Søkeside for standard klassifiseringskoder UNSPSC

Finn UNSPSC-koden (United Nations Standard Products and Services Code) du skal bruke for å beskrive en vare eller tjeneste.

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) er et internasjonalt klassifiseringssystem for produkter og tjenester opprettet av FN. Kodene utgjør et hierarki som består av fire nivåer.

Bruk av UNSPSC-kodene i angitte felter i Elektronisk handelsformat (EHF) gir oppdragsgivere og leverandører mulighet for kategorianalyser som et viktig element i en faktabasert planleggingsprosess.

Denne siden inneholder et verktøy som hjelper deg med å finne riktig UNSPSC-kode for en vare eller tjeneste. Verktøyet vises både i norsk og engelsk versjon. Språket er den eneste forskjellen mellom de to versjonene. Verktøyet baserer seg på versjon 18 av UNSPSC-kodene, som er versjonen som er i bruk i Norge.

Finn UNSPSC-kode (norsk versjon)

Hvordan bruke verktøyet

Verktøyet består av to tabeller. Bruk de to knappene øverst i verktøyet til å velge om du vil se hele kodelisten, eller om du vil søke i kodene.

Tabellen "Vis kodelisten"
I denne tabellen har du ikke mulighet til å søke, men du kan klikke deg rundt i kodene.

Når du åpner tabellen, vises nivå 1 av kodehierarkiet. Du kan selv utvide og lukke de ulike nivåene ved å bruke det blå tegnet foran kodene: Trykk pluss for å utvide hierarkiet ett nivå, og minus for å lukke nivået.

Tabellen "Søk i kodene"
Her kan du søke etter et ord, en setning, eller en kode. Du vil så få opp aktuelle UNSPSC-koder som inneholder informasjonen du søkte etter. Her har vi åpnet hele hierarkiet, slik at du umiddelbart ser alle fire nivåer. Det gjøres et innrykk for hvert nivå.

Tabellen er sortert etter størrelsen på kodene. Det betyr at koder som starter med 1 vises før koder som starter med for eksempel 8. Det er derfor ikke slik at UNSPSC-koden som samsvarer best med søkeordet ditt automatisk vises først i tabellen. For å finne koden som best passer til det du søkte etter, er det derfor viktig å bla seg gjennom hele tabellen etter at du har søkt.

Vær oppmerksom på at ordet du søker etter, kan være en del av et annet lengre ord. Hvis du for eksempel søker etter ordet "penn", vil du også få opp UNSPSC-koden for "spenner".

Ønsker du å begrense dette søket til ord som starter med "penn", kan du trykke en gang på mellomromstasten på tastaturet ditt før du skriver ordet inn i søkefeltet. Tilsvarende kan du avgrense søket til ord som slutter med «penn» (og dermed ekskludere for eksempel "penner") ved å trykke en gang på mellomromstasten etter at du har skrevet inn ordet. Merk imidlertid at når du trykker på mellomromstasten etter å ha skrevet "penn", vil resultater der ordet følges av et komma eller annet tegn (slik som "penn," eller "penn/") utelates.

Hvis ordet du søker etter, inngår i nivå 1-, nivå 2- eller nivå 3-navnet, vil automatisk de underliggende nivåene vises i tabellen.


Find UNSPSC code (English version)

The UNSPSC codes used in specified fields in the Elektronisk handelsformat (EHF) give buyers and suppliers the opportunity for category analyses as an important element in a fact-based planning process. Use the tool below to find the right code for a product or service.

How to use the tool

The tool consists of two tables. Use the two buttons at the top of the tool to choose whether you want to see the entire list of codes, or whether you want to search through the codes.

The table "List of codes"
In this table you do not have the opportunity to search, but you can click around in the table to find the right code.

When you open the table, the first level of the hierarchy is displayed. You can expand and close the different levels by using the blue sign in front of the codes: Press plus to expand the hierarchy one level, and minus to close the level.

The table “Code search”
In this table, you can search for a word, a sentence, or a code. The table displays all four levels of the hierarchy and has an indent for each level.

The table is sorted by the codes in ascending order. Codes that start with 1 are shown before codes that start with, for example, 8. This means that the results that most accurately match your search term do not automatically appear first in the table. It is therefore important to scroll through the entire table after you have search for a word.

Note that the word you type into the search box, might be part of another word. For example, if you search for the word “pens”, you will also see the UNSPSC code for “dispenser” in the table.

If you want to limit the results to words that start with “pens” only, you can press the space bar on your keyboard once before you type the word into the search box. You can press the space bar once after you have entered the word to only display results that end in “pens”, and thereby exclude, for example, “pension”. However, note that if you press the space bar after writing “pens”, you will omit results where the word is followed by a comma or another sign (such as “pens,” or “pens/”).

If a word you are searching for belongs to the level 1-, level 2-, or level 3-name, the underlying levels will automatically be displayed in the table.


Data

UNSPSC-kodene som vi har brukt for å lage verktøyet er hentet fra GS1.

Kilde: GS1: UNSPSC-koder versjon 18
Oppdatert: 15. desember 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.