Kapittel

2. System og rutiner

I dette kapittelet finnes informasjon om krav til system og rutiner for å sikre at forskriftens krav etterleves.

Bildet viser en tegning av en prosess med 10 steg, der steg 1 er markert.
Kilde: DFØ

For å sikre at forskriften etterleves, må oppdragsgiver etablere hensiktsmessige systemer og rutiner. Systemet og rutinen skal dokumenteres skriftlig.   

Systemet og rutinen bør minst: 

 • dekke alle krav i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår for alle anskaffelser innenfor forskriftens virkeområde 
 • krav til kontraktsvilkår iht. forskriftens krav 
 • krav til informasjon 
 • beskrive oppfølging og gjennomføring av kontrollplikt: 
  • beskrive hvem (rolle) som har ansvar for å følge opp kontrakten
  • beskrive hvordan behovet for kontroll skal vurderes
  • beskrive hvordan kontroll kan gjennomføres
  • beskrive hvordan oppfølging og kontroll skal dokumenteres

For kontrakter som er dekket av en allmenngjøringsforskrift, må også forskrift om informasjons-, påseplikt og innsynsrett følges. Påseplikten krever at det iverksettes «systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskrifter etterleves», jf. forskrift om informasjons-, påseplikt og innsynsrett § 6 fjerde ledd. Påseplikten gjelder både for offentlige oppdragsgivere og for private bestillere. I tilfeller der det ikke benyttes underleverandører, er det den offentlige oppdragsgiveren som har påseplikt. Oppdragsgiver må derfor utarbeide systemer og rutiner for å ivareta påseplikten.  

Både påseplikten og kontrollplikten etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv. innebærer at oppdragsgiver må gjennomføre nødvendig kontroll av om oppdragstaker etterlever gjeldende krav til lønns- og arbeidsvilkår. Oppfyllelse av kontrollplikten i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil som utgangspunkt også oppfylle påseplikten der disse pliktene overlapper for en offentlig kontrakt. Du finner mer informasjon om påseplikten på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Dokumenter gjerne system og rutiner i en konkurransestrategi slik at det er tydelig hvem som er ansvarlig for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår for den aktuelle anskaffelsen. I konkurransestrategien kan du også inkludere vurderinger av risikoen for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår for den kontrakten du skal inngå. 

Oppdatert: 20. februar 2024

Veileder om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

Forutsetninger for å sikre at regelverket blir fulgt

To sjekklister

Når gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?

2. System og rutiner

3. Kontraktsinngåelse

Kontraktsvilkår

Krav til dokumentasjon og personvern

Krav til informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår mv.

4. Egenrapportering

5. Kontroll

Forholdet til kontrolletatene

Risikovurdering

Risikomomenter

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Tips for utplukk av arbeidstakere for kontroll:

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av lønn

Sjekkliste kontroll lønn

Kontroll av arbeidstid

Sjekkliste kontroll av arbeidstid

Kontroll av krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Når gjelder kravet til å ha OTP?

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av HMS-kort

Kontroll

Krav til informasjonsplikt og språkferdigheter

6. Tiltak og sanksjoner

7. Rapport etter kontroll

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.