Kapittel

6. Tiltak og sanksjoner

I dette kapittelet finnes veiledning om krav til sanksjoner ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv.

Bildet viser en tegning av en prosess med 10 steg, der steg 7 er markert.
Kilde: DFØ

Kontrakten skal inneholde bestemmelser om sanksjoner hvis det avdekkes brudd på kravene om lønns- og arbeidsvilkår mv. eller på dokumentasjonsplikten. Oppdragsgiver står relativt fritt til å iverksette passende sanksjoner, men det er et krav om at sanksjonen er egnet til å påvirke leverandøren til å oppfylle vilkårene i kontrakten. Dette betyr at sanksjonen må stå i forhold til alvorlighetsgraden og omfanget av bruddet på kontraktsvilkårene. 

Sanksjonene må ikke være uforholdsmessige, og må tilpasses den enkelte kontrakt. DFØ anbefaler at oppdragsgiver krever at brudd på kravene rettes ved mindre alvorlige brudd. Dette gir leverandøren en mulighet til å oppfylle kontrakten slik at arbeidstakerne får lønns- og arbeidsvilkår mv. i tråd med regelverket. 

Dersom det er større avvik som må rettes, bør oppdragsgiver be leverandøren om en forpliktende handlingsplan for å sikre at retting skjer. Du bør gi leverandøren en rimelig frist til å rette forholdene og dokumentere at retting er gjennomført. Oppdragsgiver kan også be om at leverandøren kommer med sin uttalelse om eventuelle avvik før du iverksetter andre sanksjoner. 

Andre sanksjoner som kan vurderes, er dagbøter eller tilbakeholdelse av kontraktssum. 

Ved vesentlige kontraktsbrudd kan kontrakten heves. Alvorlige eller gjentatte brudd på kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår samt på dokumentasjonsplikten kan føre til at vesentlighetskravet er oppfylt. 

Oppdatert: 18. desember 2023

Veileder om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

Forutsetninger for å sikre at regelverket blir fulgt

To sjekklister

Når gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?

2. System og rutiner

3. Kontraktsinngåelse

Kontraktsvilkår

Krav til dokumentasjon og personvern

Krav til informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår mv.

4. Egenrapportering

5. Kontroll

Forholdet til kontrolletatene

Risikovurdering

Risikomomenter

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Tips for utplukk av arbeidstakere for kontroll:

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av lønn

Sjekkliste kontroll lønn

Kontroll av arbeidstid

Sjekkliste kontroll av arbeidstid

Kontroll av krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Når gjelder kravet til å ha OTP?

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av HMS-kort

Kontroll

Krav til informasjonsplikt og språkferdigheter

6. Tiltak og sanksjoner

7. Rapport etter kontroll

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.