Anskaffelsesprosessen steg for steg

Konkurransegjennomføring

Signere og arkivere kontrakt

Når karensperioden er gått ut og eventuelle klager er behandla, skal kontrakten signerast og arkiverast.

Kontrakten vert ikkje rekna som inngått  før begge partar har signert.

Kontrakt skal signerast av ein med fullmakt til å forplikte avtaleparten. I offentlege verksemder ligg det gjerne føre eit fullmaktsregime der storleiken på kontraktens verdi avgjer kven i verksemda som har fullmakt til å signere kontrakten.

Kontrakt, anskaffingsprotokollen, alle konkurransedokument (konkurransegrunnlag), innkomne tilbod og all skriftleg kommunikasjon mellom oppdragsgivar og tilbydarane bør journalførast og arkiverast.

Oppdragsgivar plikter å oppbevare all dokumentasjon som er tilstrekkeleg til å grunngje viktige avgjersler  i anskaffingsprosessen. For anskaffingar etter del III i forskrifta er det plikt til å oppbevare slik dokumentasjon i minst 3 år frå tidspunktet for inngåing av kontrakten. Dette er ein god regel for alle anskaffingar uansett verdi, då leverandørar eller andre med klageinteresse kan klage til KOFA i inntil to år etter at kontrakt er inngått, viss dei meiner det har gått føre seg ei ulovleg direkte anskaffing.

Mange har integrert sitt konkurransegjennomføringsverktøy mot arkiv og dette vert handtert automatisk gjennom anskaffingsprosessen. Alternativt må dette gjerast manuelt.

Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.