Kjøp av medisinsk forbruksmateriell/utstyr

Her finner du informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av medisinsk forbruksmateriell/ustyr.

Risiko i leverandørkjeden

Det medisinske forbruksmateriellet/ustyret som dekkes i denne kategorien, blir produsert i flere land og regioner, og i stor grad i land hvor det er høy risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel Kina, Pakistan, Malaysia og Thailand. Leverandørkjedene er komplekse og sporbarheten generelt er begrenset, delvis på grunn av bruk av underleverandører, for eksempel i produksjonen av kirurgiske instrumenter. Produksjon kan imidlertid også skje i europeiske land, der risikoen vil være betydelig lavere.

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden til medisinsk forbruksmateriell

Tabellen viser risikovurdering for medisinske engangshansker, kirurgiske instrumenter og bandasjer og plaster. Når du vurderer risiko må du se til risikonivået i hele leverandørkjeden.

Produkt

Sammenstilling

Komponent

Råvare

Medisinsk forbruksmateriell/ utstyr

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Kirurgiske instrumenter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Medisinske engangshansker

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Bandasjer og plaster

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Risikovurderingen viser at det totalt sett er høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av medisinsk forbruksmateriell. Risikoen er høy flere steder i leverandørkjeden. Merk at risikoen kan være varierende for andre type medisinsk forbruksmateriell, enn de som angis her.

Kirurgiske instrumenter

Risikoen er vanligvis høyest når råvarene utvinnes, og under produksjonsfasen i Pakistan. Ettersom produksjonen av kirurgiske instrumenter involverer en rekke underleverandører og aktiviteter i mange land, er kirurgiske instrumenter knyttet til mange risikoer som det er utfordrende å identifisere.  Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for kirurgiske instrumenter: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Brudd på regelverk om minstelønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlige arbeidsforhold

Plast, stål:

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Eksponering for skadelige røykgasser

kjemikalier og temperaturer

Lav lønn

Urimelig overtid

Olje og jernmalm:

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlige arbeidsforhold

Tvangsarbeid

Misbruk av fremmedarbeidere

Forurensning med påvirkning på lokalsamfunn

Konflikt med lokalsamfunn

Seksuelle overgrep

     

Leverandørkjeden

Den dominerende andelen av kirurgiske metallinstrumenter på verdensmarkedet er produsert i Sialkot, nord i Pakistan. Kirurgiske instrumenter av rustfritt stål blir hovedsakelig produsert i Pakistan og Kina. Noen er produsert i Tyskland (og i mindre grad også i Sverige). En stor andel av plastinstrumentene blir produsert i Sverige og Japan. 

Sammenstilling Komponent Råvare

Instrumenter i rustfritt stål

Pakistan, Kina

Tyskland

Sverige

Plastinstrumenter

Sverige, Japan

Oljebasert granulert plast

Kina   

Stål

Kina

Jernmalm

Kina (dominerende),

Australia, Brasil og India   

Råolje 

Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Nigeria, Kasakhstan

Medisinske engangshansker

Produksjon av medisinske engangshansker innebærer høy risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter. Industrisektoren i produksjonslandene i Asia er generelt preget av skrekkelige arbeidsforhold og høy risiko knyttet til menneskerettigheter og korrupsjon. Dette omfatter både fabrikker som produserer for småskalaleverandører av medisinske hansker, og dem som produserer for store internasjonale merker. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for medisinske engangshansker: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Utnytting av fremmedarbeidere

Dårlig helse og sikkerhet

Dårlige arbeidsforhold

Urimelig overtid

Lav lønn

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Plastmaterialer og syntetisk gummi:

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for varme og kjemikalier

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Naturgummi, olje:

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Menneskehandel

Dårlige arbeidsforhold

Lav lønn

Diskriminering av fremmedarbeidere

Mangel på fagforeningsrettigheter

Forurensning med påvirkning på lokalsamfunn
Seksuelle overgrep

Høy risiko Høy risiko Høy risiko

Leverandørkjeden

Mesteparten av hanskeproduksjonen er satt bort til fabrikker i Malaysia og Thailand og en håndfull andre asiatiske land, inkludert Kina, Indonesia og, i mindre grad, Sri Lanka, Filippinene, Singapore og Vietnam. I dag blir rundt to tredeler av alle engangshansker produsert i Malaysia.   

Sammenstilling Komponent Råvare
Malaysia
Thailand
Kina
Sri Lanka
Vietnam
Herdeplast som nitril, neopren, vinyl:
Japan
Kina
Tyskland
USA
De viktigste produsentene av naturgummi: 
Thailand, Indonesia, Malaysia

Andre produsenter av naturgummi: 
India, Kina, Malaysia, Filippinene, Guatemala, Elfenbenskysten, Brasil, Myanmar, Kambodsja og Liberia

Råolje:
Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Nigeria, Kasakhstan
Bandasjer og plaster

Det finnes et bredt utvalg av sårpleieprodukter. Bortsett fra plaster og kompresser, finnes det et bredt utvalg av bandasjer som tjener mange formål avhengig av såret. Denne risikovurderingen fokuserer på skumbandasjer i polyuretan blir, ettersom det ofte blir brukt. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for bandasjer og plastre: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Dårlig helse og sikkerhet

Urimelig lang arbeidstid

Lav lønn

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for kjemikalier

Urimelig lang arbeidstid

Lav lønn

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Olje, bomull, cellulose:

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for plantevernmidler og kjemikalier

standarder

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Urimelig lang arbeidstid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utilstrekkelig lønn

Konsekvenser for urfolks rettigheter

Miljøforurensning

Negative virkninger på

lokalsamfunn
Seksuelle overgrep

Middels høy risiko Middels høy risiko Høy risiko

Leverandørkjeden

Kina anses å produsere mesteparten av skumkjernene til bandasjer i polyuretan, mens sluttproduktet vanligvis er laget i Kina, Storbritannia, USA og Finland.

Plaster produseres i mange land, inkludert flere EU-land. Det kan antas at deler av materialene som brukes til plaster som er laget i Europa, har blitt importert fra høyrisikoland som produserer plast, viskose, bomull og sølv. 

Sammenstilling Komponent Viktigste råvareprodusenter

Kina

Storbritannia

USA 

Finland

Plastfilm: USA, Storbritannia, Finland

Skumkjerne: Kina

Sølvsulfadiazin: Nederland

Trebaserte fibre (tremasse):

USA, Canada, Sverige, Russland, Kina, India

Viskose: KinaIndiaIndonesia

Bomull

India, Kina, USA, Pakistan, Brasil, Australia, Usbekistan

Sølv (hovedsakelig i) Mexico, Peru, Kina

Råolje

Saudi Arabia, Russland, Kina, De forente arabiske emirater, Nigeria, Kasakhstan (og andre)

Hvordan stille og følge opp krav

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe medisinsk forbruksmateriell/utstyr. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet).  Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel hansker og/eller kirurgiske instrumenter være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Eksempel på kontraktsoppfølging

Sykehuspartner (tidligere Helse Sør-Øst) har gjennomført flere revisjoner i fabrikker som tilvirker engangshansker i Malaysia. Engangshansker kjøpes inn i store volumer og Sykehuspartner er derfor en viktig kunde hos de norske leverandørene. Ved revisjon ble brudd på kontraktsvilkårene avdekket. Alvorlige brudd som manglende dokumentasjon på at migrasjonsarbeiderne oppholder seg lovlig i landet og at pass til migrantarbeiderne ble konfiskert på enkelte fabrikker ble avdekket. Sykehuspartner informerte aktuelle leverandører som presenterte tiltaksplaner som senere ble revidert. 

Oppdatert: 1. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.