Anskaffelsesprosessen steg for steg

Kontraktsoppfølging

Endringer i kontrakt – hvilke er lovlige?

Endringer i inngått kontrakt som ikke er vesentlige og alle endringer som er avtalt i endringsklausuler, er tillatte. Vesentlige endringer er ikke tillatte.

Endringer som ikke er vesentlige, er tillatte

Endringer som ikke er vesentlige, er tillatt. Dette følger av forskrift om offentlige anskaffelser FOA § 11-2 og § 28-1 (1) bokstav f.

En endring er i henhold til forskriften ikke vesentlig dersom kontraktens overordnede karakter ikke er blitt endret.

Når er kontraktens overordnede karakter endret?

Rettspraksis behandler stort sett problemstillingen med motsatt fortegn, det vil si at rettspraksis gir mer konkret veiledning for hvilke endringer som anses vesentlige.

Hvis den økonomiske balansen ikke er endret i leverandørens favør og endringen ikke medfører at flere kunne deltatt i konkurransen, vil det være forhold som peker i retning av at endringen ikke er vesentlig.

Det må foretas en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, og vurderingen skal være en fullt ut objektiv vesentlighetsvurdering.

Endringer som etter forskriften ikke betraktes som vesentlige

Forskrift om offentlige anskaffelser § 28-1 (1) inneholder en liste over endringer som er tillatt, og der det følgelig ikke er nødvendig å foreta noen vesentlighetsvurdering. Følgende endringer er tillatt, forutsatt at de oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften (se § 28-1 første ledd bokstav a-f):

 • endringer som følger av avtalte endringsklausuler, jf. § 28-1 første ledd bokstav a
 • endringer som ikke overstiger EØS-terskelverdiene og heller ikke overstiger 10 % av kontraktverdien (15 % ved bygge- og anleggskontrakter), jf. § 28-1 første ledd bokstav b
 • nødvendige supplerende leveranser fra den opprinnelige leverandøren, jf. § 28-1 første ledd bokstav c
 • endringer som følge av uforutsette omstendigheter, jf. § 28-1 første ledd bokstav d
 • endringer ved overdragelse av kontrakten til en ny leverandør på tilsvarende vilkår, jf. § 28-1 første ledd bokstav e
Kunngjøring av endring i inngått kontrakt

Det er plikt til å kunngjøre endringer med hjemmel i § 28-1 (1) d) og d) i Doffin databasen snarest og senest innen 30 dager etter at kontrakten er inngått. 

Dette er endringer som

 • nødvendige tilleggsleveranser under nærmere bestemte vilkår
 • nødvendige endringer som følge av omstendigheter en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse, på nærmere bestemte vilkår.
Når er en endring vesentlig?

Forskriftens § 28-2 gir følgende veiledning om hvilke endringer som anses som vesentlige (og ulovlige) endringer: En endring er vesentlig dersom den fører til at «innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten». Hva innebærer dette? Rettspraksis har gitt følgende veiledning, som nå er nedfelt i en liste over endringer som alltid anses som vesentlige, jf. FOA § 28-2:

 • endringer av betingelsene som kunne ha ført til andre leverandørinteressenter hvis betingelsene hadde vært slik i den opprinnelige konkurransen
 • endringer som medfører at kontraktens verdi økes slik at konkurransen skulle ha vært kunngjort, event kunngjort i TED
 • endringer av kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren
 • endringer som utvider kontraktens omfang betydelig
 • overdragelse til en ny leverandør uten at denne forpliktes til tilsvarende vilkår
Ulovlige endringer er ulovlige direkteanskaffelser – hva er konsekvensene?

Behandling i Klagenmnda for offentlige anskaffelser

Dersom det foretas ulovlige endringer, blir endringene betraktet som ulovlige direkteanskaffelser. Oppdragsgiveren skulle altså ha konkurranseutsatt kontrakten/den ulovlige endringen. Alle som blir oppmerksom på en ulovlig direkteanskaffelse, kan melde det til KOFA. Dette gjelder også personer eller virksomheter som ikke har noen spesiell tilknytning til eller egeninteresse i saken. Muligheten for at KOFA blir gjort oppmerksom på regelbrudd som følge av direkteanskaffelser, er altså større enn ved andre regelbrudd.

Fristen for å klage inn en direkteanskaffelse for KOFA, er to år fra kontrakten er signert. For andre regelbrudd er fristen seks måneder.

Dersom KOFA kommer til at oppdragsgiver (eller noen som handler på dennes vegne) forsettlig eller grovt uaktsomt har foretatt en ulovlig direkteanskaffelse skal KOFA ilegge et administrativt overtredelsesgebyr. Dersom KOFA kommer til at oppdragsgiver (eller noen som handler på dennes vegne) uaktsomt har foretatt en ulovlig direkteanskaffelse, kan KOFA ilegge et administrativt overtredelsesgebyr. 

Behandling i domstolen

Dersom du blir oppmerksom på en ulovlig direkteanskaffelse og du har spesiell tilknytning til saken/egeninteresse, kan du også gå til søksmål ved de ordinære domstolene.

Dersom kontrakt ikke er signert, kan du ta ut midlertidig forføyning. Oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt vil da kunne bli suspendert av domstolen.

Dersom kontrakt er signert og domstolen kommer til at det er foretatt en ulovlig direkteanskaffelse, skal domstolen, etter nærmere fastsatte vilkår, kjenne kontrakten uten virkning, avkorte kontraktens løpetid eller idømme oppdragsgiver et overtredelsesgebyr. Se lov om offentlige anskaffelser § 13 og § 14.

Erstatningskrav fra den det er inngått kontrakt med

En oppdragsgiver som har gjort en endring som blir karakterisert som en ulovlig direkteanskaffelse, risikerer også erstatningskrav fra den det er inngått kontrakt med (som har sine sanksjonsmuligheter i behold hvis kontrakten heves uten at det er mislighold fra leverandørens side).

Muligheten for erstatningskrav fra den oppdragsgiveren har inngått kontrakt om en ulovlig direkteanskaffelse med, er altså til stede til tross for bestemmelsen i forskriftens § 28-3 som fastslår at oppdragsgiveren i et slikt tilfelle kan heve kontrakten. Bestemmelsen regulerer ikke virkningen av en slik oppsigelse – og regulerer således ikke et etterfølgende erstatningsoppgjør.

Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.