Kapittel

Evalueringsmodeller

Veiledningen beskriver ulike evalueringsmodeller og vår anbefaling for valg av evalueringsmodell.

Beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet

Når oppdragsgiver har valgt å tildele kontrakt på bakgrunn av beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet, blir det litt mer komplisert å identifisere hvilket tilbud som er best.

Dette valget av tildelingskriterier betyr at oppdragsgiver er villig til å velge et dyrere tilbud så lenge de kvalitative egenskapene ved det dyrere tilbudet mer enn oppveier prisforskjellen. Oppdragsgiver har altså en vilje til å betale ekstra for kvalitative egenskaper som overgår de kravene som er satt i kravspesifikasjonen.

Best forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet har det tilbudet som gir oppdragsgiver mest nytte for hver krone brukt, basert på tildelingskriteriene til oppdragsgiver.

Når tildeling skal skje etter en vurdering av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet blir evalueringen mer komplisert.

Hva er en evalueringsmodell?

Evalueringsmodell er betegnelsen på en metode som benyttes for å evaluere tilbud som inneholder elementer som ikke er direkte sammenlignbare. Pris er ikke direkte sammenlignbart med en kvalitativ egenskap.  Ulike kvalitative egenskaper er heller ikke direkte sammenlignbare med hverandre.

En evalueringsmodell skal gjøre pris og de ulike kvalitative egenskapene til sammenlignbare størrelser, slik at tilbudene kan sammenlignes og tilbudet med det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet kan kåres.

Grupper av evalueringsmodeller

Det finnes to utbredte modeller for å gjøre om priskriteriet og de kvalitative kriteriene om til sammenlignbare størrelser:

  • Poengmodeller
  • Prissetting av kvalitet

Poengmodeller

Poengmodeller omgjør pris og kvalitetskriteriene til poeng. De poeng som blir gitt for hvert enkelt tildelingskriterie justeres for kriteriets relative vekt før poengene så summeres. Tilbudet med høyest poengsum kåres til vinner av konkurransen.

Prissetting av kvalitet

Prissetting av kvalitet innebærer at kvalitetskriteriene i stedet for å bli gitt poeng gis en pengeverdi. Pengeverdien for kvalitetskriteriene benyttes så til å justere den tilbudte prisen. Den justerte tilbudsprisen er et resultat av det reelle pristilbudet og den tilbudte kvaliteten. Vi kaller den justerte tilbudsprisen for evaluert tilbudspris. Tilbudet som etter dette har den laveste evaluerte tilbudsprisen kåres til vinner av konkurransen. Prisjusteringen gjøres kun for å sammenligne tilbudene og har ingen betydning for den tilbudte prisen når kontrakten skal gjennomføres.   

Valg av evalueringsmodell - vår anbefaling

Bruk av tildelingskriteriet beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet innebærer at oppdragsgiver har en betalingsvilje for kvalitative egenskaper som overgår kravene i kravspesifikasjonen. Betalingsviljen bør være sammenfallende med nytteverdien oppdragsgiver vurderer for de tilbudte kvalitative egenskapene.

For å finne det beste tilbudet er det avgjørende at oppdragsgiver evaluerer kvalitetskriteriene i henhold til den betalingsviljen oppdragsgiver faktisk har for den aktuelle kvaliteten. Evalueringen må altså gi kvalitetskriteriene riktig uttelling i henhold til oppdragsgivers betalingsvilje.

Valg av evalueringsmodell bør derfor falle på den modellen som gir oppdragsgiver de beste forutsetningene for å evaluere kvalitetskriteriene riktig, vurdert mot egen betalingsvilje.

Vi mener at en evalueringsmodell som prissetter kvalitet er den modellen som gir oppdragsgiver de beste forutsetningene for en riktig evaluering. En pengeverdi har en mer direkte tilknytning til oppdragsgivers betalingsvilje enn poeng. Ved å benytte pengeverdi i evalueringen i stedet for poeng blir oppdragsgiver derfor mer bevisst på at egen betalingsvilje kommer til riktig uttrykk slik at rett tilbud blir kåret til vinner av konkurransen.

I en modell som prissetter kvalitet trenger du ikke å gjennomføre den kompliserte prosessen det er å omgjøre tilbudspriser til poeng. Ulike poengmodeller kan også gi ulike resultat. Ved å unngå omregning til poeng fjerner du en mulig feilkilde fra evalueringsprosessen.

Selv om DFØ anbefaler modellen om å prissette kvalitet er det naturligvis mulig å fortsatt bruke poengmodeller, og veiledningen omtaler også bruk av poengmodeller.

Likheter mellom poengmodeller og en modell som prissetter kvalitet

Å sette en pengeverdi på de kvalitative egenskapene som evalueres i et tilbud kan fremstå som vanskelig, kanskje fordi oppdragsgiver må sette et eksakt beløp på den tilbudte kvaliteten.

 Det er viktig å være klar over at å gi kvalitative egenskaper poeng i prinsippet er akkurat det samme. Poengene som gis representerer en pengeverdi, selv om det ikke umiddelbart er synlig hvor stor denne pengeverdien er.

Oppdatert: 24. april 2023

Veileder i evaluering av tilbud

Skriv ut / lag PDF

Innledning

Målet med evalueringen

Lavest pris eller lavest kostnad

Evalueringsmodeller

Beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet

Hva er en evalueringsmodell?

Grupper av evalueringsmodeller

Poengmodeller

Prissetting av kvalitet

Valg av evalueringsmodell - vår anbefaling

Likheter mellom poengmodeller og en modell som prissetter kvalitet

Prissetting av kvalitet som evalueringsmodell

Pengeverdi som fradrag eller som påslag på evaluert tilbudspris

Vekting av tildelingskriterier

Vektlegg kun kvalitative forskjeller som har betydning for betalingsviljen

Gruppere pengeverdier

Fastsettelse av maksimalnivå på pengeverdi til fratrekk på kvalitetskriteriene 

Evaluer kvalitetskriteriene uten å kjenne tilbudsprisen 

Er prissetting av kvalitet forenlig med forskriftens krav om å oppgi tildelingskriterier med vekting? 

Forskriftens § 7‐9 Miljøkriterier 

Poengmodeller

Relativ poengmodell 

Absolutt poengmodell 

Valg mellom en absolutt eller relativ modell

Poengforskjellene er det avgjørende

Bruk av poengskala

Regne om pris til poeng

Lineær modell 

Forholdsmessig modell

Hybridmodell 

Svakheter ved å regne om pris til poeng 

Om normalisering   

Tidspunkt for valg av evalueringsmodell 

Evaluering og anskaffelsesregelverket

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.