Kontorrekvisita

Her finner du informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita.

Risiko i leverandørkjeden

Kontorrekvisita inkluderer et bredt spekter av produkter som ulike typer penner og tusjer, metallartikler som stiftemaskiner og hullemaskiner, papirprodukter og andre engangsobjekter. Total risiko for brudd på menneskerettigheter anses som høy for hele produktkategorien.

Forhold som påvirker risiko

Batterier inneholder et stort antall forskjellige mineraler og kjemiske komponenter, leverandørkjeden er kompleks og det er en iboende mangel på åpenhet i bransjen.

I elektronikkindustrien i Kina rapporteres det om tvangsarbeid og barnearbeid. Fremmedarbeidere utgjør en stor del av arbeidsstyrken i industrisektoren både i Kina og Sør-Korea, og er generelt mer utsatt for å bli utnyttet og diskriminert. I Kina mangler fremmedarbeidere fra landdistriktene ofte kontrakter og tilgang til trygdeordninger, og tvinges til å la barna sine være igjen hos familien, siden de ofte ikke har midler til å forsørge dem.

Det er mye framtredende risiko i gruveindustrien. I koboltgruver i Den demokratiske republikken Kongo, verdens største leverandør av kobolt, rapporteres det om barnearbeid, tvungen flytting av lokalsamfunn og elendige arbeidsforhold for gruvearbeidere i koboltgruvene. Gruveutvinning i høyrisikomiljøer har også vært knyttet til seksuell utnytting og misbruk av kvinner i omkringliggende områder, og mangel på sikkerhet har resultert i mange dødsfall.

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter

Tabellen angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden for kontorrekvisita.

 Risikonivå i 
Produkterråvareproduksjonkomponentproduksjonsluttproduksjon
Batterier

Svært høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Papirprodukter

Høy risiko

Høy risiko

Middels høy risiko

Penner og tusjer

Svært høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Stifter og binders

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Tonerkassetter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Whiteboardtavler

Høy risiko

Middels høy risiko

Middels høy risiko

 

 

 

 

Produktkategorier

Batterier

Batterier inneholder et stort antall forskjellige mineraler og kjemiske komponenter, leverandørkjeden er kompleks og det er en iboende mangel på åpenhet i bransjen.

I elektronikkindustrien i Kina rapporteres det om tvangsarbeid og barnearbeid. Fremmedarbeidere utgjør en stor del av arbeidsstyrken i industrisektoren både i Kina og Sør-Korea, og er generelt mer utsatt for å bli utnyttet og diskriminert. I Kina mangler fremmedarbeidere fra landdistriktene ofte kontrakter og tilgang til trygdeordninger, og tvinges til å la barna sine være igjen hos familien siden de ofte ikke har midler til å forsørge dem.

Det er mye framtredende risiko i gruveindustrien. I koboltgruver i Den demokratiske republikken Kongo, verdens største leverandør av kobolt, rapporteres det om barnearbeid, tvungen flytting av lokalsamfunn og elendige arbeidsforhold for gruvearbeidere i koboltgruvene. Gruveutvinning i høyrisikomiljøer har også vært knyttet til seksuell utnytting og misbruk av kvinner i omkringliggende områder, og mangel på sikkerhet har resultert i mange dødsfall.

Risikoområder i leverandørkjeden for batterier

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for batterier.

Risikoområder i:
råvareproduksjonkomponentproduksjonsluttproduksjon
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Innvirkning på lokalsamfunnenes rettigheter og urfolksrettigheter
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Miljøforurensning
• Seksuelle overgrep
• Tvangsarbeid
• Tvungen flytting/landrov
• Urimelig overtid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Eksponering for giftige og etsende materialer
• Forurensning av luft og vann
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 

Land i leverandørkjeden for batterier

Batterier produseres i ulike land, men asiatiske land dominerer markedet. Flertallet av batteriene som importeres til Norge, kommer fra Kina, Sør-Korea, USA, Sverige og Tyskland.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av batterier

Elektrolytt: De viktigste produsentlandene for den kjemiske sammensetningen varierer avhengig av batteritypen. Li-ion-batterier kan i seg selv ha 4 000 forskjellige typer tilsetningsstoffer.
 

Grafitt: De viktigste produsentlandene er Kina, India
 

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Brasil, Kina, Australia
 

Kalium (pottaske): De viktigste produsentlandene er Canada, Hviterussland, Kina, Russland
 

Kobber: De viktigste produsentlandene er Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo
 

Kobolt: De viktigste produsentlandene er Kongo, Kina, Canada, Russland, Australia, Zambia
 

Litium: De viktigste produsentlandene er Chile, Argentina, Australia, Kina
 

Nikkel: Viktigste produsentland er Australia, Canada, Indonesia, Russland, Filippinene, Zimbabwe
 

Sink: De viktigste produsentlandene er Kina, Peru, USA, Australia

Anoder: Kina, Japan, Sør-Korea
 

Elektrolyttløsning: Kina, Japan, Sør-Korea
 

Katoder: Kina, Sør-Korea, Japan
 

Stålbeholder: Vanligvis produsert samme sted som monteringen
 

Japan
Kina 
Sør-Korea
Tyskland
USA 
 
Penner og tusjer

Produksjonen av kulepenner, tusjpenner og fargestifter er spredt over hele verden, men Kina er det viktigste produsentlandet. Det er risiko for menneskerettigheter og miljø i både produksjon og utvinning av råvarer. På produksjonsnivå av tusjpenner og fargestifter er Kina, Indonesia og Malaysia høyrisikoland, Kina er i tillegg en stor aktør for produksjon av kulepenner. Den kinesiske industrinæringen er generelt forbundet med lav lønn og urimelig overtid, samt bekymringer rundt helse og sikkerhet, tvangsarbeid og barnearbeid.

Det er vanlig med fremmedarbeidere i industrien i Kina, De forente arabiske emirater og Russland. De utgjør en sårbar gruppe i fare for å bli utnyttet under tøffe arbeidsforhold, mangel på fagforeningsrettigheter og eksponering for tvangsarbeid. I Malaysia utgjør fremmedarbeidere 15 prosent av arbeidsstyrken, og kommer fra fattige land som Myanmar, Bangladesh og Nepal. Disse fremmedarbeiderne blir eksponert for lav lønn, tvangsarbeid, konfiskerte pass, urimelige rekrutteringsavgifter og dårlige arbeidsforhold og levestandarder, med begrenset tilgang til å organisere seg fritt i en fagforening.

Det er sosial risiko knyttet til utvinning av jern, kobber, sink, olje og tungsten, og mineraler som brukes i pigmenter. I Kina er det for eksempel mangel på sikkerhet for gruvearbeiderne med derav følgende høy dødelighet, mangel på arbeidstakerrettigheter og flytting av mennesker. Tungsten er et konfliktmineral, og gruvedrift og handel av dette mineralet har bidratt til humanitære katastrofer og væpnede konflikter i Den demokratiske republikken Kongo og omkringliggende land.

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for penner og tusjer.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av malm, pigmenter, fargestoffer, oljekomponentproduksjon av plast, blekk, metallersluttproduksjon av penner og tusjer
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Dårlige arbeidsforhold
• Eksponering for giftige stoffer
• Konflikt med lokalsamfunn
• Konsekvenser for urfolks rettigheter
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Miljøforurensning
• Seksuelle overgrep
• Støtte til væpnet konflikt
• Tvangsarbeid
• Barnearbeid
• Brann og eksplosjoner
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Miljøforurensning
• Tvangsarbeid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 

Land i leverandørkjeden for penner og tusjer

Produksjonen av penner og tusjer er spredt over hele verden, men Kina er det viktigste produsentlandet. De er til en viss grad leverandør til lavprissegmentet for penner, mens Europa leverer til markedet for mer eksklusive penner. 

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av penner og tusjer

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia  
 

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland
 

Kobber: De viktigste produsentlandene er Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo (kan også resirkuleres)
 

Naturgass: Qatar, Norge, USA 
Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA
 

Pigment/fargestoff: Store produsenter er Kina, India, Tyskland, Spania
 

Sink: De viktigste produsentlandene er Kina, Peru, USA, Australia
 

Tungsten: Kina, Russland, Vietnam, Canada Rwanda (kan også resirkuleres)

Blekk: Store selskaper finnes i Japan, Storbritannia, USA, Nederland, Tyskland, Kina, Frankrike
 

Metall (stål, aluminium):
Frankrike, Kina, Russland, Norge, De forente arabiske emirater, Canada, India, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea

 

Plast: De viktigste produsentene er Kina, Tyskland, Frankrike, Italia, USA, Japan

 


 

Frankrike
Japan
Kina
Tyskland
Stiftemaskiner og binders

På monterings- og komponentnivå varierer risikoen mellom produsentlandene. Malaysia, Thailand, Kina og Taiwan er alle høyrisikoland med hensyn til lønn, helse og sikkerhet, arbeidstid, tvangsarbeid og mangel på fagforeningsrettigheter. Det er også rapportert om barnearbeid fra fabrikkindustrien i Kina og Thailand. Fremmedarbeidere er vanlig i fabrikkindustrien i disse landene, og de har spesielt stor risiko for å bli utnyttet. Lange arbeidsdager, lave lønninger, diskriminering, manglende fagforeningsrettigheter, misbruk og smugling er noen av de viktigste risikoene. Høye rekrutteringsavgifter og konfiskerte pass er også vanlig, noe som kan føre til at fremmedarbeidere blir fanget i tvangs- og gjeldsarbeid. Kontraktsarbeidere er også vanlig, spesielt i Kina. Der produksjonen skjer i vest- europeiske land er risikoen generelt lavere.

Utvinning av kobber, jern og bauksitt (for aluminium) er knyttet til sosial risiko i land som Kina, Russland, Chile, Peru, India, Kongo, Zambia og Brasil. Det omfatter farlige arbeidsforhold, urimelig overtid, lave lønninger og fagforeningsfiendtlige aktiviteter, og i enkelte områder, tvangsarbeid og smugling (for eksempel Peru).

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for stiftemaskiner og binders.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av komponentproduksjon av metaller og plastsluttproduksjon av metallmalm, olje
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Dårlige arbeidsforhold
• Konflikter med lokalsamfunn og påvirkning på urfolks rettigheter
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Miljøforurensning
• Seksuelle overgrep
• Smugling
• Tvangsarbeid
• Barnearbeid
• Brann og eksplosjoner
• Dårlig helse og sikkerhet
• Forurensning av luft og vann
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
 
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Smugling
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 

Land i leverandørkjeden for stiftemaskiner og binders

De viktigste produsentlandene for binders i verden er Kina og USA. Norge importerer hovedsakelig metallbinders fra Kina, men også fra europeiske land som Sverige, Danmark og Italia, i tillegg til Malaysia og Thailand. Stiftemaskiner produseres i en rekke land, men Kina er en storaktør både når det gjelder montering av stiftemaskiner og produksjon av komponenter. Stiftemaskiner kan også komme fra andre asiatiske land som Taiwan, eller europeiske land.  

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av stiftemaskiner og binders

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia
 

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland  
 

Kobber: Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Den demokratiske republikken Kongo
 

Olje: Storprodusenter er Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Metallkomponenter: Kina, Taiwan, Tyskland, Sverige og andre
 

Plast: Kina, Taiwan, europeiske land
 

Danmark
Italia
Kina
Malaysia
Sverige
Taiwan
Thailand
USA
 
Tonerkassetter

Generelt er den asiatiske elektronikk- og produksjonssektoren i land som Kina, Vietnam og Thailand forbundet med risiko for lav lønn, urimelig overtid, helse- og sikkerhetsproblemer, utnytting av fremmedarbeidere, samt mangel på fagforeningsrettigheter.

Spesielt i Kina befinner arbeidstakere seg ofte i ulike former for usikker sysselsetting, for eksempel jobber på korttidskontrakter. Fremmedarbeidere står spesielt i fare for å bli utnyttet i Kina, Malaysia og Thailand. Risikoer som dårlige arbeids- og levekår, inndragning av pass, høye rekrutteringsavgifter og tvangsarbeid er vanlig. Det rapporteres om barnearbeid i elektronikkindustrien i Kina.

Reproduserte kassetter sendes også til østeuropeiske land som Romania og Serbia for å monteres på nytt, og her er det risiko for lav lønn, ubetalt overtid, usikker sysselsetting gjennom korttidskontrakter og fagforeningsfiendtlige aktiviteter.

Oljeutvinning, som er råvare for plast, polyestere, PVC-blader og diverse tannhjul i kassetten og for selve kassetten, er knyttet til sosial risiko i Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater og Nigeria, herunder mangel på fagforeningsrettigheter, dårlige arbeidsforhold og tvangsarbeid. Gruvedrift etter mineraler som er til stede i pigment, medfører også sosiale risikoer som tvangsarbeid, barnearbeid og farlige arbeidsforhold.

Risikoområder i leverandørkjeden for tonerkasetter

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for tonerkasetter.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av mineraler, kreosot, silisium, oljekomponentproduksjon av plast, metall, fargepulversluttproduksjon av tonerkasetter
• Barnearbeid
• Dårlige arbeidsforhold
• Eksponering for farlige partikler
• Giftig forurensning
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Seksuelle overgrep
• Støtte til væpnet konflikt
• Tvangsarbeid
• Tvungen flytting
• Urimelig overtid

• Barnearbeid
• Brann og eksplosjoner
• Dårlig helse og sikkerhet
• Eksponering for farlige partikler og støv
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
 

 

• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 

 

Land i leverandørkjeden for tonerkasetter

Generelt blir tonerkassetter produsert av selskapet som lager skriveren, i mange forskjellige deler av verden, i land som Kina, Japan, Thailand og USA, samt i Europa. Produksjonen blir noen ganger også satt ut til underleverandører, hovedsakelig i Kina eller Japan. Videre oppover de komplekse leverandørkjedene er gjennomsiktigheten imidlertid generelt lav, med mulighet for at komponenter og råvarer kommer fra et stort antall land og regioner.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av 

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia 
 

Gull: Kina, Australia, Russland, USA, Canada, Peru, afrikanske land
 

Kobber: Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo (kan også resirkuleres)
 

Kreosot: Canada, Kina, Australia
 

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA
 

Pigmenter: Varierer avhengig av pigmentformelen. Kan være organisk eller mineralbasert. Tradisjonelt har India og Kina vært de største produsentene.
 

Silisium: Kina, Norge og Frankrike
 

Umettet polyesterharpiks: Kina, India, USA, Mexico, Japan, Sør-Korea, Taiwan

Fargepulver: Sør-Korea, Kina, Japan, USA
 

Integrerte kretser: Hong Kong, Singapore, Kina, Sør-Korea, USA, Malaysia
 

Organisk fotoledende trommel (OPC): Kina
 

Plast: De viktigste produsentlandene er Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan
 

OEM-kassetter (originale): Kina, Japan, USA, Thailand, europeiske land
 

Reproduserte kassetter: Thailand, Romania, Kina, Marokko, USA, Vietnam, Serbia

 

Whiteboardtavler

Siden store whiteboardtavler med høy kvalitet i hovedsak produseres nær markedet, er den største risikoen knyttet til komponenter og råvarer i tavlene. Små og lette, billige tavler kan også være importert fra Kina. I så fall er det liknende risiko som på komponentnivå, deriblant lav lønn, urimelig overtid, restriksjoner som begrenset tilgang til foreldrepermisjon, og bekymringer rundt helse og sikkerhet, tvangsarbeid og barnearbeid.

Stålproduksjon er i mange land nært knyttet til alvorlige helse- og sikkerhetsrisikoer for arbeidstakerne, og sponplater og gipsplater trolig produsert i Europa, er koblet til fagforeningsfiendtlige aktiviteter, lave lønninger, ubetalt overtid og usikker sysselsetting i østeuropeiske land som Romania. Restriksjoner for kollektive forhandlinger, trakassering, oppsigelse og arrestasjoner er videre risikoer som tyrkiske arbeidstakere står ovenfor.

Ved utvinning av råvarer i land som Brasil, India, Malaysia, Guinea, Kina og Jamaica forekommer det en rekke sosiale risikoer. Det er rapportert om mangel på fagforeningsrettigheter og trakassering av organiserte arbeidstakere, i noen tilfeller konflikter knyttet til lokalsamfunn og urfolks landrettigheter, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold, og noen ganger barnearbeid og tvangsarbeid. I Guinea finnes det rapporter om at hæren har grepet inn, og at folk har blitt drept når de har stilt spørsmål ved selskapets aktiviteter. Hvis det brukes tre fra Russland, er det fare for ulovlig hogst og dårlige arbeidsforhold. Oljeutvinning er knyttet til sosial risiko i for eksempel Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater og Nigeria, herunder mangel på fagforeningsrettigheter, dårlige arbeidsforhold og tvangsarbeid.

Risikoområder i leverandørkjeden for whiteboardtavler

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden til whiteboardtavler.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av bauksitt, jern, sand, tre, oljekomponentproduksjon av stål, aluminium, sponplater, gipsplater, plastsluttproduksjon av whiteboardtavler
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Giftig forurensning
• Jorderosjon
• Konflikter med og konsekvens for lokalsamfunn
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter og urfolks rettigheter
• Seksuelle overgrep
• Smugling
• Tvangsarbeid
• Ulovlig tømmerhogst
• Barnearbeid
• Brann og eksplosjoner
• Dårlig helse og sikkerhet
• Giftig avfall
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Miljøforurensning
• Tvangsarbeid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 
• Barnearbeid
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Mangel på helse og sikkerhet
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 

Land i leverandørkjeden for whiteboardtavler

Whiteboardtavler i glassemalje av høy kvalitet blir i hovedsak montert i Europa.  Gjennomsiktigheten i leverandørkjeden er generelt lav, noe som er en risiko i seg selv. Det er også en mulighet for at whiteboardtavler med lav vekt av malt stål eller plast kan stamme fra Kina. Komponenter og råvarer kan være hentet fra hele verden.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av whiteboardtavler

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India, Malaysia 
 

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland
 

Tre: De største produsentene til det europeiske markedet er Sverige, Polen, kan også komme fra Russland, Tyskland og Canada  
 

Soda, sand og kalkstein i glass: De største eksportørene er USA, Kina, Australia, Italia, Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Belgia
 

Olje: De viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Glassemalje/malt stålplate: Belgia, Japan, USA, Kina
 

Aluminiumramme: Kina, Tyrkia, europeiske land
 

Sponplater, gipsplater: De største eksportørene i Europa er Tyskland, Romania, Frankrike, Spania, Nederland 
 

Stål: De viktigste produsentlandene er Kina, India, Russland, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea
 

Plast: De viktigste produsentlandene er Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan
 

Japan
Kina
Sør-Korea
Tyskland
USA
 

Hvordan stille og følge opp krav

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe kontorrekvisita. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel kulepenner, tusjpenner og fargestifter og /eller batterier være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Maler
Oppdatert: 16. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.