Anskaffelsesprosessen steg for steg

Avklare behov og forberede konkurransen

Risikostyring

Hensikten med risikostyring er å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko knyttet til anskaffelsen. Risikostyring gjør at du kommer i forkant av utfordringene og aktivt kan gjøre noe for å møte dem.

Definisjon av risiko: Risiko er forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger for anskaffelsen.

Risikokartleggingen som allerede er gjort danner grunnlaget for den videre risikostyringen.

Du må vurdere identifiserte risikoer i forhold til sannsynligheten for at de inntreffer, og den forventede konsekvensen de vil medføre dersom de inntreffer.

Basert på dette kan du iverksette tiltak for å håndtere risikoene slik at de er på et akseptert nivå. Tiltakene og risikoene må følges opp. Tilsammen utgjør dette en prosess som kalles risikostyring.

En første risikovurdering for anskaffelsen bør gjøres tidlig i planleggingsfasen. Det kan gjøres som en øvelse en gang, eller det kan gjøres i flere omganger i løpet av anskaffelsen, avhengig av anskaffelsens størrelse og kompleksitet.

Risiko for arbeidslivskriminalitet (brudd på lønns- og arbeidsvilkår)

Gjør en risikovurdering for anskaffelsen du skal gjennomføre før du kunngjør konkurransen.

Spørsmål som kan hjelpe deg når du skal vurdere risiko for brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår
 • Hvilke fagområder skal dekkes av kontrakten?
 • Er bransjen omfattet av en allmenngjøringsforskrift?
 • Hva er våre tidligere erfaringer med denne bransjen?
 • Er det stor sannsynlighet for at det vil brukes underleverandører i ett eller flere ledd?
 • Er det sannsynlig at det vil brukes utenlandske underleverandører?

En markedsundersøkelse kan hjelpe deg med å identifisere de største utfordringene i bransjen.

Produkter med risiko for menneskerettighetsbrudd

Offentlige virksomheter har en plikt til å ha rutiner for å fremme menneskerettigheter i anskaffelser med risiko for brudd på slike rettigheter, jf lov om offentlige anskaffelser § 5. Hva som ligger i plikten er beskrevet på sidene om menneskerettigheter og om egnede rutiner for menneskerettigheter i anskaffelser.

I alle anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg må du vurdere om noen av produktene du ønsker å anskaffe kan medføre slik risiko.

Slik går du frem
 • Høyrisikoprodukter er definert som varer hvor det er stor sannsynlighet for at det skjer brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjonen.
 • Begynn med å undersøke om du finner produktkategorien på sidene om høyrisikoprodukter. Listen er basert på dokumenterte brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden. Listen er imidlertid ikke uttømmende. Andre kilder til informasjon om land- og regionrisiko og risiko i produksjonsprossess finner dere for eksempel hos Etisk Handel Norge.  Dere bør dere bruke etiske kontraktsvilkår for å stille krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden ved anskaffelser av høyrisikoprodukter. ​​​​​
Metode for risikostyring

Oppsummert gjennomføres risikoanalyse i følgende steg:

 • Identifiser mål og kritiske suksessfaktorer for anskaffelsen
 • Identifiser risikoer gjennom hele anskaffelsesprosessen (også gjennomføring av leveransen i kontraksoppfølgningsfasen)
 • Vurder konsekvensen dersom hendelsen inntreffer.
 • Identifiser aktiviteter som skal forhindre at risikoelementet inntreffer, evt. aktiviteter som skal bidra med å ”slukke brannen” hvis risikoelementet inntreffer.
 • Identifiser ansvarlig person pr identifisert risikoelement.
 • Prioriter hvilke risiko som må håndteres først og fokuser ressursbruken.
 • Etabler tiltak for å styre risikoen slik at du har kontroll
 • Husk å oppdatere risikoanalysen underveis i anskaffelsen.
Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.