Møbler

Få hjelp til å stille krav som sikrer lav miljøbelastning, lavt innhold av kjemikalier og lang levetid. I tillegg vil systemer for vedlikehold, ombruk og oppgradering av møblene ha store miljøbesparelser, kutte kostnader og kan bidra til grønne arbeidsplasser lokalt.

Hvorfor sirkulære anskaffelser av møbler?

Møbler er en produktkategori hvor potensialet for å fremme sirkulær økonomi er stort. Det kastes omkring 10 millioner tonn møbler i EU hvert år, og av dette estimeres det at kun 10 % blir resirkulert.

En studie fra 2017 viser at det i EU er mulig å realisere 157 000 nye arbeidsplasser og spare ca. 6 millioner tonn CO2-ekvivalenter ved å fremme reparasjons- og oppgraderingstjenester for møbler.

Selv om Norge ikke er med i denne statistikken finnes det flere case som illustrerer liknende muligheter fra styrket fokus på ombruk, reparasjon og oppgradering, fremfor avhending og nyinnkjøp. Dette har også sammenheng med at Norge har en levende møbelindustri som tilbyr høykvalitetsprodukter og oppgraderingstjenester. Et økt fokus på prinsipper for sirkulær økonomi er derfor positivt for både miljø og lokal verdiskapning. 

Hva er grønne og sirkulære anskaffelser av møbler

Grønne og sirkulære anskaffelser av møbler bevarer møbelets verdi lengst mulig, samtidig som miljøbelastningen minimeres. Følgende strategier kan bidra til dette målet: 

  • Fremme forlenget levetid for møbelprodukter  
    Miljøbelastningen fra møblers livssyklus er hovedsakelig knyttet til råmaterialeutvinning og produksjonsfasen. Et av de viktigste tiltakene for å redusere miljøbelastningen er derfor å redusere behovet for ny produksjon og tilhørende uttak av nye råvarer. Dette kan gjøres ved å forlenge levetiden til hvert enkelt møbel, det vil si ved å forlenge tiden produktet yter en funksjon. Rutiner for vedlikehold og oppgradering, eller avtaler om internt og eksternt ombruk er eksempler på slike tiltak. 
  • Fremme lavutslippsmaterialer og lukkede materialkretsløp  
    Lavutslippsmaterialer er materialer som er gjenvunnet eller fornybare, og som er produsert med lav klima- og miljøbelastning. Lukkede materialkretsløp innebærer at vi erstatter nytt råmateriale med gjenvunnet materiale med lavere CO2-utslipp, og at vi tilrettelegger for at materialene vi lager et møbel av kan anvendes på nytt som gjenvunnet materiale i andre produkter.
  • Fremme rene kretsløp  
    Rene kretsløp består av møbler uten helsefarlige- og miljøskadelige kjemikalier. Ved å fremme krav til redusert innhold av slike kjemikalier sørger du for reduserte utslipp i både produksjons- og bruksfasen. Mange av disse kjemikaliene hindrer også at produktene kan gjenvinnes, så reduksjon av dem er i tillegg et godt sirkulært tiltak for å øke gjenvinningsgraden.
Hva er miljøbelastningen fra møbler?

I tabellen under beskrives miljøbelastningen fra de forskjellige fasene i møbelprodukters livssyklus: fra råvareutvinning til avhending. Tiltakene og prioriteringene som er beskrevet i veilederen "Kom i gang med grønne og sirkulære møbelanskaffelser", samt spesifikasjonene fra krav- og kriteriesettet i Kriterieveiviseren, er basert på denne analysen.

Fase Miljøbelastning 
Materialer 80-90 % av miljøbelastningen fra møbler er knyttet til utvinning og produksjon av materialer og komponenter. Både fornybare materialer som trevirke, men også ikke-fornybare som plast og aluminium, har en stor miljøpåvirkning.
Design Dårlig design og lav kvalitet kan føre til tidlig forringelse av produktet. Manglende design for gjenvinning, ved høyt innhold av enkelte kjemikalier, eller at deler og materialer ikke kan skilles fra hverandre, kan også føre til at materialet ikke lar seg resirkulere.  
Produksjon  Produksjon representerer den nest største miljøbelastningen, knyttet til energibruk og kjemikaler i overflatebehandling. 
Distribusjon Miljøbelastning fra distribusjon varierer mye som følge av at møbelmarkedet er globalt.  
Bruk/ombruk Bruksfasen har lav klimabelastning, men møbler kan påvirke innemiljøet gjennom utslipp av kjemikalier. Lang levetid er et viktig tiltak for å sikre lave utslipp og god ressursutnyttelse, jamfør punktet om design. 
Avhending/gjenvinning Avhendingen har varierende miljøbelastning ut fra hvilke materialer produktene består av. Material- og energigjenvinning av møbler er ofte krevende fordi det er vanskelig å demontere og separere komponenter.  

Eksterne sider

Oppdatert: 13. desember 2021

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord