EHF purring prosess

Purreprosessen begynner når forfallsdato passeres uten at systemet har registrert innbetaling for den aktuelle faktura.

Kilde: DFØ

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Input Avleverende prosess: Navn på prosess + ID dersom den er definert og navngitt. Hvis ikke, la den stå tom Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Melding om ikke innebetalt faktura Systemspesifikk (ID er normalt det opprinnelige faktuanummert + forfallsdatoen) Leverandør  
       

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2020.05.29 Opprette dokument Jan Mærøe
       
       
       

3. Om prosessen

Før purreprosessen begynner har leverandør sendt en faktura til oppdragsgiver og lagret forfallsdato for betaling i sitt øknomisystem/kundeoppfølgingssystem. Purreprosessen begynner når forfallsdato passeres uten at systemet har registrert innbetaling for den aktuelle faktura. Leverandørs system oppretter en EHF purring og sender denne til oppdragsgivers system. EHF purring inneholder referanse til den aktuell faktura slik at oppdragsgiver lett kan finne denne. Basert på mottatt purring starter oppdragsgiver en ny utbetalingsprosess..

Hvis EHF purring inneholder purregebyr må oppdragsgiver også sikre utbetaling av dette.  

4. Brukere og bruksområde (hvem og når)

Brukere: Leverandør og oppdragsgiver.

Når: Ved for sen betaling av innsendt faktura.

5. Formål

Unngå manuelle purrerutiner som kan være tid- og kostnadskrevende

6. Mål

At purring kan utføres elektronisk mellom leverandør og oppdragsgiver

7. Gevinster

Leverandør: Sparer tid ved at systemet genererer en purremelding ved manglende betaling fra oppdragsgiver (etter forfallsdato på den opprinnelige fakturaen). Spart tid skjer ved at system tar utgangspunkt i utsendt orginalfaktura når purring lages. Dettesikrer riktig informasjon(kvalitet) i purringen.

Oppdragsgiver: Sparer tid ved at purring referer til innsendt/mottatt orginalfaktura. Sikrer at orginalfakturainformasjon er riktig. Muliggjør automatisert sjekk om orginalfaktura er godkjent og utbetalt eller at purringen skal godkjennes og utbetales.

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

8. Definisjoner/forkortelser

Forfallsdato: Den datoen oppdragsgiver må ha betalt fakturaen på.

9. Startkriterier/forutsetninger

Trigger Ikke mottatt betaling før fallsdatoen på en faktura i leverandørs system trigger purreprosessen (forfallsdato + 14 dager).
Andre forutsetninger Leverandør må ha et system som sjekker forfallsdato + 14 dager, på en faktura mot mottatt betaling. Gjøres ofte i et økonomisystem

10. Input og leverandører

Input Avleverende prosess: Navn på prosess + ID dersom den er definert og navngitt. Hvis ikke, la den stå tom Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Melding om ikke innebetalt faktura Systemspesifikk (ID er normalt det opprinnelige faktuanummert + forfallsdatoen) Leverandør  
       

11. Deltakere

Beskrivelse av roller

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Oppdragsgiver Behovshaver o-beh  
Oppdragsgiver Bestiller o-bes  
Oppdragsgiver System o-sys  
Leverandør System l-sys  
Leverandør Person l-per  

12. Prosessdiagram

EHF purringsprosess
xlsx 186.67 KB

13. Aktiviteter

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1. Fakturasystem generer en EHF purring l-sys Systemspesifikk    
  2. Send purring på utsendt faktura l-sys Systemspesifikk    
  3. Undersøk årsak til at utbetaling ikke har funnet sted o-per Delprosessen består av to aktiviterer. Den ene er å finne årsaken til at utbetaling ikke har funnet sted og og iverksette riktig tiltak    
  4. Generer utbetaling og send til betalingsmottaker o-sys Systemspesifikk    
           

14. Kontrollpunkter og målinger

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
  Nei    
       

15. Output og mottaker/bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse
Utbetaling til leverandør Payment prosess Leverandør  
Leverandør varslet om manglende faktura   Leverandør  
Leverandør varslet om at utbetaling er underveis   Leverandør  
       

16. Sluttkriterier

Leverandør: At innbetaling for utsendt orginalfaktura og purring er registrert og bokført i leverandørs system.

Oppdragsgiver: Undersøker hva som var årsaken til at utbetaling ikke fant sted og utbredrer eventuelle feil

17. Unntak/spesielle hensyn

Hvor Unntak - betingelser og endring
Nei  
   

18. Risiko

Støtte Forklaring/Lenker
Nei  
   

19: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Nei  
   

20. Lenke til EHF/PEPPOL BIS Spesifikasjon.

Lenke: https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/ 

21. Tilleggsinformasjon

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1989-07-14-562

Alle regninger skal ha en forfallsdato, det vil si at kunden må betale fakturaen innen denne fristen. På grunn av at man bruker purring for å minne kunden på en manglende innbetaling, kan purring også kalles betalingspåminnelse.

Regler for purring og purregebyr:

  • Man kan sende ut en purring 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen, for å minne kunden på at regningen ikke er betalt.
  • Når man først må sende ut en purring, kan man legge til et gebyr for å måtte sende ut denne. Da kalles det purregebyr. Hvor stort gebyr man kan kreve, og andre regler for utsendelse av purringer, reguleres av Inkassoforskriften.

I Norge kan man kun kreve gebyr på utsendelse av to purringer. Det kan kreves renter fra betalingsfristen på den opprinnelige regningen, til forfall på purringen. Det gebyret som kan kreves inn, kan være lik en tidel av den gjeldende inkassosatsen når det sendes ut en purring. Per 01.01.2014 er maksimumsgebyret for purrenota kr 64,- (10% av Inkassogebyr). Purringen må ha en betalingsfrist på minst 14 dager.

Fra purring til inkasso

Dersom en regning ikke betales innen forfallsdatoen, kan man velge å sende et inkassovarsel direkte i stedet for purring. Man kan også sende ut inkassovarsel etter at purringen er sendt. Hvis inkassovarselet ikke betales innen 14 dager, kan saken sendes til inkasso. Inkasso vil si å inndrive gjeld, som ofte gjøres av et inkassobyrå.

22. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 2. januar 2023

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.