Anskaffelsesprosessen steg for steg

Avklare behov og forberede konkurransen

Kvalifikasjonskrav ved utvelgelse av leverandører, også kalt prekvalifisering

Du må angi hvordan du skal velge ut leverandørene som skal være med videre i konkurransen. Kravene skal være objektive og ikke-diskriminerende.

Utvelgelse av kvalifiserte leverandører er aktuelt ved begrenset anbudskonkurranse, begrenset tilbudskonkurranse, konkurranse om forhandling, konkurranse om innovasjonspartnerskap eller konkurransepreget dialog.

Der du antar at du vil får inn tilbud fra mange leverandører og/eller det er arbeidskrevende både å skrive tilbudet og evaluere det, kan du vurdere å begrense konkurransen. Dette vil lette din arbeidsbyrde, men også gjøre det mer interessant for leverandørene å delta i konkurransen dersom de vet de er en av et mindre antall tilbudsgivere.

Husk at konkurransegrunnlaget skal gjøres tilgjengelig fra den dagen du kunngjør anskaffelsen for anskaffelser over EØS terskelverdien, jf foa § 14-1 (2). For anskaffelser under EØS terskelverdien skal kunngjøringen minst inneholde en beskrivelse av hva som skal anskaffes, jf foa § 8-17 (2).

Hvordan skal du begrense konkurransen?
 • Du skal angi i kunngjøringen at du vil velge ut et begrenset antall leverandører som får anledning til å inngi tilbud.
 • Du skal du fasette en nedre, eventuelt en øvre grense for antall leverandører som velges til å inngi tilbud, antallet skal være tilstrekkelig til å sikre en reell konkurranse
 • Du skal angi hvordan du vil velge ut de kvalifiserte leverandørene, utvelgelseskriteriene skal være objektive og ikke-diskrimierende
 • Utvelgelsen skal skje på en forutberegnelig måte
Hvordan skal du fastsette den nedre og øvre grense?
 • Den nedre grense skal være tilstrekkelig for å å sikre en reell konkurranse.
 • Ved begrenset anbudskonkurranse kan den nedre grensen ikke være færre en fem.
 • Ved konkurranse med forhandling, konkurranse om innovasjonspartnerskap og konkurransepreget dialog skal det ikke være færre en tre.

Dersom du får inn forespørsel om å delta fra færre en nedre grense, kan du likevel gjennomføre konkurransen med dem. Du kan imidlertid ikke ta med deg flere leverandører videre enn den øvre grensen du har angitt.

Den øvre grense bør settes slik at det sikrer god konkurranse, samtidig som den øvre grensen er ment for å begrense arbeidsmengden for deg som oppdragsgiver.

Hvilke objektive og ikke diskriminerende krav bør du stille?

Du skal angi i anskaffelsesdokumentene hvilke objektive og ikke-diskriminerende kriteriene som du skal bruke når du velger ut de leverandørene du vil ha med deg videre. Disse kriteriene skal være etterprøvbare og relevante for den konkrete anskaffelsen.

 • Du kan angi at du vil velge de som totalt sett har de beste kvalifikasjoner for den konkrete anskaffelsen.
  Det er ikke alltid slik at de som har best kvalifikasjoner, feks de som har størst organisasjon eller lengst erfaring er de som er best kvalifisert i den konkrete anskaffelsen.
 • Du kan angi at du spesielt vil legge vekt på en eller flere av kvalifikasjonene, den som best bidrar til at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontrakten. Det kan feks være en spesiell erfaring eller kompetanse, flest tilsvarende oppdrag ol. 
 • Du kan for eksempel også angi at du vil velge det som gir best konkurransedynamikk i den videre konkurransen, ved å si at du vil velge noen små, noen mellomstore og store leverandører. Alternativt noen nye og noen veletablerte leverandører.
 • Du kan også angi at du vil vektlegge å ta med utenlandske leverandører eller at du ønsker å velge ut leverandører fra ulike markedssegmenter.

Det viktigste er at du på forhånd har tenkt på hva som er viktig kompetanse ved de leverandørene du vil ha med i konkurransen.

Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.