Bærekraftig kjøp av bygg og anlegg

Få kunnskap om hvordan gjøre mer klima- og miljøvennlige valg ved anskaffelser av bygg og anlegg, og hvilke krav du kan stille.

Bygg, anlegg og eiendom står for en stor del av offentlig forbruk av energi og ressurser. Strengere krav i offentlige innkjøp vil både kunne gi et vesentlig bidrag til å løse klima- og miljøutfordringene og utvikle BAE-næringen i en mer bærekraftig retning.

Det viktigste for å redusere klima- og miljøbelastningen fra bygg, anlegg og eiendom er å

  • Sikre lang levetid
  • Velge materialer med lav klimabelastning

De direkte klimagassutslippene kan kuttes med å stille krav til utslippsfri bygg- og anleggsplass, mens valg av lavutslippsmaterialer gir størst reduksjon av klimafotavtrykk. Godt vedlikehold/rehabilitering, design for lang levetid og ombruk er de viktigste tiltakene for å redusere uttaket av nye naturressurser. Kunnskap om naturverdier og gjenbruk av allerede nedbygde arealer er viktig for bevaring av naturmangfold. Bruk av lokale masser og ombruk av stedlige masser er et viktig bidrag til redusert transportarbeid. Velfungerende tekniske anlegg er en forutsetning for god energistyring.

Miljøbelastning fra bygg, anlegg og eiendom

40 – prosentnæringen

Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen står globalt for ca. 40% av all materialbruk, ca. 40% av energibruken og ca. 40 % av CO2 utslippene. Høyt innslag av fornybar energi gjør at næringen i Norge står for 15% av klimagassutslippene. Samtidig er dette næringen som har høyest avfallsmengde, med 25% av alt avfall. Dessuten utgjør transport av stein, grus, sand, sement mm. 55 % av transportert mengde og nesten 25% av innenlands varetransportarbeid. Bygg og anlegg er også en viktig årsak til nedbygging av natur og reduksjon av naturmangfoldet.

BAE-næringen har en årlig verdiskapning på om lag 350 mrd NOK, hvorav 60% er knyttet til offentlige kunder. Potensialet for mer bærekraftige BAE-anskaffelser er derfor stort, og BAE er derfor en prioritert kategori i Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser | Anskaffelser.no.


Still krav i anskaffelse av bygg og anlegg

DFØ har utviklet krav du kan stille for bærekraftige anskaffelser. Alle kravene i DFØs kriterieveiviser er krav som går ut over krav i lov og forskrift. De fleste kravene finnes i en versjon, mens det for noen få krav finnes to versjoner, en grunnleggende og en viderekommen. Du bør alltid gjøre markedsundersøkelser for å kartlegge hvilke krav du kan stille i ditt lokale marked, det er særlig viktig ved bruk av krav på viderekommende nivå.

Noen krav må stilles tidlig i prosessen for å oppnå god effekt, mens andre krav er konkrete krav til entreprenørens utførelse. I Kriterieveiviseren er det angitt i hvilken del av prosessen kravet er egnet. Stegene følger NS 3467, som bygger på Neste steg fra Bygg21:

1. Ide og behovs­identifisering2. Prosjekt-innramming3. Programmering og utredning4. Skisse-prosjektering5. For-prosjektering
6. Detalj-prosjektering7. Produksjon og leveranser8. Overlevering og ibruktakelse9. Bruk og drift10. Avvikling eller ombruk
Hvilke krav du skal stille avhenger av hvor du er i byggeprosessen. Under er en oversikt over de ulike stegene. Forslaget til norsk standard bygger på neste steg fra Bygg21.

For å gjøre det enklere å finne relevante krav er kravene innenfor bygg og anlegg sortert under fem emner:

  • Under miljøstyring ligger krav som gjelder styring og generell oppfølging av miljøhensyn.
  • Under klima ligger tiltak som skal bidra til å begrense menneskeskapte klimaendringer, mens klimatilpasning er plassert under andre miljøhensyn.
  • Emnet energi inneholder tiltak for redusert energibruk og økt energieffektivitet, og tiltak knyttet til tekniske anlegg og energistyring.
  • Under sirkulærøkonomi ligger krav knyttet til ombruk, resirkulering, livssykluskostnader og andre emner som primært handler om å begrense uttaket av ikke fornybare naturressurser.
  • Andre miljøkrav omfatter hensyn til naturmiljø og andre krav som ikke passer inn under de fire andre emnene.
Til Kriterieveiviseren

Se også

Oppdatert: 12. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.