Kapittel

3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder

Kapittel 3 gir en oversikt over innholdet i de nye reglene i anskaffelsesforskriften § 7-9 og hvordan de kommer til anvendelse på de ulike delene av forskriften. Fokuset i dette kapittelet er reglene i første til tredje ledd.

Endringslogg

Mai 2024 

Lagt til informasjon om følgende: 

 • omtale av mulighet for å gjennomføre priskonkurranser i del I og II i kapittel 3.5 og 3.6 
 • eksempler på hvordan anskaffelser kan gjennomføres i tråd med reglene i kapittel 3.5 og 3.6 

3.1 Ny forskriftsbestemmelse

Fra og med 1. januar 2024 er § 7-9 i anskaffelsesforskriften endret:

§ 7-9. Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

(1) Krav og kriterier etter denne bestemmelsen skal ha som mål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

(2) Oppdragsgiver skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum tretti prosent.

(3) Der oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, bør klima- og miljøhensyn være blant de tre høyest prioriterte.

(4) Tildelingskriterier etter andre og tredje ledd kan erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Dersom oppdragsgiver ikke prioriterer i tråd med tredje ledd, skal det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, og dette skal begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

(5) Forpliktelsen til å stille krav eller kriterier etter denne bestemmelsen gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. 

Anskaffelsesforskriften § 7-9

3.2 Hva gjelder for hvilken del

Hvordan de nye reglene slår ut på de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Del I:

Mellom 100 000 kr og nasjonal terskelverdi

• Ingen prosedyreregler – dermed ingen forpliktelse til å oppstille tildelingskriterier. 
• Hvis oppdragsgiver oppgir kriterier i relativ vekt/prioritert rekkefølge gjelder tilsvarende regler som i del II og III.
• Unntak: Forpliktelsen gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Skal begrunnes.

Del II:

Mellom nasjonal og EØS-terskelverdi

Bør angi klima- og miljøhensyn blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene – alternativt skal det stilles krav og det skal begrunnes.• Krav kan erstatte kriterier når det er klart at dette gir bedre klima- og miljøeffekt. Skal begrunnes.

Del III:

Over EØS-terskelverdi

Skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 %.

Del IV:

Helse- og sosialtjenester over EØS-terskelverdi

• Følger i praksis samme system som anskaffelser etter del I.
• Egne regler i §§ 30-1 til 30-10 i tillegg til reglene i del I.
• Hvis oppdragsgiver oppgir kriterier i relativ vekt/prioritert rekkefølge gjelder tilsvarende regler som i del II og III.

 

3.3 Bestemmelsens formål

Formålet med de nye reglene er at de krav og kriterier som stilles, skal redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning, jf. ny § 7-9 første ledd.

For å oppnå dette formålet bør oppdragsgiver ha oversikt over hvilke klimaavtrykk og miljøbelastninger den aktuelle anskaffelsen kan ha, og hvilke klima- og miljøhensyn som vil være aktuelle å stille i den konkrete konkurransen.

3.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

Den nye hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent av totalen i tildelingskriteriene, jf. ny § 7-9 annet ledd.

I anskaffelsesforskriften del III skal oppdragsgiver angi tildelingskriterienes relative vekt ved valg av tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.1 Hovedregelen om at klima- og miljø skal vektes med minimum 30 prosent, kommer derfor til anvendelse på anskaffelser som omfattes av del III.

Anskaffelsesforskriften del III gjelder for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene i § 5-3 første ledd.2

Hovedregelen om 30 prosent vekting må sees i sammenheng med den samtidige endringen av § 18-1 første ledd, som innebærer at oppdragsgiver nå som hovedregel skal velge tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet eller kostnad og kvalitet. Muligheten for oppdragsgiver til å velge tilbud på grunnlag av den laveste prisen eller den laveste kostnaden reserveres nå til konkurranser hvor klima- og miljøhensyn ikke brukes som tildelingskriterium etter hovedregelen i § 7-9 annet ledd.

Anskaffelsesforskriften § 18-1 før og etter januar 2024
FørEtter
§ 18-1. Tildelingskriterier
(1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av
a. den laveste prisen,
b. den laveste kostnaden eller
c. det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.
§ 18-1. Tildelingskriterier
(1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. Dersom klima- og miljøhensyn ikke brukes som tildelingskriterium etter § 7-9 andre ledd, kan oppdragsgiveren også velge tilbud på grunnlag av den laveste prisen eller den laveste kostnaden.

Helt unntaksvis, dersom det av objektive grunner ikke er mulig å vekte tildelingskriteriene, skal oppdragsgiver angi tildelingskriteriene i en del III-anskaffelse i prioritert rekkefølge.3 Dette er et snevert unntak fra hovedregelen. Anskaffelsen vil da være underlagt reglene om tildelingskriterier i prioritert rekkefølge.

Reglene åpner opp for å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette vil gi bedre klima- og miljøeffekt. Se kapittel 6

Forpliktelsene til å stille krav eller kriterier etter § 7-9 gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Se kapittel 7.

3.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Der oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, innebærer endringene at klima- og miljøhensyn bør angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene, jf. § 7-9 tredje ledd. Dersom oppdragsgiver velger å ikke prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste tildelingskriteriene, det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, og avgjørelsen må begrunnes. Dette vil eksempelvis være dersom klima- og miljøhensyn angis som det fjerde prioriterte tildelingskriteriet. Se kapittel 6.3 for nærmere omtale.

For anskaffelser som er omfattet av reglene i anskaffelsesforskriften del II, skal oppdragsgiver angi tildelingskriterier i prioritert rekkefølge.4 Dermed vil bør-regelen om å prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste tildelingskriteriene gjelde for disse anskaffelsene.

Del II av anskaffelsesforskriften gjelder for anskaffelser mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdiene, unntatt kontrakter om helse- og sosialtjenester. Del II gjelder også for kontrakter om særlige tjenester som overstiger nasjonal terskelverdi.5

Dersom oppdragsgiver i en del II-anskaffelse ønsker å oppgi den relative vekten, er det fremdeles i tråd med regelverket. Oppdragsgiver må i så fall følge reglene om minimum 30 prosent vekting som er omtalt i kapittel 3.2. 

Som omtalt i kapittel 3.2 skal tildelingskriterier i del III-anskaffelser som hovedregel angis i relativ vekt. For del III vil denne regelen derfor kun komme til anvendelse for anskaffelser hvor det av objektive grunner ikke er mulig å vekte tildelingskriteriene.

Priskonkurranse

Selv om det ikke fremgår direkte av anskaffelsesforskriften at rene priskonkurranser ikke kan gjennomføres i del II, er det DFØs vurdering at regelverkets systematikk legger opp til en slik løsning.

Begrunnelsen for dette er at det er angitt at oppdragsgiver bør prioritere klima- og miljøhensyn blant de tre høyst prioriterte tildelingskriteriene, og at dersom det ikke prioriteres tilstrekkelig høyt, må det stilles krav til klima og miljø i kravspesifikasjonen, jf. § 7-9 fjerde ledd andre punktum. Gjennom denne systematikken legges det opp til at oppdragsgiver oppstiller flere tildelingskriterier, og at tildelingskriterier om klima- og miljøhensyn inngår i disse. Oppdragsgiver kan selv bestemme hvor høyt det skal prioriteres, men dersom det angis lavere enn blant de tre høyeste prioriterte, må det i tillegg stilles krav. Dersom oppdragsgiver uten videre kan velge å evaluere kun på pris, vil dette åpne for omgåelse av disse reglene. 

DFØs vurdering er derfor at rene priskonkurranser i del II må begrenses til de anskaffelsene hvor oppdragsgiver er unntatt reglene om å ivareta klima- og miljøhensyn i tildelingskriteriene, eksempelvis dersom det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt å stille krav i kravspesifikasjonen, jf. fjerde ledd første punktum, eller dersom anskaffelsen etter sin art har uvesentlig klima- og miljøbelastning og dermed kan unntas etter femte ledd.

Eksempler

En oppdragsgiver skal gjennomføre en anskaffelse med tildelingskriterier i prioritert rekkefølge, hvor klima og miljø prioriteres på tredje plass, etter pris og kvalitet.

Oppdragsgiver kan gjennomføre konkurransen på denne måten. Eksempelet er i tråd med § 7-9 tredje ledd.

En oppdragsgiver skal gjennomføre en anskaffelse med tildelingskriterier i prioritert rekkefølge, og ønsker å prioritere klima- og miljøhensyn på fjerde plass.

Oppdragsgiver kan gjennomføre konkurransen på denne måten, jf. § 7-9 tredje ledd. Ettersom klima- og miljøhensyn prioriteres på fjerde plass, må oppdragsgiver derimot stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen i tillegg, jf. § 7-9 fjerde ledd andre punktum.  

Det skal begrunnes i anskaffelsesdokumentene hvorfor klima- og miljøhensyn prioriteres på fjerde plass, og ikke blant de tre høyeste prioriterte tildelingskriteriene.  

En oppdragsgiver skal oppstille tildelingskriterier i prioritert rekkefølge, men ønsker ikke å inkludere klima- og miljøhensyn blant kriteriene.

Reglene i § 7-9 legger opp til at oppdragsgiver i del II som hovedregel skal oppstille klima- og miljøhensyn blant tildelingskriteriene. Enten ved at klima- og miljøhensyn prioriteres blant de tre høyeste, eller ved at klima og miljø prioriteres lavere enn topp tre og det oppstilles krav til klima og miljø i kravspesifikasjonen i tillegg. Eksempel 1 og 2 omtaler disse tilfellene nærmere. 

For å kunne gjennomføre en anskaffelse som i eksempel 3 må derfor oppdragsgiver være i en situasjon hvor en av de følgende unntakene kan benyttes: 

 • kan erstatte klima- og miljøhensyn i tildelingskriteriene med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt, jf. § 7-9 fjerde ledd første ledd
 • dersom forpliktelsene til å stille krav eller kriterier etter § 7-9 faller bort fordi anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, jf. § 7-9 femte ledd

Se kapittel 6 og 7 for mer informasjon om disse unntaksbestemmelsene.  

En oppdragsgiver ønsker å angi tildelingskriteriene i vekt.

Oppdragsgiver må vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent, med mindre unntakene i § 7-9 fjerde ledd første punktum eller femte ledd kommer til anvendelse.

3.6 Regler for anskaffelsesforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100 000 kroner og nasjonal terskelverdi

Det er DFØs vurdering at oppdragsgiver i anskaffelser som kun omfattes av del I, ikke er forpliktet til å verken vekte klima- og miljøhensyn med 30 prosent, eller til å oppgi klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste prioriterte, etter reglene i § 7-9 annet og tredje ledd.

Bakgrunnen for dette er at det for anskaffelser som kun er omfattet av reglene i del I, ikke stilles prosedyreregler. Oppdragsgiver gis dermed et stort handlingsrom til å organisere konkurransen på den måten oppdragsgiveren selv mener er hensiktsmessig, og frihet til å velge om det skal oppstilles tildelingskriterier eller krav. Ettersom endringsforskriften ikke innfører prosedyreregler for del I, må det legges til grunn at dette handlingsrommet også gjelder for de nye endringene i § 7-9.

Selv om oppdragsgiver har større grad av valgfrihet til å organisere anskaffelsen i del I, vil reglene om å ivareta klima- og miljøhensyn i § 7-9 allikevel gjelde hvis oppdragsgiver velger å oppgi tildelingskriterier med relativ vekt eller i prioritert rekkefølge. Det vil si at oppdragsgiver i så fall må følge reglene om minimum 30 prosent vekting eller å angi klima- og miljøhensyn blant de tre høyeste prioriterte. Dersom man velger å oppstille tildelingskriterier på en av disse måtene, er det viktig å huske at unntakene etter fjerde ledd om å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gjelder tilsvarende.

DFØ vurderer at det for del-I-anskaffelser fortsatt vil være mulig å gjennomføre rene priskonkurranser (eller kostnadskonkurranser), og at det ikke foreligger plikt til å vekte eller prioritere klima- og miljøhensyn for disse anskaffelsene.

Selv om oppdragsgiver her kan velge hvordan man ivaretar klima- og miljøhensyn, understrekes det at de forpliktelsene som gjelder til å «innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant» etter anskaffelseslovens § 5 fortsatt vil gjelde for disse anskaffelsene. Se kapittel 2.

Eksempler

En oppdragsgiver skal gjennomføre en anskaffelse etter del 1, og ønsker å benytte tildelingskriterier for pris, kvalitet og klima- og miljøhensyn.

I et slikt tilfelle har oppdragsgiver to valg:  

 • Angi vekten på alle tildelingskriteriene, og klima- og miljøhensyn vektes med minimum 30 prosent 
 • Angi tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge. Se kapittel 3.5 for nærmere omtale av reglene for tildelingskriterier i prioritert rekkefølge. 
En oppdragsgiver skal gjennomføre en anskaffelse etter del 1, og ønsker å benytte tildelingskriterier for pris og kvalitet.

I et slikt tilfelle har oppdragsgiver ulike valg: 

 • Oppdragsgiver kan inkludere klima- og miljøhensyn som tildelingskriterium i tillegg, og enten: vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent, og vekte pris og kvalitet med de
  • gjenværende 70 prosentene 
  • oppstille tildelingskriterier i prioritert rekkefølge, se kapittel 3.5. 
 • Oppdragsgiver kan velge å gjennomføre en ren priskonkurranse. Kvalitet kan da ivaretas gjennom krav i for eksempel kravspesifikasjonen.
 • Oppdragsgiver kan vurdere om noen av unntaksreglene i § 7-9 fjerde eller femte ledd kommer til anvendelse. Dersom en av disse brukes, står oppdragsgiver fritt til å evaluere på tildelingskriterier for pris og kvalitet. Lese mer om disse unntakene i kapittel 6 og 7. 

Del IV: Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

I praksis vil oppdragsgivers forpliktelse til å stille krav og kriterier etter ny § 7-9 etter del IV følge samme system som anskaffelser etter del I. Se omtale av del I ovenfor.

Anskaffelser av helse- og sosialtjenester over EØS-terskelverdi reguleres av egne regler i forskriftens del IV.6 Disse reglene fremgår av anskaffelsesforskriften §§ 30-1 til 30-10. I tillegg til bestemmelsene i del IV gjelder også forskriftens del I. Ved gjennomføring av anskaffelser etter del IV stilles det dermed begrensede prosesskrav sammenliknet med de anskaffelsene som omfattes av reglene i del II og III.

Anskaffelser av helse- og sosialtjenester under EØS-terskelverdi reguleres kun av reglene i del I.


Fotnoter

1 Anskaffelsesforskriften § 18-1 sjette ledd

2 Anskaffelsesforskriften § 5-1 tredje ledd

3 Anskaffelsesforskriften § 18-1 sjette ledd tredje punktum

4 Anskaffelsesforskriften § 8-11 første ledd

5 Anskaffelsesforskriften § 5-1 annet ledd

6 Anskaffelsesforskriften § 5-1 fjerde ledd

Oppdatert: 21. mai 2024

Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

1.1 Veileder – nye regler om klima- og miljøhensyn

1.2 Veilederens innhold

Se opptak av lanseringen av veilederen

1.3 Hvordan bruke veilederen

1.4 Beslutningstre for å ivareta reglene om klima- og miljøhensyn

1.5 Flere verktøy

2. Regelverkets formål og sentrale momenter

2.1 Sentrale klima- og miljøbegreper

2.2 Anskaffelsesloven

Lovens formål og de grunnleggende prinsippene

Forholdsmessighetsprinsippet

Plikten til å ivareta samfunnshensyn, herunder miljø

3. Anskaffelsesforskriften – reglene som gjelder

Mai 2024 

3.1 Ny forskriftsbestemmelse

3.2 Hva gjelder for hvilken del

3.3 Bestemmelsens formål

3.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

3.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

Eksempler

3.6 Regler for anskaffelsesforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100 000 kroner og nasjonal terskelverdi

Eksempler

Del IV: Anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Fotnoter

4. Forsyningsforskriften – reglene som gjelder

4.1 Ny forskriftsbestemmelse

4.2 Hva gjelder for hvilken del

4.3 Bestemmelsens formål

4.4 Ny hovedregel: Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

4.5 Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

4.6 Regler for forsyningsforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser mellom 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

5. Konsesjonskontraktforskriften – reglene som gjelder

5.1 Ny forskriftsbestemmelse

5.2 Hva gjelder for hvilken del

5.3 Bestemmelsens formål

5.4 Ny hovedregel: Tildelingskriterier i prioritert rekkefølge

Priskonkurranse

5.5 Regler for konsesjonskontraktforskriftens øvrige deler

Del I: Anskaffelser over 100.000 kroner og EØS-terskelverdi

Del III: Anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Fotnoter

6. Klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen

6.1 Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

Når er det klart at det gir bedre klima- og miljøeffekt?

Typetilfeller der det kan være klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt enn kriterier

Begrunnelse for å stille krav i kravspesifikasjonen

Begrunnelsen må være detaljert nok

Usikkert hva leverandørene kan levere på miljøkriterier

I hvilken grad kan oppdragsgiver akseptere avvik fra miljøkrav i kravspesifikasjonen?

Tilbud som avviker fra miljøkrav

Test avviket

6.2 Eksempler på begrunnelser for når det er klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir bedre klima- og miljøeffekt

6.3 Dersom klima- og miljø ikke prioriteres blant de tre høyeste tildelingskriteriene

Fotnoter

7. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1 Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

7.1.1 Hva ligger i begrepene art og uvesentlig?

7.1.2 Begrunnelse

7.2 Oversikt over anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning:

Anskaffelser som etter sin art er vurdert å ha et klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig

7.3 Eksempler på vurderinger

Fotnoter

8. Utforming av krav og kriterier, evaluering og kunngjøring

8.1 Klima- og miljøhensyn som tildelingskriterier og evaluering av tilbud

8.1.1 Tildelingskriterier

8.1.2 Evaluering av tilbud

8.2 Krav i kravspesifikasjonen

8.2.1 Miljøkrav som oppfylles på et senere tidspunkt enn tilbudstidspunktet

8.2.2 Kombinasjon av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen

8.3 Miljøkrav i rammeavtaler og minikonkurranser

8.4 Hvordan kunngjøre i forbindelse med nye regler om klima- og miljø?

8.4.1 Praktisk veiledning om bruk av kunngjøringsskjema

1. Klima og miljø skal vektes med minimum 30 prosent

2. Dersom klima- og miljøhensyn angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

3. Dersom klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen klart gir bedre klima- og miljøeffekt

4. Dersom klima- og miljøhensyn ikke angis blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

 5. Anskaffelser som etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning

Fotnoter

9. Bygg, anlegg og eiendom – bruk av reglene

9.1 Hvordan anskaffes bygg, anlegg og eiendom i offentlig sektor?

9.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

9.3 Anbefalte krav og kriterier

Tildelingskriterier

1. Energibruk per m2 og per bruker/ansatt/årsverk

2. Reduksjon av effektbehov

3. Arealeffektivitet per bruker/ansatt/årsverk

4. Ombruk av eksisterende bygg/bygningselementer

5. Byggavfallsminimering

6. Utslippsfri byggeplass- og anleggsområde

7. Massetransport og massehåndtering

8. Asfalt med lavt klimaavtrykk

Klima- og miljøkrav

Fotnoter

10. Veigående transport – bruk av reglene

10.1 Hvordan anskaffes kjøretøy og transporttjenester i offentlig sektor?

10.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for veigående transport

10.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for veigående transport

10.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium 

10.3.2 Tildelingskriterier

Tildelingskriterier som premierer lav- og nullutslippstransport

Eksempel: Innføre gebyr ved små ordrebestillinger for å kutte utslipp

Eksempel: Bildelingtjenester for å fremme sirkulærøkonomi

11. IKT-utstyr – bruk av reglene

11.1 Hvordan anskaffes IKT-utstyr i offentlig sektor?

11.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for IKT-utstyr

11.3 Anbefalte miljøkrav og -kriterier for IKT-utstyr

11.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterium

Kjøpe nye PCer

Kjøpe brukte PCer

11.3.2 Tildelingskriterier

1. Samhandlingsløsning som fremmer klima og miljø

2. Miljømerkede IKT-produkter

3. Ombruk og materialgjenvinning av IKT-utstyr

Eksempel: Statlig ombruk- og gjenvinningsavtale reduserer klimagassutslipp og fremmer arbeidslivsinkludering

11.4 Samlet anbefaling krav og kriterier

11.5 IKT-tjenester 

12. Mat og måltidstjenester – bruk av reglene

12.1 Hvordan anskaffes måltidstjenester i offentlig sektor?

12.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

12.3 Anbefalte krav og kriterier for kantinetjenester

12.3.1 Krav som kan gi klart bedre klima -og miljøeffekt enn kriterier

Krav til maksimalt kjøttvolum

12.3.2 Andre klima- og miljøhensyn som kan kravstilles i tillegg

12.4 Mat- og drikkevarer

13. Møbler – bruk av reglene

13.1 Hvordan anskaffes møbler i offentlig sektor?

13.2 Sentrale klima- og miljøbelastninger for kategorien

13.3 Anbefalte krav og kriterier

Anskaffelsestype 1 – kun nye møbler

Miljømerkeordninger

Anskaffelsestype 2 – kun brukte møbler

Tydeliggjøre at avtalen kun gjelder kjøp av brukte møbler

Anskaffelsestype 3 – reparasjonstjenester

Anskaffelsestype 4 – Separat avtale for digital ombruksplattform

Anskaffelsestype 5 – Alle typer møbler og sirkulære tjenester på en avtale

13.4 Tildelingskriterier

1. Miljømerkede produkter

2. Kjøp av brukte møbler

3. Reparasjon og redesign

4. Digital ombruksplattform

13.5 Samlet anbefaling krav og kriterier

Vedlegg 1 Evalueringsmetodikk

1. Evalueringsmetodikk

1.1 Hva betyr det å vekte 30 prosent?

1.2 Hva tilsvarer 30 prosent vekt?

2. 1 Ivaretakelse av 30 prosent vekt med modeller som ikke oppgir vekt i prosent – påslag- og fratrekksmodeller

2.1 Problemstillingen

2.2 Fratrekksmodell – prissetting av kvalitet

2.3 Evalueringen

2.4 Påslagsmodell

Mer informasjon om evalueringsmodeller

Fotnoter

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.