Anskaffelsesprosessen steg for steg

Laveste pris og/eller laveste kostnad

For å vurdere tilbud i forhold til kriteriet laveste pris, brukes ikke en evalueringsmodell i tradisjonell forstand i og med at pris er en enhet som i utgangspunktet enkelt lar seg måle og det vil ofte tydelig fremgå av tilbudene hvilket av dem som inneholder den laveste prisen.

Evalueringsmodellene er under oppdatering og nytt innhold vil bli publisert i november-desember. Vi anbefaler at du venter til ny veiledning er på plass.

Laveste pris som eneste tildelingskriterium kan være egnet i de tilfelle hvor det er mulig å spesifisere behovet tydelig og eksplisitt gjennom minstekrav i kravspesifikasjonen og hvor forhold knyttet til ytelsens kvalitet utover de angitte minstekrav ikke skal ha noen betydning for oppdragsgiver.

Difis erfaring er imidlertid at det ofte er vanskelig å spesifisere behov og kvalitet i minstekravene alene og at det vil være andre forhold enn oppfyllelse av minstekrav som vil være av betydning for valg av tilbud. Ved bruk av laveste pris som eneste tildelingskriterium alene kan det være en risiko for at man kjøper en vare eller tjeneste som ikke tilfredsstiller de kvalitative behov man egentlig har.

Kjøp etter laveste pris alene kan egne seg ved kjøp av:

  • Standardprodukter til standardiserte leveringsbetingelse. Gode eksempler kan være ulike typer forbruksartikler, slik som kontorrekvisita og renholdsprodukter.
  • Tjenester som fra dag til dag utføres på akkurat samme måte. Et eksempel kan være anskaffelse av renholdstjenester for renhold av forhåndsbestemte lokaler med en forhåndsbestemt kvalitetsstandard.
  • Kompetanse, hvor oppdragsgiver kjenner markedet godt og hvor det er tilstrekkelig at det stilles høye krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner i kvalifiseringen av leverandøren.

Utfordringen med å evaluere hvilket tilbud som har laveste pris har du der det er stilt krav til ulike pris- og kostnadselementer i konkurransegrunnlaget og tilbudene kan beskrive disse elementene på ulike måter. Det kan for eksempel være en fastpris for en bestemt tjeneste, samt timepriser for forskjellige tilleggstjenester. Du vil da ha behov for en metode eller systematikk for å få én sammenlignbar pris- eller kostnadsstørrelse.

Det kan også være utfordrende å begrunne valg av tilbud hvor pris er eneste tildelingskriterium siden pris kan være taushetsbelagt informasjon, jf. FOA § 7-4. Begrunnelsen for valg av tilbud må samtidig inneholde nok informasjon slik at tilbyderne kan forstå hvilke forhold det er som har gjort at valgte leverandørs tilbud har blitt bedømt som best. Opplysning om at valgte leverandør hadde den laveste prisen vil ikke være nok, men opplysning om hvor mye dyrere et tilbud var i forhold til vinnertilbudet kan være tilstrekkelig. Opplysning om de enkelte tilbuds total- eller evalueringspris om disse ikke er forretningshemmeligheter kan også være tilstrekkelig.

Ulike prisformater

Her er en oversikt over ulike prisformater. Hver av dem kan brukes alene og/eller i kombinasjon med andre.

Prisformat

Aktuelt

Forutsetninger

Totalpris

Også kalt fastpris. Leverandør tilbyr en samlet pris for alle forhold knyttet til gjennomføringen av oppdraget.

Oppdrag der innhold, leveranse og risiko kan beskrives forholdsvis konkret.

Alternativ beskrevet i de fleste avtalemaler f.eks. Statens standardavtaler (SSA-O, , NS 8401 eller NS 8407.

Du må være sikker på at du kjenner markedet godt nok til å vite om fastpris gir deg den beste prisen og nok tilbud.

Konkurransegrunnlaget må være tydelig nok på risiko og prisdrivende elementer slik at leverandør priser dette riktig.

Presiser at totalprisen omfatter alle småkostnader som møter, reiser etc.

Timepris

Pris per time for ulike roller i oppdraget. For eksempel seniorrådgiver, junior, prosjektleder etc

Oppdrag der du som oppdragsgiver ønsker å styre fremdrift og arbeid selv.

Alternativ beskrevet i de fleste standardavtaler som f.eks. statens standardavtaler (SSA-B) og NS 8402

Krever gode interne rutiner og ressurser til å følge opp leverandør underveis

Fastpris eller fikssum

Fast sum for oppdraget oppgis i konkurransegrunnlaget. Leverandørene konkurrerer på tilbudt kvalitet innenfor denne summen.

Særlig aktuelt for bygg, anlegg og eiendomsoppdrag der rammen/ budsjettet er fastsatt og offentlig tilgjengelig for leverandørene, f.eks gjennom kommunestyrevedtak.

Klare minimumskrav i kravspesifikasjonen.

Godt definerte tildelingskriterier.

Tilbudte kvaliteter er meget avgjørende for valget av leverandør, noe som betyr at kontraktsoppfølgings-regimet må følge opp dette nøye.

Livssykluskostnader

Her ber man om innkjøpskostnad + kostnad for drift, vedlikehold og utskiftninger i produktets levetid.

De fleste varekjøp der varen skal brukes over en viss periode.

Særlig aktuelt for bygg, anlegg og eiendomsoppdrag.

Mest aktuelt dersom man skal levere et løsningsforslag som del av tilbudet, men kan være relevant ved varekjøp (LCC ved kjøp av kopimaskiner).

Regningsarbeid

Hvis oppdragsgiver bestiller tilleggsarbeider, kalles dette regningsarbeid og prises per time som en separat prispost.

Særlig aktuelt for bygg, anlegg og eiendomsoppdrag
          
 

Prispåslag

Prispåslag er en prosentsats som legges til timeprisen for regningsarbeid. Det skal dekke materialkostnadene for regningsarbeidet.

Særlig aktuelt for bygg, anlegg og eiendomsoppdrag.  
Oppdatert: 8. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord