X.5.1 Dynamisk innkjøpsordning ved bruk av 4-hjørners modell (DPS)

DPS er en fullt ut elektronisk anskaffelsesprosess med to trinn: Trinn 1 er etablering av ordningen ved kvalifisering av leverandører. Trinn 2 er anskaffelsene i ordningen.

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn Dynamisk innkjøpsordning (DPS)
Prosess ID

X.5.1 Dynamisk innkjøpsordning (DPS)

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-prosessoversikt

Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier  
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
0.99 2021.01.05 Dokument etablert Petter Vinje
1.0 2021.02.11 Publisert Jan Mærøe
1.1 2023.04.23

>Lagt til aktivitetene 131, 132 i prosessdiagram som beskriver aktiviteter ved klage på avslag.  

>Korrigert navn på aktivitet 16.   

Petter Vinje
       

3. Definisjoner/forkortelser

DPS = Dynamic Purchasing System/Dynamisk innkjøpsordning.

Doffin = Nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser, lovpålagt å bruke over terskel, frivillig under terskel.

TED = Europeisk kunngjøringsdatabase, lovpålagt å bruke over terskel for norske oppdragsgivere. 

KGV = Konkurransegjennomføringsverktøy. 

FOA= Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften).

X.2.2.7= Prosessene ID nummer. Her finner du mer informasjon om vår tilnærming til prosessarbeid og bruk av ID nummer

4.  Om prosessen

DPS er en fullt ut elektronisk anskaffelsesprosess med to trinn: Trinn 1 er etablering av ordningen ved kvalifisering av leverandører. Trinn 2 er anskaffelsene i ordningen.  

Prosessdigrammet beskriver en «to-be» prosess hvor oppdragsgiver og leverandør kommuniserer med hverandre via hvert sitt system, basert på full ut maskinlesbare dokumenter. Eksisterende 3-hjørners model er beskrevet som et unntak på vei mot en «fullt ut elektronisk prosess» (jfr. FOA § 26-4 (3)).

5. Brukere og bruksområde

Oppdragsgivere: Kan benytte denne ved repetitive kjøp av standardiserte varer og/eller tjenester hvor det ikke er behov for dialog med tilbyder før kjøp. Eksempel på varer og tjenester: Møbler. IT/AV utstyr. Enkle konsulent- vaktmester- og/eller renholdstjenester, etc.

6. Formål 

Oppnå en bedre og mer effektiv prosess ved å ta i bruk teknologi som i større grad gjør det mulig å rette anskaffelsen mot det konkrete behovet, enn ved for eksempel rammeavtaler. Samt gjennomføre prosessen på kortere tid med mindre bruk av ressurser.  

7. Mål

 • Tilpasse hver konkurranse til behovet på en bedre måte enn rammeavtaler hvor man bindes når avtalen inngås.  
 • Utnytte konkurransemekanismen i markedet både ved at flere SMB får mulighet til å gi tilbud, og at oppdragsgiver får flere tilbud. 
 • Frigjøre ressursbruk til andre og viktigere oppgaver/ev. redusere bruk av ressurser gjennom automatisering.  
  • Økt fleksibilitet. Ordningens varighet kan endres ved behov, eller avsluttes dersom det ikke er behov for dem lenger (Ved inngåelse av rammeavtaler er du forpliktet i en avtalt periode, maks 4 år, som ikke kan endres).

8. Måltall/KPIer

KPI Kommentar
   
   
   

9. Gevinster

For oppdragsgiver: Bedre behovsdekning fordi hver konkurranse  kan tilpasses behovet. Større antall tilbud – bedre utnyttelse av konkurransekraft i markedet. Tar ikke like lang tid å gjennomføre som en rammeavtale. Får tilgang til markedsutvikling og innovasjon, noe du ikke gjør i en rammeavtale.  Mer effektive prosesser.  

 • Bruk av digitale verktøy for standardiserte og maskinlesbare maler for krav og kriterier, som muliggjør automatiserte evalueringer, sparer tid og ressurser.
 • Standard kontraktsmaler sparer tid og ressurser.

For leverandør: Få tilgang til det offentlige markedet – økt omsetning, spesielt SMB.  Kunne digitalisere sine egne interne prosesser i tilbudsinnlevering – enklere, raskere, bedre og mer motiverende å levere tilbud til det offentlige.

Mer effektive prosesser.

 • Bruk av digitale verktøy for standardiserte og maskinlesbare tilbudsforespørsler som muliggjør automatiserte evalueringer, gjør at leverandør på forhånd kan se om og i hvilken grad krav og kriterier er oppfylt. Unngå å bruke tid og ressurser på å levere tilbud som ikke når opp i konkurransen. Dette gir mulighet til å forbedre tilbudet før det sendes inn.  
 • Standard kontrakter sparer tid og ressurser for leverandør. Slipper å sette seg inn i ny kontrakter, formuleringer, etc. hver gang.  

10. Startkriterier/forutsetninger

Trigger

Beslutning om DPS (Som regel innkjøpsgruppen som tar beslutning. Beslutning som regel dokumentert i møtereferat.)

Andre forutsetninger

Ledelse: Forutsetter at prosess X227 velge prosedyre, og/eller X228 beslutte kontraktsstrategi, er gjennomført med beslutning om å gjennomføre en DPS hvor det minimum er tatt stilling til:

 • Om behovet er gjentakende og repetitivt og egnet for DPS.
 • Om ytelsen er standardisert (hyllevare) slik at det er mulig å: Enkelt lage standardiserte maler for forespørsel og tilbudsinnlevering. Redusere tidsbruk. Og automatisere evalueringen.
 • Om DPS skal inndeles i kategorier (lots).

At det er nok aktører i markedet, potensielle tilbydere, til at DPS skal fungere formålstjenlig.   

Andre forutsetninger Organisatoriske: Krever endring i måten man tenker anskaffelser: Fra bruk av rammeavtaler, til bruk av DPS og en ny forståelse for hva, hvorfor, hvordan, hvem, etc. Kan i noen tilfeller kreve ny strategi og ev. omorganisering. Det er helt nødvendig å kartlegge behov for organisatoriske endringer.
Andre forutsetninger Prosessuelle: Rekkefølge på aktiviteter – hva som gjøres når avviker fra tradisjonell rammeavtaleinngåelse. DPS forutsetter at man setter seg inn i og implementerer ny prosess. Gjør man ikke det, er det risiko for at man ikke oppnår gevinster.  
Andre forutsetninger Personlige: De som skal utføre DPS må få den opplæring og støtte som kreves for at de skal forstå, kunne, ville og ha mulighet til å utføre prosessen slik det forventes. 
Andre forutsetninger Teknologiske: Forutsetter at både oppdragsgiver og leverandør må ha systemer/verktøy som støtter prosessen. 
Andre forutsetninger

Juridiske: Den forenklede heldigitale kontraktssigneringsprosessen beskrevet i prosess nr. 3 Gjennomføre konkurranse, aktivitet nr. 12,15 og 17 forutsetter at følgende tekst inkluderes i anskaffelsesdokumentene: 

Leverandøren er bundet av sitt tilbud frem til vedståelsesfristen. Signering av kontrakt anses å ha skjedd når oppdragsgiver har meddelt den vinnende leverandøren om at dennes tilbud er valgt, og partene har signert kontrakten elektronisk.

Elektronisk signering av kontrakt vil foregå på følgende måte:

 1. Tildelingsbeslutning sendes fra oppdragsgivers datasystem til leverandørs datasystem. Meldingen innebærer at den vinnende leverandørens tilbud er valgt og at kontrakt er signert fra oppdragsgivers side
 2. Leverandøren plikter uten ugrunnet opphold å sende kvittering til oppdragsgivers datasystem som bekrefter mottak av oppdragsgivers melding. Denne mottaksmeldingen anses som en bekreftelse på at kontrakt er signert fra leverandørens side

​​11. Input og leverandører

Input Avgivende prosess: Leverandør av input Referanse
All dokumentasjon som er utbarbeidet i forbindelse med kontraktstrategien. X.2.2.7 Velge prosedyre og/eller X.2.2.8 Beslutte kontraktsstrategi. Oppdragsgiver  
       

12. Deltakere

Beskrivelse av roller

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Oppdragsgiver    O O benyttes når man kun ønsker å angi at denne aktivitetene utføres av oppdragsgiver.   
Oppdragsgiver  Person  O-per O-per benyttes når man ønsker å angi at denne aktiviteten utføres av en person hos oppdragsgiver, uten behov for å angi rolle
Oppdragsgiver  Behovshaver  O-beh O-beh benyttes når man ønsker å angi at denne aktiviteten utføres av en behovshaver.  
Oppdragsgiver  System  O-sys O-sys benyttes når man ønsker å angi at aktiviteten utføres av oppdragsgivers system. 
Oppdragsgiver  Budsjetteier/avtaleier.   O-bud Den som har budsjettmyndighet. O-bud benyttes når det er behov for å angi at denne aktivitetene utføres av budsjett/avtaleier hos oppdragsgiver. 
Oppdragsgiver  Innkjøper  O-inn Person som leder innkjøpsprosessen.
Oppdragsgiver  Kontraktsforvalter  O-kon Den som følger opp kontrakten mot leverandør og brukere etter kontraktsinngåelse.  I dette tilfellet den som administrerer det enkelte kjøpet.
Oppdragsgiver  Fagansvarlig  O-fag Fagperson som har spisskompetanse sitt fagområde. 
Oppdragsgiver  Bestiller  O-bes Den som gjennomfører bestillinger på løpende avtaler med en eller flere leverandører.
Oppdragsgiver  Mottaker  O-mot  Mottaker av varen eller tjenesten
Leverandør    L Angir at aktivitet utføres av en leverandørorganisasjon. 
Leverandør  Person  L-per Angir at aktivitet utføres av en person i leverandørorganisasjon
Leverandør  System  L-sys Angir at aktivitet utføres av et system i leverandørs organisasjon. 
Innkjøpssentral kunde   IK Virksomheter tilsluttet en innkjøpssentral for én spesifikk DPS.
Innkjøpssentral kunde Person  IK-per Angir at aktivitet utføres av en person.
Innkjøpssentral kunde System  IK-sys Angir at aktivitet utføres av et system.
Systemleverandør   SL SL benyttes når det er behov for å angi at aktiviteten utføres av en systemleverandør. Som regel er det ikke behov for å angi hvilke som utfører aktiviteten hos systemleverandør.
Publiseringstjeneste   Pub Pub benyttes når det er behov for å angi at aktiviteten utføres av en publiseringstjeneste, for eksempel Doffin. Her kan man også bytte ut Publiseringstjeneste med organisasjonens navn, for eksempel Doffin.
Ev andre Ev. andre   Man kan også legge til roller dersom det er hensiktsmessig. 

13. Prosessdiagram

Dersom du har Visio og ønsker å bruke/redigere diagrammet.

 • Høyre-klikke på diagrammet
 • Klikk "Visio-objekt"
 • Klikk "Rediger" eller Åpne" diagram i Visio.

Har du koblet din pc til ekstern skjerm og ikke hele diagrammet i Excel vises, kan problemet løses hvis du kobler fra den eksterne skjermen.

2023_04_21 DPS prosess diagrammer i excel
xlsx 536.08 KB

14. Aktiviteter

D=del-prosess, O=oppgave. Betegnelser som for eksempel X251 referer til prosess ID og beskrivelse av prosessen som du finner i prosessoversikten.

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse Kommentar
  Etablere DPS prosess      
 

1. Planlegg DPS – delprosess – D.

 

O-per

>Utarbeide konkurransegrunnlag - D

>Vurder kategorisering (lots) - D

>Estimer verdi på anskaffelser i hele ordningens varighet - D

>X251 Velge kvalifikasjonskrav og -nivå basert på risiko - D

>X252 Velge tildelingskriterier som kan benyttes i tilbudsinvitasjoner under ordningen - D

>X253 Velge kontrakt/kontraktskrav som kan benyttes under ordningen - D

>Fyll ut kunngjøringsskjema i KGV - O

>Fyll ut ESPD-skjema i KGV - O

>Publiser kunngjøring i KGV – som sender til Doffin/TED - O

 

Lenke forskrift
  2. Forbered og sende kunngjøring – delprosess – D  

 

Lenke til kunngjørings

prosessen

  3. Finn kunngjøring på Doffin. Er den av interesse klikk på lenken i utlysningen - O. L-per    
  4. Les igjennom informasjon i anskaffelses-dokumentene og vurder og beslutter deltakelse - O. L-per    
 

5. Prosesser mottaksbekreftelse og anskaffelses-dokumenter – D.

 

O-Per

>Ta i mot forespørsel om å bli registrert som interessent i konkurransen og lagre bland annet elektronisk adresseidentifikator (ELMA adresse) – O-sys

>Forberede sending av anskaffelsesdokumentene, både maskinlesbare (EHF) og ustrukturerte filer som PDF, Word, Excel osv.- O-sys

>Send alle anskaffelsesdokumenter. O-sys

 
  6. Analyser anskaffelsesdokumentene – O. L-per    
  7. Forbered spørsmål til oppdragsgiver – O. L-per

 

Lenke til

spørsmål og svar

prosess

 

8. Vurder spørsmål. Lag svar og send alle tilbydere – D.

O

>Oppdragsgiver legger ved spørsmål og ev. anonymiserer disse.

>Sender spørsmål med svar til alle.

 

Lenke til

spørsmål og svar

prosess

  9. Eventuelt korriger besvarelse – O. L-per    
  10. Prosesser ESPD respons eventuelt andre dokumenter. L-sys

 

Søknad om opptak i DPS ordningen.

Lenke lovdata

 

11. Basert på ESPD forbered bevisinnhenting.

Prosesser kvitteringsmelding.
O-sys    
  12. Lag bevisinnhentings-melding og hent bevis. O-sys   Lenke til eBevis prosessen
  13. Evaluer bevis. O-sys

 

 

Oppdragsgiver kan på et hvilket som helst tidspunkt i ordningens varighet innhente bevis, eller be leverandører levere oppdaterte bevis. For å sikre at de fremdeles oppfyller kvalifikasjonskravene. Det anbefales at oppdragsgiver etablerer rutine for periodisk kontroll av bevis.
  14. Opprett leverandør i database. O-sys    
  15. Forbered og send positiv respons. O-sys    
  16. Forbered spørsmål til oppdragsgiver hvis uklarheter – O. L-per

 

 

Forutsetter at du ikke forstår grunnen til at du ble avvist på kvalifikasjonskravene.

Lenke til

spørsmål og svar

prosess

  17. (hvis 15) Vurder spørsmål.  Svar leverandør – O. O-per

 

Svar går kun til den leverandør som har spurt.

Lenke til

spørsmål og svar

prosess

  18. Oppdater bevis i database basert på svar fra oppdragsgiver – O. L-per

 

Hvis avvist på kvalifikasjonssvar.
  Oppdragsgiver/Innkjøpssentral informerer      
  1. Lage/tilpass maler/veiledning for bruk i DPS.
(EHF forespørselskatalog, EHF kontrakt, Regler for konkurranse..)
Oppdatert liste over deltakere i DPS generert
O    
  2. Motta maler og klargjør kvittering. IK-sys    
  3. Forbered og send spørsmål til innkjøpssentral/adm. av DPS– O. IK-per    
  4. Vurder spørsmål. Lag svar og send til virksomhet -O. O-per

 

Ev. anonymisere og sende til alle hvis informasjonen er relevant for alle kunder.

Lenke til

spørsmål og svar

prosess

  Gjennomføre konkurranse  

 

Lenke til

spørsmål og svar

prosess

Lenke til Lovdata

  1. Definer behovet – D. O

 

Kravbank: Sjekk om det finnes en mal. Hvis ikke lag en ny mal med krav og evaluering. Last ned PDF
  2. Gjennomgå mottatt tilbudsinvitasjon – D. L

 

Hvis mottatt kravbank PDF sjekk krav i kravbank og eventuelt evaluer mot krav.
  3. Vurder spørsmål. Lag svar til leverandør – D. O

 

Lenke til

spørsmål og svar

prosess

  4. Juster tilbud i henhold til svar på spørsmål – O. L-per    
  5. Generer EHF Tilbudskatalog basert på generisk informasjon fra EHF Forespørselskatalog eventuelt andre dokumenter – D. L-sys /L-per

 

Hvis alle dokumenter er i maskinlesbart format. Er dette en systemspesifikk oppgave. Hvis ikke, må en person utføre hele eller deler av prosessen.

Kravbank: Leverandør laster opp filen og legger inn sitt tilbud. Laster ned en kravbank PDF og inkluderer denne i tilbudet som sendes oppdragsgiver.

  6. Kontroll av tilbud før innsending – O. L-per    
  7. Signere og kryptere tilbudet. L-sys    
  8. Send kvittering.      
 

9. Evaluer de forskjellige tilbudte varer/tjenester. Velg beste tilbud – D.

O-sys /O-per

>Evaluering kan foretas av systemet,
>Valget av tilbud/tildeling gjøres av en person basert på rangering utført av system.

Kan ved behov bruke «EHF spørsmål og svar» for avklaring og supplerende informasjon.

Kravbank: Evaluer tilbyders svar 

  10. Generer anskaffelsesprotokoll. O-sys    
  11. Forbered informasjon til leverandører om hvilket tilbud som er valgt – O. O-per    
  12. Kort begrunnelse for tildeling basert på evalueringskriterier - O O-per

 

Ref. 9 Startkriterier/

forutsetninger

  13. Kort begrunnelse for ikke tildeling basert på evalueringskriterier – D. O-per    
  131. Vurdere avslagsbegrunnelse  L-per     
  132. Klage på avslag  L-per     
  14. Klargjør kvittering. L-sys    
  15. Generer et svar ved at leverandør åpner  tildelingsmeldingen-O. L-per

 

>Ref. 9 Startkriterier/

forutsetniger.
>Dersom man trenger en ordinær kontraktsignerings-prosess sendes en signert kontrakt fra leverandør til oppdragsgiver.

  16. Ferdigstill og signer protokoll - D O-sys    
  17. Prosesser kunngjøring av kontraktsinngåelse. O-sys

 

>Ref. 9 Startkriterier/

forutsetniger.
>Forutsatt at all informasjon er tilgjengelig i systemet og maskinlesbart. Hvis ikke må en person fylle ut hele eller deler av kunngjøringsskjemaet.

> Lenke Lovdata

Lenke til kunngjørings

prosessen

  18. Publiser kunngjøring Pub(D)    
  19. Klargjør EHF Tilbudskatalog. O-sys

 

Mrk. Her avsluttes DPS, tilbudskatalog er input til bestillingsprosess.
 

20. Klargjør tilbudte varer/tjenester for manuell innleggelse i bestillingsløsning – O.

O-per    
  Kunde melder seg inn/ut      
  1. Foreta en vurdering av forespørsel – O. O-per    
  2. Fjern kunde fra DPS – O. O-per    
  3. Legg til kunde i DPS – O. O-per

 

Inkludere også å legge til kunde som mottaker av leverandørliste.
  4. Send leverandørliste og maler – O. O-per    
  5. Klargjør og generer endringskunngjøring. O-sys

 

Endringskunngjøring anbefales (ikke lovpålagt) for å varsle leverandørmarkedet om endringen.

Lenke til kunngjørings

prosessen

  6. Publiser endring. Pub    
  Leverandør melder seg ut      
  1. Klargjør utmelding – O. L-per    
  2. Send mottaksbekreftelse. O-sys    
  3. Fjern leverandør fra DPS database-O. O-per    
  4. Klargjør for utsendelse av ny oppdatert leverandørliste til kunder – O. O-per    
  Leverandør meldes ut      
  1. Fjern leverandør fra DPS database - O. O-per    
  2. Send melding  om tvungen utmelding med begrunnelse – O. O-per    
  3. Klargjør for utsendelse av ny oppdatert leverandørliste til kunder – O. O-per    
  4. Forbered kvitteringsmelding. L-sys    
  Avslutte Ordning  

 

Lenke Lovdata
  1. Fyll inn kunngjøringsskjema – O. O-per

 

Lenke til kunngjørings

prosessen

  2. Send ut kunngjøringsskjema. O-sys    
  3. Klargjør leverandørliste for utsendelse til kunder med 0 forekomst av leverandører – O. O-per    
  4. Informer kunder og leverandører om avslutning av DPS ordningen – O. O-per    

15. Kontrollpunkter og målinger

Aktivitet nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
  Sikre at alle kvitteringsmeldinger mottatt Gjøres i system For å sikre melding er mottatt av mottaker.
       

16. Output og mottaker/bruker

Output Mottakende prosess: Mottaker/bruker Referanse

1. Etablere DPS:
>Leverandør er lagret i database.

2 Oppdragsgiver/Innkjøpssentral informerer.

NB! En leverandør kan søke om opptak i hele ordningens varighet, også etter at den er etablert.  
Bruker av DPS.  

2. Oppdragsgiver/Innkjøpssentral informerer:
>Bruker av DPS har de nødvendige dokumenter:
>>Leverandørliste
>>Informasjon og veiledning om hvordan bruke ordningen.
>>Maler for å gjennomføre ordningen.

>3 Gjennomføre konkurranse    

3. Gjennomføre konkurranse:
>Protokoll klar for arkivering
>Signert kontrakt
>Klar for bestilling

>X.4.2.2 Bestille varer og tjenester.
>Tilbudskatalog kan sendes over til bestillingsverktøy/katalogverktøy som utgangspunkt for bestilling og som en baseline.
>Som referanse for oppdaterte kataloger (X.4.2.1 Leverandør og kundeaktivering).

   

4. Kunde melder seg inn i og ut av ordningen:
>Endringskunngjøring publisert
>Leverandørliste og maler sendt nye kunder.

>3. Gjennomføre konkurranse

>Leverandørmarkedet
>Ny kunde av innkjøpssentral

 

5. Leverandør melder seg ut:
>Bekreftelse på utmelding. 
>Oppdatert leverandørliste
>Hvis innkjøpssentral oppdatert leverandørliste sendt kunder

>3. Gjennomføre konkurranse
>Hvis innkjøpssentral er mottakende prosess 2. Innkjøpssentral informerer.

>Oppdragsgiver
>Kunder

 

6. Leverandør meldes ut av ordningen:
>Bekreftelse på tvungen utmelding.
>Oppdatert leverandørliste
>Hvis innkjøpssentral oppdatert leverandørliste sendt kunder

>3. Gjennomføre konkurranse
>Hvis innkjøpssentral er mottakende prosess 2. Innkjøpssentral informerer.
>Hvis/når leverandør har rettet feil/uønsket adferd kan han søke om opptak på nytt ref. prosess 1. Etablere DPS aktivitet nr. 9 Prosesser ESPD respons eventuelt andre dokumenter.

>Oppdragsgiver
>Kunder
>Leverandør

 

7 Avslutte DPS:
>Kunngjøring om kontraktsinngåelse.
>Hvis innkjøpssentral oppdatert leverandørliste med 0 leverandører.

>Når DPS avsluttes må behov vurderes på nytt.
>Ref. prosess «X.2 avklare behov og forberede konkurranse».

>Doffin/TED for informasjon til leverandører om avslutning av DPS.
>Kunder av innkjøpssentral.

 

17. Sluttkriterier

 • Sluttkriterier ved gjennomføring av konkurranser er: Kontrakt klar til arkivering og avtalen klar til bruk (settes i bestilling eller oppfylle det som er avtalt).
 • Sluttkriterier for selve ordningen er at den enten opphør når dato for ordningens varighet oppnås, eller at den ikke lenger dekker oppdragsgivers behov og avsluttes.

18. Unntak/spesielle hensyn

Hvor Unntak/hensyn  
I hele DPS prosessen:

Dagens situasjon er at man operer i en 3-hjørners modell. Det vil si at oppdragsgiver og leverandør samhandler i oppdragsgivers system. Prosessdiagrammet beskriver en digital prosess (4-hjørneres modell) hvor oppdragsgiver og leverandør sitter i hvert sitt system og utveksler maskinlesbare meldinger. I begge disse tilfellene er prosessen den sammen. Forskjellen er utveksling av standard maskinlesbare meldinger.

​​​​​​19. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak
Risiko for at du ikke får tilbud Lav Middels-Høy Sikre at man ikke stiller krav og kriterier som utelukker deler av markedet. Hvis du ikke får tilbud kan du endre krav og kriterier og sende ny tilbudsinvitasjon.
Risiko for at markedsaktører ikke ønsker eller kan melde seg inn i ordningen. Lav-middels Høy Sikre at kvalifikasjonskravene ikke utelukker deler av markedet for å delta. Avslutte ordningen, endre kvalifikasjonskrav og kunngjøre ny DPS.
Dersom man ikke har en heldigital prosess er det en risiko for at man kan få så mange tilbud på hver forespørsel at arbeidsmengden også blir for stor.  Høy Høy

Ta i bruk heldigital prosessflyt mellom oppdragsgiver og leverandør basert på standardiserte maskinlesbare meldinger som gir mulighet en mest muilg automatisert evaluering.

Ta i bruk standardiserte maler for tilbudsforespørsel og tilbudsinnlevering som sikrer at det er enkelt å sammenligne informasjon.

Dersom dette inntreffer må man øke ressursbruk. Og hvis det er gjentagende vurdere å gjøre noe med malene eller om DPS er hensiktsmessig.
         

20: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Behov for prosessopplæring. For eksempel ta utgangspunkt i denne beskrivelsen.
Få oversikt/opplæring i hva slags funksjonalitet som finnes i systemet og hvordan denne benyttes.   Overgang fra dokumenthåndtering (PDF,Word, Excel) til systembruk gjør det mulig å automatisere hele/deler av prosessen forutsatt at man forstår og kan bruke systemet.   
   

20. Lenke til EHF/PEPPOL BIS Spesifikasjon.

EHF

Peppol BIS

21. Tilleggsinformasjon

Nei

22. Vedlegg

Ingen foreløpig.

Oppdatert: 28. juni 2023

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.