Kapittel

4. Forsyningsforskriften – reglene som gjelder

Kapittel 4 gir en oversikt over innholdet i de nye reglene i forsyningsforskriften § 7-9 og hvordan de kommer til anvendelse på de ulike delene av forskriften. Fokuset i dette kapittelet er reglene i første til tredje ledd.

4.1 Ny forskriftsbestemmelse

Fra og med 1. januar 2024 er § 7-9 i forsyningsforskriften endret:

§ 7-9. Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

(1) Krav og kriterier etter denne bestemmelsen skal ha som mål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

(2) Oppdragsgiver skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum tretti prosent.

(3) Der oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, bør klima- og miljøhensyn være blant de tre høyest prioriterte.

(4) Tildelingskriterier etter andre og tredje ledd kan erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Dersom oppdragsgiver ikke prioriterer i tråd med tredje ledd, skal det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, og dette skal begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

(5) Forpliktelsen til å stille krav eller kriterier etter denne bestemmelsen gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Forsyningsforskriften § 7-9

4.2 Hva gjelder for hvilken del

Hvordan de nye reglene slår ut på de ulike delen av forsyningsforskriften
Del I:
Mellom 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

• Ingen prosedyreregler – dermed ingen forpliktelse til å oppstille tildelingskriterier. 

• Hvis oppdragsgiver oppgir kriteriene i relativ vekt, gjelder tilsvarende regler som for del II.
• Dersom oppdragsgiver oppgir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, gjelder reglene som beskrives i kapittel 4.5.

• Unntak: Forpliktelsen gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Skal begrunnes. 
Del II:
Over EØS-terskelverdi
• Skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 %
• Krav kan erstatte kriterier når det er klart at dette gir bedre klima- og miljøeffekt. Skal begrunnes. 
Del III:
Særlige tjenester og helse- og sosialtjenester over EØS-terskelverdi

• Følger i praksis samme system som anskaffelser etter del I.
• Egne regler i §§ 26-1 til 26-9 i tillegg til reglene i del I.

• Hvis oppdragsgiver oppgir kriteriene i relativ vekt, gjelder tilsvarende regler som for del II.
• Dersom oppdragsgiver oppgir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, gjelder reglene som beskrives i kapittel 4.5. 

 

4.3 Bestemmelsens formål

Formålet med de nye reglene er at de krav og kriterier som stilles, skal redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning, jf. ny § 7-9 første ledd.

For å oppnå dette formålet bør oppdragsgiver ha oversikt over hvilke klimaavtrykk og miljøbelastninger den aktuelle anskaffelsen kan ha, og hvilke klima- og miljøhensyn som vil være aktuelle å stille i den konkrete konkurransen.

4.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

Den nye hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent av totalen i tildelingskriteriene, jf. ny. § 7-9 annet ledd.

I forsyningsforskriften del II skal oppdragsgiver angi tildelingskriterienes relative vekt ved valg av tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.1 Hovedregelen om at klima- og miljø skal vektes med minimum 30 prosent, kommer derfor til anvendelse på anskaffelser som omfattes av del II.

Forsyningsforskriftens del II gjelder for kontrakter med en anslått verdi på som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene i § 5-2 første ledd, unntatt kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester.2

Hovedregelen om 30 prosent vekting må sees i sammenheng med den samtidige endringen av § 14-1 første ledd, som innebærer at oppdragsgiver som hovedregel skal velge tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet, eller kostnad og kvalitet. Muligheten for oppdragsgiver til å velge tilbud på grunnlag av den laveste prisen eller den laveste kostnaden reserveres nå til konkurranser hvor klima- og miljøhensyn ikke brukes som tildelingskriterium etter hovedregelen i § 7-9 annet ledd.

Helt unntaksvis, dersom det av objektive grunner ikke er mulig å vekte tildelingskriteriene, skal oppdragsgiver angi tildelingskriteriene i en del II-anskaffelse i prioritert rekkefølge.3 Dette er et snevert unntak fra hovedregelen. Anskaffelsen vil da være underlagt reglene om tildelingskriterier i prioritert rekkefølge.

Reglene åpner opp for å unntaksvis oppstille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette vil gi bedre klima- og miljøeffekt. Se kapittel 6.

Forpliktelsene til å stille krav eller kriterier etter § 7-9 gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Se kapittel 7.

Forsyningsforskriften § 14-1 før og etter 1. januar 2024
FørEtter
§ 14-1Tildelingskriterier
(1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av
a. den laveste prisen,
b. den laveste kostnaden eller
c. det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet
§ 14-1. Tildelingskriterier
(1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. Dersom klima- og miljøhensyn ikke brukes som tildelingskriterium etter § 7-9 andre ledd, kan oppdragsgiveren også velge tilbud på grunnlag av den laveste prisen eller den laveste kostnaden.

4.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Der oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, innebærer endringene at klima- og miljøhensyn bør angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene, jf. § 7-9 tredje ledd. Dersom oppdragsgiver velger å ikke prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste tildelingskriteriene, må det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, og avgjørelsen må begrunnes. Dette vil eksempelvis være dersom klima- og miljøhensyn angis som det fjerde prioriterte tildelingskriteriet. Se kapittel 6.3 for nærmere omtale.

Ettersom det er et krav å angi tildelingskriterienes relative vekt for del II-anskaffelser, er det kun der det av objektive grunner ikke er mulig å vekte tildelingskriteriene, at denne regelen kommer til anvendelse i del II.

4.6 Regler for forsyningsforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Det er DFØs vurdering at oppdragsgiver i anskaffelser som kun omfattes av del I ikke er forpliktet til å verken vekte klima- og miljøhensyn med 30 prosent, eller til å oppgi klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste prioritere etter reglene i § 7-9 annet og tredje ledd.

Bakgrunnen for dette er at det for anskaffelser som kun er omfattet av reglene i del I, ikke stilles prosedyreregler. Oppdragsgiver gis dermed et stort handlingsrom til å organisere konkurransen på den måten oppdragsgiveren selv mener er hensiktsmessig, og frihet til å velge om det skal oppstilles tildelingskriterier eller krav. Ettersom endringsforskriften ikke innfører prosedyreregler for del I, må det legges til grunn at dette handlingsrommet også gjelder for de nye endringene i § 7-9.

Selv om oppdragsgiver har større grad av valgfrihet til å organisere anskaffelsen i del I, vil reglene om å ivareta klima- og miljøhensyn i § 7-9 allikevel gjelde hvis oppdragsgiver velger å oppgi tildelingskriterier med relativ vekt eller i prioritert rekkefølge. Det vil si at oppdragsgiver i så fall må følge reglene om minimum 30 prosent vekting eller å angi klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste prioriterte. Dersom man velger å oppstille tildelingskriterier på en av disse måtene er det viktig å huske  at unntakene etter fjerde ledd om å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, gjelder tilsvarende.

DFØ vurderer at det for del-I-anskaffelser fortsatt vil være mulig å gjennomføre rene priskonkurranser (eller kostnadskonkurranser), og at det ikke foreligger plikt til å vekte eller prioritere klima- og miljøhensyn for disse anskaffelsene.  

Selv om oppdragsgiver her kan velge hvordan man ivaretar klima- og miljøhensyn, understrekes det at de forpliktelsene som gjelder å «innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant» etter anskaffelseslovens § 5, fortsatt vil gjelde for disse anskaffelsene. Se kapittel 2.

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

I praksis vil oppdragsgivers forpliktelse til å stille krav og kriterier etter ny § 7-9 her følge samme system som anskaffelser etter del I. Se omtale av del I ovenfor.

Anskaffelser av kontrakter av særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester over EØS-terskelverdi reguleres av egne regler i forskriftens del III.4 Disse reglene framgår av forsyningsforskriften §§ 26-1 til 26-9. I tillegg til bestemmelsene i del III gjelder også forskriftens del I.

Ved gjennomføring av anskaffelser etter del III stilles det dermed begrensede prosesskrav sammenliknet med de anskaffelsene som omfattes av reglene i del II.

Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester under EØS-terskelverdi reguleres kun av reglene i del I.


Fotnoter

1 Forsyningsforskriften § 14-1 sjette ledd

2 Forsyningsforskriften § 5-1 annet ledd

3 Forsyningsforskriften § 14-1 sjette ledd, tredje punktum

4 Forsyningsforskriften § 5-1 tredje ledd, jf. § 5-2 annet ledd

Oppdatert: 30. mai 2024

Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

1.1 Veileder – nye regler om klima- og miljøhensyn

1.2 Veilederens innhold

Se opptak av lanseringen av veilederen

1.3 Hvordan bruke veilederen

1.4 Beslutningstre for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn

1.5 Flere verktøy

2. Regelverkets formål og sentrale momenter

2.1 Sentrale klima- og miljøbegreper

2.2 Anskaffelsesloven

Lovens formål og de grunnleggende prinsippene

Forholdsmessighetsprinsippet

Plikten til å ivareta samfunnshensyn, herunder miljø

3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder

Mai 2024 

3.1 Ny forskriftsbestemmelse

3.2 Hva gjelder for hvilken del

3.3 Bestemmelsens formål

3.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

3.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

Eksempler

3.6 Regler for anskaffelsesforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100 000 kroner og nasjonal terskelverdi

Eksempler

Del IV: Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Fotnoter

4. Forsyningsforskriften – reglene som gjelder

4.1 Ny forskriftsbestemmelse

4.2 Hva gjelder for hvilken del

4.3 Bestemmelsens formål

4.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

4.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

4.6 Regler for forsyningsforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

5. Konsesjonskontraktforskriften – reglene som gjelder

5.1 Ny forskriftsbestemmelse

5.2 Hva gjelder for hvilken del

5.3 Bestemmelsens formål

5.4 Ny hovedregel: Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

5.5 Regler for konsesjonskontraktforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser over 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

6. Klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen

6.1 Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

Når er det klart at det gir bedre klima- og miljøeffekt?

Typetilfeller der det kan være klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt enn kriterier

Begrunnelse for å stille krav i kravspesifikasjonen

Begrunnelsen må være detaljert nok

Usikkert hva leverandørene kan levere på miljøkriterier

I hvilken grad kan oppdragsgiver akseptere avvik fra miljøkrav i kravspesifikasjonen?

Tilbud som avviker fra miljøkrav

Test avviket

6.2 Eksempler på begrunnelser for når det er klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt

6.3 Dersom klima- og miljø ikke prioriteres blant de tre høyeste tildelingskriteriene

Fotnoter

7. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1 Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1.1 Hva ligger i begrepene art og uvesentlig?

7.1.2 Begrunnelse

7.2 Oversikt over anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning:

Anskaffelser som etter sin art er vurdert å ha et klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig

7.3 Eksempler på vurderinger

Fotnoter

8. Utforming av krav og kriterier, evaluering og kunngjøring

Juni 2024 

8.1 Klima- og miljøhensyn som tildelingskriterier og evaluering av tilbud

8.1.1 Tildelingskriterier

8.1.2 Evaluering av tilbud

8.2 Krav i kravspesifikasjonen

8.2.1 Miljøkrav som oppfylles på et senere tidspunkt enn tilbudstidspunktet

8.2.2 Kombinasjon av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen

8.3 Miljøkrav i rammeavtaler, minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger

8.3.1 Rammeavtaler og minikonkurranser

8.3.2 Dynamiske innkjøpsordninger

8.4 Hvordan kunngjøre i forbindelse med nye regler om klima- og miljø?

8.4.1 Praktisk veiledning om bruk av kunngjøringsskjema

1. Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

2. Dersom klima- og miljøhensyn angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

3. Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

4. Dersom klima- og miljøhensyn ikke angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

 5. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

Fotnoter

9. Bygg, anlegg og eiendom – bruk av reglene

9.1 Hvordan anskaffes bygg, anlegg og eiendom i offentlig sektor?

9.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

9.3 Anbefalte krav og kriterier

Tildelingskriterier

1. Energibruk per m2 og per bruker/ansatt/årsverk

2. Reduksjon av effektbehov

3. Arealeffektivitet per bruker/ansatt/årsverk

4. Ombruk av eksisterende bygg/bygningselementer

5. Byggavfallsminimering

6. Utslippsfri byggeplass- og anleggsområde

7. Massetransport og massehåndtering

8. Asfalt med lavt klimaavtrykk

Klima- og miljøkrav

Fotnoter

10. Veigående transport – bruk av reglene

10.1 Hvordan anskaffes kjøretøy og transporttjenester i offentlig sektor?

10.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for veigående transport

10.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for veigående transport

10.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium 

10.3.2 Tildelingskriterier

Tildelingskriterier som premierer lav- og nullutslippstransport

Eksempel: Innføre gebyr ved små ordrebestillinger for å kutte utslipp

Eksempel: Bildelingtjenester for å fremme sirkulærøkonomi

11. IKT-utstyr – bruk av reglene

11.1 Hvordan anskaffes IKT-utstyr i offentlig sektor?

11.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for IKT-utstyr

11.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for IKT-utstyr

11.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium

Kjøpe nye PCer

Kjøpe brukte PCer

11.3.2 Tildelingskriterier

1. Samhandlingsløsning som fremmer klima og miljø

2. Miljømerkede IKT-produkter

3. Ombruk og materialgjenvinning av IKT-utstyr

Eksempel: Statlig ombruk- og gjenvinningsavtale reduserer klimagassutslipp og fremmer arbeidslivsinkludering

11.4 Samlet anbefaling krav og kriterier

11.5 IKT-tjenester 

12. Mat og måltidstjenester – bruk av reglene

12.1 Hvordan anskaffes måltidstjenester i offentlig sektor?

12.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

12.3 Anbefalte krav og kriterier for kantinetjenester

12.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterier

Krav til maksimalt kjøttvolum

12.3.2 Andre klima- og miljøhensyn som kan kravstilles i tillegg

12.4 Mat- og drikkevarer

13. Møbler – bruk av reglene

13.1 Hvordan anskaffes møbler i offentlig sektor?

13.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

13.3 Anbefalte krav og kriterier

Anskaffelsestype 1 – kun nye møbler

Miljømerkeordninger

Anskaffelsestype 2 – kun brukte møbler

Tydeliggjøre at avtalen kun gjelder kjøp av brukte møbler

Anskaffelsestype 3 – reparasjonstjenester

Anskaffelsestype 4 – Separat avtale for digital ombruksplattform

Anskaffelsestype 5 – Alle typer møbler og sirkulære tjenester på en avtale

13.4 Tildelingskriterier

1. Miljømerkede produkter

2. Kjøp av brukte møbler

3. Reparasjon og redesign

4. Digital ombruksplattform

13.5 Samlet anbefaling krav og kriterier

Vedlegg 1 Evalueringsmetodikk

1. Evalueringsmetodikk

1.1 Hva betyr det å vekte 30 prosent?

1.2 Hva tilsvarer 30 prosent vekt?

2. 1 Ivaretakelse av 30 prosent vekt med modeller som ikke oppgir vekt i prosent – påslag- og fratrekksmodeller

2.1 Problemstillingen

2.2 Fratrekksmodell – prissetting av kvalitet

2.3 Evalueringen

2.4 Påslagsmodell

Mer informasjon om evalueringsmodeller

Fotnoter

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.