Dette gjør Statens innkjøpssenter

Hva kan du som bruker forvente av Statens innkjøpssenter? Og hva forventer Statens innkjøpssenter av deg?

Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles innkjøpsavtaler på vegne av om lag 190 ulike virksomheter i staten. Gjennom denne samordningen forventes det effektiviseringsgevinster i form av lavere priser og reduserte transaksjonskostnader, samt kvalitetsgevinster i form av høy kvalitet på produkter og tjenester samt ivaretakelse av de ulike aspektene av bærekraft og bidrag til den grønne omstillingen.

Kategoribaserte innkjøp

Innkjøpssenteret arbeider kategoribasert. Det innebærer en helhetlig tilnærming til innkjøpsområder med sammenhenger og synergier. Kategoristrategiene diskuteres med og forankres i Statens innkjøpsråd. Våre kategoristrategier med tilhørende handlingsplaner er offentlig tilgjengelig på våre nettsider. Handlingsplanene må ansees som tentative ettersom det må gjøres nærmere analyser av hvert enkelt avtaleområde før vi påstarter en anskaffelsesprosess.

Som virksomhet og bruker av fellesavtalene kan du ha en forventning om at Statens innkjøpssenter vil etablere en statlig fellesavtale for avtaleområdene som er identifisert i kategoristrategiene.

I planleggingen av anskaffelsene

Statens innkjøpssenter skal utarbeide en konkurransestrategi for hver anskaffelse. Konkurransestrategien belyser de ulike sidene av anskaffelsen, kartlegger behov og analyserer markedssituasjonen. Konkurransestrategien tar for seg hvordan anskaffelsen skal gjennomføres og hvilke konkurransestrategiske valg som skal tas i bruk.

I planleggingsfasen kan du forvente 

 • at internettsiden oppdateres med informasjon om anskaffelsen og planlagt fremdrift
 • å motta spørreundersøkelser fra oss om behovet til din virksomhet

I gjennomføringen av anskaffelsene

I denne fasen utarbeides konkurransedokumentene og selve konkurransen gjennomføres. Statens innkjøpssenter er ansvarlig for gjennomføringen. Når det skal inngås fellesavtaler på områder det ikke har vært avtale på tidligere vil den enkelte virksomhet tre inn i avtalen når deres egen avtale utløper (ved førstmulig tidspunkt, dvs. uten utløsing av opsjoner). For nye avtaleområder vil det være høyere usikkerhet rundt tidsplan og beregnet fremdrift. Anskaffelser av nye avtaleområder har høyere sannsynlighet for å bli forsinket og avvike fra fremdriftsplanen sammenlignet med anskaffelser der innkjøpssenteret har eksisterende avtaler.

I gjennomføringsfasen kan du forvente

 • å motta informasjon om anskaffelsesprosessen og få mulighet til å melde begrunnet fravalg
 • å bli invitert til informasjonsmøte i forkant av frist for fravalg

I implementeringen og kontraktsoppfølgingen

Denne fasen innledes med implementering av avtalen i den enkelte virksomhet. Sammen med leverandør og innkjøpssenteret forberedes driften av avtalen. Dette innebærer å bli kjent med produkter/tjenester, rutiner, kontrakt, avropsmekanismer og lignende. Din virksomhet er forpliktet av avtalen på samme måte som om den var inngått av virksomheten selv. Statens innkjøpssenter vil poengtere at vi ikke har kapasitet til utstrakt én-til-én-veiledning i bruken av avtalen.

I denne fasen kan du forvente

 • å motta informasjon om den nye fellesavtalen
 • å motta rammedokument for hvordan bruke avtalen for å sikre at potensialet for effektiv og bærekraftig bruk av avtalen realiseres
 • å bli invitert til informasjonsmøte om den nye avtalen
 • å bli bedt om å melde eventuelle avvik til oss
 • å motta spørreundersøkelser om hvordan avtalen fungerer
 • at Statens innkjøpssenter utfører all kontraktsoppfølging som ikke omhandler dine spesifikke bestillinger, leveranser eller virksomhetsspesifikke tilpasninger

Hva forventer Statens innkjøpssenter av deg som bruker fellesavtalene?

Som bruker av fellesavtalene har virksomheten og virksomhetens ansatte en sentral rolle for å bidra til å realisere gevinstpotensialet som ligger i fellesavtalene. Dette innebærer at Statens innkjøpssenter også har noen forventninger til deg som bruker avtalene.

I planleggingsfasen av anskaffelsen forventer Statens innkjøpssenter at du

 • avgir informasjon om virksomhetens behov innenfor det aktuelle avtaleområdet ved å svare på spørreundersøkelsen
 • informerer om eksisterende avtaler innenfor det aktuelle avtaleområdet, med informasjon om når avtalene utløper (kun nødvendig når virksomheten ikke allerede er forpliktet til en eksisterende statlig fellesavtale innenfor avtaleområdet)

I gjennomføringsfasen av anskaffelsen forventer Statens innkjøpssenter at du

 • aktivt melder begrunnet fravalg dersom virksomheten ikke vil være omfattet av den aktuelle fellesavtalen

I implementeringsfasen av fellesavtalen forventer Statens innkjøpssenter at du

 • deler informasjon om ny fellesavtale i egen virksomhet, og bidrar til at avtalen blir riktig implementert i virksomheten.

I kontraktsoppfølgingsfasen forventer Statens innkjøpssenter at du:

 • tar ansvar for den operative, daglige avtaleforvaltningen i egen virksomhet og ovenfor leverandør. Dette innebærer at saker som gjelder dine spesifikke bestillinger, leveranser eller virksomhetsspesifikke tilpasninger (f.eks. faktureringsmåte, oppsett av bestillingsportalen, mm) avklares mellom virksomhet og leverandør direkte.
 • melder eventuelle avvik til Statens innkjøpssenter. Vi minner imidlertid om at avvik skal forsøkes løst med leverandøren før saken eskaleres til Statens innkjøpssenter.
 • følger føringene i rammedokumentet til den aktuelle fellesavtalen
Oppdatert: 19. mars 2024

Kontakt

 • e-post: statens.innkjopssenter [at] dfo.no (statens[dot]innkjopssenter[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.