Kapittel

3. Kontraktsinngåelse

I dette kapittelet finnes informasjon om hvilke krav kontrakten skal inneholde for å motvirke og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Kontraktsvilkår

Bildet viser en tegning av en prosess med 10 steg, der steg 2 er markert.
Kilde: DFØ

Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping forutsetter at offentlige oppdragsgivere stiller krav om lønns- og arbeidsvilkår, krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), krav om HMS-kort og om informasjonsplikt og språkferdigheter i kontrakter som omfattes av forskriften.

I kontrakten skal oppdragsgiver:

  • Kontraktsfeste krav om lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrifter, eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. 
Allmenngjorte og landsomfattende tariffavtaler

En allmenngjort tariffavtale er en forskrift som angir en minimumsstandard for lønns- og arbeidsvilkår innenfor en bransje. Den gjelder for alle som arbeider innen det området som allmenngjøringen omfatter, også de som utgangspunkt ikke er bundet av en tariffavtale. Formålet er å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønn- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Du kan lese mer om dette på Arbeidstilsynets hjemmesider

En landsomfattende tariffavtale er en tariffavtale inngått mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for en bransje eller sektor. Virkeområdet for den landsomfattende tariffavtalen skal være dekkende for kontraktsarbeidet. Dersom du er i tvil om hvilken eller hvilke tariffavtaler som finnes og virkeområdet til disse, anbefaler vi at du tar kontakt med partene som representerer henholdsvis arbeidstakere og arbeidsgivere. 

For kontrakter der leverandøren skal utføre bygge- eller anleggsarbeider, eller renholdstjenester som er omfattet av CPV-kode 90910000 (rengjøring), skal oppdragsgiver: 

For kontrakter der leverandøren skal utføre bygge- eller anleggsarbeider skal det stilles følgende krav: 

For alle kontrakter innenfor forskriftens virkeområde skal oppdragsgiver: 

  • Kontraktsfeste krav om at leverandører og underleverandører på forespørsel må dokumentere at kontraktsvilkårene om krav til lønns- og arbeidsvilkår, krav til obligatorisk tjenestepensjon og krav til HMS-kort er oppfylt. 
  • Kontraktsfeste rett til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom leverandører eller underleverandører ikke følger kontraktsvilkårene nevnt over. Sanksjonene skal være egnet til å påvirke leverandøren og underleverandør til å oppfylle kontraktsvilkårene 

Kontraktsvilkårene er begrenset til ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Hvis det for eksempel stilles krav til alle ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, og ved arbeid på for eksempel kontrakter med andre oppdragsgivere, vil kravet mangle nødvendig tilknytning til leveransen.  

Krav til dokumentasjon og personvern

Dokumentasjonen som innhentes i forbindelse med oppfølging og kontroll kan inneholde personopplysninger om leverandørens og eventuelle underleverandørers ansatte. Forskriften om lønns- og arbeidsvilkår mv. i offentlige kontrakter oppstiller en rettslig forpliktelse for oppdragsgiver til å gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv. overholdes. Forskriften presiserer også at leverandører og eventuelle underleverandører har en rettslig plikt til å utlevere nødvendig dokumentasjon som viser at kontraktsvilkåret er oppfylt. Det foreligger derfor gyldig behandlingsgrunnlag, jamfør GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Behandlingen av disse personopplysningene må skje i samsvar med personvernlovgivningen. 

Dokumentasjonen som kreves fremlagt må gjelde for arbeidstakere som utfører eller har utført arbeid på kontrakten. Dokumentasjonen må være egnet til å dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv. er oppfylt. Det er derfor ikke tilstrekkelig med en egenerklæring eller lignende fra leverandøren. Dersom oppdragsgiver ønsker å innhente spesifikk dokumentasjon, bør dette kontraktsfestes. 

Krav til informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår mv.

Oppdragsgiver har plikt til å informere i kunngjøring eller i konkurransegrunnlaget om at det i samsvar med forskriften stilles krav til: 

  • Lønns- og arbeidsvilkår mv. etter forskriften §§ 5a til 5d 
  • Dokumentasjon 
  • Sanksjoner 
Informasjon i Doffin/TED

Vi anbefaler at det informeres om at det stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår mv.  i Doffin/Ted»: 

Hvis en allmenngjøringsforskrift regulerer lønns- og arbeidsvilkårene for den bransjen som kontraktsarbeidet gjelder, kan oppdragsgiver i konkurransegrunnlaget vise til den aktuelle allmenngjøringsforskriften og opplyse at leverandøren er forpliktet til å sørge for at arbeidstakeren hos leverandøren og hos eventuelle underleverandører skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjøringsforskriften.  

Dersom kontrakten ikke dekkes av en allmenngjøringsforskrift, kan det gjelde flere ulike landsomfattende tariffavtaler som alle er dekkende for kontraktsarbeidet. I slike tilfeller er det ikke et krav at leverandøren må følge en bestemt tariffavtale. Leverandøren kan da selv velge hvilken landsomfattende tariffavtale som skal legges til grunn, så fremt den valgte tariffavtalen er dekkende for kontraktsarbeidet. Leverandøren kan ikke velge mellom ulike tariffavtalers lønns- og arbeidsvilkår. 

Forslag til tekst i konkurransegrunnlaget:

I vedlagte kontraktsvilkår pkt xx/bilag xx [sett inn aktuelt punkt og /eller bilagsnummer] er det stilt krav som sikrer at arbeidstakere hos leverandøren og eventuelle underleverandører som utfører arbeid på kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår mv. i henhold til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv. Det stilles krav til at leverandør/underleverandører dokumenterer lønns- og arbeidsvilkårene for arbeidstakere som utfører arbeid på kontrakten. xx Navn på offentlig virksomhet vil føre kontroll med at kontraktsvilkårene blir overholdt og sette i verk nødvendige sanksjoner ved manglende overholdelse av bestemmelsene.  

 

Oppdatert: 25. januar 2024

Veileder om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

Forutsetninger for å sikre at regelverket blir fulgt

To sjekklister

Når gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?

2. System og rutiner

3. Kontraktsinngåelse

Kontraktsvilkår

Krav til dokumentasjon og personvern

Krav til informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår mv.

4. Egenrapportering

5. Kontroll

Forholdet til kontrolletatene

Risikovurdering

Risikomomenter

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Tips for utplukk av arbeidstakere for kontroll:

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av lønn

Sjekkliste kontroll lønn

Kontroll av arbeidstid

Sjekkliste kontroll av arbeidstid

Kontroll av krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Når gjelder kravet til å ha OTP?

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av HMS-kort

Kontroll

Krav til informasjonsplikt og språkferdigheter

6. Tiltak og sanksjoner

7. Rapport etter kontroll

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.