Digital CV prosess (EHF)

Oppdragsgiver stiller krav og kriterier til kandidatens kompetanse. Kandidaten dokumenterer sin kompetanse. Oppdragsgiver gjennomfører en elektronisk bevisinnhenting og evaluering av kandidatens kompetanse.

Kilde: DFØ

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

ID og navn

Denne prosessen støtter følgende prosesser: X.2.6.2 Definere krav til erfaring og kompetanse. X.3.5.6 Evaluere tilbud.

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-prosessoversikt
EHF Prosess Digital CV prosess
Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier Jan Mærøe
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2021.02.23 Dokument etablert Petter Vinje
       
       
       

3. Definisjoner/forkortelser

  • EHF = Elektronisk Handelsformat
  • ​​​​CV = Curriculume Vitae

4. Om prosessen 

Prosessen begynner med at oppdragsgiver stiller krav og kriterier til kandidatens kompetanse. Kandidaten dokumenterer sin kompetanse. Oppdragsgiver gjennomfører en elektronisk bevisinnhenting og evaluering av kandidatens kompetanse. Til slutt velges beste kandidat.

5. Brukere og bruksområde

  • Oppdragsgiver kan i alle tifeller benytte prosessen når behov for ekstern kompetanse oppstår. 

6. Formål

Oppfylle krav til dokumentasjon og effektivisere oppdragsgiver og leverandørens prosess.

7. Mål

  • 100% samsvar mellom kandiatens kompetanse/erfaring og krav og kriterier.
  • Alle kandidater skal oppfylle virksomhetens sikkerhetskrav. 

8. Måltall/KPIer

KPI Kommentar
   
   

9. Gevinster

For oppdragsgiver:

  • Økt presisjonsnivå på kravstillingen sikrer bedre kvalitet på leveransen. 
  • Bruk og gjenbruk av standardformater samt automatisk bevisinnhenting og evaluering reduserer tids- og ressursbruk. 
  • Forenkling av prosess for leverandør kan føre til økt antall tilbydere i anskaffelsen. 

For leverandør:

  • Standardisering av krav og automatisering av prosess forenkler og effektiviserer leverandørens arbeid. For eksempel vil tydeligere krav redusere behov for å tolke, stille spørsmål, osv.  
  • Ved bruk av EHF CV etableres det et likt oppsett som hele offentlig sektor kan benytte, og som legger til rette for automatisert hel- eller delvis utfylling av besvarelsen.

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

10. Startkriterier/forutsetninger

Trigger

  Behov for å utføre en tjeneste har oppstått

Andre forutsetninger

Teknologiske: Oppdragsgiver og leverandør må ha systemstøtte.

​​11. Input og leverandører

Input Avgivende prosess: Leverandør av input Referanse
Beslutning/dokumentasjon av behov For eksempel fra planleggingsprosess Intern prosess  
       

12. Deltakere

Beskrivelse av roller

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Leverandør System L-sys   
Publiseringstjeneste  System Pub  
       

13. Prosessdiagram

Digital CV prosess.xlsx
xlsx 267.22 KB

Dersom du har Visio og ønsker å bruke/redigere diagrammet.
Høyre-klikke på diagrammet
Klikk "Visio-objekt"
Klikk "Rediger" eller Åpne" diagram i Visio.

14. Aktiviteter

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1.  Vurdere tjenestens innhold, kategorisere, stille krav og kriterier – D. O      
 

2. Etablere anskaffelsesdokumenter. Forbered utlysning av konkurranse.

Opprette CV og velge krav og kriterier – D.
O      
  3. Send kunngjøring til Doffin og/eller TED O-sys

Systemspesifikk

X.3.1.1 Kunngjøre konkurranse
   
  4. Lage en EHF CV request og sammenstille denne med andre anskaffelsesdokumenter O-sys Systemspesifikk    
  5. Søk i utlysningene og finn en anskaffelse som er av interesse L-per X.3.1.4 Søk på kunngjøringer    
  6. Vurder hvilke anskaffelser som er interessante L-per      
  7. Velg i system hvilke anskaffelsesdokumenter du ønsker å få tilsendt. L-per      
  8. Lag en melding for å hente anskaffelsesdokumentene maskinelt L-sys Systemspesifikk    
  9. Pakke dokumentene i en  container og sende ut til de leverandører som har vist interesse O-sys. X.3.1.6. Tilgjengeliggjøre/sende anskaffelsesdokumenter    
  10. Se gjennom EHF CV Request og tilpass CV basert på krav og kriterier – O. L-per     Leverandør CV tjeneste
  11. Koble på elektronisk adresse til bevisdatabase hvis dette finnes L-sys Systemspesifikk    
  12. Fyll ut andre anskaffelsesdokumenter til kvalifisering eller til annen prosedyrer L-per      
  13. Sammenstill alle strukturerte og ustrukturerte dokumenter og pakke de i container. L-sys Systemspesifikk    
  14. Evaluer og ranger EHF CV opp mot EHF CV request. O-sys Systemspesifikk    
  15. Vurder kandidatene basert på rangert liste og velg den/de beste. O-per      
  16. Sjekk bevis. O-sys Systemspesifikk    
  17. Klarere sikkerhet. O-per      
  18. Sammenstill alle resultater og velg den/de beste kandidatene. O-per      
           

15. Kontrollpunkter og målinger

Aktivitet nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
Aktivitet nr. 17 Sjekke at korrekt klarering er motatt dersom dette stilles som krav. Kan være manuell eller automatisk avhengig av system. Sikre at personen tilfredstiller de riktige klareringskravene.
Aktivitet nr. 18 Kontrollere at priselement er knyttet til riktig person/kompetanse. Systemstøtte for kobling av maskinlesbare elementer basert på unike identifikatorer. For å oppnå automatisk evaluering. Mer effektiv prosess.
       

16. Output og mottaker/bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse
Bakgrunnsjekk utført. X.3.5.5 Avvise tilbud som ikke oppfyller krav Oppdragsgiver  
Innstilling av beste kandidat. X.3.5.6 Evaluere tilbud Oppdragsgiver  
       

17. Sluttkriterier

Nei

18. Unntak/spesielle hensyn

Hvor Unntak/hensyn  
Nei  

​​​​​​19. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak
Nei        

20: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Behov for prosessopplæring  
   

21. Lenke til EHF/PEPPOL BIS Spesifikasjon.

Lenke EHF ESPD: https://anskaffelser.dev/preaward/g2/spec/

22. Tilleggsinformasjon

Nei

23. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 8. desember 2022

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.