X.6.1.2.3 Forvalte bestillingsløsning

Prosessen beskriver alle de viktigste aktivitetene som må utføres for å sikre en god og effektiv forvaltning av virksomhetens bestillingssystem.

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

ID og navn X.6.1.2.3 Forvalte bestillingsløsning
EHF Prosess  
Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier  
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Trigger

  X.6.1.2.2 Implementere bestillingsløsning

Andre forutsetninger

Ansvaret for forvaltning av bestillingsløsning er overført og forstått av linjen.

3. Definisjoner/forkortelser

System: Er i denne sammenheng samspillet mellom alle de ressurser som kreves for å nå målet: Mennesker, teknologi(it-systemer), metoder, målesystemer, arbeidsmiljø, informasjon, etc. - helheten.  Bestillingssystem: Er alle de ressurser som kreves for å gjennomføre bestillinger. Mens bestillingsløsningen er det tekniske verktøyet som benyttes i systemet.

4. Om prosessen

Prosessen beskriver alle de viktigste aktivitetene som må utføres for å sikre en god og effektiv forvaltning av virksomhetens bestillingssystem.

Hver enkelt del-prosess vil bli beskrevet i nærmere deltalj, utarbeides egen PDD.

5. Brukere og bruksområde 

Oppdragsgiver: Har behov for prosessen for å sikre at virksomheten til enhvertid har et oppdater og velfungerende bestillingssystem. Sikre kontinuitet – at kvalitet og effektivitet ikke reduseres ved sykdom, fravær, endring av ansatte. Sikre at forbedringstiltak ikke får uønskede konsekvenser – at ytelser ikke påvirkes negativt.     

Systemleverandører: Trenger prosessen for å fange opp feil og eventuelt ønske om endring fra oppdragsgiver. Endringer i bestillingsløsningen, verktøyet.

6. Formål

Sikre at virksomheten:

 • Til enhver tid har en bestillingsløsning som ivaretar brukernes behov for å få levert riktige varer og tjenester til rett tid, med rett kvalitet.
 • Benytter ressursene effektivt.
 • Oppfyller dokumentasjonskrav.
 • Sikrer at lovpålagte krav følges.

Samfunn:

 • Mer effektiv forvaltning

7. Mål

 • Alle skal benytte løsningen.
 • At den er tilpasset de standarder som er definert.
 • At den bidrar til bedre internkontroll
 • Bedre statistikk. 
 • Økt avtalelojalitet.
 • Tilrettelegge for bedre prosesser for leverandører.

7. Gevinster/fordeler

Oppdragsgiver

 • Enklere å overta og videreføre oppgaver for den som får ansvar for forvaltningen. 
 • Sikrer at man har en optimal (best og mest mulig effektiv) «bestilling til betalingsprosess»/Kontraktsoppfølgningsprosess. Ledelsen får raskere tilgang til data,informasjon - bedre beslutningsgrunnlag. Redusert risiko for uønskede forpliktelser.  Reduserer risiko for at prosesser ikke utføres, ev. utføres ved ved sykdom, fravær, etc.

Leverandører: 

 • God tilgang til informasjon om hva oppdragsgiver forventer av leverandør når ny prosess og system er implementert hos oppdragsgiver. 
 • Får bestillingen gjennom én, ikke flere kanaler. Sikrer god kvalitet, unngår feil, misforståelser. Reduserer risiko for feillevering og gjennom det kostbar retur av varer. 
 • En maskinlesbar bestilling tilrettelegger for enklere generering av påfølgende dokumenter som for eksempel ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. Enklere å tilrettelegge egne prosesser for god digital samhandling. Kan benyttes i eget forbedringsarbeid. 
 • Mulighet for raskere betaling fra oppdragsgiver.
 • Rapportering og statistikkkrav til leverandør kan borfalle – ivaretas av oppdragsgiver. 

Systemleverandører

 • Forutsigbart endringsarbeid. 
 • Mindre behov for opplæring og support.
 • Enklere å avdekke nye behov og muligheter for tjenesteutvikling.

Samfunn:

 • Økt avtalelojalitet antas å ha en stor økonomisk gevinst. 
 • Maskinlesbart gir bedre grunnlag for å nasjonal statistikk.
 • Bidrar til spredning av ønsket praksis for implementering og forvaltning av bestillingsløsninger – utvikling av gode og effektive støtteprosesser. 
 • Digital samhandling via standardformat kan redusere risiko for arbeidslivskriminalitet, samt stimulere til reduksjon av miljøbelastning.

9. Startkriterier/forutsetninger

Trigger

  X.6.1.2.2 Implementere bestillingsløsning

Andre forutsetninger

Ansvaret for forvaltning av bestillingsløsning er overført og forstått av linjen.

​​10. Input og leverandører

Input Avgivende prosess: Leverandør av input Referanse
System er implementert og all nødvendig dokumentasjon og kompetanse er overført til linjen.

X.6.1.2.2 Implementere bestillingsløsning

X.4.2 Bruke avtalen

X.4.3 Forvalte avtalen

   

11. Deltakere

Beskrivelse av roller 

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Oppdragsgiver   O O benyttes når man kun ønsker å angi at denne aktivitetene utføres av oppdragsgiver. 
Oppdragsgiver Ledergruppe O-LG  
Oppdragsgiver Prosjektleder O-PL  
Oppdragsgiver Prosjektdeltakere O-PD IT-avdeling, linjeleder, økonomi, HR, o.l.
Oppdragsgiver Prosesseier O-PE  
Oppdragsgiver Innkjøper O-IN Person som leder innkjøpsprosessen.
Oppdragsgiver E-handelsansvarlig O-EH Ansvarlig for forvaltningsprosessen. Kontroll og tilgjengeliggjøring av avtale avropsmetode, herunder kontroll og godkjenning og distribusjon av katalog, punch-out, mm.
Leverandør   L Angir at aktivitet utføres av en leverandørorganisasjon.
Systemleverandør   SL SL benyttes når det er behov for å angi at aktiviteten utføres av en systemleverandør. Som regel er det ikke behov for å angi hvilke rolle som utfører aktiviteten hos systemleverandør.
       

12. Prosessdiagram

Implementering og forvaltning av bestillingslosning i kontraktsoppfølging.excel
xlsx 514.33 KB

Dersom du har Visio og ønsker å bruke/redigere diagrammet.

 • Høyre-klikke på diagrammet
 • Klikk "Visio-objekt"
 • Klikk "Rediger" eller Åpne" diagram i Visio.

13. Aktiviteter

Disse aktivitetene beskriver del-prosesser som vil bli definert på et senere tidspunkt. I tillegg til disse kan det også være behov for andre typer aktiviteter i forvaltningen.

ID Aktiviteter i prosesskart Ansvar Aktivitetsbeskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1. Justere og kontinuerlig forbedre prosesser - D. O-LG Beskriver de aktiviteter som oppdragsgiver må utføres for å praktisere kontinuerlig forbedring.   Kontinuerlig forbedring av prosessen er ledelsens ansvar.
  2. Vedlikeholde roller og  tilgangsstyring, samt opplæring av brukere – D. O-EH Beskriver aktiviteter som ivaretar virksomhetens sikkerhetsbehov knyttet til bestilling av varer og tjenester. Samt sikre at de som har roller har den nødvendige kompetansen. X Lenke til veileder og sjekkliste til prosess for implementering og forvaltning av bestillingsløsning
  3. Opprette(nye) og vedlikeholde unike interne maskinlesbare koder for identifikasjon av fysiske leveransepunkter – D. O-EH Beskriver aktiviteter som sikrer at varer og tjenester blir levert til riktig mottakssted/lokasjon.   X Lenke til GS1/GLN https://www.gs1.no/gln
  4.  Legge inn, vedlikeholde og knytte leveranseadresser mot riktige brukere – D. O-EH Beskriver aktiviteter som sikrer sikrer at bestiller og fysisk leveransested knyttes sammen. Redusere  mulighet for avvik. Og sikre at bestiller har myndighet til å forplikte virksomheten økonomisk.    
  5. Kontere UNSPSC grupper for automatisk konteringer-D. O-EH Beskriver aktiviteter som sikrer at riktig informasjon er lagt i system for automatisering av senere prosesser.    
  6. Leverandøraktivering og avslutning – D O-EH Beskriver aktiviteter som sikrer at man aktiverer og avslutter en kontrakt på en mest mulig effektiv måte.   X  
  7. Sikre at krav til digitale prosesser finnes i de konkurranser der det er relevant – D. O-EH Beskriver aktiviteter som sikrer at leverandører oppfyller de forpliktelser oppdragsgiver ønsker å gi for å stimulere til en digital prosess. X

Inngår i planleggingsprosessen.

Lenke til samhandlingsavtale blant annet.
  8. Lage relevant statistikk for bruk i planlegging og kontraktsoppfølging – D. O-EH Beskriver aktiviteter som sikrer god informasjon til virksomheten angående måloppnåelse/KPIer.   Inngår i planleggingsprosessen.
  9. Informere internt/eksternt om digitale prosesser – D. O-EH Beskriver aktiviteter som sikrer en god og oppdatert informasjon til interne og eksterne brukere.    
           

14. Kontrollpunkter og målinger

Aktivitet nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
Aktivitet nr. 2 At alle som har fått tildelt rolle også har gjennomført opplæring. Loggføre opplæring. Sikre at system har brukere som kan utføre prosessen.
Aktivitet nr. 3 Sjekk at maskinlesbare koder er mottatt og lagt inn i system. Og at de er unike pr. lokasjon. Virksomheten må utpeke en ansvarlig for administrasjon og innleggelse av de unike kodene i sitt system. Sikre at leverandør kan mappe ordre mot sitt kundenummer med riktig leveransepunkt/lokasjon. Unngå at varer og tjenester blir levert til feil sted.
Aktivitet nr. 6 At katalog fjernes fra system når avtalen går ut/opphører. Ansvarlig for katalogverktøy fjerner tilgang til bestilling på katalogen ved å gjøre den usynlig, inaktiv, fjernes helt. Stimulere til økt avtalelojalitet på ny katalog. Sikre at man bestiller riktig produkt av riktig leverandør til riktig pris.
Aktivitet nr. 7 At status quo og erfaringer inkluderes i nye anskaffelser som planlegges. Anskaffelsesavdeling må etablere en rutine for å inkludere de som er ansvarlig for bestillingsløsning. Sikre at riktig og oppdaterte krav implementeres i nye avtaler. Risiko for at du får en leverandør som ikke kan levere katalog i riktig format. Som betyr at du ikke kan bruke bestillingsløsningen for den aktuelle avtalen. 
       

15. Output og mottaker/bruker

Output Mottakende prosess:  Mottaker/bruker Referanse
1. Justere og kontinuerlig forbedre prosesser: Økt kvalitet. Økt effektivitet. Økt produktivitet. Etc. Samme prosess. Hele organiasjonen.  
2. Vedlikeholde roller og  tilgangsstyring, samt opplæring av brukere: Oppdatert roller, tilganger og kompetanse til å fylle rollen man har fått tildelt.  

Bestillingsprosessen.

Lenke rollebeskrivelser

De som har en eller flere roller.  
3. Opprette(nye) og vedlikeholde unike interne maskinlesbare koder for identifikasjon av fysiske leveransepunkter. Ordre- og varemottaksprosessen. Leverandør og organiasjon.  
4.  Legge inn, vedlikeholde og knytte leveranseadresser mot riktige brukere. Bestillingsprosessen. Bestillere.  
5. Kontere UNSPSC grupper for automatisk konteringer. Fakturaprosessen (ordre/fakturamatch) Bestiller, attestant og regnskap.  
6. Leverandøraktivering og avslutning.  Katalog- og bestillingsprosessen. Leverandør, katalog- og avtaleansvarlig.  
7. Sikre at krav til digitale prosesser finnes i de konkurranser der det er relevant. Planleggingsprosessen. Innkjøpsansvarlig. Leverandørmarkedet.  
8. Lage relevant statistikk for bruk i planlegging og kontraktsoppfølging.  Planleggingsprosessen. Løpende avtaleforvaltning. Økonomi- og regnskap. Alle.  
9. Informere internt/eksternt om digitale prosesser.    Alle.  

16. Sluttkriterier

Nei

17. Unntak/spesielle hensyn

Del-prosess, aktivitet Unntak/hensyn  
Se prosessdefinisjon for hver del-prosess i forvaltningsprosessen.  

​​​​​​18. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak
Se prosessdefinisjon for hver del-prosess i forvaltningsprosessen        

19: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Se prosessdefinisjon for hver del-prosess i forvaltningsprosessen.  
   

20. Tilleggsinformasjon

Se prosessdefinisjon for hver del-prosess i forvaltningsprosessen.

21. Vedlegg

Se prosessdefinisjon for hver del-prosess i forvaltningsprosessen.

Oppdatert: 24. april 2023

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.