengscore på et tildelingskriterium, har enkelte oppdragsgivere oppjustert poengscorene på det aktuelle tildelingskriteriet slik at beste tilbud oppnår den høyeste mulige score. Praksisen kalles normalisering. Normalisering er gjerne begrunnet med at det er nødvendig for å bevare tildelingskriterienes oppgitte vekt. Å sørge for at vektingen ikke forskyves under evalueringen er viktig for å oppfylle regelen om 30 prosent vekt på miljø. Hvordan oppdragsgiver vil gjennomføre evalueringen, må fremdeles vurderes konkret i den enkelte anskaffelse, men på generelt grunnlag fraråder DFØ å normalisere, da det verken i rettspraksis eller juridisk teori er lagt til grunn at vektingen forskyves ved å ikke normalisere.

Les mer om normalisering i Veileder i evaluering av tilbud.

For modeller som prissetter kvalitet kan endringene ha betydning. I slike modeller vil oppdragsgiver normalt ikke oppgi vektingen i prosent, men heller som et kronebeløp for maksimalt fratrekk eller påslag. Dette beløpet skal uttrykke oppdragsgivers maksimale betalingsvilje. DFØ mener at de nye reglene ikke er til hinder for at slike modeller brukes videre. Oppdragsgiver må imidlertid kunne begrunne sitt nivå for maksimalt fratrekk eller påslag, og forklare hvordan dette ivaretar kravet til 30 prosent vekt. Eventuelt kan det foretas en omregning med utgangspunkt i en poengmodell som benytter prosentvis vekting. Se vedlegg 1 for detaljert veiledning om denne problemstillingen.

8.2 Krav i kravspesifikasjonen

Kravspesifikasjonene skal angi de bestemte egenskapene som etterspørres ved en anskaffelse. Disse kravene kan angis som ytelses- eller funksjonskrav, eller tekniske spesifikasjoner med henvisning til standarder eller ved en kombinasjon av disse.4 De kravene som stilles, må ha tilknytning til leveransen i tillegg til å stå i forhold til anskaffelsens formål og verdi.5

Som en del av kravspesifikasjonen kan oppdragsgiveren for eksempel angi egenskaper knyttet til miljø, universell utforming, sikkerhet, kvalitetssikring, grafisk utforming, testing og testmetoder, emballasje, merking, bruksanvisning, produksjonsprosesser og -metoder mv. De etterspurte egenskapene vil nødvendigvis variere ut fra leveransen i den konkrete anskaffelsen. Det kan være stor forskjell på hva som er relevante krav i for eksempel en tjenesteanskaffelse og en bygg- og anleggsanskaffelse. Kravspesifikasjonene kan vise til alle sider av og trinn i livssyklusen til leveransen. Eksempelvis kan oppdragsgiveren stille krav om at det skal benyttes energieffektivt produksjonsutstyr eller –metoder. Slike krav må likevel stå i forhold til anskaffelsens formål og verdi.

Les mer

8.2.1 Miljøkrav som oppfylles på et senere tidspunkt enn tilbudstidspunktet

Etter fjerde ledd i den nye § 7-9 vil det kunne stilles krav i kravspesifikasjonen dersom det «er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene». Ordlyden bestemmer ikke nærmere når kravet må være oppfylt. Et nærliggende spørsmål er derfor om kravet som stilles i kravspesifikasjonen, må være oppfylt på tilbudstidspunktet, eller om det kan tillates at det stilles krav som skal oppfylles ved kontraktens oppstart eller underveis i kontraktsperioden.

Svaret på dette spørsmålet vil ha stor betydning for bruken av unntaket i fjerde ledd. Dersom det tillates at krav oppfylles på et senere tidspunkt, vil oppdragsgiver ha langt flere muligheter for å oppfylle forskriftens krav. Det er i juridiske fagmiljøer uenighet om når et minstekrav i kravspesifikasjonen må være oppfylt. DFØs oppfatning er at når kravet må være oppfylt, beror på en tolkning av kravets ordlyd.

I mange anskaffelser kan det gi bedre miljøeffekt å stille krav som skal oppfylles på et senere tidspunkt. Det kan for eksempel være snakk om å ta i bruk ny teknologi som enda ikke er tilgjengelig på markedet, eller å stimulere til en utvikling hos leverandørene som er realistisk å oppnå over tid, men ikke umiddelbart. Det kan for eksempel inntas krav i kravspesifikasjonen om at leverandøren skal trinnvis, gjennom kontraktsperioden, bytte ut sine kjøretøy med nullutslippskjøretøy. Det kan ikke forventes at leverandøren bytter ut alle sine kjøretøy før tilbudsfristens utløp, men over eksempelvis en 6-års periode kan det stimuleres til en utvikling som har langt større miljøeffekt enn de krav som må være oppfylt umiddelbart.

DFØs oppfatning er at slike krav kan oppfylle vilkårene i § 7-9 fjerde ledd. Det avgjørende er om det kan begrunnes tilstrekkelig i anskaffelsesdokumentene at det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt. Bestemmelsens formål er, som uttrykt i første ledd, å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning. DFØs oppfatning er at bestemmelsen som helhet må tolkes i tråd med dette formålet.

For å oppnå formålet om redusert klimaavtrykk eller miljøbelastning er det her spesielt viktig at oppdragsgiver er nøye på å følge opp at kravene oppfylles i tråd med kravspesifikasjonen.

8.2.2 Kombinasjon av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen

Hvis forpliktelsene etter § 7-9 er oppfylt, kan oppdragsgiver kombinere bruk av krav og kriterier etter eget ønske. Dersom tildelingskriterier knyttet til klima- og miljø er vektet minimum 30 prosent der dette kreves, står altså oppdragsgiver fritt til å stille krav i kravspesifikasjonen i tillegg. De nye reglene åpner derimot ikke opp for at oppdragsgiver kan vekte klima- og miljø lavere enn 30 prosent, og avhjelpe dette med å i tillegg stille miljøkrav i kravspesifikasjonen med tanken om at dette til sammen tilsvarer 30 prosent vekt. I så fall må kravet oppfylle vilkåret i unntaket i fjerde ledd. For eksempel kan oppdragsgiver vekte miljø 10 prosent, dersom det samtidig stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen som det er klart at gir en bedre klima- og miljøeffekt enn tildelingskriterier.

Se kapittel 11.4 om anskaffelser av IKT-utstyr for en mulig kombinasjon av tildelingskriterier og krav. Ved anskaffelser av PC-er er det vurdert at § 7-9 fjerde ledd kan komme til anvendelse, og at krav kan erstatte tildelingskriterium. Det er samtidig vurdert at kriterier kan gi en tilleggseffekt for klima- og miljø, men at de da kan vektes lavere enn 30 prosent .

Det er viktig at oppdragsgiver husker på at det ofte kan være smart å kombinere bruk av tildelingskriterier og krav for å oppnå best mulig klima- og miljøeffekt, uavhengig av om man er forpliktet til det etter de nye reglene eller ikke. 

8.3 Miljøkrav i rammeavtaler og minikonkurranser

I rammeavtaler med flere leverandører kan tildeling av kontrakt skje enten ved direkte avrop i henhold til en på forhånd fastsatt fordelingsnøkkel6, ved gjenåpning av konkurransen7 (minikonkurranse), eller ved en kombinasjon av disse to avropsmekanismene. Ved gjenåpning av konkurransen skal oppdragsgiver benytte de reglene for gjennomføring av konkurransen som er fastsatt i anskaffelsesdokumentene. Dette kan være de samme reglene som ble brukt for å tildele rammeavtalen, eller andre regler.8 Det vil si at oppdragsgiver kan fastsette egne krav og kriterier for den enkelte minikonkurranse. Et relevant spørsmål i denne sammenheng er om oppdragsgiver må følge § 7-9 om minimum 30 prosent vekt på miljø også i minikonkurranser. Det er DFØs oppfatning at plikten til å vekte miljø minimum 30 prosent ikke gjelder ved gjennomføring av minikonkurranser. Begrunnelsen for dette er at klima- og miljøhensyn er ivaretatt gjennom tildeling av rammeavtalen. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har lagt til grunn at anskaffelsesregelverket ikke får direkte anvendelse for gjennomføringen av minikonkurranser i sak 2023/40:

Det ligger i dette at selv om tildeling av kontrakter skjer ved gjenåpning av konkurransen, er det i utgangspunktet konkurransen om selve rammeavtalen som ivaretar anskaffelsesreglene. Det er dermed ikke slik at anskaffelsesregelverkets bestemmelser om gjennomføringen av konkurranser nødvendigvis har direkte overføringsverdi når en allerede gjennomført konkurranse gjenåpnes.

KOFA-2023/30 avsnitt 35

Det kan likevel i enkelte rammeavtaler være relevant å vekte miljø 30 prosent i minikonkurranse. Praksis rundt gjennomføring av minikonkurranser varierer stort, og det er oppdragsgivers ansvar å sørge for at kravet til 30 prosent vekt er tilstrekkelig oppfylt.

8.4 Hvordan kunngjøre i forbindelse med nye regler om klima- og miljø?

Her viser vi hvordan oppdragsgivere kan bruke kunngjøringen i eForms til å synliggjøre klima- og miljøprofilen på anskaffelsen overfor tilbydere, og begrunne bruk av unntak.

Anbefalingen er valgfri å følge, men sikrer en konsekvent kunngjøringspraksis som muliggjør produksjon av god statistikk og innsikt i bruken av reglene om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Dataene som produseres, er et viktig grunnlag for å lære mer om å bruke de nye reglene, og kan på sikt knyttes sammen med vurdering av klima- og miljøeffekter.

8.4.1 Praktisk veiledning om bruk av kunngjøringsskjema

På overordnet nivå anbefales det å beskrive klima- og miljøambisjonene i anskaffelsen i feltet om strategiske anskaffelser (felt BT-06). Dette vil hjelpe med å synliggjøre klima- og miljøprofilen til kunngjøringen.

Videre anbefales det å følge veiledningen gjengitt trinnvis nedenfor. Doffin er tilrettelagt for å motta informasjon fra feltene i kunngjøringsskjemaet som omtales i tabellen nedenfor. De omtalte feltene skal også være på plass hos leverandørene av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) der du som oppdragsgiver lager og sender kunngjøringer. Dersom noe likevel ikke skulle fungere, bes du ta kontakt med din KGV-leverandør.

Regler om klima- og miljøhensynFelter i kunngjøringsskjema
BT-539 – Type tildelingskriteriumBT-541 – Vekting tildelingskriteriumBT-540 – Beskrivelse av tildelingskriterium
1. Klima og miljø skal vektes med minimum 30 %Valg av "Kvalitet – klima- og miljøkriterium"Egenvalgt tallverdi (min. 30 %)Beskrivelse av tildelingskriterium
2. Dersom klima- og miljøhensyn angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriterieneValg av "Kvalitet – klima- og miljøkriterium"Vekting angis ikkeBeskrivelse av tildelingskriterium
3. Dersom klima- og miljøkrav klart gir bedre klima- og miljøeffektValg av "Kvalitet – klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen (begrunnes under)"Egenvalgt tallverdiBegrunnelse for bruk av klima- og miljøkrav
4. Dersom klima- og miljøhensyn ikke angis blant de tre høyeste tildelingskriterieneValg av "Kvalitet – klima- og miljøkriterium"Vekting angis ikkeBeskrivelse av tildelingskriterium
5. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastningValg av "Kvalitet – uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning (begrunnes under)"Tallverdi 0 %Begrunnelse for bruk av unntak

Tabellen viser en skjematisk framstilling av bruk av kunngjøringsskjema til å dokumentere valg i henhold til de nye reglene.  

1. Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

Ved vekting av klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent, anbefaler DFØ at oppdragsgiver legger informasjon om dette i den delen av kunngjøringen hvor man legger inn tildelingskriteriene.

For å gjøre dette enkelt, har DFØ gjort det mulig å kunne legge inn egne tildelingskriterier med navn «Kvalitet – klima- og miljøkriterium». DFØ anbefaler at man i beskrivelsen av kriteriet legger inn et kort sammendrag av miljøaspektene og vurderingene som er lagt til grunn, slik at potensielle leverandører enkelt kan vurdere om de er aktuelle tilbydere eller ikke.

DFØ anbefaler derfor bruk av kunngjøringen på følgende måte når klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent:

 • I felt «BT-539 – Type tildelingskriterium», velg verdien «Kvalitet – klima- og miljøkriterium» fra nedtrekksmenyen.
 • I felt «BT-541 – Vekting tildelingskriterium», legg tallverdi for vekting inn (minimum 30 prosent).
 • I felt «BT-540 – Beskrivelse av tildelingskriterium», legg beskrivelse av klima- og miljøkriteriet/-ene.

2. Dersom klima- og miljøhensyn angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

Dersom oppdragsgiver angir klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste prioriterte tildelingskriteriene, må det ikke begrunnes eller stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen.

DFØ anbefaler derfor bruk av kunngjøringen på følgende måte når klima- og miljøkriterium skal prioriteres blant de tre høyeste:

 • I felt «BT-539 – Type tildelingskriterium», velg verdien «Kvalitet – klima- og miljøkriterium» fra nedtrekksmenyen. Ingen vekting blir angitt, men kriteriet må prioriteres blant de tre høyeste.
 • I felt «BT-540 – Beskrivelse av tildelingskriterium», legg beskrivelse av klima- og miljøkriteriet/-ene.

3. Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

Dersom tildelingskriterier erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, skal dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. DFØ anbefaler at dette inkluderes i kunngjøringen ved å angi et tildelingskriterium av type «Kvalitet – klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen (begrunnes under)», der man angir vekt av kriteriet til 0 prosent (i felt BT-541).

Begrunnelsen kan da legges i beskrivelsen av kriteriet (i felt BT-540). Dersom begrunnelsen i sin helhet er for omfattende til at den får plass i feltet, anbefales det at de viktigste momentene i begrunnelsen gjengis i dette feltet.

Fullstendig begrunnelse kan legges et annet sted i anskaffelsesdokumentene, for eksempel i konkurransegrunnlaget. Plassering av begrunnelse i beskrivelsen av kriteriet (BT-540) vil muliggjøre måling og lett datainnsamling for DFØ.

DFØ anbefaler derfor å bruke kunngjøringen på følgende måte når det brukes klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen:

 • I felt «BT-539 – Type tildelingskriterium», velg verdien «Kvalitet – klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen (begrunnes under)» fra nedtrekksmenyen.
 • I felt «BT-541 – Vekting tildelingskriterium», legg tallverdien 0 prosent.
 • I felt BT-540 «Beskrivelse av tildelingskriterium», legg de sentrale momentene i begrunnelsen som viser at det er klart at krav gir bedre klima- og miljøeffekt.
 • Kunngjøringen kan i tillegg suppleres med klima- og miljøkriterier med valgfri vekt. Disse kriteriene skal da registreres i felt «BT-539 – Type tildelingskriterium» der verdien «Kvalitet – klima- og miljøkriterium» velges fra nedtrekksmenyen.

4. Dersom klima- og miljøhensyn ikke angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

Dersom oppdragsgiver velger å ikke prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste tildelingskriteriene, må det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, og dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

DFØ anbefaler derfor å bruke eForms på følgende måte når klima- og miljø ikke prioriteres blant de tre høyeste tildelingskriteriene:

 • I felt «BT-539 – Type tildelingskriterium», velg verdien «Kvalitet – klima- og miljøkriterium». BT-540 «Beskrivelse av tildelingskriterium» inneholder beskrivelse av klima- og miljøkriteriet/-ene.
 • Klima- og miljøkrav legges inn i kravspesifikasjonen i anskaffelsesdokumentene.
 • I felt «BT-733 – Begrunnelse for ikke å angi vektingen av tildelingskriteriene», legg de sentrale momentene i begrunnelsen om å ikke prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste tildelingskriteriene.

 5. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

Dersom anskaffelsen etter sin art er vurdert å ha et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, skal dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Dette bør kunngjøres ved at man eksplisitt angir et tildelingskriterium av type «Kvalitet – uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning (begrunnes under)», der man angir vekt av kriteriet til 0 prosent (BT-539).

Begrunnelsen kan da legges i beskrivelsen av kriteriet (i felt BT-540). Dersom begrunnelsen i sin helhet er for omfattende, anbefales det at de viktigste momentene i begrunnelsen gjengis i dette feltet.

Fullstendig begrunnelse kan legges et annet sted i anskaffelsesdokumentene, for eksempel i konkurransegrunnlaget. Plassering av begrunnelse i beskrivelsen av kriteriet (BT-540) vil muliggjøre måling og lett datainnsamling for DFØ.

DFØ anbefaler derfor bruk av eForms på følgende måte:

 • I felt «BT-539 – Type tildelingskriterium», velg verdien «Kvalitet – uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning (begrunnes under)» fra nedtrekksmenyen.
 • I felt «BT-541 – Vekting tildelingskriterium» legges tallverdien 0 prosent.
 • I felt BT-540 «Beskrivelse av tildelingskriterium», legg de sentrale momentene i begrunnelsen om at anskaffelsen etter sin art er vurdert å ha et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig.
 • Kunngjøringen kan i tillegg suppleres med klima- og miljøkriterier med valgfri vekt. Disse kriteriene skal da registreres i felt «BT-539 Type tildelingskriterium» der verdien «Kvalitet – klima- og miljøkriterium» velges fra nedtrekksmenyen.

Fotnoter

1 Anskaffelsesforskriften § 18-1 fjerde ledd

2 Anskaffelsesforskriften § 18-1 femte ledd

3 Anskaffelsesforskriften § 18-1 niende ledd

4 Anskaffelsesforskriften § 15-1 første og tredje ledd

5 Anskaffelsesforskriften § 15-1 annet ledd

6 Anskaffelsesforskriften § 26-3 første ledd

7 Anskaffelsesforskriften § 26-3 annet ledd

8 Anskaffelsesforskriften § 26-3 fjerde ledd

Oppdatert: 25. april 2024

Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

1.1 Veileder – nye regler om klima- og miljøhensyn

1.2 Veilederens innhold

Se opptak av lanseringen av veilederen

1.3 Hvordan bruke veilederen

1.4 Beslutningstre for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn

1.5 Flere verktøy

2. Regelverkets formål og sentrale momenter

2.1 Sentrale klima- og miljøbegreper

2.2 Anskaffelsesloven

Lovens formål og de grunnleggende prinsippene

Forholdsmessighetsprinsippet

Plikten til å ivareta samfunnshensyn, herunder miljø

3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder

Mai 2024 

3.1 Ny forskriftsbestemmelse

3.2 Hva gjelder for hvilken del

3.3 Bestemmelsens formål

3.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

3.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

Eksempler

3.6 Regler for anskaffelsesforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100 000 kroner og nasjonal terskelverdi

Eksempler

Del IV: Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Fotnoter

4. Forsyningsforskriften – reglene som gjelder

4.1 Ny forskriftsbestemmelse

4.2 Hva gjelder for hvilken del

4.3 Bestemmelsens formål

4.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

4.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

4.6 Regler for forsyningsforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

5. Konsesjonskontraktforskriften – reglene som gjelder

5.1 Ny forskriftsbestemmelse

5.2 Hva gjelder for hvilken del

5.3 Bestemmelsens formål

5.4 Ny hovedregel: Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

5.5 Regler for konsesjonskontraktforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser over 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

6. Klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen

6.1 Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

Når er det klart at det gir bedre klima- og miljøeffekt?

Typetilfeller der det kan være klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt enn kriterier

Begrunnelse for å stille krav i kravspesifikasjonen

Begrunnelsen må være detaljert nok

Usikkert hva leverandørene kan levere på miljøkriterier

I hvilken grad kan oppdragsgiver akseptere avvik fra miljøkrav i kravspesifikasjonen?

Tilbud som avviker fra miljøkrav

Test avviket

6.2 Eksempler på begrunnelser for når det er klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt

6.3 Dersom klima- og miljø ikke prioriteres blant de tre høyeste tildelingskriteriene

Fotnoter

7. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1 Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1.1 Hva ligger i begrepene art og uvesentlig?

7.1.2 Begrunnelse

7.2 Oversikt over anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning:

Anskaffelser som etter sin art er vurdert å ha et klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig

7.3 Eksempler på vurderinger

Fotnoter

8. Utforming av krav og kriterier, evaluering og kunngjøring

8.1 Klima- og miljøhensyn som tildelingskriterier og evaluering av tilbud

8.1.1 Tildelingskriterier

8.1.2 Evaluering av tilbud

8.2 Krav i kravspesifikasjonen

8.2.1 Miljøkrav som oppfylles på et senere tidspunkt enn tilbudstidspunktet

8.2.2 Kombinasjon av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen

8.3 Miljøkrav i rammeavtaler og minikonkurranser

8.4 Hvordan kunngjøre i forbindelse med nye regler om klima- og miljø?

8.4.1 Praktisk veiledning om bruk av kunngjøringsskjema

1. Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

2. Dersom klima- og miljøhensyn angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

3. Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

4. Dersom klima- og miljøhensyn ikke angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

 5. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

Fotnoter

9. Bygg, anlegg og eiendom – bruk av reglene

9.1 Hvordan anskaffes bygg, anlegg og eiendom i offentlig sektor?

9.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

9.3 Anbefalte krav og kriterier

Tildelingskriterier

1. Energibruk per m2 og per bruker/ansatt/årsverk

2. Reduksjon av effektbehov

3. Arealeffektivitet per bruker/ansatt/årsverk

4. Ombruk av eksisterende bygg/bygningselementer

5. Byggavfallsminimering

6. Utslippsfri byggeplass- og anleggsområde

7. Massetransport og massehåndtering

8. Asfalt med lavt klimaavtrykk

Klima- og miljøkrav

Fotnoter

10. Veigående transport – bruk av reglene

10.1 Hvordan anskaffes kjøretøy og transporttjenester i offentlig sektor?

10.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for veigående transport

10.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for veigående transport

10.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium 

10.3.2 Tildelingskriterier

Tildelingskriterier som premierer lav- og nullutslippstransport

Eksempel: Innføre gebyr ved små ordrebestillinger for å kutte utslipp

Eksempel: Bildelingtjenester for å fremme sirkulærøkonomi

11. IKT-utstyr – bruk av reglene

11.1 Hvordan anskaffes IKT-utstyr i offentlig sektor?

11.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for IKT-utstyr

11.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for IKT-utstyr

11.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium

Kjøpe nye PCer

Kjøpe brukte PCer

11.3.2 Tildelingskriterier

1. Samhandlingsløsning som fremmer klima og miljø

2. Miljømerkede IKT-produkter

3. Ombruk og materialgjenvinning av IKT-utstyr

Eksempel: Statlig ombruk- og gjenvinningsavtale reduserer klimagassutslipp og fremmer arbeidslivsinkludering

11.4 Samlet anbefaling krav og kriterier

11.5 IKT-tjenester 

12. Mat og måltidstjenester – bruk av reglene

12.1 Hvordan anskaffes måltidstjenester i offentlig sektor?

12.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

12.3 Anbefalte krav og kriterier for kantinetjenester

12.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterier

Krav til maksimalt kjøttvolum

12.3.2 Andre klima- og miljøhensyn som kan kravstilles i tillegg

12.4 Mat- og drikkevarer

13. Møbler – bruk av reglene

13.1 Hvordan anskaffes møbler i offentlig sektor?

13.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

13.3 Anbefalte krav og kriterier

Anskaffelsestype 1 – kun nye møbler

Miljømerkeordninger

Anskaffelsestype 2 – kun brukte møbler

Tydeliggjøre at avtalen kun gjelder kjøp av brukte møbler

Anskaffelsestype 3 – reparasjonstjenester

Anskaffelsestype 4 – Separat avtale for digital ombruksplattform

Anskaffelsestype 5 – Alle typer møbler og sirkulære tjenester på en avtale

13.4 Tildelingskriterier

1. Miljømerkede produkter

2. Kjøp av brukte møbler

3. Reparasjon og redesign

4. Digital ombruksplattform

13.5 Samlet anbefaling krav og kriterier

Vedlegg 1 Evalueringsmetodikk

1. Evalueringsmetodikk

1.1 Hva betyr det å vekte 30 prosent?

1.2 Hva tilsvarer 30 prosent vekt?

2. 1 Ivaretakelse av 30 prosent vekt med modeller som ikke oppgir vekt i prosent – påslag- og fratrekksmodeller

2.1 Problemstillingen

2.2 Fratrekksmodell – prissetting av kvalitet

2.3 Evalueringen

2.4 Påslagsmodell

Mer informasjon om evalueringsmodeller

Fotnoter

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.