Kapittel

13. Møbler – bruk av reglene

I kapittel 13 går vi gjennom hvordan du kan ivareta reglene om klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser av møbler.

13.1 Hvordan anskaffes møbler i offentlig sektor?

Den vanligste fremgangsmåten for anskaffelse av møbler er å opprette en rammeavtale for nye møbler. For slike avtaler har det, ifølge DFØs analyser, vært økt fokus på å stille krav og kriterier til klima og miljø de siste årene.

Offentlige virksomheter etterspør imidlertid i økende grad sirkulære produkter og tjenester som brukte møbler, reparasjonstjenester og digitale ombruksplattformer. Enkelte offentlige virksomheter baker slike produkter og tjenester inn som en del av en vanlig rammeavtale for nye møbler, mens andre velger å opprette separate avtaler.

Disse forskjellige anskaffelsestypene vises i tabell 10. De danner grunnlaget for DFØs vurderinger av hvordan best ivareta de nye reglene om klima- og miljøhensyn i offentlige møbelanskaffelser.

Tabell 10 Oversikt over ulike måter å anskaffe møbler på i offentlig sektor
Type anskaffelse
1. Separat avtale kun for nye møbler
2. Separat avtale for brukte møbler
3. Separat avtale for reparasjonstjenester for møbler
4. Separat avtale for digital ombruksplattform
5. Alle type møbler og sirkulære tjenester i en avtale

 

13.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

Tabell 11 gir en oversikt over klima- og miljøbelastningen fra møbler over deres livssyklus. Informasjonen er hentet fra analyser utført av EUs Joint Research Center (JRC). JRC utarbeider alle bakgrunnsdokumentene for EUs arbeid med grønne offentlige anskaffelser, og vurderer både klimaavtrykk og andre miljøbelastninger, som helse- og miljøskadelige stoffer. De viktigste tiltakene for å redusere miljøbelastningen fra møbler, er å forlenge levetiden og å redusere miljøskadelig påvirkning ved for eksempel å stille krav om lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.

Tabell 11 Miljøbelastning fra møbler over deres livssyklus
FaseMiljøbelastning
Materialer80–90 prosent av miljøbelastningen fra møbler er knyttet til utvinning og produksjon av materialer og komponenter. Både fornybare materialer som trevirke, men også ikke-fornybare som plast og aluminium, har en stor miljøpåvirkning.
DesignDårlig design og lav kvalitet kan føre til tidlig forringelse av produktet. Høyt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer kan forhindre gjenvinning av materialer. Det samme gjelder komponenter som ikke kan skilles fra hverandre.
ProduksjonProduksjon representerer den nest største miljøbelastningen, knyttet til energibruk og helse- og miljøskadelige stoffer i overflatebehandling.
DistribusjonMiljøbelastning fra distribusjon varierer mye som følge av at møbelmarkedet er globalt. 
Bruk / ombrukBruksfasen har lav klimabelastning, men møbler kan påvirke innemiljøet gjennom utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer. Lang levetid er et viktig tiltak for å sikre lave utslipp og god ressursutnyttelse, se punktet om design.
Avhending / gjenvinningAvhendingen har varierende miljøbelastning ut fra hvilke materialer produktene består av. Material- og energigjenvinning av møbler er ofte krevende fordi det er vanskelig å demontere og separere komponenter.

 

13.3 Anbefalte krav og kriterier

DFØs anbefaling knyttet til miljøkrav og -kriterier avhenger av hvilken type møbelanskaffelse du skal gjennomføre, se tabell 10. De påfølgende vurderingene følger inndelingen i tabell 10. DFØ har i første utgave av veilederen konsentrert sin vurdering av møbler om kontormøbler, men vurderingene vil også kunne ha relevans for skole- og institusjonsmøbler.

Anskaffelsestype 1 – kun nye møbler

Her beskriver vi hvordan du best ivaretar klima- og miljøbelastning ved anskaffelser av nye møbler.

Miljømerkeordninger

Overordnet sett vil det å etterspørre type 1 miljømerkeordninger, som Svanemerket eller Svensk møbelfakta, sikre ivaretakelse av sentrale klima- og miljøhensyn for møbler over deres livssyklus. Dette skyldes at disse merkeordningene har mange underliggende krav, rettet både mot

  • enkelte materialtyper
  • former for miljøbelastning som helse- og miljøskadelige stoffer
  • egenskaper ved produktet, som kvalitet og reparerbarhet

Svanemerket har for eksempel 165 underliggende krav i sitt kriteriesett for møbler. Andre typer krav og kriterier som er vanlig å stille i offentlige møbelanskaffelser, vil bare kunne dokumentere at noen få av disse kravene er oppfylt, og har derfor ikke en like høy klima- og miljøeffekt. Men krav til miljømerker forutsetter et modent marked. Med et modent marked forstår vi at alle eller mange leverandører kan oppfylle kravet. Se tabell 13 for en oversikt over møbler hvor markedet oppleves som modent.

For de typer møbler der markedet er modent, bør du vurdere å stille krav til miljømerker type 1 i kravspesifikasjonen, og benytte unntaksbestemmelsen i § 7-9 fjerde ledd. Begrunnelsen vil da være at krav til miljømerkede møbler klart vil gi en bedre klima- og miljøeffekt enn oppdragsgivere vil være sikret gjennom bruk av tildelingskriterier som premierer miljømerkede møbler. Dette fordi du selv med 30 prosent vekting av miljømerking type 1 risikerer at pris blir avgjørende, og dermed ender opp uten miljømerkede produkter. Eksempel på et slikt krav finner du i Innlandet Fylkeskommunes møbelanskaffelse fra 2022.

Se kapittel 6.2 for forslag til begrunnelse ved bruk av unntak etter § 7-9 fjerde ledd ved anskaffelse av nye møbler.

For de møbelkategoriene der markedet ikke er modent for et krav til type 1 miljømerker, kan du argumentere for at det klart vil gi bedre klima og miljøeffekt å benytte seg av alle kravene i tabell 12, hentet fra DFØs Kriterieveiviser.

Kravene i tabell 12 sikrer at alle de viktigste klima- og miljøaspektene ved anskaffelser av nye møbler er ivaretatt. Å bruke kravene vil samlet ha en større effekt på klima og miljøbelastningen fra anskaffelser av nye møbler, enn bruk av tildelingskriterier som premierer miljømerking. Dette skyldes at du er garantert å få produkter som tilfredsstiller kravene. Ved å premiere miljømerking gjennom tildelingskriterium kan pris derimot bli avgjørende, og du ender opp uten miljømerkede produkter. Dette argumentet veier opp for at type 1 miljømerker stiller strengere krav til klima- og miljøaspekter enn kravene i tabell 12.

Ambisiøse oppdragsgivere som ønsker en klima- og miljøeffekt utover krav 1-5 i tabell 12, kan vurdere tildelingskriterium 1 Miljømerkede produkter, omtalt nedenfor, som et tillegg til krav.

Tabell 12 Relevante kravspesifikasjoner ved anskaffelse av møbler for å sikre produkter med lavest mulig klima- og miljøbelastning
 Krav i Kriterieveiviseren
1.Produktgaranti på minimum 5 år
2.Høy kvalitet etter produktstandard
3.Produktinformasjon og tilgang på reservedeler
4.Sikre lovlig og bærekraftig trevirke
5.Redusert innhold av helse- og miljøskadelige stoffer

 

Det er opp til den enkelte oppdragsgiver å vurdere markedsmodenheten for krav og kriterier til miljømerking for de konkrete møblene som skal anskaffes. Men tabell 13 kan gi en pekepinn, og baserer seg på DFØs egne analyser av markedet.

Tabell 13 Modenhet for å etterspørre miljømerkede produkter for ulike møbelkategorier basert på analyse av DFØ
ModenhetsskalaMøbelkategorier
3Møbelkategorier der alle de vanligste møbelforhandlerne vil kunne levere miljømerkede produkter, og der oppdragsgiver derfor kan vurdere å stille kravBarbordBordskjerm tekstil
GruppebordHylleoverdeler
KateterKontorarbeidsbord
KontorskapKontorstoler
MøteromsbordStablestoler
TowerskapVidekonferansebord
2Møbelkategorier der de fleste vanlige møbelforhandlere vil kunne levere miljømerkede produkter, og der oppdragsgiver derfor kan vurdere å stille enten krav eller benytte seg av tildelingskriteriumBarstolerBoksgarderobe
GarderobeskapKonferansebord
KonferansestolerLoungestoler
Lyddemping, gulv, bilde og absorbentMøteromsstoler
PosthyllePuffer
ReolerResepsjon
SkjermveggSofabord
SofaerStudentbord
Studentstoler 
1Møbelkategorier der de færreste eller ingen møbelforhandlere vil kunne levere miljømerkede produkter, og der oppdragsgiver derfor enten bør unngå å stille krav og kriterier rettet mot miljømerking, eller kan vurdere å benytte seg av tildelingskriteriumArkivskapAvfallssystem
Bordskjerm av plexiglassGlasstavler
KnaggrekkeLamper
Stillerom/podStumtjener

 

Anskaffelsestype 2 – kun brukte møbler

Kjøp av brukte møbler av høy kvalitet sikrer en vesentlig lavere klima- og miljøbelastning sammenliknet med kjøp av nye møbler. Årsaken til det er at du bidrar til å forlenge levetiden til møbler som allerede er produsert, i stedet for å stimulere til utvinning av nye råmaterialer og ny produksjon. Du som oppdragsgiver kan derfor argumentere for at det å stille krav til brukte møbler med høy kvalitet gir en klart bedre klima- og miljøeffekt, enn et tildelingskriterium som bare øker sannsynligheten, men ikke garanterer, at du ender opp med kjøp av brukte møbler.  

Se kapittel 6 Begrunnelse for å stille krav i krav spesifikasjonen for forslag til begrunnelse ved bruk av unntak etter § 7-9 fjerde ledd ved anskaffelse av brukte møbler.

Tydeliggjøre at avtalen kun gjelder kjøp av brukte møbler

Måten du sikrer brukte møbler av høy kvalitet på, er først å tydeliggjøre at avtalen kun omfatter kjøp av brukte møbler. Her er det viktig å skrive en klar definisjon av “brukte møbler” inn i konkurransegrunnlaget, for eksempel at det kun gjelder møbler som allerede har hatt en første bruker. Videre kan du sikre høy kvalitet ved å stille et garantikrav som er noe mildere enn for nye møbler, i kombinasjon med krav til kvalitet, holdbarhet og styrke, se henholdsvis krav 1 og krav 2 i tabell 12. Dette vil sikre at de brukte møblene du kjøper ikke har en levetid og kvalitet som er så dårlig at du raskt må bytte de ut.

Anskaffelse av brukte møbler til sårbare grupper, som barn, bør for øvrig forutsette at det kan dokumenteres lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i møblene, se krav 5 i tabell 12.

Hvis du likevel ønsker å benytte deg av et tildelingskriterium for brukte møbler, kan du se tildelingskriterium 2 lenger ned i dette kapitlet.

Anskaffelsestype 3 – reparasjonstjenester

DFØ har ikke forslag til egne tildelingskriterier som kan sikre en lav klima- og miljøbelastning fra reparasjonstjenester, men har foreslått en formulering for å sikre at slike tjenester har høy kvalitet i tildelingskriterium 3 i teksten under.

Det vil dessuten være relevant å sette krav til at nye komponenter har høy kvalitet, og ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. DFØ har ikke utviklet egne krav for dette, men krav 2 og 5 i tabell 12 kan brukes som inspirasjon. Videre vil det være viktig å sikre at reparasjon ikke gjør en eventuell garantitid ugyldig.

Anskaffelsestype 4 – Separat avtale for digital ombruksplattform

Vi anbefaler at du ser på eksempelet fra Oslo kommunes anskaffelse av ombruksplattform beskrevet under tildelingskriterium 4. Eksempelet kan være til inspirasjon for at du skal kunne anskaffe en plattformtjeneste som fremmer mest mulig ombruk.

Anskaffelsestype 5 – Alle typer møbler og sirkulære tjenester på en avtale

Ved denne typen anskaffelse anbefaler DFØ å følge hovedregelen og vekte klima- og miljø med minst 30 prosent. Du kan for eksempel vurdere en kombinasjon av tildelingskriteriene nedenfor som du mener sikrer at ditt behov blir dekket med en lavest mulig klima- og miljøbelastning. Krav i kravspesifikasjonen kan også stilles, men da som et tillegg til miljøkriterium/miljøkriterier med minimum 30 prosent vekt.

13.4 Tildelingskriterier

DFØ har utviklet tre tildelingskriterier for å ivareta klima- og miljøhensyn ved anskaffelser av møbler, som vil bli tilgjengelige i Kriterieveiviseren:

1. Miljømerkede produkter

Andel miljømerkede produkter premieres. Type 1 miljømerker, som er regulert i standarden ISO14024, vil få full uttelling, 10 poeng. For å få uttelling for Svanen, EU Ecolabel, Blå Engel, Svensk Møbelfakta skal hele produktet være miljømerket.

Se kriteriet i Kriterieveiviseren

2. Kjøp av brukte møbler

Oppdragsgiver ønsker en leverandør som kan tilby brukte møbler. Oppdragsgiver vil evaluere dette tildelingskriteriet ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering av leverandørens besvarelse med fokus på brukervennlighet og mulighet for å kjøpe brukte møbler av høy kvalitet. Oppdragsgiver oppfordres til å konkretisere/utdype hvilke momenter det vil bli lagt (mest) vekt på.

Se kriteriet i Kriterieveiviseren

3. Reparasjon og redesign

Oppdragsgiver ønsker en leverandør som kan utføre tjenester av høy kvalitet knyttet til reparasjon og redesign av møbler. Tildelingskriteriet vil evalueres ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering av leverandørens beskrivelse av prosessen fra mottak av bestilling til gjennomføring av oppdrag.

Se kriteriet i Kriterieveiviseren

4. Digital ombruksplattform

Oslo kommune har nylig lyst ut en konkurranse for en digital ombruksplattform som kan brukes som inspirasjon for andre offentlige oppdragsgivere.

Se konkurransedokumentene: Oslo kommune anskaffelse av ombruksplattform

13.5 Samlet anbefaling krav og kriterier

Tabell 14 viser en oversikt over krav og kriterier som kan være relevante for at ulike typer anskaffelser av møbler skal være i tråd med nye regler om klima- og miljø.

Tabell 14 Relevante kombinasjoner av krav og kriterier for å anskaffe møbler i tråd med ny miljøbestemmelse
Type anskaffelseKravTildelingskriterium
1Separat avtale kun for nye møblerTabell 12 krav 1-5, eller alternativt krav til miljømerking.Unntak etter fjerde ledd kan vurderes basert på markedets modenhet, men tildelingskriterium 1 fra teksten over er relevant.
2Separat avtale for brukte møblerTabell 12 krav 2. 
Ved anskaffelse av møbler til sårbare grupper, som barn, bør du benytte krav 5 fra tabell 6, eller revurdere om brukte møbler er egnet for denne gruppen. 
Du bør også vurdere krav til garanti, men lavere enn for nye møbler.
DFØ har ingen forslag til tildelingskriterier som skal sikre en lav klima- og miljøbelastning fra brukte møbler, men anbefaler å sikre god kvalitet på avtalen ved å bruke tildelingskriterium 3 i teksten over.
3Separat avtale for reparasjonstjenester for møblerTabell 12, krav 2 og 5 kan brukes som inspirasjon for å sikre at nye komponenter som brukes i møblene, har lav klima- og miljøbelastning.Vurder kvalitet på leveransen, se tildelingskriterium 3 nevnt i teksten over.
4Separat avtale for digital ombruksplattform-Vurder kvalitet på leveransen, se tildelingskriterium 4 nevnt i teksten over.
5Alle type møbler og sirkulære tjenester i en avtaleTabell 12, krav 1-5, eller alternativt krav 6 bør inkluderes i tillegg til tildelingskriterium.Ved denne anskaffelsestypen anbefales en samlet vekting av tildelingskriteriene i teksten over, som vurderes som mest nyttige for anskaffelsen, på minst 30 %.

 

Innrett din innkjøpspraksis for best klima- og miljøeffekt

For å oppnå størst mulig effekt av klima- og miljøkrav og kriterier i anskaffelsen, bør offentlige virksomheter ha rutiner og praksis som sørger for å ivareta klima- og miljøhensyn også internt i virksomheten.

Rutinene bør omfatte handling i tråd med prinsippene øverst i avfallshierarkiet, som fremmer lang levetid. DFØ anbefaler oppdragsgivere å se til veilederen for grønne og sirkulære møbelanskaffelser.

Oppdatert: 30. mai 2024

Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

1.1 Veileder – nye regler om klima- og miljøhensyn

1.2 Veilederens innhold

Se opptak av lanseringen av veilederen

1.3 Hvordan bruke veilederen

1.4 Beslutningstre for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn

1.5 Flere verktøy

2. Regelverkets formål og sentrale momenter

2.1 Sentrale klima- og miljøbegreper

2.2 Anskaffelsesloven

Lovens formål og de grunnleggende prinsippene

Forholdsmessighetsprinsippet

Plikten til å ivareta samfunnshensyn, herunder miljø

3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder

Mai 2024 

3.1 Ny forskriftsbestemmelse

3.2 Hva gjelder for hvilken del

3.3 Bestemmelsens formål

3.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

3.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

Eksempler

3.6 Regler for anskaffelsesforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100 000 kroner og nasjonal terskelverdi

Eksempler

Del IV: Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Fotnoter

4. Forsyningsforskriften – reglene som gjelder

4.1 Ny forskriftsbestemmelse

4.2 Hva gjelder for hvilken del

4.3 Bestemmelsens formål

4.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

4.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

4.6 Regler for forsyningsforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

5. Konsesjonskontraktforskriften – reglene som gjelder

5.1 Ny forskriftsbestemmelse

5.2 Hva gjelder for hvilken del

5.3 Bestemmelsens formål

5.4 Ny hovedregel: Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

5.5 Regler for konsesjonskontraktforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser over 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

6. Klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen

6.1 Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

Når er det klart at det gir bedre klima- og miljøeffekt?

Typetilfeller der det kan være klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt enn kriterier

Begrunnelse for å stille krav i kravspesifikasjonen

Begrunnelsen må være detaljert nok

Usikkert hva leverandørene kan levere på miljøkriterier

I hvilken grad kan oppdragsgiver akseptere avvik fra miljøkrav i kravspesifikasjonen?

Tilbud som avviker fra miljøkrav

Test avviket

6.2 Eksempler på begrunnelser for når det er klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt

6.3 Dersom klima- og miljø ikke prioriteres blant de tre høyeste tildelingskriteriene

Fotnoter

7. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1 Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1.1 Hva ligger i begrepene art og uvesentlig?

7.1.2 Begrunnelse

7.2 Oversikt over anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning:

Anskaffelser som etter sin art er vurdert å ha et klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig

7.3 Eksempler på vurderinger

Fotnoter

8. Utforming av krav og kriterier, evaluering og kunngjøring

Juni 2024 

8.1 Klima- og miljøhensyn som tildelingskriterier og evaluering av tilbud

8.1.1 Tildelingskriterier

8.1.2 Evaluering av tilbud

8.2 Krav i kravspesifikasjonen

8.2.1 Miljøkrav som oppfylles på et senere tidspunkt enn tilbudstidspunktet

8.2.2 Kombinasjon av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen

8.3 Miljøkrav i rammeavtaler, minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger

8.3.1 Rammeavtaler og minikonkurranser

8.3.2 Dynamiske innkjøpsordninger

8.4 Hvordan kunngjøre i forbindelse med nye regler om klima- og miljø?

8.4.1 Praktisk veiledning om bruk av kunngjøringsskjema

1. Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

2. Dersom klima- og miljøhensyn angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

3. Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

4. Dersom klima- og miljøhensyn ikke angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

 5. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

Fotnoter

9. Bygg, anlegg og eiendom – bruk av reglene

9.1 Hvordan anskaffes bygg, anlegg og eiendom i offentlig sektor?

9.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

9.3 Anbefalte krav og kriterier

Tildelingskriterier

1. Energibruk per m2 og per bruker/ansatt/årsverk

2. Reduksjon av effektbehov

3. Arealeffektivitet per bruker/ansatt/årsverk

4. Ombruk av eksisterende bygg/bygningselementer

5. Byggavfallsminimering

6. Utslippsfri byggeplass- og anleggsområde

7. Massetransport og massehåndtering

8. Asfalt med lavt klimaavtrykk

Klima- og miljøkrav

Fotnoter

10. Veigående transport – bruk av reglene

10.1 Hvordan anskaffes kjøretøy og transporttjenester i offentlig sektor?

10.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for veigående transport

10.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for veigående transport

10.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium 

10.3.2 Tildelingskriterier

Tildelingskriterier som premierer lav- og nullutslippstransport

Eksempel: Innføre gebyr ved små ordrebestillinger for å kutte utslipp

Eksempel: Bildelingtjenester for å fremme sirkulærøkonomi

11. IKT-utstyr – bruk av reglene

11.1 Hvordan anskaffes IKT-utstyr i offentlig sektor?

11.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for IKT-utstyr

11.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for IKT-utstyr

11.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium

Kjøpe nye PCer

Kjøpe brukte PCer

11.3.2 Tildelingskriterier

1. Samhandlingsløsning som fremmer klima og miljø

2. Miljømerkede IKT-produkter

3. Ombruk og materialgjenvinning av IKT-utstyr

Eksempel: Statlig ombruk- og gjenvinningsavtale reduserer klimagassutslipp og fremmer arbeidslivsinkludering

11.4 Samlet anbefaling krav og kriterier

11.5 IKT-tjenester 

12. Mat og måltidstjenester – bruk av reglene

12.1 Hvordan anskaffes måltidstjenester i offentlig sektor?

12.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

12.3 Anbefalte krav og kriterier for kantinetjenester

12.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterier

Krav til maksimalt kjøttvolum

12.3.2 Andre klima- og miljøhensyn som kan kravstilles i tillegg

12.4 Mat- og drikkevarer

13. Møbler – bruk av reglene

13.1 Hvordan anskaffes møbler i offentlig sektor?

13.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

13.3 Anbefalte krav og kriterier

Anskaffelsestype 1 – kun nye møbler

Miljømerkeordninger

Anskaffelsestype 2 – kun brukte møbler

Tydeliggjøre at avtalen kun gjelder kjøp av brukte møbler

Anskaffelsestype 3 – reparasjonstjenester

Anskaffelsestype 4 – Separat avtale for digital ombruksplattform

Anskaffelsestype 5 – Alle typer møbler og sirkulære tjenester på en avtale

13.4 Tildelingskriterier

1. Miljømerkede produkter

2. Kjøp av brukte møbler

3. Reparasjon og redesign

4. Digital ombruksplattform

13.5 Samlet anbefaling krav og kriterier

Vedlegg 1 Evalueringsmetodikk

1. Evalueringsmetodikk

1.1 Hva betyr det å vekte 30 prosent?

1.2 Hva tilsvarer 30 prosent vekt?

2. 1 Ivaretakelse av 30 prosent vekt med modeller som ikke oppgir vekt i prosent – påslag- og fratrekksmodeller

2.1 Problemstillingen

2.2 Fratrekksmodell – prissetting av kvalitet

2.3 Evalueringen

2.4 Påslagsmodell

Mer informasjon om evalueringsmodeller

Fotnoter

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.