Produkter som inneholder konfliktmineraler

Såkalte konfliktmineraler inngår i de fleste IKT-produkter. Utvinning av konfliktmineraler innebærer høy risiko for brudd på menneskerettigheter.

Det inngår en rekke ulike mineraler i IT-utstyr, som PC-er, skjermer, nettbrett og mobiltelefoner. Blant mineralene som typisk finnes i IT-utstyr er gull, tantal, tinn og tungsten, kalt 3TG. Disse mineralene utvinnes i land med høy risiko for menneskerettighetsbrudd og der handelen med mineralene kan bidra til væpnet konflikt.

OECD omtaler disse som «konfliktmineraler», og har utviklet et globalt og omforent rammeverk for å bistå virksomheter med å respektere menneskerettigheter og unngå å bidra til konflikt gjennom deres kjøp av og praksis med disse mineralene.

I tillegg til de nevnte mineralene er kobolt en sentral komponent i vanlige, oppladbare batterier, som benyttes i PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, og i elektriske kjøretøy. Det er dermed en viktig ressurs i omstilling til lavkarbonsamfunnet. Det er påvist alvorlige menneskerettighetsbrudd også ved utvinning av kobolt.

Menneskerettighetsrisikoer ved utvinning av 3TG og kobolt og informasjon om leverandørkjeden

Blant arbeidstaker- og menneskerettighetsrisikoene/bruddene som er rapportert om ved utvinning av 3TG og kobolt er blant annet:

 • Barnearbeid
 • Tvangsarbeid
 • Finansiering av væpnede grupper
 • Svært dårlige arbeidsforhold
 • Alvorlige helsekonsekvenser
 • Manglende sikkerhetsvern
 • Fagforeningsrettigheter blir ikke respektert
 • Alvorlige miljøpåvirkninger

Risikoen for arbeidstaker- og menneskerettighetsbrudd ved utvinning av disse mineralene er ansett som svært høy.

Leverandørkjeden for 3TG og kobolt som inngår i IT-utstyr (spesifikt bærbare PCer, skjermer og nettbrett og mobiltelefoner):

 • Gull: Kina, Australia, Russland
 • Kobolt: DR Kongo
 • Tantal: Rwanda, DR Kongo, Nigeria
 • Tinn: Kina, Indonesia, Myanmar
 • Tungsten: Kina

Hvordan jobbe med konfliktmineraler i anskaffelser?

Det høye risikonivået for brudd på menneskerettigheter ved utvinning av 3TG-mineralene og kobolt, tilsier det at det kan være relevant å stille krav som adresserer dette ved anskaffelse av IT-utsyr. DFØ har utarbeidet et kontraktsvilkår til bruk ved anskaffelse av IT-utstyr, som omhandler konfliktmineraler. Kontraktsvilkåret tar utgangspunkt i OECDs rammeverk, og det kreves at produsenter (varemerkeeier) skal ha et system for ansvarlig styring av leverandørkjeden ned til råvåreleddet.

Kontraktsvilkåret er på et avansert nivå, ettersom det stiller strengere krav til leverandør og krever noe mer modenhet og oppfølging fra oppdragsgivere. Vi anbefaler at der oppdragsgiver finner det forholdsmessig til anskaffelsens volum minimum stiller kontraktskrav til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelse av IT utstyr, og at det eventuelt i tillegg stilles krav som omhandler konfliktmineraler spesifikt.

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter ved produksjon av konfliktmineraler.

Risikovurdering for brudd på menneskerettigheter ved utvinning av konfliktmineraler
pdf 333.15 KB

Finn kravet i kriterieveiviseren.

Mer informasjon

I USA finnes det en egen lov, Dodd Frank Act, som stiller krav til virksomheters handel med konfliktmineraler. EU har også etablert en egen lov osm omhandler disse mineralene. Les mer under. 

Dodd Frank Act

Den amerikanske Dodd-Frank-loven inneholder bestemmelser, i seksjon 1502, om såkalte konfliktmineraler, 3TG. Loven krever blant annet at selskaper som er børsnotert på den amerikanske børsen årlig skal rapportere om de bruker mineralene tinn, tungsten, tantal og gull (3TG) fra DR Kongo eller de nærmeste nabolandene. Dersom dette er tilfellet må selskapene gjennomføre og rapportere om deres aktsomhetsvurderingsprosesser (due diligence) relatert til deres arbeid med slike mineraler, og levere en «konfliktmineral-rapport».

EU-lov om konfliktmineraler

I 2017 vedtok EU en ny regulering om konfliktmineraler. Den innebærer at EU-etablerte selskaper som direkte importerer 3TG må overholde, og rapportere på forpliktelser om aktsomhetsvurderinger (due diligence) i leverandørkjeden dersom mineralene kommer fra (også potensielt) konfliktberørte og høyrisikoområder.

Rapportering skal være i henhold til OECDs globale rammeverk. Loven vil være gjeldende i EU fra 1. januar 2021. Loven gjelder kun import av nevnte mineraler som sådan, og omfatter ikke mineraler som inngår i tilvirkede produkter, som PC-er, slik Dodd Frank Act gjør.

Offentlige oppdragsgivere kan bidra til å påvirke at det stilles krav til aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden til 3TG og kobolt for relevante innkjøpskategorier gjennom bruk av bl.a. dette kontraktsvilkåret.

Oppdatert: 28. september 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.