EHF ordreforslag prosess

Leverandør registrerer informasjon om utført tjeneste eller utført bestilling for oppdragsgiver. Systemet sender et ordreforslag til oppdragsgiver. Oppdragsgiver mottar ordreforslag og lagrer det i sitt system.

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn EHF ordreforslag prosess  
Prosess ID X.4.2.2 Bestille varer og tjenester
Organisasjon Digitaliseringsdirektoratet
Prosess eier Jan Mærøe
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

VersjonDatoEndringForfatter/Rolle
1.02020.05.22OpprettelseJan Mærøe
1.02023.10.20TekstredigeringJan Mærøe

3. Om prosessen

I denne prosessen registrerer leverandør informasjon om utført tjeneste eller utført bestilling for oppdragsgiver. Systemet sender et ordreforslag til oppdragsgiver. Oppdragsgiver mottar ordreforslag og lagrer det i sitt system.  

4. Bruk av KI/AI 

Hvis du har kompetanse på kunstig intelligens (KI) / artificial intelligence (AI), og ser muligheter for å forbedre denne prosessen ytterligere, vil vi gjerne ha en tilbakemelding/innspill fra deg om hvordan det kan gjøres.
Innspill sendes til EHF@dfo.no. Merk melding med KI + navn på prosessen. Når vi mottar innspill, gjennomgår vi dem og legger dem inn fortløpende i den aktuelle prosessdefinisjonen.

5. Brukere og deres behov 

Prosessen kan benyttes av leverandør og oppdragsgivere.  

Oppdragsgiver skal normalt sende en ordre til leverandør før varer og tjenester leveres. Dette kan i mange tilfeller være lite hensiktsmessig – forsinke prosessen med å utføre tjenesten. For eksempel: Det har oppstått en vannlekkasje på en skole hvor det ikke er tid til å vente på en ordre. Det er inngått avtale om vedlikehold hvor det er uhensiktsmessig å be om og vente på en ordre for hver oppgave som skal utføres. Det er tatt en policy beslutning i virksomheten om å bruke reiseselskapets web-side for å reserve plass. Uten en slik løsning ville du kunne tapt reservasjonen før bestillingen når leverandør (sanntids-bestilling).    

6. Formål

Når leverandør sender faktura for et hasteoppdrag, må den behandles manuelt. Hensikten med denne prosessen er å sikre at innkomne faktura kan behandles maskinelt og effektivt.  

7. Mål

Flest mulig maskinelt behandlede fakturaer, automatch.  

8. Fordeler/gevinster

For leverandør: Dokumentasjon som kan brukes som input til faktura. Gjenbruk av informasjon sparer tid, reduserer feil og som følge av det reduserer kostnader. Ved statusmøter mellom oppdragsgiver og leverandør kan leverandør enkelt dokumentere sine prosesser/arbeid. Noe som sparer partene for tid samt øker tilliten til leverandøren.   

For oppdragsgiver: Kunne dokumentere utført oppdrag ved ettersyn/revisjon – sparer tid og skaper tillit. Ved statusmøter blir det enklere å sammenligne informasjon som leverandør fremlegger med egen. Noe som sparer tid og reduserer kostnader. Fakturamatch sparer tid og reduserer risiko for feil. Enkel gjenbruk av strukturert informasjon forenkler planlegging – sparer tid ved nye konkurranser.  

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

9. Definisjoner/forkortelser

Nei.

10. Utløsere og forutsetninger

Trigger Et behov som må løses, for eksempel behov for flyreise, rask reparasjon av vannlekkasje.   
Andre forutsetninger  

11. Input og leverandører

Input Avleverende prosess: Navn på prosess + ID dersom den er definert og navngitt. Hvis ikke, la den stå tom Leverandør/avsender - organisasjon Referanse

En ansatt eller bestiller reserverer for eksempel en reise.  

Oppdragsgiver logger seg på reisesystemet 

Oppdragsgiver 

 

En vannlekkasje oppstår.  

Varslingssystem eller rutinekontroll fra leverandør 

Oppdragsgiver 

 

Andre eksempler.  

 

 

 

12. Deltakere

Beskrivelse av roller

OrganisasjonRolleForkortelserKommentarer
OppdragsgiverBehovshavero-beh 
OppdragsgiverBestillero-bes 
OppdragsgiverGodkjennero-god 
OppdragsgiverAvtaleforvaltero-avf 
OppdraggiverSystemo-sys 
Leverandør l 
LeverandørPersonl-per 
LeverandørSysteml-sys 

13. Prosessdiagram

EHF ordreforslagsprosess
xlsx 171.91 KB

14. Aktiviteter

IDAktiviteterAnsvarBeskrivelseKP (x)Kommentar
 1. Utfør arbeid i henhold til kontrakt og registrer tid og varekostnad l-per Situasjonsbestemt.   
 2. Oppdragsgiver har registrerer informasjon i system eks reise. l-per Situasjonsbestemt.   
 3. Lagre informasjon i system og klargjør forsendelse.  l-sys Systemspesifikk  Legg inn standard klassifiseringskode UNSPSC for varer og tjenester
 4. Send et ordreforslag basert på utført oppgave. 

l-sys 

 

Systemspesifikk 

 

  
 5. Lagre ordreforslag i system o-sys Systemspesifikk   
 6. Sjekk om ordreforslag er i henhold til kontrakt o-bes/avf  x 
 7. Kontakt leverandør o-bes/avf    
      

15. Sjekkpunkter  

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig

6

Sjekk om leveranse er i henhold til kontrakt 

Enten kan system brukes opp mot kontrakts arkiv eller manuelt.  

Sikre at man får avtalte priser.  

       

16. Output og bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse

Strukturert informasjon (EHF ordreforslag) lagret i system i påvente av faktura.  

Fakturaprosessen (er definert) 

Oppdragsgiver/Bestiller 

 

       

17. Sluttkriterier

Leverandør må inkluderer ordreforslagsnummer i faktura slik at det er mulig for oppdragsgiver å koble ordreforslag mot faktura når den mottas. 

18. Unntak og alternativer

Hvor Unntak - betingelser og endring
Nei  

19. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak
Nei.        

20: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Nei.  

21. Kobling til spesifikasjoner (EHF / PEPPOL BIS) .

Lenke: https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/

Lenke: https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/

22. Ytterligere informasjon 

For analyse av bestillinger kan standard klassifiseringskode UNSPSC benyttes

23. Vedlegg

Oppdatert: 12. januar 2024

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.