Rutiner for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv

Hvordan stille krav til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden ved anskaffelser av høyrisikoprodukter.

Etter anskaffelsesloven §5 skal alle offentlige oppdragsgivere ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser dersom det er risiko for brudd på slike rettigheter. Dette er viktig å sikre at offentlige anskaffelser ikke bidrar til eller drar nytte av brudd på menneskerettighetene i leverandørkjeden. Ved å implementere rutinene kan offentlige virksomheter ta et aktivt ansvar for å fremme menneskerettighetene gjennom sine innkjøpsprosesser.

Kvinner i arbeid på tekstilfabrikk.

Derfor bør offentlige virksomheter forplikte sine leverandører til å opptrå i tråd med åpenhetsloven og andre internasjonale retningslinjer om ansvarlig næringsliv.

Egnede rutiner for mindre virksomheter

Gode egnede rutiner for mindre virksomheter er å:

  1. Ha med hensyn til menneskerettigheter og etterlevelse av LOA §5 i virksomhetens anskaffelsesstrategi og i virksomhetens prosess- og rutinebeskrivelser.
  2. Få oversikt over hvilke anskaffelser som er høyrisikoanskaffe gjennom for eksempel bruk av DFØs høyrisikoliste. På høyrisikolisten finnes de produktkategorier med dokumenterte systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Men merk at listen ikke er uttømmende, så dere må gjøre en selvstendig vurdering av produktene dere skal anskaffe og også søke andre kilder, som for eksempel hos Etisk Handel Norge. Produksjonsland og -region, og produksjonsprosesser er viktige faktorer å undersøke. 
  3. Om sosiale merkeordninger og/eller miljømerkeordning finnes for de produktgrupper du skal kjøpe inn bør du i kravspesifikasjonen etterspørre bærekraftig og sosialt ansvarlig produserte varer. Kravet kan dokumenteres gjennom anerkjente merkeordninger eller ved at leverandøren legger frem annen dokumentasjon på at det foreligger kontroll for at grunnleggende menneskerettigheter respekteres i leverandørkjeden. For eksempel kan merkeordninger som Fairtrade, FSC, Rainforest Alliance, TCO Certified, UTZ eller tilsvarende brukes som dokumentasjon når du kjøper inn mat- og drikkevarer.

Egnede rutiner for mellomstore - og store virksomheter

Gode egnede rutiner for mellomstore- og store virksomheter er mer omfattende og bygger videre på de egnede rutinene for mindre virksomheter:

  • Du bør varsle leverandørmarkedet tidlig at dere ønsker å bruke krav- og kriterier til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i en høyrisikoanskaffelse, for eksempel i markedsundersøkelser og leverandørmøter. Utfordre gjerne leverandørene om hvordan de ser for seg å dokumentere at produktene de leverer oppfyller kontraktsvilkårene for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.
  • Du bør kombinere kontraktsvilkåret med et kvalifikasjonskrav for ansvarlig næringsliv. . Ved å bruke et kvalifikasjonskrav for ansvarlig næringsliv sikrer du at leverandørene som deltar i konkurrensen etterlever lovkravene i åpenhetsloven.
  • Ved bruk av tildelingskriterier må du bruke markedsundersøkelser og leverandørdialog for å undersøke om det er tilstrekkelig mange som kan oppfylle tildelingskriteriene og hvilke type kriterier som er effektive for å fremme ansvarlig næringsliv - og som er mulige å evaluere rettferdig og transparent. En rettferdig og transparent måte å premiere leverandører er for eksempel å gi poeng for antall produkter som er tilvirket på produksjonsenheter som er sertifisert med for eksempel SA8000 eller ISO 45001. Enten kan alle produktene på rammeavtalen telle, eller så velger du ut et antall produkter som har stor volum og/eller verdi. NB!: Om tildelingskriteriene er uklare, upresise eller basert på antakelser, blir evalueringen altfor skjønnsmessig og du risikerer a.
  • Avsjekk mot avvisningsregler. Forskrift om offentlige anskaffelser har bestemmelser i § 9‑5 og § 24-2, blant annet om plikt til å avvise leverandør som er rettskraftig dømt eller har tilstått barnearbeid eller andre former for menneskehandel (tvangsarbeid). Oppdragsgiver har rett (ikke plikt) til å avvise leverandører med alvorlige gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosialt ansvar som følger av nasjonale og internasjonale regler og avtaler. Oppdragsgiver har også mulighet å avvise leverandører som begått alvorlige feil som kan medføre tvil om dens yrkesmessige integritet. Etikkrådet har en liste over utelukkede selskaper som bryter grunnleggende etiske normer gjennom sine produkter eller sin adferd. Verdensbanken har en såkalt Black list, som kan være til hjelp. Rutinene deres bør inneholde et punkt om avvisningsregler.
  • Dere bør i planleggingen av en anskaffelse lage en strategi for hvordan dere skal gjennomføre kontraktsoppfølgingen. Vi anbefaler at dere tar stikkprøver for å sjekke ansvarlig produksjon på noen av produktene i noen av avtalene. Prioriter de avtalene med høy verdi.  Du kan med fordel samarbeide med andre virksomheter om kontraktsoppfølgingen.

Eksempler

Hvordan du kan jobbe med å fremme menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser. Dokumentene under er eksempler fra Bergen kommune, DSS, Statsbygg, Sykehusinnkjøp og UKE.

Maler

Anskaffelsesstrategier med mål om menneskerettigheter

Oppdatert: 5. mars 2024

Kontakt

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.