Kapittel

5. Konsesjonskontraktforskriften – reglene som gjelder

Kapittel 5 gir en oversikt over innholdet i de nye reglene i konsesjonskontraktforskriften § 7-6 og hvordan de kommer til anvendelse på de ulike delene av forskriften. Fokuset i dette kapittelet er reglene i første og annet ledd.

5.1 Ny forskriftsbestemmelse

Fra og med 1. januar 2024 er § 7-6 i konsesjonskontraktforskriften endret:

§ 7-6. Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

(1) Krav og kriterier etter denne bestemmelsen skal ha som mål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

(2) Der oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, bør klima- og miljøhensyn være blant de tre høyest prioriterte.

(3) Tildelingskriterier etter andre ledd kan erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Dersom oppdragsgiver ikke prioriterer i tråd med andre ledd, skal det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, og dette skal begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

(4) Forpliktelsen til å stille krav eller kriterier etter denne bestemmelsen gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Konsesjonskontraktforskriften § 7-6

5.2 Hva gjelder for hvilken del

Hvordan de nye reglene slår ut på de ulike delene av konsesjonskontraktforskriften

Del I:

Mellom 100 000 kr og EØS-terskelverdi

• Ingen prosedyreregler – dermed ingen forpliktelse til å oppstille tildelingskriterier. 
• Hvis oppdragsgiver oppgir kriterier i prioritert rekkefølge gjelder tilsvarende regler som i del II.

• Unntak: Forpliktelsen gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Skal begrunnes.

Del II:

Over EØS-terskelverdi

Bør angi klima- og miljøhensyn blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene – alternativt skal det stilles krav og det skal begrunnes.

Del III:

Særlige tjenester og helse- og sosialtjenester over EØS-terskelverdi

• Egne regler i §§ 26-1 til 26-9 i tillegg til reglene i del I.
• Følger i praksis samme system som anskaffelser etter del I.
Hvis oppdragsgiver oppgir kriterier i prioritert rekkefølge, gjelder tilsvarende regler som i del II.

 

5.3 Bestemmelsens formål

Formålet med de nye reglene er at de krav og kriterier som stilles, skal redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning, jf. ny § 7-6 første ledd.

For å oppnå dette formålet bør oppdragsgiver ha oversikt over hvilke klimaavtrykk og miljøbelastninger den aktuelle anskaffelsen kan ha, og hvilke klima- og miljøhensyn som vil være aktuelle å stille i den konkrete konkurransen.

5.4 Ny hovedregel: Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Den nye hovedregelen er at klima- og miljøhensyn bør angis blant de tre høyesteprioriterte tildelingskriteriene, jf. § 7-6 første ledd. Dersom oppdragsgiver velger å ikke prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste tildelingskriteriene, det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, og avgjørelsen må begrunnes. Dette vil eksempelvis være dersom klima- og miljøhensyn angis som det fjerde prioriterte tildelingskriteriet. Se kapittel 6.3 for nærmere omtale.

I konsesjonskontraktforskriftens del II skal oppdragsgiver angi tildelingskriterier i prioritert rekkefølge.1 Dermed vil bør-regelen om å angi klima- og miljøhensyn blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene gjelde for disse anskaffelsene.

Del II gjelder for alle konsesjonskontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien, unntatt konsesjonskontrakter om særlige tjenester og konsesjonskontrakter om helse- og sosialtjenester.2

Priskonkurranse

Selv om det ikke fremgår direkte av konsesjonskontraktforskriften at rene priskonkurranser ikke kan gjennomføres i del III, er det DFØs vurdering at regelverkets systematikk legger opp til en slik løsning.

Begrunnelsen for dette er at det er angitt at oppdragsgiver bør prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene, og at dersom det ikke prioriteres tilstrekkelig høyt, må det stilles krav til klima og miljø i kravspesifikasjonen, jf. § 7-6 tredje ledd andre punktum. Gjennom denne systematikken legges det opp til at oppdragsgiver oppstiller flere tildelingskriterier, og at tildelingskriterier om klima- og miljøhensyn inngår i disse. Oppdragsgiver kan selv bestemme hvor høyt det skal prioriteres, men dersom det angis lavere enn blant de tre høyeste prioriterte, må det i tillegg stilles krav. Dersom oppdragsgiver uten videre kan velge å evaluere kun på pris, vil dette åpne for omgåelse av disse reglene. 

DFØs vurdering er derfor at rene priskonkurranser i del III må begrenses til de anskaffelsene hvor oppdragsgiver er unntatt reglene om å ivareta klima- og miljøhensyn i tildelingskriteriene, eksempelvis dersom det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt å stille krav i kravspesifikasjonen, jf. tredje ledd første punktum, eller dersom anskaffelsen etter sin art har uvesentlig klima- og miljøbelastning og dermed kan unntas etter fjerde ledd.

Reglene åpner opp for å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette vil gi bedre klima- og miljøeffekt. Se kapittel 6.

Forpliktelsene til å stille krav eller kriterier etter § 7-6 gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Se kapittel 7.

5.5 Regler for konsesjonskontraktforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser over 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Det er DFØs vurdering at oppdragsgiver i anskaffelser som kun omfattes av del I, ikke er forpliktet til å oppgi klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste prioriterte tildelingskriteriene, etter reglene i § 7-6 annet ledd.

Bakgrunnen for dette er at det for anskaffelser som kun er omfattet av reglene i del I, ikke stilles prosedyreregler. Oppdragsgiver gis dermed et stort handlingsrom til å organisere konkurransen på den måten oppdragsgiveren selv mener er hensiktsmessig, og frihet til å velge om det skal oppstilles tildelingskriterier eller krav. Ettersom endringsforskriften ikke innfører prosedyreregler for del I, må det legges det til grunn at dette handlingsrommet også gjelder for de nye endringene i § 7-6.

Selv om oppdragsgiver har større grad av valgfrihet til å organisere anskaffelsen i del I, vil reglene om å ivareta klima- og miljøhensyn i § 7-6 allikevel gjelde hvis oppdragsgiver velger å oppgi tildelingskriterier i prioritert rekkefølge. Det vil si at oppdragsgiver i så fall må følge reglene om å angi klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste prioriterte. Dersom man velger å oppstille tildelingskriterier på denne måten, er det også viktig å huske på at unntakene etter tredje ledd, om å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, gjelder tilsvarende.

DFØ vurderer at det for del-I-anskaffelser fortsatt vil være mulig å gjennomføre rene priskonkurranser (eller kostnadskonkurranser), og at det ikke foreligger plikt til å vekte eller prioritere klima- og miljøhensyn for disse anskaffelsene.  

Selv om oppdragsgiver her kan velge hvordan man ivaretar klima- og miljøhensyn, understrekes det at de forpliktelsene som gjelder til å «innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant» etter anskaffelseslovens § 5, fortsatt vil gjelde for disse anskaffelsene. Se kapittel 2.2.

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

I praksis vil oppdragsgivers forpliktelse til å stille krav og kriterier etter ny § 7-6 her følge samme system som anskaffelser etter del I. Se ovenfor for nærmere omtale.

Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester over EØS-terskelverdi reguleres av egne regler i forskriftens kapittel III.3 Disse reglene fremgår av konsesjonskontraktforskriften §§ 14-1 til 14-7. I tillegg til bestemmelsene i del III gjelder også forskriftens del I. Ved gjennomføring av anskaffelser etter del III stilles det dermed begrensede prosesskrav sammenlignet med de anskaffelsene som omfattes av reglene i del II.

Anskaffelser konsesjonskontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester under EØS-terskelverdi reguleres kun av reglene i del I.


Fotnoter

1 Konsesjonskontraktforskriften § 8-9 første ledd

2 Konsesjonskontraktforskriften § 5-1 annet ledd

3 Konsesjonskontraktforskriften § 5-1 tredje ledd

Oppdatert: 30. mai 2024

Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

1.1 Veileder – nye regler om klima- og miljøhensyn

1.2 Veilederens innhold

Se opptak av lanseringen av veilederen

1.3 Hvordan bruke veilederen

1.4 Beslutningstre for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn

1.5 Flere verktøy

2. Regelverkets formål og sentrale momenter

2.1 Sentrale klima- og miljøbegreper

2.2 Anskaffelsesloven

Lovens formål og de grunnleggende prinsippene

Forholdsmessighetsprinsippet

Plikten til å ivareta samfunnshensyn, herunder miljø

3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder

Mai 2024 

3.1 Ny forskriftsbestemmelse

3.2 Hva gjelder for hvilken del

3.3 Bestemmelsens formål

3.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

3.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

Eksempler

3.6 Regler for anskaffelsesforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100 000 kroner og nasjonal terskelverdi

Eksempler

Del IV: Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Fotnoter

4. Forsyningsforskriften – reglene som gjelder

4.1 Ny forskriftsbestemmelse

4.2 Hva gjelder for hvilken del

4.3 Bestemmelsens formål

4.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

4.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

4.6 Regler for forsyningsforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

5. Konsesjonskontraktforskriften – reglene som gjelder

5.1 Ny forskriftsbestemmelse

5.2 Hva gjelder for hvilken del

5.3 Bestemmelsens formål

5.4 Ny hovedregel: Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

5.5 Regler for konsesjonskontraktforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser over 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

6. Klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen

6.1 Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

Når er det klart at det gir bedre klima- og miljøeffekt?

Typetilfeller der det kan være klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt enn kriterier

Begrunnelse for å stille krav i kravspesifikasjonen

Begrunnelsen må være detaljert nok

Usikkert hva leverandørene kan levere på miljøkriterier

I hvilken grad kan oppdragsgiver akseptere avvik fra miljøkrav i kravspesifikasjonen?

Tilbud som avviker fra miljøkrav

Test avviket

6.2 Eksempler på begrunnelser for når det er klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt

6.3 Dersom klima- og miljø ikke prioriteres blant de tre høyeste tildelingskriteriene

Fotnoter

7. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1 Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1.1 Hva ligger i begrepene art og uvesentlig?

7.1.2 Begrunnelse

7.2 Oversikt over anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning:

Anskaffelser som etter sin art er vurdert å ha et klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig

7.3 Eksempler på vurderinger

Fotnoter

8. Utforming av krav og kriterier, evaluering og kunngjøring

Juni 2024 

8.1 Klima- og miljøhensyn som tildelingskriterier og evaluering av tilbud

8.1.1 Tildelingskriterier

8.1.2 Evaluering av tilbud

8.2 Krav i kravspesifikasjonen

8.2.1 Miljøkrav som oppfylles på et senere tidspunkt enn tilbudstidspunktet

8.2.2 Kombinasjon av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen

8.3 Miljøkrav i rammeavtaler, minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger

8.3.1 Rammeavtaler og minikonkurranser

8.3.2 Dynamiske innkjøpsordninger

8.4 Hvordan kunngjøre i forbindelse med nye regler om klima- og miljø?

8.4.1 Praktisk veiledning om bruk av kunngjøringsskjema

1. Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

2. Dersom klima- og miljøhensyn angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

3. Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

4. Dersom klima- og miljøhensyn ikke angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

 5. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

Fotnoter

9. Bygg, anlegg og eiendom – bruk av reglene

9.1 Hvordan anskaffes bygg, anlegg og eiendom i offentlig sektor?

9.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

9.3 Anbefalte krav og kriterier

Tildelingskriterier

1. Energibruk per m2 og per bruker/ansatt/årsverk

2. Reduksjon av effektbehov

3. Arealeffektivitet per bruker/ansatt/årsverk

4. Ombruk av eksisterende bygg/bygningselementer

5. Byggavfallsminimering

6. Utslippsfri byggeplass- og anleggsområde

7. Massetransport og massehåndtering

8. Asfalt med lavt klimaavtrykk

Klima- og miljøkrav

Fotnoter

10. Veigående transport – bruk av reglene

10.1 Hvordan anskaffes kjøretøy og transporttjenester i offentlig sektor?

10.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for veigående transport

10.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for veigående transport

10.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium 

10.3.2 Tildelingskriterier

Tildelingskriterier som premierer lav- og nullutslippstransport

Eksempel: Innføre gebyr ved små ordrebestillinger for å kutte utslipp

Eksempel: Bildelingtjenester for å fremme sirkulærøkonomi

11. IKT-utstyr – bruk av reglene

11.1 Hvordan anskaffes IKT-utstyr i offentlig sektor?

11.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for IKT-utstyr

11.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for IKT-utstyr

11.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium

Kjøpe nye PCer

Kjøpe brukte PCer

11.3.2 Tildelingskriterier

1. Samhandlingsløsning som fremmer klima og miljø

2. Miljømerkede IKT-produkter

3. Ombruk og materialgjenvinning av IKT-utstyr

Eksempel: Statlig ombruk- og gjenvinningsavtale reduserer klimagassutslipp og fremmer arbeidslivsinkludering

11.4 Samlet anbefaling krav og kriterier

11.5 IKT-tjenester 

12. Mat og måltidstjenester – bruk av reglene

12.1 Hvordan anskaffes måltidstjenester i offentlig sektor?

12.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

12.3 Anbefalte krav og kriterier for kantinetjenester

12.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterier

Krav til maksimalt kjøttvolum

12.3.2 Andre klima- og miljøhensyn som kan kravstilles i tillegg

12.4 Mat- og drikkevarer

13. Møbler – bruk av reglene

13.1 Hvordan anskaffes møbler i offentlig sektor?

13.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

13.3 Anbefalte krav og kriterier

Anskaffelsestype 1 – kun nye møbler

Miljømerkeordninger

Anskaffelsestype 2 – kun brukte møbler

Tydeliggjøre at avtalen kun gjelder kjøp av brukte møbler

Anskaffelsestype 3 – reparasjonstjenester

Anskaffelsestype 4 – Separat avtale for digital ombruksplattform

Anskaffelsestype 5 – Alle typer møbler og sirkulære tjenester på en avtale

13.4 Tildelingskriterier

1. Miljømerkede produkter

2. Kjøp av brukte møbler

3. Reparasjon og redesign

4. Digital ombruksplattform

13.5 Samlet anbefaling krav og kriterier

Vedlegg 1 Evalueringsmetodikk

1. Evalueringsmetodikk

1.1 Hva betyr det å vekte 30 prosent?

1.2 Hva tilsvarer 30 prosent vekt?

2. 1 Ivaretakelse av 30 prosent vekt med modeller som ikke oppgir vekt i prosent – påslag- og fratrekksmodeller

2.1 Problemstillingen

2.2 Fratrekksmodell – prissetting av kvalitet

2.3 Evalueringen

2.4 Påslagsmodell

Mer informasjon om evalueringsmodeller

Fotnoter

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.