Leke- og idrettsutstyr

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr.

Risiko i leverandørkjeden

Leke- og idrettsutstyr spenner over et stort utvalg av produkter, som brukes til aktiviteter innendørs og utendørs. Mesteparten av storskalaproduksjonen av leke- og idrettsutstyr foregår i utviklingsland. Det er risiko for brudd på menneskerettigheter og miljøkonsekvenser ved utvinning av råvarer til montering av produkter.

Lette varer importeres mest fra asiatiske land, mens større lekeplassutstyr som husker og sklier vanligvis produseres nærmere markedet. Derfor varierer risikoene for denne kategorien i stor grad, avhengig av det aktuelle produktet. Råvarer og komponenter kan komme fra mange forskjellige land, inkludert høyrisikoland.  Fabrikker i Kina er forbundet med høy risiko for brudd på menneskerettigheter, som barnearbeid, tvangsarbeid og gjeldsarbeid. I kinesiske og taiwanske fabrikker er det risiko for at folk får svært lav lønn, og ofte pålegges å jobbe urimelig lange dager.

Fremmedarbeidere utgjør en spesielt sårbar gruppe, der enkeltpersoner ofte mangler kontrakter og trygdeordninger. Fagforeningsrettigheter respekteres ikke i Kina, og det skjer brudd i Taiwan. Helse og sikkerhet i fabrikker som produserer plast blir sjelden ivaretatt, og den industrielle luftforurensingen er høy, noe som kan være kreftfremkallende for mennesker i nærområdet.

Leverandørkjeden for leke- og idrettsutstyr

Forhold som påvirker risiko

Rapporter om produksjon av leketøy og idrettsutstyr i asiatiske land viser til store problemer med:

 • dårlige arbeidsforhold
 • lav lønn
 • urimelig overtid
 • farlige arbeidsmiljøer med eksponering for varme og kjemikalier
 • utnytting av fremmedarbeidere og mindreårige arbeidstakere  

I flere av landene som utvinner råvarer er det risiko knyttet til tvangsflytting av lokalbefolkningen.

I mange av produktene brukes ulike typer plastmateriale, som gir bekymring for helse og sikkerhet, samt risiko for forurensning.

Felles for produktkategorien er at leverandørkjedene i hovedsak er komplekse og globale, og at en betydelig del av forsyningskjeden befinner seg i land med omfattende bærekraftsrisiko. Fabrikker i Kina er forbundet med høy risiko for brudd på menneskerettigheter, som barnearbeid, tvangsarbeid og gjeldsarbeid. Både i kinesiske og taiwanske fabrikker er det risiko for at folk får svært lav lønn og blir ofte pålagt å jobbe urimelig lange dager.

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter

Tabellen angir risikonivå for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden for leke- og idrettsutstyr.

 Risikonivå i
Produkterråvareproduksjonkomponentproduksjonsluttproduksjon
Baller

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Hoppetau

Høy risiko

Middels risiko

Middels risiko

Husker og sklier

Høy risiko

Middels risiko

Middels risiko

Leker

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Matter

Middels risiko

Middels risiko

Middels risiko

Racketer

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Tusjpenner og fargestifter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Risikovurderingen viser at det totalt sett er høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr. Risikoen er høy flere steder i leverandørkjeden. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden. Merk at risikoen vil kunne variere for andre type leke- og idrettsutstyr, enn de som angis her.

Baller

Produksjon av oppblåsbare baller finner i stor grad sted i fabrikker i Kina og Pakistan. Der er det stor risiko for brudd på menneskerettigheter, som barnearbeid, tvangsarbeid og gjeldsarbeid. Midlertidige arbeidere som jobber hjemmefra eller fra sysentre, er en utbredt arbeidsform i produksjon av håndsydde fotballer i Pakistan, Kina og India. Disse og midlertidige migrantarbeidere er en særlig sårbar gruppe med lite jobbsikkerhet og lønn under lovlige minimum.

Det er særlig høy risiko knyttet til produksjon av bomull i India og Kina. I spinnerier i India er det risiko for barnearbeid, tvangsarbeid, seksuell trakassering og lav lønn. Det er risiko for tvangsarbeid i bomullsspinnerier i Pakistan. I India risikerer bomullsfarmere å komme inn i en sirkel med uhåndterbar gjeld, spesielt for dyrking av genmodifisert bomull, noe som har ført til selvmordsbølger.

Flertallet av komponentene i fotballer og basketballer er produkter fra plastindustrien, hovedsakelig fra høyrisikoland som Russland og Kina. Olje er den viktigste råvaren som brukes i ballene. Oljeutvinning er knyttet til miljørisiko og sosial risiko i Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater og Nigeria. Det er mangel på fagforeningsrettigheter, dårlige arbeidsforhold og tvangsarbeid.

Risikoområder i leverandørkjeden for baller

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for baller.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av olje, bomull, gummikomponentproduksjon av plast, bomullsluttproduksjon av baller
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Dårlige arbeidsforhold
• Forurensning fra overdreven bruk av plantevernmidler eller fra bruk av falske plantevernmiddelprodukter
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Menneskehandel
• Seksuelle overgrep
• Tvangsarbeid
• Utnytting av fremmedarbeidere

• Barnearbeid
• Brann og eksplosjon
• Dårlig helse og sikkerhet
• Forurensning
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid 
 

 

 

 

• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig lang arbeidstid
• Utnytting av fremmedarbeidere
 

Land i leverandørkjeden for baller

Norge importerer mer enn tre firedeler av de oppblåsbare ballene fra Pakistan og Kina. Den største produsenten av fotballer er Pakistan, etterfulgt av India, Kina og Thailand. Komponentene til fotballer og basketballer kommer fra mange land. Butylgummi blir hovedsakelig hentet fra Russland, men små mengder kommer også fra Canada og USA. De andre komponentene kommer hovedsakelig fra Asia.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av baller

Bomullsfarmer: India, Kina, USA
 

Gummi: Thailand, Indonesia, Vietnam
 

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)
 

Bomullstråd: India, Vietnam, Pakistan
 

Butylgummi: Russland, Canada, USA
 

Polyester- og nylontråd: Kina, Taiwan
 

Polyuretan: Kina, Italia, Spania, Tyskland
 

PVC: Kina, USA, Japan

Kina

Pakistan

Vietnam

Hoppetau

Hvis hoppetau fra Kina eller Taiwan inneholder bomull, kommer denne sannsynligvis fra fabrikker i India, Pakistan eller Vietnam. Det er risiko for barnearbeid, tvangsarbeid, seksuell trakassering og lav lønn i bomullsspinnerier i India, og risiko for tvangsarbeid i bomullsspinnerier i Pakistan. Fagforeningsrettigheter blir lite respektert i alle de tre viktigste landene som leverer bomullstråd.

Hvis det brukes bomull, er det risiko knyttet til farmene der den er dyrket, som trolig vil være i India eller Kina. Risikoen for bruk av barnearbeid er høy, spesielt i India. I India risikerer bomullsfarmere å komme inn i en sirkel med uhåndterbar gjeld, spesielt de som dyrker genmodifisert bomull, som har ført til selvmordsbølger. 

Risikoområder i leverandørkjeden for hoppetau

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for hoppetau.

Risikoområder i:
råvareuttak av olje, bomull, nåletre, jernmalmkomponentproduksjon av plast, bomullsluttproduksjon av hoppetau
•    Barnearbeid
•    Brudd på urfolks rettigheter
•    Dårlig helse og sikkerhet
•    Dårlige arbeidsforhold
•    Forurensning
•    Forurensning fra overdreven bruk av plantevernmidler eller fra bruk av falske plantevernmiddelprodukter
•    Mangel på fagforeningsrettigheter
•    Seksuelle overgrep
•    Tvangsarbeid
•    Ulovlig tømmerhogst

• Barnearbeid
• Brann og eksplosjon
• Dårlig helse og sikkerhet
• Forurensning
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid

 

 

• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
 

Land i leverandørkjeden for hoppetau

Norge importerer så og si alt av friidretts- og gymnastikkutstyr fra leverandører i Vest-Europa, Kina og Taiwan. De fleste komponentene i hoppetau er produkter fra plastindustrien som vanligvis også kommer fra EU-land, Kina og Taiwan. Råvarene er nesten bare produkter fra plastindustrien, i noen tilfeller med tillegg av naturgummi, tre eller bomull.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av hoppetau

Bomull: India, Kina, USA
 

Jern: Australia, Brasil, Kina, India
 

Nåletre: Norge, Polen, Russland
 

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)
 

Bomullstråd: India, Vietnam, Pakistan, Vest-Europa 
 

Kulelagre: Vest-Europa, Japan
 

Nylon: Taiwan, Japan, Vest-Europa
 

Polyuretan: Vest-Europa, Taiwan, Kina 
 

PVC: Japan 

Kina
Taiwan
Vest-Europa
Husker og sklier

Montering av husker og sklier i vesteuropeiske land vurderes til lav risiko, og det er risiko for at fagforeningsrettigheter ikke respekteres i enkelte land I Øst-Europa. Det er også risiko for lav lønn, ubetalt overtid og usikker sysselsetting.

På komponentnivå kan risikoen øke. Plastproduksjon i Kina, Vietnam og Indonesia er preget av lønnsnivå under minstelønn, som driver arbeider til omfattende overtidsarbeid. Migrantarbeidere har ofte de dårligste arbeidsforholdene. Det er en risiko for at dekkseter er produsert i et land med liten respekt for fagforeningsrettigheter, slik som Kina. Personer som jobber i dekkfabrikker, har også økt kreftrisiko.  Andre risikoer som er knyttet til kinesisk produksjon er:

 • dårlig helse og sikkerhet
 • tvangs- og barnearbeid
 • lav lønn og urimelig overtid
 • utnytting av fremmedarbeidere

Gummien i huskesett kan komme fra Thailand, Indonesia eller Malaysia, hvor det er risiko for:

 • tvangs- og barnearbeid
 • smugling av migranter fra Myanmar eller andre naboland
 • brudd på ILO-konvensjoner om arbeidsforhold

På gummiplantasjer i Indonesia og Malaysia, brukes giftige ugressmidleruten at arbeiderne har tilstrekkelig verneutstyr.

Det finnes rapporter om alvorlig luftforurensning fra smelteverk i Brasil og Russland. Det blir rapportert at folk som bor i nærheten av stålfabrikker har åndedrettsproblemer og at kreft er mer utbredt enn normalt.

Risikoområder i leverandørkjeden for husker og sklier

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for husker og sklier.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av olje, tre, gummi, jernmalmkomponentproduksjon av stål, muttere og bolter, dekksluttproduksjon av husker og sklier
• Barnearbeid
• Brudd på urfolks rettigheter
• Dårlig helse og sikkerhet
• Eksponering for plantevernmidler
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Menneskehandel
• Miljøbelastning
• Seksuelle overgrep
• Tvangsarbeid
• Tvangsarbeid
• Ulovlig tømmerhogst
• Utnytting av fremmedarbeidere

• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Miljøforurensning
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere

 

 

• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Ubetalt overtid
 

Land i leverandørkjeden for husker og sklier

Norge importerer størsteparten av lekeplassutstyret fra Vest-Europa, hovedsakelig fra Tyskland og Nederland. Et mindretall kommer fra Øst-Europa. Komponentene for husker og sklier kommer sannsynligvis fra Brasil eller europeiske land, men det kan ikke utelukkes at råvarene kommer fra høyrisikoområder.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av husker og sklier

Gummi: Thailand, Indonesia, Vietnam 
 

Jern: Australia, Brasil, Kina, India
 

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass) 
 

Tre: EU-land, Norge, Russland, Hviterussland 

Dekk: Vest-Europa, Øst-Europa, Kina
 

Muttere og bolter: Vest-Europa, Taiwan, Sveits, USA, Kina
 

Plast: Vest-Europa 
 

Stål: Brasil, Vest-Europa, Øst-Europa, Ukraina, Russland
 

Vest-Europa 
Øst-Europa
Leker

Leker dekker en stor mengde forskjellige produkter, og det er mange farer knyttet til produksjonen av leker. Kina, som dominerer lekeindustrien, er kjent for negativ påvirkning på menneske- og arbeidstakerrettigheter, med rapporter om både tvangsarbeid og barnearbeid.

Arbeidstakernes sovesaler er ofte små og uhygieniske. Det rapporteres også om utnytting av studentarbeidere i lekeindustrien. Arbeidere i andre østasiatiske land som også produserer leker for verdensmarkedet, møter liknende problemer.

På råstoffnivå, er risikoen knyttet til utvinning av metallmalm, olje, bomull og tre. Utvinning av kobber, jern og bauksitt omfatter sosial risiko og miljørisiko i land som Kina, Russland, Chile, Peru, India, Kongo, Zambia og Brasil. Risikoene omfatter

 • farlige arbeidsforhold
 • urimelig overtid
 • lave lønninger
 • fagforeningsfiendtlige aktiviteter

I enkelte områder for eksempel i Peru foregår tvangsarbeid og smugling. Barnearbeid er også en risiko i land som Kongo og India.

I produksjon av termoplastdeler, brukes tunge maskiner som øker risikoen for arbeidsrelaterte skader, ulykker og at arbeidstakerne blir eksponert for mye støy. Det brukes høye temperaturer i prosessen, og det er fare for brannskader, eksplosjoner og brann. Det er også risiko for eksponering for giftige og kreftfremkallende kjemikalier.

Risikoområder i leverandørkjeden for leker

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for leker.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av malm, olje, tre, gummi, bomullkomponentproduksjon av plast, metall, tekstilsluttproduksjon av leker
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Eksponering for giftige kjemikalier, smugling
• Giftig forurensning av jord, vann, luft
• Konflikter med lokalsamfunn og urfolks rettigheter
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Seksuelle overgrep
• Tvangsarbeid
• Ulovlig tømmerhogst
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Brann og eksplosjoner
• Dårlig helse og sikkerhet
• Giftig avfall og forurensning
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
 

• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere og studentarbeidere
 

 

Land i leverandørkjeden for leker

Kina dominerer markedet for produksjon av leker, men noen av produsentene til andre asiatiske regioner og Mexico de siste årene. Komponenter og råvarer kan være hentet fra mange land og regioner. Ettersom Kina er storprodusent av flere materialer, er det sannsynlig at de leverer til sitt eget innenlandske marked.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer:

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av leker

Bauksitt: Australia, Jamaica, Brasil, Guinea, India, Kina
 

Bomull: USA, India, Australia, Usbekistan, Brasil
 

De viktigste produsentene av rundtømmer er også USA, Kina, Canada, Russland og Brasil.
 

Gummi (lateks og syntetisk): Indonesia, Malaysia, Thailand, Sør-Korea, Vietnam
 

Jernmalm: Kina, Brasil, Australia, Russland
 

Kobber: Chile, Kongo, Kina, Peru, USA
 

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria
 

Tre: Europeiske land, Nord-Amerika, Australia, New Zealand (bøk), Kina, Japan, Chile, Mexico, New Zealand (bambus)
 

Stål/aluminium: Kina, Russland, Norge, De forente arabiske emirater, Canada, India, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea
 

Tekstil: Kina, India, Sør-Korea, Indonesia Taiwan, USA
 

Termoplast: Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan
 

Hong Kong

Indonesia

Kina

Mexico

Tsjekkia

Tyskland

USA

Vietnam

Matter

Olje er vanligvis den viktigste råvaren som brukes i gymmatter. Dette utvinnes en rekke steder i verden, med svært begrenset sporbarhet. I Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater og Nigeria er oljeutvinning knyttet til sosial risiko, manglende fagforeningsrettigheter, dårlige arbeidsforhold og tvangsarbeid. Med oljeutvinning i høyrisikomiljøer blir kvinner i omkringliggende områder seksuelt utnyttet og misbrukt.

Det er risiko for barnearbeid når det gjelder gymmatter som inneholder bioplast. Særlig hvis råstoffet stammer fra Nigeria, og materialet er fra tapioka. Hvis materialet er fra soya, er det sannsynlig at det er fra Brasil, og det er risiko for konflikter med urfolk. Det gjelder forpakting av land, ulovlige arbeidspraksiser, særlig med hensyn til diskriminering, kvinners rettigheter og minstealder.

Risikoområder i leverandørkjeden for matter

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for matter.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av olje og sjelden: soya, mais, tapiokakomponentproduksjon av plastsluttproduksjon av matter
• Avskoging
• Barnearbeid
• Dårlige arbeidsforhold
• Landkonflikter med urfolk
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Miljøforurensning
• Påvirkning på lokalsamfunnene
• Seksuelle overgrep
• Tvangsarbeid
 
• Barnearbeid
• Brann og eksplosjon
• Dårlig helse og sikkerhet
• Forurensning
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Tvangsarbeid
• Urimelig lang arbeidstid
• Utnytting av fremmedarbeidere

Land i leverandørkjeden for matter

Det finnes ikke tilgjengelig handelsstatistikk for gymnastikkmatter, men tallene for friidretts- og gymnastikkutstyr generelt viser at Norge importerer litt under halvparten av dette utstyret fra Europa, og litt under halvparten fra Kina og Taiwan. Tjukkaser vil trolig bli hentet fra Europa fordi de er tunge, og derfor kostbare å transportere over store avstander. Lettere matter av yoga-typen kan bli hentet fra Øst-Asia.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av matter

I sjeldne tilfeller:
 

Mais: USA, Kina
 

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)
 

Soya: USA, Brasil
 

Tapioka (kassava): Nigeria, Thailand, Indonesia, Brasil


 

 

Kunstig lateks: Kina, Malaysia, Korea
 

Polyester og nylon: Kina, Korea (republikken), Taiwan, Japan
 

Polyetylen: Saudi-Arabia, Iran, Korea
 

Polyuretan: EU-land, Taiwan, Kina
 

PVC: Japan
 

Kina

Taiwan

Kunstig lateks: Vest-Europa
 

Polyester og nylon: Vest-Europa
 

Polyetylen: Vest-Europa
 

Polyuretan: Vest-Europa
 

PVC: Vest-Europa
 

Vest-Europa
Racketer

Det er sannsynlig at racketer som blir importert til Norge, er produsert i Kina.

Racketer inneholder plastkomponenter som sannsynligvis er produsert i Kina eller Taiwan. For personer som arbeider i plastindustrien er risikoen for alvorlige helsekonsekvenser høy, som følge av dårlig ledelse og mangel på ventilasjon og verneutstyr. Metallene aluminium og titan utvinnes gjennom gruvedrift. Ved arbeid i gruver (og oljeutvinning) i høyrisikomiljøer blir ofte kvinner i omkringliggende områder seksuelt utnyttet og misbrukt.

Utvinning av olje er knyttet til miljørisiko og sosial risiko i Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater og Nigeria. Det medfører mangel på fagforeningsrettigheter, dårlige arbeidsforhold og tvangsarbeid.

Oljesøl fører til helsekonsekvenser, og forurensning av jord og vann for de omkringliggende samfunnene. Det er også fare for branner og eksplosjoner i fabrikker som produserer plast. Luftforurensning og forurensning av jord og vann fra avløpsvann kan også skje.

Risikoområder i leverandørkjeden for racketer

Tabellen viser de alvorligste risikoområdene for menneskerettigheter i leverandørkjeden for racketer.

Risikoområder i:
råvareproduksjon av olje, aluminium, nåletre, titankomponentproduksjon av plastsluttproduksjon av racketer
• Brudd på urfolks rettigheter
• Dårlig helse og sikkerhet
• Dårlige arbeidsforhold
• Forurensning
• Landkonflikt
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Seksuelle overgrep
• Tvangsarbeid
• Ulovlig tømmerhogst
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Brann og eksplosjon
• Dårlig helse og sikkerhet
• Forurensning
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere
• Barnearbeid
• Dårlig helse og sikkerhet
• Gjeldsarbeid
• Lav lønn
• Mangel på fagforeningsrettigheter
• Urimelig overtid
• Utnytting av fremmedarbeidere

Land i leverandørkjeden for racketer

Norge importerer litt over to tredeler av tennis- og badmintonracketene fra Kina. Mesteparten av komponentene blir produsert i Kina og Taiwan, og råvarene kommer fra en rekke land.

Tabellen viser hvor råvareuttak, komponentproduksjon og sluttproduksjon ofte skjer.

Land for:  
råvareuttak avkomponentproduksjon avsluttproduksjon av racketer

Bauksitt/aluminium: Australia, Kina, Malaysia
Nåletre: Russland
 

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)
 

Titan: Sør-Afrika, Australia

Aluminium: Kina
 

Karbonfiber, laget av en polymer av akrylnitril: Kina, Korea
 

Nylon: Kina, Taiwan
 

Polyuretan: Kina, Taiwan, Tyskland
 

Kina
Tusjpenner og fargestifter

Det er knyttet risiko for menneskerettighetene samt miljørisiko både til produksjon av tusjpenner og fargestifter, og til utvinningen av råvarer. På produksjonsnivå er Kina, Indonesia og Malaysia høyrisikoland. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til tusjpenner og fargestifter: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Plast, blekk og voks

Dårlig helse og sikkerhet

Giftig avfall

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Brann og eksplosjon

Lav lønn

Utnytting av fremmedarbeidere

Malmutvinning, pigmenter og fargestoffer, olje

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikt med lokalsamfunn, påvirkninger på urfolksrettigheter og lokalsamfunn

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlige arbeidsforhold

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Fargeblyanter og tusjpenner produseres i mange land, men Kina dominerer markedet for begge produktene. Norge importerer hovedsakelig produkter fra Kina, Tyskland, Japan, Sverige, Malaysia og Indonesia. 

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina

Japan

Malaysia

Tyskland

Indonesia

Voks: Kina, Tyskland, India, Sør-Afrika, Nederland, Egypt

Plast: Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

Blekk: Japan, Storbritannia, USA, Nederland, Tyskland, Frankrike, Kina

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Mineraloksid: USA, Mexico, Kina, India, Europa

Naturgass: Qatar, Norge, USA

Pigment og farge: Kina, India, Tyskland, Belgia, Spania

Hvordan stille og følge opp krav

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe leke- og idrettsutstyr. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel baller, racketer, tusjer og fargestifter, og/eller leker være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Oppdatert: 20. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.