Hva sier regelverket om krav til lønns- og arbeidsvilkår?

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter setter minimumskrav til offentlige oppdragsgivere som skal anskaffe tjenester eller bygge- og anleggsarbeider.

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår gjelder for

  • Statlige virksomheter når anskaffelsen er over 1,3 million ekskl. mva.
  • Kommunale, fylkeskommunale eller offentligrettslige virksomheter når anskaffelsen er over 2,2 millioner ekskl. mva.

Regelverket krever at offentlige oppdragsgivere skal

1. I kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget 

Opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften. Det er tilstrekkelig å legge ved kontrakten som inneholder krav til lønns- og arbeidsvilkår, men Difi anbefaler at du i tillegg opplyser om dette under «Spesielle kontraktsvilkår» i Doffin/TED

2. I kontrakten

  • stille krav om at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift og/eller landsomfattende tariffavtale for vedkommende bransje. Krav til lønns- og arbeidsvilkår i de allmenngjorte tariffavtalene vil variere i omfang og er klart definert i hver forskrift. I de landsomfattende tariffavtalene omfatter dette minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen
  • stille krav om at leverandøren og underleverandører på forespørsel dokumenterer at kravene blir oppfylt.
  • Bestemme sanksjoner som er egnet til å påvirke leverandøren og underleverandører til å oppfylle vilkårene

3. I kontraktsoppfølgingen

  • for anskaffelser innen allmenngjorte tariffområder etablere skriftlige systemer og rutiner
  • gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografisk område mv.
  • overholde lovbestemt taushetsplikt og verne om personopplysninger og annen sensitiv informasjon
  • dokumentere prosessen i henhold til gjeldende regelverk, herunder forvaltningsloven og arkivloven

Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret for tilsyn med offentlige oppdragsgiveres etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 

Forskriften er hjemlet i Lov om offentlige anskaffelser § 6. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter kan leses i sin helhet på lovdata.no.

Annet regelverk som kommer til anvendelse

I tillegg til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er det også annet relevant regelverk som kan komme til anvendelse. Dette er blant annet begrensning i antall ledd i leverandørkjeden, allmenngjøringslovverket, krav om bruk av lærlinger, utsendingsforskriften, byggherreforskriften og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Du kan lese mer om disse her: 

I kontraktsoppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår er også personopplysningsloven, forvaltningsloven og arkivloven gjeldende. 

Les mer om hvordan du kan motvirke arbeidslivskriminalitet i de ulike fasene i anskaffelsesprosessen

Lover og forskrifter

Oppdatert: 20. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.