Starte opp og avklare behov for et innovasjonspartnerskap eller en før-kommersiell anskaffelse

Innovasjonspartnerskap eller en før-kommersiell anskaffelse egner seg der virksomheten har et problem eller en utfordring som markedet ikke har noen løsning på. Her finner du informasjon om hvordan du går fram for å kartlegge dette.

Start med å utarbeide en behovsbeskrivelse

I et innovasjonspartnerskap eller en før-kommersiell anskaffelse er en godt gjennomarbeidet behovsbeskrivelse viktig. Behovsbeskrivelsen bør være tydelig og inneholde de behov og krav som tilbyder skal oppfylle gjennom innovasjonspartnerskapet eller den før-kommersielle anskaffelsen.

Du beskriver problemet du ønsker å utvikle en løsning for. Beskriv gjerne hvorfor løsninger som finnes i markedet ikke løser virksomhetens behov og hvilke ulemper dette gir. For å unngå å legge føringer på mulige løsninger, bør du beskrive ønsket effekt som varen, tjenesten eller bygg- og anleggsarbeidene må løse. Suppler gjerne beskrivelsene med konkrete scenarioer, situasjoner eller oppgaveløsning for å gi et tydeligere bilde av hvordan behovet kommer til uttrykk i forskjellige situasjoner. 

Du bør også beskrive rammene som en løsning må forholde seg til. Dette kan for eksempel være regelverk, standarder, plattformer som en løsning må fungere sammen med, antall brukere som en løsning må håndtere. 

Sikre riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser

Å gjennomføre innovasjonspartnerskap eller en før-kommersiell anskaffelse kan til tider være komplekst og krevende. For å lykkes er det viktig å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser. Vi anbefaler å involvere innkjøpsfaglig kompetanse helt fra start i arbeid med å avklare behovet, for å sikre at gjennomføringsplanen er i tråd med reglene for innovasjonspartnerskap eller før-kommersiell anskaffelse.

Foreta markedsundersøkelse

Innovasjonspartnerskap eller før-kommersielle anskaffelser kan bare benyttes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Du må derfor undersøke markedet grundig. Hvis markedsundersøkelsen viser at det allerede finnes løsninger i markedet som dekker behovet, er forutsetningene for å bruke prosedyrene ikke oppfylt.

Vi anbefaler å gjennomføre dialog med markedet for å få informasjon om hva som finnes av løsninger i markedet. Kanskje kan deler av behovet dekkes av løsninger som finnes i markedet, mens andre deler krever utvikling. Bruk markedsdialogen til å få mer informasjon om hvordan, og innenfor hvilke rammer, ditt behov kan løses.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) vil ofte kunne bistå i gjennomføringen av markedsdialogen.

Bearbeide behovsbeskrivelsen

Hvis du etter markedsundersøkelsen har avdekket at behovet ditt ikke kan løses av eksisterende løsninger i markedet, og kommet frem til du skal gjennomføre en innovativ anskaffelse, må du bearbeide behovsbeskrivelsen. Denne skal utlyses som en del av konkurransegrunnlaget.

Vi anbefaler at du bruker åpne funksjonsbaserte spesifikasjoner, og unngår tekniske og absolutte krav så langt det lar seg gjøre. Jo færre føringer som legges på den endelige løsningen, jo større rom er det for leverandørene til å finne kreative løsningsforslag.

Det er viktig at du har et bevisst forhold til formuleringene i behovsbeskrivelsen med tanke på hva som utgjør minstekrav («skal»-krav), hvilke behov som skal evalueres som del av tildelingskriteriene («bør»-krav), samt på hvilken måte behovene skal svares ut av tilbyder.

Dersom løsningen som utvikles må være kompatibel med en eksisterende teknisk løsning eller oppfylle lovbestemte krav, må disse formuleres som absolutte krav.

Vi anbefaler å fremstille behov og krav skjematisk i en behovsmatrise. Tilbud burde utformes etter samme struktur, for å legge til rette for sammenlignbare tilbud og for å lette evalueringsarbeidet. Kravene som er satt opp som “bør”-krav bør av samme grunn samsvare med tildelingskriteriene i konkurransen.

Andre nettsteder

Leverandørutviklingsprogrammet gir veiledning og støtte til å gjennomføre gode behovskartlegginger og markedsdialoger i innovasjonsprosjekter.

Oppdatert: 15. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.