Anskaffelsesprosessen steg for steg

Etablere tiltak for å redusere risiko

Ta utgangspunkt i de risikoene dere har identifisert.

 Risikoenes plassering i risikomatrisen avgjør om det er nødvendig å etablere tiltak:

  • Grønt felt Havner risikoer i det grønne feltet er det som oftest ikke nødvendig å gjøre noe med dem. Det er lite sannsynlig at de inntreffer, om de gjør det er konsekvensene ikke så alvorlige for måloppnåelsen.

  • Gult felt Havner risikoer i det gule feltet kan de kreve tiltak. Det gjelder spesielt risikoer som er vurdert å ha alvorlig eller svært alvorlig konsekvens, men lav sannsynlighet.

  • Rødt felt Havner risikoer i det røde feltet må det settes inn tiltak. Høy risiko kan i noen tilfeller aksepteres, for eksempel når virksomheten ikke har noen påvirkningsmulighet på risikoen, eller at kostnadene med å håndtere risikoen blir vurdert som for høy i forhold til nytteverdien.

Generelt vil følgende måter å behandle risikoer på være aktuelle:

  1. Redusere ved å sette inn tiltak som virker inn på sannsynlighet og/eller konsekvens
  2. Overføre/dele risiko mellom partene
  3. Unngå (for eksempel å avstå fra handlingen som skaper risiko)
  4. Akseptere (ta en kalkulert risiko)

Tiltak vil gi størst risikoreduserende effekt dersom du adresserer de viktigste årsakene. I de aller fleste tilfeller vil disse tiltakene også ha størst kost-/nytteverdi.

Metode for prioritering og valg av tiltak

Her vurderes effekten opp mot ressursbruk og kostnader knyttet til tiltaket. Beskriv tiltakene så konkret at det fremgår hvordan de skal gjennomføres. Vær tydelig på hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltaket, samt fristen for gjennomføring. Det er prosjektleders ansvar å sikre at risikoen blir håndtert tilstrekkelig gjennom tiltak, og beslutte hvilke tiltak som skal gjennomføres. Husk å dokumentere prosessen.

Tiltaksmatrise med gule lapper på.
Oppdatert: 12. januar 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord