Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Konkurranse samspillsgruppe

For mange usikkerhetsmomenter gjør det vanskelig for leverandør å prise en totalentreprise eller byggherre å ta ansvaret for en prosjektering. Da kan samspill være et godt alternativ. Her finner du veiledning om hva man burde tenke på ved anskaffelse av entreprenør i samspillsentrepriser.

Samspill velges ofte når detaljer i løsning eller framgangsmåte ikke er åpenbar ved igangsettelse av arbeidene. Løsningen er å gjennomføre prosjektet i fellesskap og fordele risiko og muligheter mellom byggherre og leverandør.

En dialogkonferanse i forkant kan gi nyttig informasjon til byggherren til utarbeidelse av anskaffelsedokumenter. Bruk god tid på å utarbeide konkurransegrunnlag.

Samspillsentrepriser

Samspill til målsumskontrakt

I samspillsentrepriser til målsumskontrakt blir det sammen med skisseprosjektet utarbeidet en målpris for prosjektet. Målprisen er den beregnede totalkostnaden partene har blitt enige om og som partene skal styre mot.

Målprisen består av følgende elementer:

 • Selvkost
 • Uforutsette kostnader/risiko
 • Reklamasjonsavsetning
 • Påslag

Det er viktig at partene har felles forståelse av innholdet i de ulike elementene i målprisen og er enige om hva som regulerer den. Felles forståelse skaper klarhet og forutsigbarhet og forebygger tvister.

Samspill til totalentreprise

I samspill til totalentreprise overtar samspillsgruppen prosjektet når skisse-/forprosjektet er ferdig. Videre arbeider reguleres i en totalentreprisekontrakt.

Viktig                              

 • Byggherren må stille realistiske krav til gruppenes sammensetning og ikke prekvalifisere flere grupper enn nødvendig.
 • Sikre at ansvar for ytelser er godt avklart og leveres iht plan selv om man skal samarbeide om løsninger.
Videreføring av prosjektet?

I samspillsentrepriser settes det normalt opp en frigjøringsklausul for byggherren i prosjekteringsfasen. Det betyr at byggherren når som helst i løpet av prosjekteringen kan velge å avbryte samarbeidet mot å betale påløpte kostnader.

Det mest vanlige er at byggherren ønsker å gå videre med entreprenøren basert på utarbeidet prosjektgrunnlag og omforent målpris. En beslutning om å gå videre må nedfelles skriftlig i et referat eller en avtale. Dette dokumentet marker overgangen fra prosjekteringsfase til utførelsesfase.

Leverandørdialog i kontrahering av samspillsgruppe

Behov for nye og bedre løsninger er ofte en viktig motivasjon for valg av en samspillsentreprise. Dialog med leverandører før konkurransen kan gi gode innspill til hvordan samspillsfasen burde legges opp og kan sikre en god felles forståelse for behov og mål. 

Dialogkonferanse

I en samspillentreprise skal leverandørsidens kompetanse komme prosjektet mest mulig til gode. Det er derfor hensiktsmessig å ha dialog med leverandørmarkedet ved en dialogkonferanse, der forslag til program og prosess presenteres. Tilbakemeldinger fra dialogen kan inngå i beslutningsgrunnlag, løsningsbeskrivelser og konkurransegrunnlag.

Konkurransegrunnlag

Tildelingskriterier

Den største utfordringen er å fastsette kriterier for tildeling og evaluering.  Det er ofte lite hensiktsmessig at tilbyderne i et samspillsprosjekt konkurrerer på totalpris da anskaffelsen ikke er planlagt i detalj – her bør kvalitet være den avgjørende faktor.

Eksempler på tildelingskriterier kan være:

 • Timepriser og påslagsprosenter.
 • Kompetanse og erfaring til tilbudt personell, for eksempel erfaring med samspill.
 • Løsningsbeskrivelse – her kan du be om en kortfattet løsningsbeskrivelse eller forslag til løsning på konkrete oppgaver i prosjektet som anses utfordrende.
 • Eventuelt hvilke risikoer leverandøren ser i prosjektet.
 • Oppdragsforståelse – hvordan leverandøren vil planlegge og organisere prosjektet.

Det er viktig å utforme tildelingskriteriene tydelig. Det må komme klart frem hvilken dokumentasjon leverandøren skal levere. Hvilke momenter du vil vektlegge i evalueringen er viktig å få frem.

Kontrakt

Det finnes per i dag ingen norske standarder for samspillskontrakter. Mange byggherrer bruker derfor ordinære standardkontrakter med presiseringer og tillegg. Det er særlig NS 8407 som blir brukt.

Samspillentreprise skiller seg fra tradisjonelle entrepriser ved at kontraktene regulerer prosess, organisering og samarbeidsform, workshops, møter, arbeidsoppgaver og ytelser i fasen frem til et omforent prosjektgrunnlag og en tilhørende målpris. En annen variant av samspillsentreprise er at prosjektgruppen samarbeider med utvikling av prosjektet, fra programmeringsfasen til et forprosjekt med målpris. Deretter overtar samspillsgruppen og det skrives normal totalentreprisekontrakt.

I en samspillsentreprise kan byggherren ha flere avtaleparter. Mange byggherrer bruker en modell der samspillsavtalen inngås mellom to parter; byggherre og entreprenør, men slik at prinsippene i avtalen også skal gjelde alle kontrakter som inngås av byggherren eller entreprenøren.

Én utfordring er å beskrive samspillet mellom de ulike aktørene og de ulike fasene. Dette må være grundig beskrevet i konkurransegrunnlaget. I en god kontrakt må samspillet også være beskrevet helt fram til mål. Den må også omfatte hvordan partene skal forholde seg hvis det på slutten av prosjektet viser seg at bygget ikke blir slik det var lovet eller ønsket.

Kravspesifikasjon miljø

Difi har utviklet et kriteriesett for kravspesifikasjoner på miljø for entrepriser tilpasset ulike ambisjonsnivåer 

Les mer og test ut Kriterieveiviseren.

Les mer om arbeid med, og regler for konkurransegrunnlaget i den generelle anskaffelsesprosessen. 

Huskeliste

 • Gjennomfør markedsundersøkelse for å få oversikt over potensielle leverandører.
 • Gå i dialog med leverandørene på et tidlig nok tidspunkt til at konkurransegrunnlaget kan endres.
 • Sørg for en prekvalifisering av et begrenset antall grupper.
 • Formuler tydelige tildelingskriterier.
 • Vurder nøye hvor mange avtalepartnere du ønsker.

 

Analyseverktøy

Oppdatert: 3. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.