Finansiell støtte til innovative anskaffelser

Støtteordninger som innkjøpere kan benytte seg av i forbindelse med innovative anskaffelser. Det er viktig at innkjøper/sluttkunde tar kontakt med aktuell virkemiddelaktør tidlig i prosessen.

Tabellen viser sentrale virkemiddelaktører og om støtten rettes mot prosess eller tema. Du ser også hvilken fase av anskaffelsesprosessen støtten er innrettet mot.

VirkemiddelaktørerStøtte til innovasjonsprosessStøtte til innovasjonstemaAktuell fase
Innovasjon NorgeInnovasjonskontrakter*

Transport: Pilot T*

Miljø: 
Miljøteknologiprosjekter*

Bionæringer: 
Bioteknologiprosjekter*

 

Ulike innovasjons- og utviklingsmidler til bedrifter og hvor pilotering og utvikling sammen med det offentlige er støtteberettiget.
Forskningsrådet

Forprosjekt innovasjonsprosjekt i det offentlige

 

Innovasjonsprosjekt i det offentlige

 

Før-kommersielle anskaffelser

Grønn plattform

 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet*

 

Pilot-E

 

Internasjonale midler

 

Forskning og utvikling av innovative løsninger og kunnskaps-grunnlag i offentlig sektor
DigdirStimulabMedfinansieringsordningen

Stimulab: Idéfase, design og konseptutvikling

 

Medfinansiering: Stimulab + utviklings-/ og  innovasjons-prosjekter, samt implementering av særlig innovative løsninger. 

 

Midler kun til statlige aktører. 

EnovaFlere innenfor ulike prosess eller tematiske områder for energi- eller utslippFlere innenfor ulike prosess eller tematiske områder for energi- eller utslipp

Pilotering, demonstrasjon og investeringsstøtte      til kommersiell bruk av energi- og klima-effektive løsninger. 

 

Leverandører oppfordres til å ta kontakt for å avklare evt. støttemulighet    utover disse støtteprogrammene.

Doga

Designdrevet innovasjonsprogram*

 

Stimulab

 Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til virksomheter for at designere kan involveres i idéfasen av innovasjons-prosjekter. 
Miljødirektoratet Klimasats - støtter klimavennlige anskaffelser i kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak med inntil 75 prosent av merkostnaden for klimavennlige valg.Alle faser
Fylker og regionerFylkesvise skjønnsmidlerRegionale forskningsfond

Regionale forskningsfond: forskning og utvikling.

Fylkesvise skjønns-midler: Alle faser

EUEn rekke finansierings-mekanismer for innovative løsninger - Se EU Funding and Tender portal for oppdatert informasjon. En rekke finansierings-mekanismer for innovative løsninger - Se EU Funding and Tender portal for oppdatert informasjon. Alle faser

Ordninger markert * er rettet mot leverandørene, men det oppfordres eller forutsettes samarbeid med sluttkunde. Øvrige ordninger er rettet mot offentlige virksomheter, kommuner og/eller fylkeskommuner. 

Eksempler på vellykkede innovative anskaffelser

Førerløse busser i Gjesdal

Førerløse busser. Illustrasjon.

FABULOS-prosjektet er et 3-årig samarbeid mellom Helsinki (Finland), Porto (Portugal), Lamia (Hellas), Helmond (Nederland) og Gjesdal (Norge).

Våren 2020 vil Gjesdal kommune ha en flåte av førerløse busser. Kommunen har politisk vedtak om å søke smarte løsninger i samfunnsplanleggingen. Gjesdal får støtte fra EU Horisont 2020 for å gjennomføre en førkommersiell anskaffelse.

Klimavennlige ferger i Hordaland fylkeskommune

Ferje i sjøen

Fylkeskommunen fikk over 270 millioner kroner i støtte i 2018 for å etablere landanlegg for lav- og nullutslippsferger.

​​Hordaland fylkeskommune går offensivt ut og krever klimavennlige løsninger i alle fylkets fergesamband. I den forbindelse fikk Hordaland fylkeskommune 270 millioner kr. i støtte fra Enova for å etablere landanlegg for lav- og nullutslippsferger. Dette vil føre til at det kommer helelektriske ferger, som Ampere, eller plug-in-hybrid-ferger på de fleste strekningene.

Ytterligere informasjon

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Medfinansieringsordningen er en ordning rettet mot statlige virksomheter, små og mellomstore prosjekter. Digitaliseringsprosjekt med prosjektkostnad fra 5 millioner til 50 millioner (inkl. interne lønnskostnader) kan få støtte. Det gis støtte inntil 50 prosent av prosjektkostnadene, inntil 15 mill. kr. per prosjekt.

Digdir og Doga

Stimulab tilbyr støtte til statlige og kommunale virksomheter for innovasjon og tjenestedesign i tidligfasen av utviklingsarbeidet. Søknadsfrist både på våren og på høsten.

Doga

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) støtter virksomheter i å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Søknadsfrist er på våren.

Enova

Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester tilbyr investeringsstøtte til kommuner og fylkeskommuner for å dekke en andel av kostnadene til infrastrukturen som planlegges. Ladeinfrastruktur inkluderer komponenter til bruk av batteri- eller hybridløsninger til landtransport eller sjøtransport. Søknader behandles fortløpende.

Pilotering av ny energi og klimateknologi i transport tilbyr støtte til sluttbruker, herunder offentlig aktør som er bruker eller leverandør av transportløsninger. Støtten går til å teste ut, videreutvikle og optimalisere innovative nullutslippsløsninger før de tas i bruk i full skala. Søknader behandles fortløpende.

Fullskala innovativ energi og klimateknologi: tilbyr investeringsstøtte til sluttbrukere som ønsker å ta i bruk særlig innovativ energi og miljøteknologi. Programmet er teknologinøytralt og er åpent for alle sektorer. Søknader behandles fortløpende.

Hydrogeninfrastruktur tilbyr investeringsstøtte til aktører som vil etablere offentlig tilgjengelig hydrogeninfrastruktur, men inkluderer ikke drift. Søknadsfrist er på høsten.

Helhetlig kartlegging av bygg tilbyr støtte til helhetlig kartlegging av energi-, effekt- og klimatiltak i bygg. Kartleggingen skal gi byggeiere og leietakere en bedre oversikt over energi- og effekttiltak, reduserte klimagassutslipp og fornybar energiproduksjon i bygg, og vise lønnsomheten ved å investere i tiltakene. Søknader behandles fortløpende.

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg tilbyr investeringsstøtte til byggeiere som ved investeringer i energi og klimatiltak velger beste tilgjengelige teknologi. Det gis støtte til 30-50 prosent av godkjente kostnader. Søknadsfrist 15. i annenhver måned.

Varmesentraler tilbyr støtte til varmesentraler for installering av varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på fornybare energikilder. Eiere av varmesentraler kan søke. Søknader behandles fortløpende.

Konseptutredning for innovative energi og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem tilbyr støtte til aktører i byggsektoren i forbindelse med utredning av et godt beslutningsgrunnlag for å velge nyskapende energi- og klimaløsninger. Programmet er rettet mot bedrifter med planer/idéer for innovative energiløsninger knyttet til konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger. Søknadsfrist fire ganger i året: 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. november.

Introduksjon av ny teknologi for bygg og områder tilbyr investeringsstøtte på mellom 30% til 60% av godkjente merkostnader til innovative løsninger i enkeltbygg og områder, samt tiltak som reduserer klimautslipp. Tiltakene kan være enkeltteknologier, teknologier i samspill med hverandre og energisystemet og forretningsmodeller knyttet til innovasjon. Søknadsfrist fire ganger i året: 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. november.

Fullskala innovativ energi og klimateknologi tilbyr støtte på inntil 50% av prosjektets merkostnad til bedrifter som ønsker å ta i bruk ny innovativ teknologi som vesentlig forbedrer energi og klimaytelse sammanlignet med eksisterende løsninger. Merkostnaden er forskjellen mellom den grønne investeringen og den konvensjonelle løsningen. Søknader behandles løpende.

Innovasjon Norge

Innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFU) er rettet mot norske bedrifter, hovedsaklig små- og mellomstore, som vil utvikle en løsning i tett samarbeid med en norsk eller internasjonal kunde. Søknader behandles fortløpende.

Miljøteknologiordningen er rettet mot bedrifter for å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg for å utvikle teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag. Søknader behandles fortløpende

Forskningsrådet

INNOFF - Innovasjon i offentlig sektor er rettet mot kommuner og skal bidra til å koble FOU tettere på innovasjonsprosesser. Det er aktørene i offentlig sektor som skal stå som søker. Det vil bli en samlet utlysning av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist i september. Eksempler på tematiske utlysninger av INNOFF-prosjekter:

  • HELSEVEL(IPO): er rettet mot enheter i offentlig sektor som driver forvaltning og/eller tjenesteyting innen helse og velferdstjenester. Formålet er å bidra til at forskning og innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs og velferdstjenestene.
  • TRANSPORT (IPO): støtte til enheter i offentlig sektor for å styrke fornyelse og innovasjon i norsk transportsektor. Støtten skal bidra til kunnskap, kompetanse og innovasjon for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger for fremtiden.
  • FINNUT (IPO): Forskning og innovasjon i utdanningssektoren er rettet mot barnehageeiere og skoleeierei grunn- og videregående opplæring for å styrke forskningens bidrag til fornyelse og innovasjon i barnehage og grunnopplæring.

FORKOMMUNE er finansiering til forprosjekter rettet mot kommuner og fylkeskommuner til forskningsstøttet innovasjon. Prosjektene skal inngå i kommunenes planer for utvikling og bygge på reelt samarbeid mellom kommunen og FOU-miljøene. Søknadsfrist på høsten (september).

Innovasjonsprosjekt i næringslivet - skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskapning og økonomisk vekst. Utlysningen skjer årlig på høsten og dekker bredden av norsk næringsliv, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer.

SkatteFUNN er en ordning der virksomheter kan oppnå inntil 20 prosent fradrag i skatt på kostnader til FOU arbeid. Deltakere er virksomheter og FOU-virksomheter. Ordningen administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. Søknadsfrist er i september.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet

Pilot T er rettet mot bedrifter som oppfordres til å samarbeide med sluttkunde. I 2018 gis støtte til å fremme innovasjon og bidra til raskere bruk av nye løsninger i transportsektoren. Søknadsfrist er på høsten (september).

Innovasjon Norge/Enova/ Forskningsrådet

Pilot E er rettet mot bedrifter, men forutsetter at sluttkunde involveres. I 2018 gis støtte til utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri. Søknadsfrist er på høsten (september).

Miljødirektoratet

Klimasats er rettet mot kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak for å gjøre klimavennlig areal- og transportplanlegging, klimavennlig transport og klimagassreduserende tiltak i andre sektorer. Det kreves også at søkerne har en egen finansieringsinnsats. Ordningen har en kombinasjon av faste og løpende søknadsfrister.

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond skal bant annet medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved bruk av FoU. De regionale fondene skal blant annet bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU- arbeid. De skal styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region. Søknadsfrister varierer mellom regioner.

Fylkesvise skjønnsmidler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt fylkesmennene mulighet til å finansiere kommunale utviklingsprosjekter gjennom en ordning med fylkesvise skjønnsmidler. Kriteriene for bruk av midlene kan tilpasses de lokale forholdene i hvert enkelt fylke. Fylkesmannen kan finansiere prosjekter i én enkelt kommune i et interkommunalt samarbeid. Flere opplysninger kan fåes hos Fylkesmannen i det enkelte fylke. Du kan også lese mer om ordningens retningslinjer her

Mer innhold om Finansiell støtte til innovative anskaffelser

Oppdatert: 26. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.