Byggeprosessen

Overlevering og ibruktagelse av bygget eller anlegget

Prøvedrift av bygg og tekniske anlegg

Prøvedriftsperioden er leverandørens mulighet til å vise at leveransen er i henhold til spesifikasjonene slik at eventuelle avvik kan korrigeres før overtagelse.

I prøvedriftsperioden anbefaler vi at entreprenøren skal gi byggherrens driftspersonell opplæring i driftsanleggene. Dette må avtales på forhånd.

Arbeider som kan være omfattet av prøvedrift

Det er normalt prøvedrift for følgende arbeider:

 • VVS-tekniske anlegg
 • Elektro-, tele- og dataleveranser
 • Automatikkanlegg og toppsystem (SD-anlegg)
 • Adgangskontroll, alarmsystemer og innbrudd
 • Bygningsmessige leveranser knyttet opp mot tekniske anlegg, så som dører og beslag, solavskjerming, kjøle og fryserom, pumper for overvann og kloakk

Om det skal gjennomføres prøvedrift, og for hvilke arbeider, må være regulert i konkurransegrunnlaget til entreprenør. For prøvedrift anbefaler vi NS 6450.

Kontroll av prøvedrift

FDV-dokumentasjonen må kontrolleres, både for å se at kravene til miljø er oppfylt, og for å sikre at spesifikasjonene er oppfylt. Byggherren må sikre at dokumentasjonen vil sikre en god og miljøvennlig drift av bygget. Dersom anleggene ikke i oppfyller spesifikasjonene, kan byggherren forlange endringer i leveransen samt utvidet prøveperiode.

Eksempler på dokumentasjon som bekrefter at krav er oppfylt:

 • HMS-datablad dokumenterer at malingen oppfyller krav til innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
 • Testrapporter dokumenterer at ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, belysningsanlegg mv tilfredsstiller spesifikasjonen.
 • Termofotograferingsrapporter for å dokumentere at kuldebroer er unngått.
 • Materialdata som bekrefter at sosiale forhold under produksjon er oppfylt i henhold til krav.

Testingen i prøvedriften er viktig for å se om de tekniske anleggene fungerer i praksis.

NS 6450 Prøvedrift

Norsk Standard for gjennomføring av prøvedrift ble lansert i 2016. Hensikten er å gi en beskrivelse av de prosesser som må gjennomføres for å oppnå en vellykket idriftsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner.

Standarden skal videre sikre en lik oppfatning om hva prøvedrift omfatter, og er uavhengig av kontraktsform og avtaleform. Standarden kan brukes ved prøvedrift både før og etter overtakelse.

Standarden kan bare brukes dersom den er lagt til grunn mellom partene i konkurransegrunnlaget for entreprenør.

Sluttresultat: Ferdige funksjonstester, prøvedrift og kontroller 

Produksjonen er ferdig og kvaliteten sjekkes ut ved funksjonstester, prøvedrift og kontroller. 

Typiske leveranser
 • Sluttføring prosjektøkonomi, ferdigkalkyle
 • Overføring av FDV-dokumentasjon
 • Dokumentasjon og godkjenning av prøvedrift med merknader
Huskeliste
 • Prøvedrift må være regulert i konkurransegrunnlaget til entreprenør.
 • Sikre at tester for å se om energi-/ miljømål er nådd gjennomføres i prøveperioden.
 • Påse at dokumentasjon fra prøveperioden blir overlevert, evaluert og godkjent.
 • Ivareta nødvendig involvering og opplæring av driftspersonale så bygget driftes i tråd med forutsetninger.
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.