Kapittel

1. Innledning

Kapittel 1 presenterer veilederens innhold, hvordan bruke veilederen, og et beslutningstre til hjelp for å vurdere hvordan ivareta de nye reglene.

1.1 Veileder – nye regler om klima- og miljøhensyn

Den 1. januar 2024 trådte skjerpede krav for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser i kraft. Hovedregelen er nå at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent, med unntak dersom nærmere vilkår er oppfylt.

Reglene gjelder anskaffelser som kunngjøres på Doffin fra og med 1. januar 2024. Tilsvarende omfattes anskaffelser hvor det foretas en frivillig kunngjøring, eller hvor det sendes invitasjon, eller direkte henvendelse til leverandører fra og med denne datoen.

DFØ har utarbeidet en veileder til de nye reglene. Veilederen inneholder både generell informasjon om hva de nye reglene innebærer, og konkret veiledning for prioriterte innkjøpskategorier.    

1.2 Veilederens innhold

Veilederen beskriver innledningsvis regelverkets formål og sentrale begreper (se kapittel 2). Videre gis det oversikt over hvilke regler som gjelder og hvordan de kommer til anvendelse på

Veilederen omtaler reglene for når oppdragsgiver kan ivareta klima- og miljøhensyn ved å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen (se kapittel 6). Deretter omtales reglene om når forpliktelsen til å stille miljøkrav eller -kriterier bortfaller fordi anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig (se kapittel 7).

Veilederen inneholder også generell informasjon om utforming av tildelingskriterier og evaluering, når krav i kravspesifikasjonen må være oppfylt, og veiledning om kunngjøring, herunder DFØs anbefalte plassering av begrunnelse ved bruk av unntaksbestemmelsene (se kapittel 8).

Veilederen inneholder også mer konkret informasjon om og eksempler på hvordan best ivareta de nye reglene om klima- og miljøhensyn for fem prioriterte kategorier. Dette gjelder

Se opptak av lanseringen av veilederen

Opptak fra lanseringen av den nye veilederen

1.3 Hvordan bruke veilederen

Veilederen kan brukes for å få oversikt over hvilke forpliktelser din anskaffelse er underlagt, få tips til hvordan best foreta vurderinger knyttet til de nye reglene, og til å se eksempler på begrunnelser og vurderinger knyttet til bruk av unntaksbestemmelsene.

Dersom du skal anskaffe varer eller tjenester innen de prioriterte kategoriene i kapittel 9-13, så har DFØ vurdert og anbefalt tildelingskriterier, og vurdert bruk av unntak som kan være nyttig for deg som skal anskaffe innenfor disse kategoriene.

1.4 Beslutningstre for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn

Vi har laget et beslutningstre som skal gjøre det enklere for deg å navigere i veilederen og forstå hva du må gjøre for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn. 

Før du gjennomfører en konkret anskaffelse bør du vurdere om innkjøpet faktisk er nødvendig. Virksomheter bør generelt innføre konkrete klima- og miljømål i styrende dokumenter og vurdere om virksomhetens totale forbruk kan reduseres. Se veiledningen om å komme i gang med grønne anskaffelser og gjennomføre sirkulære anskaffelser for mer tips til dette arbeidet.

Er anskaffelsen omfattet av forpliktelsene?
Hvis ja, gå videre.

Ja/vet ikke: Les om relevans for ulike deler av

Nei: Ferdig! De nye reglene medfører ingen forpliktelser for din anskaffelse.
OBS! Dersom du velger å organisere din anskaffelse på en måte hvor det angis tildelingskriterier med relativ vekt eller i prioritert rekkefølge, vil reglene likevel komme til anvendelse.

Har du oversikt over klima- og miljøbelastningene?
Hvis ja, gå videre.

Ja: Gå til neste punkt.

Nei: Foreta en vurdering av anskaffelsens klimaavtrykk og miljøbelastning. Se informasjon i lenkene under.

Les mer

De fem prioriterte kategoriene

Se omtale av klima- og miljøbelastning for:

 1. Bygg og anlegg (kapittel 9)
 2. Transport (kapittel 10)
 3. IKT (kapittel 11)
 4. Mat og måltidstjenester (kapittel 12)
 5. Møbler (kapittel 13)
Har den etter sin art uvesentlig klima*- og miljøbelastning?
Hvis nei, gå videre.

*) klimaavtrykk og miljøbelastning

 

Ja: Skriv begrunnelse i anskaffelsesdokumentene.

Nei: Gå til neste punkt.

Vet ikke: Se eksempler og viktige vurderingsmomenter nedenfor.

Les mer

 • Viktige momenter for å vurdere om anskaffelsen har en uvesentlig klima- og miljøbelastning etter sin art (kapittel 7)
 • Eksempler på anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning (kapittel 7, delkapittel 7.2)

De fem prioriterte kategoriene

Generelt vil anskaffelser innen de fem prioriterte kategoriene etter sin art ikke ha en uvesentlig klima- og miljøbelastning. Gå derfor til neste punkt.

Er det klart at krav* gir bedre klima- og miljøeffekt?
Hvis nei, gå videre.

*) krav i kravspesifikasjonen

 

Ja: Du kan velge krav i kravspesifikasjonen. Begrunnelsen må plasseres i anskaffelsesdokumentene.

Nei: Gå til neste punkt.

Vet ikke: Se eksempler og viktige vurderingsmomenter i lenkene under.

Les mer

 • Viktige momenter for å vurdere om det er klart at krav i kravspesifikasjonen gir en bedre klima- og miljøeffekt (kapittel 6)
 • Eksempler der det er klart at krav i kravspesifikasjonen gir en bedre klima- og miljøeffekt (kapittel 6, delkapittel 6.2)

De fem prioriterte kategoriene

Se eksempler på krav og kriterier i veiledningen om fem prioriterte innkjøpskategorier:

 1. Bygg og anlegg (kapittel 9)
 2. Transport (kapittel 10)
 3. IKT (kapittel 11)
 4. Mat og måltidstjenester (kapittel 12)
 5. Møbler (kapittel 13)

 

Bruk tildelingskriterier!
Klikk for bistand.

Les mer

 • Veiledning om bruk av tildelingskriterier (kapittel 8)
 • Ring Sparretelefonen for offentlige anskaffelser på 404 34 830

De fem prioriterte innkjøpskategoriene

Forslag til tildelingskriterier innen de fem prioriterte innkjøpskategoriene:

 1. Bygg og anlegg (kapittel 9)
 2. Transport (kapittel 10)
 3. IKT (kapittel 11)
 4. Mat og måltidstjenester (kapittel 12)
 5. Møbler (kapittel 13)

 

1.5 Flere verktøy

DFØs klima- og miljørisikoliste identifiserer sentrale klima- og miljøhensyn for innkjøpskategorier på bakgrunn av på CPV-koder. Lista vil baseres på en kombinasjon av kvantitative og mer kvalitative analyser, og anbefale hvordan sentrale klima- og miljøbelastninger best kan ivaretas.

Vi har også utarbeidet mange nye tildelingskriterier som du finner i Kriterieveiviseren.

Oppdateringer

Veilederen er dynamisk og vil oppdateres med flere kategorier og eksempler i tiden framover.  

Hør en podkast-episode om denne veilederen:

Oppdatert: 30. april 2024

Kontakt

Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

1.1 Veileder – nye regler om klima- og miljøhensyn

1.2 Veilederens innhold

Se opptak av lanseringen av veilederen

1.3 Hvordan bruke veilederen

1.4 Beslutningstre for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn

1.5 Flere verktøy

2. Regelverkets formål og sentrale momenter

2.1 Sentrale klima- og miljøbegreper

2.2 Anskaffelsesloven

Lovens formål og de grunnleggende prinsippene

Forholdsmessighetsprinsippet

Plikten til å ivareta samfunnshensyn, herunder miljø

3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder

Mai 2024 

3.1 Ny forskriftsbestemmelse

3.2 Hva gjelder for hvilken del

3.3 Bestemmelsens formål

3.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

3.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

Eksempler

3.6 Regler for anskaffelsesforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100 000 kroner og nasjonal terskelverdi

Eksempler

Del IV: Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Fotnoter

4. Forsyningsforskriften – reglene som gjelder

4.1 Ny forskriftsbestemmelse

4.2 Hva gjelder for hvilken del

4.3 Bestemmelsens formål

4.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

4.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

4.6 Regler for forsyningsforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

5. Konsesjonskontraktforskriften – reglene som gjelder

5.1 Ny forskriftsbestemmelse

5.2 Hva gjelder for hvilken del

5.3 Bestemmelsens formål

5.4 Ny hovedregel: Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

5.5 Regler for konsesjonskontraktforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser over 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

6. Klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen

6.1 Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

Når er det klart at det gir bedre klima- og miljøeffekt?

Typetilfeller der det kan være klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt enn kriterier

Begrunnelse for å stille krav i kravspesifikasjonen

Begrunnelsen må være detaljert nok

Usikkert hva leverandørene kan levere på miljøkriterier

I hvilken grad kan oppdragsgiver akseptere avvik fra miljøkrav i kravspesifikasjonen?

Tilbud som avviker fra miljøkrav

Test avviket

6.2 Eksempler på begrunnelser for når det er klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt

6.3 Dersom klima- og miljø ikke prioriteres blant de tre høyeste tildelingskriteriene

Fotnoter

7. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1 Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1.1 Hva ligger i begrepene art og uvesentlig?

7.1.2 Begrunnelse

7.2 Oversikt over anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning:

Anskaffelser som etter sin art er vurdert å ha et klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig

7.3 Eksempler på vurderinger

Fotnoter

8. Utforming av krav og kriterier, evaluering og kunngjøring

8.1 Klima- og miljøhensyn som tildelingskriterier og evaluering av tilbud

8.1.1 Tildelingskriterier

8.1.2 Evaluering av tilbud

8.2 Krav i kravspesifikasjonen

8.2.1 Miljøkrav som oppfylles på et senere tidspunkt enn tilbudstidspunktet

8.2.2 Kombinasjon av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen

8.3 Miljøkrav i rammeavtaler og minikonkurranser

8.4 Hvordan kunngjøre i forbindelse med nye regler om klima- og miljø?

8.4.1 Praktisk veiledning om bruk av kunngjøringsskjema

1. Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

2. Dersom klima- og miljøhensyn angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

3. Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

4. Dersom klima- og miljøhensyn ikke angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

 5. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

Fotnoter

9. Bygg, anlegg og eiendom – bruk av reglene

9.1 Hvordan anskaffes bygg, anlegg og eiendom i offentlig sektor?

9.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

9.3 Anbefalte krav og kriterier

Tildelingskriterier

1. Energibruk per m2 og per bruker/ansatt/årsverk

2. Reduksjon av effektbehov

3. Arealeffektivitet per bruker/ansatt/årsverk

4. Ombruk av eksisterende bygg/bygningselementer

5. Byggavfallsminimering

6. Utslippsfri byggeplass- og anleggsområde

7. Massetransport og massehåndtering

8. Asfalt med lavt klimaavtrykk

Klima- og miljøkrav

Fotnoter

10. Veigående transport – bruk av reglene

10.1 Hvordan anskaffes kjøretøy og transporttjenester i offentlig sektor?

10.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for veigående transport

10.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for veigående transport

10.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium 

10.3.2 Tildelingskriterier

Tildelingskriterier som premierer lav- og nullutslippstransport

Eksempel: Innføre gebyr ved små ordrebestillinger for å kutte utslipp

Eksempel: Bildelingtjenester for å fremme sirkulærøkonomi

11. IKT-utstyr – bruk av reglene

11.1 Hvordan anskaffes IKT-utstyr i offentlig sektor?

11.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for IKT-utstyr

11.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for IKT-utstyr

11.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium

Kjøpe nye PCer

Kjøpe brukte PCer

11.3.2 Tildelingskriterier

1. Samhandlingsløsning som fremmer klima og miljø

2. Miljømerkede IKT-produkter

3. Ombruk og materialgjenvinning av IKT-utstyr

Eksempel: Statlig ombruk- og gjenvinningsavtale reduserer klimagassutslipp og fremmer arbeidslivsinkludering

11.4 Samlet anbefaling krav og kriterier

11.5 IKT-tjenester 

12. Mat og måltidstjenester – bruk av reglene

12.1 Hvordan anskaffes måltidstjenester i offentlig sektor?

12.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

12.3 Anbefalte krav og kriterier for kantinetjenester

12.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterier

Krav til maksimalt kjøttvolum

12.3.2 Andre klima- og miljøhensyn som kan kravstilles i tillegg

12.4 Mat- og drikkevarer

13. Møbler – bruk av reglene

13.1 Hvordan anskaffes møbler i offentlig sektor?

13.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

13.3 Anbefalte krav og kriterier

Anskaffelsestype 1 – kun nye møbler

Miljømerkeordninger

Anskaffelsestype 2 – kun brukte møbler

Tydeliggjøre at avtalen kun gjelder kjøp av brukte møbler

Anskaffelsestype 3 – reparasjonstjenester

Anskaffelsestype 4 – Separat avtale for digital ombruksplattform

Anskaffelsestype 5 – Alle typer møbler og sirkulære tjenester på en avtale

13.4 Tildelingskriterier

1. Miljømerkede produkter

2. Kjøp av brukte møbler

3. Reparasjon og redesign

4. Digital ombruksplattform

13.5 Samlet anbefaling krav og kriterier

Vedlegg 1 Evalueringsmetodikk

1. Evalueringsmetodikk

1.1 Hva betyr det å vekte 30 prosent?

1.2 Hva tilsvarer 30 prosent vekt?

2. 1 Ivaretakelse av 30 prosent vekt med modeller som ikke oppgir vekt i prosent – påslag- og fratrekksmodeller

2.1 Problemstillingen

2.2 Fratrekksmodell – prissetting av kvalitet

2.3 Evalueringen

2.4 Påslagsmodell

Mer informasjon om evalueringsmodeller

Fotnoter

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.