Egenrapportering - Ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden

Vi anbefaler at du benytter egenrapporteringskjemaet som et ledd i oppfølgningen av de etiske kontraktsvilkårene.

Kilde: DFØ

Egenrapporteringsskjemaet (finnes også i engelsk versjon) inneholder spørsmål til leverandører av høyrisikoprodukter om hvordan de gjennomfører aktsomhetsvurderinger i henhold til kontraktsvilkårene for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Større forventninger stilles til store oppdragsgiver som bør ha egnede rutiner for å etterprøve de største rammeavtalene av høyrisikoprodukter med egenrapporteringsmetodikk.

Egenrapportering er anbefalt for etterprøving av rammeavtaler med EUs definisjon av store virksomheter (over 250 ansatte, omsetning over 500 millioner og balansesum over 430 millioner kr) av høyrisikoprodukter til en samlet verdi på over 50 millioner kroner. Ved anskaffelser under 50 millioner kroner anbefales bruk av den forenklete versjonen av egenrapporteringsskjemaet.

Leverandører som omfattes av åpenhetsloven skal ha rutiner for aktsomhetsvurderinger på plass ved kontraktsstart. Derfor anbefales at egenrapporteringsskjemaet sendes ut samtidig som kontrakten undertegnes. Egenrapporteringen skal besvares senest seks uker etter utsendelsen.

Skjemaet er inndelt seks trinn som tilsvarer punkt 2.1-2.6 i kontraktsvilkåret. De seks trinnene inngår i OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv kan brukes som bedømingsgrunnlag for å vurdere leverandørenes svar. Avdekkes eventuelle avvik går du i dialog med leverandøren for å be om kompletterende informasjon.

Hvis noen av spørsmålene, som innleder hvert av de seks trinnene, blir besvart «nei» er dette kontraktsbrudd og må rettes snarlig. Øvrige spørsmålene i skjemaet er veiledende for å gi deg som oppdragsgiver en risikooversikt og danner et utgangspunkt i dialogen med leverandøren om utfordringer rundt ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden under kontraktsperioden.

Gjennom å bruke egenrapporteringsskjemaet reduseres risikoen for at alvorlige brudd på kontraktsvilkårene oppdages i kontraktsperioden som kan resultere i at du som oppdragsgiver i verste fall er nødt til å heve kontrakten.

Du bør sende ut nytt egenrapporteringsskjema hvert år under kontraktsperioden slik leverandøren kan oppdatere eventuelle endringer.

Husk at du, før utsendelsen av egenrapporteringsskjemaet, må fylle inn organisasjonsnavn [Oppdragsgiver]; navn på leverandør [Leverandør]; dato for utsendelse [Dato] og avtalenavn [Navn på avtalen].

Det kreves at den som gjennomfører dokumentasjonsrevisjonen er godt kjent med OECD rammeverket og har har kunnskaper om aktsomhetsvurderingsmetodikken relatert til ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden. Så vel kurs i SOA bærekraft som Etisk Handel Norges kurser om OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger anbefales. Brukes eksterne revisorer anbefales krav til SA8000 sertifisering og tidligere erfaring av revisjoner av ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord