Byggeprosessen

Utførelse av et bygg- eller anleggsprosjekt

Oppfølging av miljø- og energikrav i byggeprosjekter

Oppfølgingspunkter for miljø, ansvar og andre forhold rundt kontraktsoppfølgingen er like viktig i et prosjekt med passivhus som i et ordinært byggeprosjekt og må være avklart for byggeprosjektet.

Enten oppfølgingen gjøres av byggherren eller av byggherrens representanter må ansvar for oppfølging være avklart.  

Du må i forkant ha analysert hvor risiko for kontraktsbrudd er høy og iverksette tiltak for å følge dette opp spesielt.

Miljø og livssykluskostnader (LCC)

Som byggherre må du sjekke at ytelsen oppfyller de miljøkravene du anga i konkurransegrunnlaget og som det er inngått kontrakt på både ved mottak av ytelsen og gjennom kontraktsoppfølgingen.

Dersom du har gode rutiner på kontraktsoppfølging i ordinære prosjekter vil det ikke være nødvendig å innføre et ekstra kontrollregime for å sikre at energikravene oppfylles.

Hvis ikke andre er oppnevnt skal byggelder følge opp miljø i byggeperioden.

Under utførelse må byggherren følge opp at entreprenør utarbeider ferdige kalkyler over årskostnader for bygget eller anlegget For LCC . Det samme gjelder dokumentasjon som er nødvendig for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Prosjektet bør identifisere en FDV-koordinator som får ansvaret for oppfølgingen av FDV-dokumentasjon i prosjektet.

Les mer om LCC på DFØs temasider. 

Eksempler oppfølgingspunkter
 • kontraktfestede krav til rapportering
 • krav til miljøkompetanse hos leverandøren
 • nødvendig opplæring av brukerne blir gjennomført
 • Miljø som fast punkt på agendaen i byggemøter
 • Rutiner for kontroll av at materialvalg er i henhold til miljøkrav
 • Kontroll av masseregnskap for forurenset grunn
 • Kontroll av utførelse av spesielt kritiske konstruksjoner, for eksempel konstruksjoner som påvirker energibruken i bygget eller anlegget

I store og/eller komplekse prosjekter, bør det vurderes å innføre særskilt byggherrekontroll på utvalgte forhold.

Forhold du bør se på
 • Tetthet – identifiser kritiske bygningsdeler som dampsperre, skjøter i tetteskjikt, gjennomføringer etc.
 • Kuldebroer
 • Isolasjonstykkelse
 • Vindusareal
 • Ventilasjon
Ansvarsfordeling

Det må klart fremkomme hvem som er ansvarlig for følge opp i de ulike fasene av byggeprosessen slik at energikravene oppfylles. I særlig store og/eller komplekse prosjekter kan det vurderes å dedikere en ressurs utelukkende til dette. Dersom man har etablert en kvalitetsplan, kan oppfølgingsansvaret spesifiseres her.

Kontroller

Tetthet er viktig for å unngå uønskede luftlekkasjer. Det er bør gjøres tetthetsmålinger underveis i utførelsesfasen. Det vil da også være enklere å rette opp feilen enn om man venter til bygget er ferdigstilt Målt tetthet i ferdig bygning er en god parameter på om utførelsen er tilstrekkelig nøyaktig og om riktige tettemetoder er benyttet. I hht. Byggesaksforskriften (SAK10) er det i tillegg krav om uavhengig kontroll av tetthet i ferdig bygg.

For bygninger i tiltaksklasse 2 og 3 krever Byggesaksforskriften at det skal gjennomføres uavhengig kontroll av prosjektering knyttet til energieffektivitet, detaljprosjektering av lufttetthet og fuktsikring. For utførelsen begrenses kontrollkravet til byggfukt, lufttetthet og ventilasjon.

Regimet med uavhengig kontroll vil her kunne supplere kontraktsoppfølgingen.

Faktisk energibruk bør måles over en periode på minst ett år etter at bygningen er tatt i bruk. Dersom faktisk energibruk er betydelig høyere enn beregnet energibruk i prosjekteringsunderlaget, bør ansvarlig prosjekterende eller entreprenør, i samarbeid med brukerne av bygget, kunne redegjøre for slike avvik.

Andre sider på anskaffelser.no
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.