Kvalitet som tildelingskriterium

Sju danske organisasjoner i byggebransjen har gått sammen om initiativet ”Værdiskabende Byggeproces”, og har laget veiledningen ”Kvalitet som tildelingskriterium”. Del 1 er en veiledning og bilaget inneholder eksempler på tildelingskriterier, samt konkurransegrunnlag og bruk av evalueringsmodeller.

Kilde: Værdibyg.dk

Formålet med initiativet er å redusere omfanget av feil og mangler som preger byggebransjen. En av problemstillingene Værdiskabende Byggeproces har valgt å se på, er hvordan samarbeidet etableres, i anskaffelsesprosessen og ved kontraktstildeling.

I forordet til veiledningen heter det at: ”Et ensidig fokus på laveste pris skjer på bekostning av kvalitet og samarbeidsvilje og medvirker til å ødelegge prosessen med økt risiko for feil, konflikter og fordyrelse til følge.” Dette er de sju organisasjonenes klare oppfatning og det er på dette grunnlaget veiledningen om kvalitet som tildelingskriterium er utarbeidet.

Veiledningen gjelder bruk av tildelingskriterier med det formål å sikre bedre kvalitet og som en oppfordring til oppdragsgiverne om å benytte seg av kvalitative underkriterier.

Tildelingsmodell og inspirasjon

”I tillegg til å anbefale en enkel og gjennomsiktig tildelingsmodell med en generelt anbefalt karakterskala for bedømmelse av kriterier, tilbyr veiledningen oppdragsgiverne inspirasjon når det skal velges kvalitative kriterier.”

I del II av veiledningen gis det en rekke eksempler på underkriterier som antas å kunne representere beste praksis på området. Partene bak Værdiskabende Byggeproces anbefaler også at oppdragsgiverne alltid overveier bruk av ”det økonomisk mest fordelaktive tilbud” som tildelingskriterium i kombinasjon med en gjennomtenkt vekting av kvalitet. Slik skapes det større åpenhet og gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen til beste for tilbyderne i tillegg til bedre tilbud og konkurranse til fordel for byggherrene og brukerne.

Priskriteriet får for mye vekt

Mange tilbydere og oppdragsgivere har opplevd at det ved valg av det ”økonomisk mest fordelaktige tilbudet” også har vært en tendens til at priskriteriet får for stor vekt og utilsiktet kommer til å dominere sammenliknet med de kvalitative kriteriene. Til tross for gode intensjoner om å prioritere kvalitet. Dette skyldes ofte at evalueringsmodellen/poenggivningen er uheldig sammensatt i forhold til de innkomne tilbud ifølge Værdiskabende Byggeproces.

Veiledningen kan benyttes ved konkurranseutsetting av mange typer oppgaver: rådgivning og andre tjenesteytelser, anskaffelse av alle typer entrepriseformer, rammeavtaler og vanlige kjøp. Den dekker ikke prosjektkonkurranser, men ellers alle de vanlige anskaffelsesformene, så som anbudskonkurranser, begrensede konkurranser, konkurranse etter forhandling og konkurransepreget dialog.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord