Finansiell støtte til innovative anskaffelser

Støtteordninger som innkjøpere kan benytte seg av i forbindelse med innovative anskaffelser. Det er viktig at innkjøper/sluttkunde tar kontakt med aktuell virkemiddelaktør tidlig i prosessen.

Tabellen viser sentrale virkemiddelaktører og om støtten rettes mot prosess eller tema. Du ser også hvilken fase av anskaffelsesprosessen støtten er innrettet mot.

Virkemiddelaktører  Støtte til innovasjonsprosess Støtte til innovasjonstema Aktuell fase
Innovasjon Norge

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonskontrakter*  

(tidligere IFU og OFU)

Pilot E*

Miljøteknologiordningen*

 

Utvikling, kommersialisering

og anskaffelse, med unntak av Pilot E som gjelder fra   idé til testing og demonstrasjon

Forskningsrådet

 

REGIONSATSING

(tidligere VRI)

FORNY2020

INNOFF 

FORKOMMUNE

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Innovasjonsprosjekt i næringslivet*

Pilot T

SkatteFUNN*

Forskning og utvikling

med unntak av Pilot E og T som gjelder fra  idé til testing og demonstrasjon 

Digdir Stimulab Medfinansieringsordningen

Stimulab: Idéfase

Medfinansiering: etter konsept/ idéfasen men før gjennomføring/ konkurransefasen.

Enova  

Infrastruktur for transporttjenester

Pilotering av ny energi og klimateknologi i transport

Hydrogeninfrastruktur

Helhetlig kartlegging 

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Varmesentraler

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem*

Introduksjon av ny teknologi for bygg og områder

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi*

Pilot E*

Pilotering, demonstrasjon og investeringsstøtte      til kommersiell      bruk av energi-       og klimaeffektive løsninger. Pilot E gjelder fra idé til testing og demonstrasjon. Leverandører oppfordres til å           ta kontakt for å avklare evt. støttemulighet    utover disse støtteprogrammene.

Doga

Designdrevet innovasjonsprogram*

Stimulab

  Idéfasen
Miljødirektoratet   Klimasats - støtter klimavennlige anskaffelser i kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak med inntil 75 prosent av merkostnaden for klimavennlige valg.

Alle faser

Fylker og regioner Fylkesvise skjønnsmidler

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond: forskning og utvikling

Fylkesvise skjønnsmidler:     alle faser

EU Horisont 2020

Public Procurement of Innovative solution (PPI) og Pre-Commercial Procurement (PCP) prosjekt

Se også Forskningsrådets Prosjektetablerings-støtte (PES)

SMB-instrumentet*

Innovation support*

Cascading Grants*

Se Innovasjon Norges informasjon.

 

Research and Innovation Actions

Innovation Actions

Se Forskningsrådets informasjon.

Fast Track to Innovation*

Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020*

Låneordninger i Horisont 2020*

Se Innovasjon Norges informasjon

Alle faser

Ordninger markert * er rettet mot leverandørene, men det oppfordres eller forutsettes samarbeid med sluttkunde. Øvrige ordninger er rettet mot offentlige virksomheter, kommuner og/eller fylkeskommuner. 

Eksempler på vellykkede innovative anskaffelser

Førerløse busser i Gjesdal

FABULOS-prosjektet er et 3-årig samarbeid mellom Helsinki (Finland), Porto (Portugal), Lamia (Hellas), Helmond (Nederland) og Gjesdal (Norge).

Våren 2020 vil Gjesdal kommune ha en flåte av førerløse busser. Kommunen har politisk vedtak om å søke smarte løsninger i samfunnsplanleggingen. Gjesdal får støtte fra EU Horisont 2020 for å gjennomføre en førkommersiell anskaffelse.

Klimavennlige ferger i Hordaland fylkeskommune

Ferje i sjøen

Fylkeskommunen fikk over 270 millioner kroner i støtte i 2018 for å etablere landanlegg for lav- og nullutslippsferger.

​​Hordaland fylkeskommune går offensivt ut og krever klimavennlige løsninger i alle fylkets fergesamband. I den forbindelse fikk Hordaland fylkeskommune 270 millioner kr. i støtte fra Enova for å etablere landanlegg for lav- og nullutslippsferger. Dette vil føre til at det kommer helelektriske ferger, som Ampere, eller plug-in-hybrid-ferger på de fleste strekningene.

Søknadsfrister og ytterligere informasjon

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Medfinansieringsordningen er en ordning rettet mot statlige virksomheter, små og mellomstore prosjekter. Digitaliseringsprosjekt med prosjektkostnad fra 5 millioner til 50 millioner (inkl. interne lønnskostnader) kan få støtte. Det gis støtte inntil 50 prosent av prosjektkostnadene, inntil 15 mill. kr. per prosjekt. Søknadsfrist er i midten av januar, førstkommende er 17. januar 2019.

Digdir og Doga

Stimulab tilbyr støtte til statlige og kommunale virksomheter for innovasjon og tjenestedesign i tidligfasen av utviklingsarbeidet. Søknadsfrist både på våren og på høsten.

Doga

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) støtter virksomheter i å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Søknadsfrist er på våren.

Enova

Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester tilbyr investeringsstøtte til kommuner og fylkeskommuner for å dekke en andel av kostnadene til infrastrukturen som planlegges. Ladeinfrastruktur inkluderer komponenter til bruk av batteri- eller hybridløsninger til landtransport eller sjøtransport. Søknader behandles fortløpende.

Pilotering av ny energi og klimateknologi i transport tilbyr støtte til sluttbruker, herunder offentlig aktør som er bruker eller leverandør av transportløsninger. Støtten går til å teste ut, videreutvikle og optimalisere innovative nullutslippsløsninger før de tas i bruk i full skala. Søknader behandles fortløpende.

Fullskala innovativ energi og klimateknologi: tilbyr investeringsstøtte til sluttbrukere som ønsker å ta i bruk særlig innovativ energi og miljøteknologi. Programmet er teknologinøytralt og er åpent for alle sektorer. Søknader behandles fortløpende.

Hydrogeninfrastruktur tilbyr investeringsstøtte til aktører som vil etablere offentlig tilgjengelig hydrogeninfrastruktur, men inkluderer ikke drift. Søknadsfrist er på høsten.

Helhetlig kartlegging av bygg tilbyr støtte til helhetlig kartlegging av energi-, effekt- og klimatiltak i bygg. Kartleggingen skal gi byggeiere og leietakere en bedre oversikt over energi- og effekttiltak, reduserte klimagassutslipp og fornybar energiproduksjon i bygg, og vise lønnsomheten ved å investere i tiltakene. Søknader behandles fortløpende.

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg tilbyr investeringsstøtte til byggeiere som ved investeringer i energi og klimatiltak velger beste tilgjengelige teknologi. Det gis støtte til 30-50 prosent av godkjente kostnader. Søknadsfrist 15. i annenhver måned.

Varmesentraler tilbyr støtte til varmesentraler for installering av varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på fornybare energikilder. Eiere av varmesentraler kan søke. Søknader behandles fortløpende.

Konseptutredning for innovative energi og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem tilbyr støtte til aktører i byggsektoren i forbindelse med utredning av et godt beslutningsgrunnlag for å velge nyskapende energi- og klimaløsninger. Programmet er rettet mot bedrifter med planer/idéer for innovative energiløsninger knyttet til konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger. Søknadsfrist fire ganger i året: 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. november.

Introduksjon av ny teknologi for bygg og områder tilbyr investeringsstøtte på mellom 30% til 60% av godkjente merkostnader til innovative løsninger i enkeltbygg og områder, samt tiltak som reduserer klimautslipp. Tiltakene kan være enkeltteknologier, teknologier i samspill med hverandre og energisystemet og forretningsmodeller knyttet til innovasjon. Søknadsfrist fire ganger i året: 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. november.

Fullskala innovativ energi og klimateknologi tilbyr støtte på inntil 50% av prosjektets merkostnad til bedrifter som ønsker å ta i bruk ny innovativ teknologi som vesentlig forbedrer energi og klimaytelse sammanlignet med eksisterende løsninger. Merkostnaden er forskjellen mellom den grønne investeringen og den konvensjonelle løsningen. Søknader behandles løpende.

Innovasjon Norge

Innovasjonspartnerskap er den eneste ordningen til Innovasjon Norge rettet mot statlige og kommunale virksomheter, men den forutsetter samarbeid med næringslivet om å utvikle nye løsninger. Ordningen er en juridisk prosedyre under lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og samarbeid med næringslivet. Søknadsfrist er på våren.

Innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFU) er rettet mot norske bedrifter, hovedsaklig små- og mellomstore, som vil utvikle en løsning i tett samarbeid med en norsk eller internasjonal kunde. Søknader behandles fortløpende.

Miljøteknologiordningen er rettet mot bedrifter for å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg for å utvikle teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag. Søknader behandles fortløpende

Forskningsrådet

REGIONSATSING - Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (erstatter VRI og Forskningsløft i Nord) viderefører arbeidet med å ta hele landets kunnskapsinfrastruktur og ressursbase i bruk. Satsingen skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn for den regionale innsatsen. Fylkeskommunene leder regionale satsinger for mbilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon. De regionale satsinger for mobilisering er utformet gjennom dialog og forhandlinger mellom fylkeskommunene og Forskningsrådet. Forhandlingsprosessen foregikk frem til desember 2016, og aktivitene i regionene startet opp fra januar 2017.

INNOFF - Innovasjon i offentlig sektor er rettet mot kommuner og skal bidra til å koble FOU tettere på innovasjonsprosesser. Det er aktørene i offentlig sektor som skal stå som søker. Det vil bli en samlet utlysning av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist i september. Eksempler på tematiske utlysninger av INNOFF-prosjekter:

  • HELSEVEL(IPO): er rettet mot enheter i offentlig sektor som driver forvaltning og/eller tjenesteyting innen helse og velferdstjenester. Formålet er å bidra til at forskning og innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs og velferdstjenestene.
  • TRANSPORT (IPO): støtte til enheter i offentlig sektor for å styrke fornyelse og innovasjon i norsk transportsektor. Støtten skal bidra til kunnskap, kompetanse og innovasjon for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger for fremtiden.
  • FINNUT (IPO): Forskning og innovasjon i utdanningssektoren er rettet mot barnehageeiere og skoleeierei grunn- og videregående opplæring for å styrke forskningens bidrag til fornyelse og innovasjon i barnehage og grunnopplæring.

FORKOMMUNE er finansiering til forprosjekter rettet mot kommuner og fylkeskommuner til forskningsstøttet innovasjon. Prosjektene skal inngå i kommunenes planer for utvikling og bygge på reelt samarbeid mellom kommunen og FOU-miljøene. Søknadsfrist på høsten (september).

Innovasjonsprosjekt i næringslivet - skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskapning og økonomisk vekst. Utlysningen skjer årlig på høsten og dekker bredden av norsk næringsliv, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer.

Mange programmer utlyser midler til prosjekter som ledes av bedrifter: MAROFF - marint, PETROMAKS - petroleum, BIONÆR - mat- og biobaserte næringer, ENERGIX - fornybar energi og energiomstilling, HAVBRUK - oppdrett og NANO - muliggjørende nanoteknologier. I tillegg skal BIA favne bransjer/bedrifter som ikke dekkes av noen av de tematisk øremerkede programmene. FORNY2020 - arbeider for økt kommersiell anvendelse av offentlig finansierte forskningsresultater i NOrge, både gjennom teknologioverføringskontorene (TTOene) ved universiteter og institutter, og nasjonalt gjennom nasjonale konkurransearenaer.

SkatteFUNN er en ordning der virksomheter kan oppnå inntil 20 prosent fradrag i skatt på kostnader til FOU arbeid. Deltakere er virksomheter og FOU-virksomheter. Ordningen administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. Søknadsfrist er i september.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet

Pilot T er rettet mot bedrifter som oppfordres til å samarbeide med sluttkunde. I 2018 gis støtte til å fremme innovasjon og bidra til raskere bruk av nye løsninger i transportsektoren. Søknadsfrist er på høsten (september).

Innovasjon Norge/Enova/ Forskningsrådet

Pilot E er rettet mot bedrifter, men forutsetter at sluttkunde involveres. I 2018 gis støtte til utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri. Søknadsfrist er på høsten (september).

Miljødirektoratet

Klimasats er rettet mot kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak for å gjøre klimavennlig areal- og transportplanlegging, klimavennlig transport og klimagassreduserende tiltak i andre sektorer. Det kreves også at søkerne har en egen finansieringsinnsats. Ordningen har en kombinasjon av faste og løpende søknadsfrister.

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond skal bant annet medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved bruk av FoU. De regionale fondene skal blant annet bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU- arbeid. De skal styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region. Søknadsfrister varierer mellom regioner.

Fylkesvise skjønnsmidler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt fylkesmennene mulighet til å finansiere kommunale utviklingsprosjekter gjennom en ordning med fylkesvise skjønnsmidler. Kriteriene for bruk av midlene kan tilpasses de lokale forholdene i hvert enkelt fylke. Fylkesmannen kan finansiere prosjekter i én enkelt kommune i et interkommunalt samarbeid. Flere opplysninger kan fåes hos Fylkesmannen i det enkelte fylke. Du kan også lese mer om ordningens retningslinjer her

EU Horisont 2020

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon: Offentlige aktører kan søke støtte til innovative offentlige anskaffelser, i form av Public Procurement of Innovation Solutions (PPI) og Pre-Commercial Procurement (PCP) prosjekter. I tillegg kan offentlige aktører også bli med i Research and Innovation Actions (ca 70 prosent forskning og 30 prosent innovasjon) og Innovation Actions (ca 80 prosent innovasjon og 20 prosent forskning). Mange av disse utlysningene er beregnet for konsortier der offentlig sektor aktører er etterspurte/vesentlige partnere. Norske aktører med erfaring fra slike prosjekter: Kommuner: Bergen (BINGO og STOP-IT prosjektene) Stavanger (TRIANGULUM og UNALAB prosjektene), Modum (BOOST prosjektet) Gjesdal kommune (FABULOS). Fylkeskommuner: Akershus, Rogaland, Buskerud, Oppland og Østfold. Statlige virksomheter: Statsbygg, Statens Vegvesen, Brønnøysund registrene, Tolletaten, Hovedredningssentralen, flere departementer etc.

Prosjektetableringsstøtte (PES) fra Forskningsrådet: Planlegger du å søke om EU-midler fra Horisont 2020, har Forskningsrådet midler du kan motta (PES2020). Du kan få økonomisk støtte for å finne både partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive selve EU-søknaden. Ordningen gjelder for både offentlige og private forsknings- og innovasjonsaktører. Støttebeløpet varierer, og beregnes blant annet med utgangspunkt i søkers rolle og budsjett i det planlagte H2020-prosjektet.

Bedrifter og klynger kan også søke om støtte fra EUs rammeprogram. Innovasjon Norge veileder om ulike Horisont 2020 støtteordninger rettet mot bedrifter og klynger, herunder SMB-instrumentet, Fast Track to Innovation, Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020, Låneordninger i Horisont 2020, Cascading Grants og Innovation Support.

Innovasjon Norge organiserer kurs, workshops for mindre grupper og dybderådgivning til bedrifter og klynger for å hjelpe de til å lykkes med sin Horisont 2020 -søknad.

Oppdatert: 27. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord