Bærekraft og fellesavtaler

Statens innkjøpssenter stiller store krav til bærekraft i fellesavtalene. Stor innkjøpsmakt øker muligheten for at leverandørene ivaretar klima, miljø og menneskerettigheter samt forhindrer arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Hvordan jobber Statens innkjøpssenter med bærekraft

Innkjøpere og avtaleforvaltere i Statens innkjøpssenter samarbeider tett med avdeling for bærekraft og innovasjon i Divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ. De har spisskompetanse innenfor bærekraft og bistår med å definere krav tilpasset det enkelte avtaleområde. Arbeidet med bærekraft står sentralt i våre kategoristrategier og handlingsplaner og er styrende for innretningen for samtlige fellesavtaler. Dette arbeidet ser vi på som en stor samfunnsgevinst og bidrar til at Norge når FNs bærekraftsmål.

I vårt arbeide med krav til klima- og miljø legger vi til grunn Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon fra 9. september 2021. I kraft av vår kompetanse, størrelse og markedsposisjon skal vi bane vei for økt andel klima- og miljøvennlig innkjøp i viktige markedssegmenter.

Det er ikke nok å stille tydelige bærekraftsmål i fellesavtalene uten å ha en strategi for hvordan vi skal nå målene. Derfor jobber vi med bærekraft på et strategisk nivå. Dette gir seg utslag i krav til klima og miljø som bl.a. sikrer mer miljøvennlig transport og et stort utvalg av miljøvennlige produkter. Vi legger også til rette for lengere levetid på varer med en egen avtale for ombruk og gjenvinning av IKT produkter, mulighet for utvidede produktgarantier og legger til rette for kjøp av brukte varer i de avtaler det er hensiktsmessig. For oss er ikke miljø bare å stille krav, men også å legge til rette for livssykluskostnader og lengere levetid. Målet er at fellesavtalene bidrar til å fremme null- og lavutslippsløsninger og en mer sirkulær økonomi.

Vi stiller strenge etiske krav og følger opp at leverandørene etterlever disse gjennom jevnlige revisjoner. Vi har også inngått en samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp og Oslo kommune. Formålet med avtalen er å utvikle felles metodikk og samarbeide slik at partene på best mulig måte kan arbeide for at menneske- og arbeidstakerrettigheter er ivaretatt i våre respektive avtaler.

Vi har utarbeidet og implementert rutiner for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter for de statlige fellesavtalene.

Hva betyr vårt arbeidet med bærekraft for virksomhetene

Erfaringsmessig ser vi at å ha fokus på bærekraft i fellesavtalene ofte også resulterer i vesentlige økonomiske besparelser. Vi utarbeider rammedokumenter med retningslinjer og anbefalinger til hvordan avtalene bør brukes. Her får virksomhetene tips til hvordan de kan hente ut tilrettelagte økonomiske-, kvalitets- og samfunnsgevinster.

Mange virksomheter opplever fagfeltet som krevende å sette seg inn i og vi har derfor tatt ansvaret for både å sette riktige krav og følge opp leverandørene i avtaleperioden.

Dette gir virksomhetene en stor gevinst både i redusert ressursbruk og at de slipper å bygge opp et profesjonelt fagmiljø innen feltet.

Hvilke krav om miljø- og klimakrav samt menneskerettigheter ligger i lov og forskrift om offentlige anskaffelser?

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser §5 første ledd: statlige. fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser det det er en risiko for brudd på sike rettigheter.
§5 annet ledd: Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.