Bærekraftig kjøp av mat og måltidstjenester

Få kunnskap om hvordan gjøre miljøvennlige valg ved kjøp av mat og måltidstjenester og hvorfor det er viktig å ta bærekraftshensyn i matanskaffelser.

De viktigste tiltakene for å redusere klimabelastningen fra mat er å

  • Redusere matsvinn
  • Velge matvarer som har lavere klimabelastning

Mat

For å redusere matsvinn er det viktigste tiltaket å komme i gang med å kartlegge og måle matsvinnet, og deretter sette i gang tiltak for å redusere. Les mer i veileder om forebygging og reduksjon av matsvinn.

For å redusere klimabelastningen fra maten som kjøpes inn er det viktig å planlegge menyer som i større grad består av matvarer med lavere klimabelastning. Dette vil si et kosthold med redusert rødt kjøtt (kjøtt fra drøvtyggere), og en større andel grønnsaker, korn, fisk og sjømat, belgfrukter og hvitt kjøtt. Ved planlegging av mer klimavennlige menyer er det viktig å ivareta ernæring og kvalitet. Se Helsedirektoratets veileder for ernæringshensyn i offentlige anskaffelser av mat- og drikkeprodukter og måltider. For å planlegge klimavennlige menyer, og gjøre beregninger av klimafotavtrykket fra mat, kan dere bruke DFØs klimakalkulator for matanskaffelser.

DFØs krav til mat og måltidstjenester

DFØ har utviklet forsalg til krav du kan stille når du skal gjøre anskaffelser av mat- og drikke og måltidstjenester. Kravene finner du i Kriterieveiviseren. Her finner du krav til matsvinn, fremming av klimavennlig mat, hindre avskoging, menneskerettigheter, økologisk mat og emballasje.

Offentlig sektor utgjør samlet en stor kunde og har derfor sammen stor forbrukermakt til å påvirke leverandørene til å bli mer bærekraftig.

Kravene har blitt revidert i 2022 og vært ute på høring. Du kan lese om høringene og se høringsinnspillene her: Høringer av DFØs standardformulerte bærekraftskrav- og kriterier | Anskaffelser.no. Det er likevel viktig at dere alltid gjør markedsundersøkelse for å sikre at et tilstrekkelig antall leverandører som er aktuelle for den konkrete anskaffelsen, kan oppfylle kravene. Dere må også sørge for nødvendige tilpassinger av kravene til deres anskaffelse.

Kravene er delt inn i krav til måltidstjenester og krav til mat- og drikkeprodukter. Sistnevnte er avtalene dere inngår for levering av mat- og drikkeprodukter når dere drifter kjøkkenet selv.   Det er viktig å ha kravene dere stiller til bærekraft som tema på jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter, og å følge opp at kravene blir overholdt i hele kontraktsperioden.

Matsvinn og klimavennlig mat når dere drifter kjøkkenet selv:

Når dere drifter kjøkkenet selv, må arbeidet med matsvinn og klimavennlig mat gjøres internt i virksomheten. Dere bør her sørge for forankring i organisasjonen og gode interne rutiner. Dersom dere ønsker å måle klimabelastningen fra maten dere kjøper inn (for eksempel ved bruk av DFØs klimakalkulator), kan dere undersøke om leverandørene av mat- og drikkeprodukter har mulighet til å levere statistikk over innkjøpet. I Kriterieveiviseren finner du forslag til krav som kan stilles til levering av statistikk.

Matsvinn og klimavennlig mat i måltidstjenester:

Når dere gjør anskaffelser av måltidstjenester, som for eksempel kantine, catering og møtemat, kan dere stille krav til at leverandøren skal arbeide for å redusere matsvinn og klimabelastning. Når det gjelder matsvinn kan dere be leverandøren levere statistikk over mengden matsvinn, slik at dere kan bruke dette for å følge opp mål dere har satt for å redusere matsvinn. Dere kan også undersøke i hvilken grad leverandøren kan rapportere på arbeidet med klimavennlig mat som serveres. Her er det varierende modenhet i markedet for hvor detaljerte målinger leverandørene har systemer for å gjøre. Dersom dere har en stor kantineleverandør kan dere undersøke om de har mulighet til å beregne klimafotavtrykk fra matserveringen, for eksempel ved bruk av DFØs klimakalkulator for mat. Eventuelt kan dere undersøke om leverandøren har mulighet til å føre statistikk over antall solgte retter som er med kjøtt, vegetar og sjømat.

Webinar: Redusere klimabelastningen fra matanskaffelser

Krav til produksjon av produktene:

Menneskerettigheter: For enkelte matvareprodukter er det høy risiko for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden. Les mer hvilke produkter dette er særlig aktuelt for her: Høyrisikolisten | Anskaffelser.no. Dere bør derfor stille krav om at brudd på menneskerettigheter skal unngås i matanskaffelser. I Kriterieveiviseren finner du et krav om sosialt ansvarlig produksjon og et standard kontraktsvilkår om ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden. Dere burde ha rutiner for å kontrollere hvordan leverandørene jobber med å unngå brudd på menneskerettigheter. Her kan du lese mer om hvordan fremme grunnleggende menneskerettigheter.

Å hindre avskoging: Å hindre avskoging og forringelse av skogressursene er viktig for å ivareta hensyn til biologisk mangfold, klima, og å forhindre menneskerettighetsbrudd i lokalsamfunn i nær tilknytning til sårbare skogområder. I kriterieveiviseren finner du forslag til krav du kan stille i både anskaffelser av måltidstjenester og mat- og drikkeprodukter.

Oppdatert: 13. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.