Gjennomføring av kontroll ved krav om lærlinger

Du må gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til bruk av lærlinger overholdes. Dette bør du gjøre som en del av den alminnelige kontraktsoppfølgingen.

Nødvendig kontroll

Du må  gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til bruk av lærlinger overholdes. Kontrollen gjelder både om leverandøren er tilknyttet lærlingordning og at lærlinger deltar i arbeidet som er en del av kontrakten.

Oppdragsgiver må som et minimum ha oversikt og kontroll over leverandører og underleverandører i prosjektet, hvilken leverandør som skal oppfylle kravet om bruk av lærling, og på hvilke deler av oppdraget lærlingen skal delta i arbeidet.

Bruk av lærlinger i kontraktarbeidet bør være et fast tema på oppfølgingssamtaler med leverandøren, eventuelt i byggemøter eller andre faste statusmøter. På denne måten sikrer du at leverandøren har fokus på bruk av lærlinger gjennom hele kontraktsperioden.

Hvordan gjennomføre kontroll?

I utgangspunktet anbefaler vi å gjennomføre en trinnvis kontroll:

  1. Oversikt over leverandører og underleverandører
  2. Gjennomgang av timelister
  3. Stedlig kontroll / stikkprøver

Vi har utarbeidet veiledning for rutiner og ansvar for oppfølging av leveransen. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår krever også at oppdragsgiver gjør nødvendig kontroll av om vilkårene er oppfylt, og veiledningen vil derfor gi god støtte i oppfølgingen av om krav om lærlinger er oppfylt.

Dokumentere reelle forsøk

En leverandør som er godkjent lærebedrift og som kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes, skal sidestilles med leverandør som benytter lærlinger. Leverandøren må kunne dokumentere at han aktivt har forsøkt å skaffe seg lærling.

Som et minimum må leverandøren kunne dokumentere:

  • Kontakt med Fylkeskommunen/opplæringskontor som formidler lærlinger.
  • Kontakt med eventuelle tilgjengelige lærlinger/gjennomført intervjuer eller samtaler.
  • Eventuelt hvorfor lærlingen ikke var egnet.

Dersom forhold som skyldes lærlingen gjør at bedriften ikke kan benytte vedkommende under kontrakten, skal oppdragsgiver anses å ha oppfylt kravet til lærling. Dette gjelder i tilfeller der lærlingen har sluttet, blitt langvarig syk eller på andre måter ikke er tilgjengelig. Leverandøren må ha gjort forsøk på å ansette ny lærling.

Selv om leverandøren ikke har lærling tilgjengelig til kontraktarbeidet, må han fortsatt kunne dokumentere at virksomheten hans er godkjent lærebedrift. Dette er et vilkår for å kunne ta inn lærlinger i bedriften.

Leverandøren må ikke selv være skyld i at han ikke har klart å rekruttere eller beholde lærlinger.

Sanksjoner

I kontrakten må du forbeholde deg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom leverandørene ikke etterlever kravet om bruk av lærling. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandørene til å oppfylle vilkårene.

Dersom du gjennom kontroll oppdager at leverandøren misligholder kravet om bruk av lærling, må du iverksette tiltak og vurdere sanksjoner. Tiltak og sanksjoner må iverksettes ut fra bruddets alvorlighetsgrad og omfang.

Et eventuelt mislighold av lærlingkravet må dokumenteres skriftlig.

Under finner du forslag til kontraktklausul for krav om lærling.

Oppdatert: 15. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.