Person-, varebiler og tyngre kjøretøy – ladning

Veiledning om hvordan du som innkjøper kan bidra til grønnere transport i egen virksomhet.

Lovfestede og nasjonalpolitiske føringer
Hvordan gjør du det?
  • Hent inspirasjon fra andre under "eksempler"
  • Få oversikt over kjøretøyparken din ved hjelp av bilparkdata
  • Få oversikt over tilbudet av nullutslippskjøretøy. Bruk gjerne Norsk Elbilforenings Elbilvelger
  • Snakk med lokale leverandører om utvalg og service
  • Lag en plan for overgang til nullutslippskjøretøy. Se sjekkliste for elektrifisering av bilparken
3 personer og en Smart City bil
Halden kommune bytter over til elbiler som de deler med befolkningen utenom arbeidstiden. Mer info om Halden prosjektet. Foto: Odd Olaf Schei.

Transport tar vanligvis første eller annen plass i klimaregnskapet for offentlige virksomheter. Offentlige ansatte reiser mye, for eksempel gjennom sykebesøk, befaringer, samarbeidsmøter i inn- og utlandet. Befolkningen legger merke til, og påvirkes av, valgene det offentlige tar. Offentlige virksomheter har derfor et spesielt ansvar for å kutte utslipp i transportsektoren.

På denne siden vil du få veiledning i hvordan du gjennom en overgang til nullutslippskjøretøy og reduksjon av reiser kan kutte utslipp i virksomhetens person- og varebiler, og hvordan du starter med kartlegging.

Kartlegg egen virksomhet

Det kan være utfordrende å hente inn data om egne kjøretøy. Her er noen tips til hvor du kan starte:

Bruk DFØs bilparkdata for å få innsikt i bilparken, og for å estimere effekten av ulike utlippsscenarioer. For mer detaljerte analyser av enkeltutskiftninger er effektkalkulator for personbiler og varebiler mer presise, og beregner også økonomiske effekter. Vegvesenets sjekk andres kjøretøy kan også brukes, men husk at virksomheten kan ha mange underenheter der kjøretøyene er registrerte. 

Det kan også være nyttig å samarbeide med andre i virksomheten. Har din virksomhet en miljørådgiver er det stor sannsynlighet for at denne allerede jobber med klimaregnskap og -budsjett, og tiltak for å redusere utslipp. Ved å dele data om kjøretøypark og reiseaktiviteter kan dere utvikle et felles bilde av utslipp og hvor det er mulighet for forbedring. Ofte henger tiltak som gir mest klimaeffekt sammen med de som gir minst kostnad.

Et annet tips kan være å hente et sammendrag av reiseregningene fra lønn- og personal og/eller regnskap, og eventuelt supplere disse med data fra reisebyrået.

Gå over til nullutslippskjøretøy

Utvalget av nullutslipps person- og varebiler har vokst fort de siste par år. Nå er ladepunkter ofte en utfordring. Som planmyndighet forvalter kommunen flere virkemidler for å løse ladeutfordringen og ekstern finansiering av investeringene er tilgjengelig. Generelt sett er nullutslippsløsninger billigere på lengre sikt.

Overgangen til nullutslipp krever vesentlige investeringer og samarbeid på tvers av virksomheten. Brukere, plan- og byggforvaltere og andre virksomheter er eksempler på aktører det er gevinster av å samarbeide med. Utskiftingen på tilpasses den eksisterende bilparken, leasingavtaler og utvikling hos relevante leverandører av biler og vedlikeholdstjenester. Det krever en godt utarbeidet plan med kostnader og klimaeffekt som forankres i ledelsen.

Flere kommuner er godt på vei mot 100% nullutslipp i egen bilpark, som Hamar kommune. Med utgangspunkt i deres og Haldens erfaringer har DFØ utviklet en sjekkliste for prosjektleder. Miljødirektoratet har også en veileder om ladestasjoner.

Del kjøretøyene med befolkningen

Mange offentlige-eide kjøretøy brukes bare i arbeidstid: vurder om de kan deles med befolkningen. Det betyr ikke at kommunen skal leie ut, men at kommunen inngår en fast leieavtale i arbeidstid med leiefirma som kan sørge for utleie til befolkningen utenom arbeidstiden. 

Reduser reisevirksomheten

Færre fysiske reiser

Koronakrisen har synliggjort at mange møter kan gjennomføres på nettet. Det sparer miljø, kostnader, tid og gjør det mulig å trekke inn flere ressurser på kortere varsel. Det gjelder å finne en god balanse mellom fysisk og virtuelle møter, og utvikle en egnet organisasjonskultur.

Reduser bruk av de ansattes egne biler - sats på kollektivt eller virksomhetens biler

For de som eier privatbiler, lønner det oftest å bruke dem i tjeneste: statens regulativ dekker en del av de faste kostnadene. Men for virksomheten er det oftest billigere med bruk av kollektivt og/eller virksomhetens egne kjøretøy. Spesielt hvis man kan jobbe mens man sitter på tog eller buss. De sparte midlene kan heller brukes på elektrifisering av bilparken eller kjøp av kollektivreiser.

Sjekk reisepolicy

Sjekk om dere har reisepolicy. Er den fullstendig (jfr. DFØs krav)? Er den kjent? Følges den opp? Hva sier den om valg av transportmiddel?

Reisepolicyen er toppledelsens styringssignaler til de ansatte om betingelsene for å reise. Det kan skje at den ikke avspeiler de nye digitale alternativene eller den politiske oppmerksomheten som klimakrisen nå har fått. Drøft virksomhetens policy med miljøansvarlig og sjekk at den understøtter virksomhetens klimamål.

Tilskuddsordninger og grønne låneordninger

Arkiv

Webinarserie

DFØ gjennomførte en webinarserie om anskaffelse av elbiler, ladeinfrastruktur og mobilitet fra april 2021 - oktober 2022. Ønsker du presentasjoner eller informasjon om innholdet? Ta kontakt med Odd Olaf Schei, oddolaf.schei@dfo.no

Oppdatert: 15. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.