Ordforklaringer til Elektronisk handel

Her finner du forklaringer på begreper innen e-handel som vi bruker på sidene våre.

A-B-C-D

AGFA rapporten
Aksesspunkt (AP)
Anskaffelser.no
AS2/AS4
Betalingsmottaker
BIS
Business to Business (B2B)
Business to Consumer (B2C)
Business to Government (B2G)
CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020
CEN
CEN BII
CIPA
Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi)
Domain Name System (eller Service eller Server) (DNS)

E-F

Elektronisk faktura
Elektronisk handel
Elektronisk handelsformat (EHF)
Ehandelsplattformen (EHP)
Elektronisk mottaker adresse register (ELMA)
Elektroniske vedlegg
EMSF
Enterprise Resource Planning (ERP)
European Committee for Standardization (CEN)
e-SENS (Electronic Simple Europeen Networked Services)
eXtensible Markup Language (xml)
eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
Faktura
Fakturamottaker
Fakturautsteder
Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet (FAD)

K-L-M-N-O-P

Kjøper
Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
Kreditnota
Kunde
Leverandør
NMSFEI
OASIS
OpenPEPPOL
Oxalis
PEPPOL Pan-European Public Procurement Online
Peering agreement
Post-award
Pre-award
Public Key Infrastructure (PKI)
Purring

Q-R-S

Regional myndighet (RA)
Samhandlingsavtale
Schematron
Secure Trusted Asynchronous Reliable Transport (START)
Security Assertion Markup Language (SAML (Tolken)
Selger
Service Metadata Locator (SML)
Service Metadata Publisher (SMP)
Simple Object Access Protocol (SOAP)

U-V-W-X-Y-Z

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)
Universal business language (UBL)
Value added networks (VAN)
Verktøykasse for anskaffeler.no (VEFA)
Web fakturaportal (WFP)
Web Services Description Language (WSDL)
XML Schema Definition (XSD))

Fulltekst liste

AGFA rapporten

Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe om elektronisk fakturering i staten. Rapporten utgjorde en viktig del av beslutningsgrunnlaget da regjeringen i 2009 besluttet å gjøre elektronisk fakturering obligatorisk i staten. (AGFA er forkortelse for Arbeidsgruppe for elektronisk faktura.)

Aksesspunkt (AP)

Tjeneste for formidling av elektroniske handelsdokumenter (som f.eks. katalog, ordre, ordrebekreftelse, faktura, kreditnota, purring) basert på nærmere spesifiserte formater, forretningsregler og kommersielle bestemmelser som fastsettes i overensstemmelse mellom en rekke europeiske land (avledet av PEPPOL-prosjektet). En leverandør som ønsker å levere aksesspunkttjeneste, må søke en "regional myndighet" om godkjennelse av tjenesten, og inngå en standardisert avtale med den regionale myndigheten om at tjenesten vil bli levert, slik det fremgår av avtalen. DFØ innehar rollen som Peppol myndighet.

Anskaffelser.no

DFØ sin hjemmeside om anskaffelser i offentlig sektor.

AS2/AS4

Protokoll for utveksling av elektroniske dokumenter.

Betalingsmottaker

En betalingsmottaker er en person eller organisasjon som får betaling som en gjenytelse for salg av en vare eller tjeneste.

BIS (Business Interoperability Spesifications)

OpenPeppol = betegnelse på en spesifikasjon som er ment som en veileder for systemleverandører for standardiserte meldinger via Peppol Network.

Business to Business (B2B)

B2B = "Business to business". Uttrykk som brukes for å indikere at partene i en gitt samhandling er næringsvirksomheter (privat sektor). Samhandlingen kan for eksempel brukes om elektronisk fakturering mellom næringsvirksomheter - "fra bedrift til bedrift".

Business to Consumer (B2C)

B2C = "Business to Consumer". Uttrykk som brukes for å indikere at partene i en gitt samhandling er bedrifter og privatpersoner (forbruker). Samhandlingen kan for eksempel brukes om elektronisk fakturering mellom næringsliv og privatmarkedet - "fra bedrift til privatpersoner".

Business to Government (B2G)

B2G = "Business to Government". Uttrykk som brukes for å indikere at partene i en gitt samhandling er bedrifter og offentlige virksomheter. Samhandlingen kan for eksempel brukes om elektronisk fakturering mellom næringsliv og offentlig sektor - "fra bedrift til offentlig virksomhet".

CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020

Prosjekt som vidreføre e-handle satsingen i Europa basert på andre storskala (A-prosjekter) i EU.

CEN

(European Committee for Standardization)

Europeisk standardiseringsorganisasjon. CEN er en non-profit organisasjon som har som oppgave å fremme den europeiske økonomien i global handel, velferd til europeiske borgere og miljø ved å tilby en effektiv infrastruktur til interesserte parter for utvikling, vedlikehold og distribusjon av sammenhengende sett av standarder og spesifikasjoner. Les mer på www.cen.eu

In English: The European Committee for Standardization (CEN) is a business facilitator in Europe, removing trade barriers for European industry and consumers. Its mission is to foster the European economy in global trading, the welfare of European citizens and the environment. Through its services it provides a platform for the development of European Standards and other technical specifications.

CEN BII

- arbeidsgruppe for standardisering av formater innen e-handelsprosessen (både konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging ) i EU. CEN har videreført arbeidet med to nye tekniske komiteer- TC440 og TC434.

CIPA

(Commen Infrastructur for Public Administration) - EU kommisjonens program for utveksling av dokumenter i Peppol Network. Difi hadde et tilsvarende program som heter Oxalis som er overført til Norstella.

Digitaliseringsdirektoratet

Direktorat underlagt Kommunal- og distriksdepartementet. DFØ utviklar offentleg sektor. Vi bidreg spesielt der det offentlege står ovanfor store og tverrgåande utfordringar. Difor er digitalisering av offentleg sektor og betre offentlege anskaffingar sentrale område i åra som kjem - DFO.no

Domain Name System (eller Service eller Server) (DNS)

Domain Name System, en internettjeneste som oversetter domenenavn til IP-adresser.

Elektronisk faktura

Faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.

Elektronisk handel

Generelt begrep om bruk av elektroniske verktøy for å understøtte bestilling til betalingsprosessen. DFØ bruker begrepet særlig knyttet til følgende anskaffelsesprosesser: Planlegging og gjennomføring av konkurranser om offentlige anskaffelser, kontraktsadministrasjon, bestilling og leveranse, mottak av varer og tjenester, fakturering og betaling. Innføring av elektronisk handel kan ha flere formål: 1. Sikre at gode anskaffelsesprosesser blir fulgt i hele organisasjonen. 2. Generere styringsinformasjon. 3. Forenkle og automatisere prosesser. 4. Gjennom elektronisk-handel, ved bruk av digitale verktøy, følge opp leveranse, bedre sporbarhet og mulighet for kontroll. Effektene vil være bedre, enklere og sikrere offentlige anskaffelser.

Elektronisk handelsformat (EHF)

Format for utveksling av handelsmeldinger i Norge - EHF er basert på internasjonalt standardiseringsarbeid, nærmere bestemt; CEN BII Core data modellene og en syntaks implementering basert på Universal Business Language (UBL). Formatet er obligatorisk for elektronisk fakturering i staten. Det arbeides for å utbre bruk av de samme standardformatene i hele Europa, blant annet gjennom OpenPeppol. Lenke til tekniske spesifikasjoner og lenke til EHF prosesser

Ehandelsplattformen (EHP)

Tjenesten ble etablert for å fremme digitale transaksjoner mellom oppdragsgiver og deres leverandører.  Tjenesten har blitt avsluttet og blitt avløst gjennom EHF og Peppol Network.

Elektronisk mottaker adresse register (ELMA)

Register i Norge hvor mottaker kan legge inn sine elektroniske adresser for å motta dokumenter - se ELMA.

Elektroniske vedlegg

Vi anbefaler å inkludere data i xml-filen for bedre å kunne analysere data. For vedleggshåndtering i EHF faktura se beskrivelse

Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP er ikke en produktbetegnelse, men en beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom de nevnte områdene. (Kilde: Wikipedia).

EMSF (EU Mulit Stakholder Forum) om e-Invoicing

EU forum for meldingsformidlere i både privat og offentlig sektor i EU for sammarbeid og erfaring for bred utbredelse av elektronisk faktura på tvers av landegrensnen i EU.

European Committee for Standardization (CEN)

Europeisk standardiseringsorganisasjon. CEN er en non-profit organisasjon som har som oppgave å fremme den europeiske økonomien i global handel, velferd til europeiske borgere og miljø ved å tilby en effektiv infrastruktur til interesserte parter for utvikling, vedlikehold og distribusjon av sammenhengende sett av standarder og spesifikasjoner. Les mer på www.cen.eu

In English:
The European Committee for Standardization (CEN) is a business facilitator in Europe, removing trade barriers for European industry and consumers. Its mission is to foster the European economy in global trading, the welfare of European citizens and the environment. Through its services it provides a platform for the development of European Standards and other technical specifications.

e-SENS

(Electronic Simple Europeen Networked Services)

Avsluttet prosjekt i EU som skal samordne/ være «bro» mellom pågående eller avsluttede Pilot A prosjekter og CEF

eXtensible Markup Language (xml)

Språk for lagring og utveksling av strukturerte data via f.eks. Internett eller intranett.

eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)

Teknikk for å transformere et XML-dokument fra et format til et annet lesbart format.

Faktura

Et dokument som regnskapsmessig stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne.

Fakturamottaker

En fakturamottaker er en person eller organisasjon, på egne eller på andres vegne, som vil motta faktura for varer eller tjenester som ble kjøpt.

Fakturautsteder

En fakturautsteder er en person eller organisasjon som utsteder faktura for varer eller tjeneste som ble solgt på egne eller på andres vegne.

Kommunal- og distriktsdepartementet 

Departement i Norge underlagt den norske regjeringen. Departementet har i dag ansvar for nasjonal IKT-politikk: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad.html?id=339

Kjøper

Person eller organisasjon som overtar råderett over en vare eller tjeneste mot betaling, for en bestemt pris.

Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

Generell betegnelse av elektroniske verktøy som understøtter prosesser for planlegging og gjennomføring av konkurranser om offentlige anskaffelser.

Kreditnota

Et dokument som opphever hele eller deler av en faktura, som allerede er sendt. Kreditnota skal ha en tydelig henvisning til hvilken faktura den gjelder for.

Kunde

Person eller organisasjon som kjøper en vare eller en tjeneste på egne eller på andres vegne.

Leverandør

En person eller et firma som leverer varer og eller tjenester på egne eller på andres vegne

NMSFEI - Norwegian Multi-Stakeholder Forum on eInvoicing

Speilkommite av EMSF

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)

OASIS er en ikke-for-profit konsortium som driver utvikling, konvergens og adopsjon av åpne standarder for det globale informasjonssamfunnet.

OpenPeppol

- videreføring av PEPPOL prosjektet - se Peppol

OXALIS

- DFØ laget program for utveksling av dokumenter mellom aksesspunkter i Peppol- nettverket. Forvaltning av koden er overført til Norstella.

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)

Navn på prosjekt under EU sitt program for konkurranseevne og innovasjon (CIP). Prosjektet gjennomføres i perioden 1. mai 2008 - 31. august 2012 og hadde som formål å stimulere økt handel over landegrensene i Europa gjennom å standardisere og forenkle elektronisk handel. Les mer på prosjektets hjemmeside www.peppol.org .

Peering agreement

Peering er en frivillig samtrafikk mellom administrativt separate Internett-nettverk for å utveksle trafikk mellom kundene i hvert nettverk. Den rene definisjonen av peering er oppgjør fri eller "avsender holder alle", som betyr at ingen av partene betaler andre for utvekslet trafikken, i stedet kommer hvert inntektene fra egne kunder. Markedsføring og kommersielt press har ført til at ordet tittet rutinemessig brukes når det er noe oppgjør involvert, selv om det ikke er nøyaktig tekniske bruken av ordet. Uttrykket "oppgjør-free peering" er noen ganger brukt til å gjenspeile denne virkeligheten og entydig beskrive rent kostnadsfritt peering situasjonen. Peering krever fysisk sammenkobling av nettverk, utveksling av ruting informasjon gjennom Border Gateway Protocol (BGP) ruting-protokollen, og er ofte ledsaget av peering avtaler med ulik formalitet, fra "håndtrykk" til tykke kontrakter.

Post-award

- handelsprosessen etter inngått avtale med mellom leverandør og kjøper. Inneholder områdene katalog, ordre, ordrebekreftelse, ordre endring, ordre kansellering, pakkseddel, punchout, ordreforslag, faktura, kreditnota og purring. Lenke til tekniske spesifikasjoner

Pre-award

- handelsprosessen før inngått avtale mellom leverandør og kjøper. Inneholder områdene avklare behov og planlegge, gjennomføre konkurranse kunngjøring - publisering (www.Doffin.no), konkurransegjennomføring (KGV), inngå avtaler. Se mer på Elektronisk handelsformat (EHF)

Public Key Infrastructure (PKI)

Identifisering, autentisering (etablering av tillit til en person, organisasjon eller gjenstands identitet), og digital signatur av dokumenter eller programvare. Signatur har i sin tur to hovedeffekter: Verifisering av dataintegritet og ikke-avviselighet (non-repudiation). Eksempler på publikumsrettede PKIer i Norge er BankID (i regi av de norske bankene) og Buypass (i regi av Posten).

Purring

dokument som brukes for å minne kunden om at betaling er forsinket.

Regional myndighet (RA)

"Regional Authority" ble introdusert av PEPPOL-prosjektet og beskriver en rolle i forvaltningen av den europeiske transportinfrastrukturen for elektronisk handel. På norsk sier vi "regional myndighet" men beholder forkortelsen "RA". Regional myndighet godkjenner og underskriver avtaler med aksesspunkter. Per tidspunkt er Digitaliseringsdirektoratet regional myndighet i Norge. Dette er nå endret til Peppol Myndighet / Peppol Authority (PA)

Samhandlingsavtale

Samhandlingsavtalen er et vedlegg til den kommersielle avtalen mellom den kjøpende virksomhet og leverandør og definerer kravene til elektronisk samhandling og tilhørende katalogkvalitet se Samhandlingsavtalen.

Schematron

Valideringsprogram for sjekk av innholdet i en EHF/UBL strukturert xml fil.

Secure Trusted Asynchronous Reliable Transport (START)

START er en protokoll som ble benyttet i PEPPOL prosjektet.
Protokollen for kommunikasjon fra AksessPunkt til AksessPunkt.

Security Assertion Markup Language (SAML (Tolken)

SAMLer et XML-basert standard for å kommunisere identiteten informasjon mellom organisasjoner. Den primære funksjon av SAML er å gi Internett Single Sign-On (SSO) for organisasjoner som ønsker å sikkert koble til Internett-programmer som finnes både i og utenfor sikkerheten til organisasjonens brannmur.

Selger

Person eller organisasjon som har til oppgave på egne eller andres vegne å slutte en avtale eller kontrakt om overdragelse av et produkt, en vare eller en tjeneste mot et avtalt vederlag til en kjøper

Service Metadata Locator (SML)

Sentralt register for å finne riktig SMP. Finnes en av i verden

In English:
Central register service for registration and locating the SMP location.

Service Metadata Publisher (SMP)

Register som inneholder data om mottakers dokumenttype, profil og aksesspunkt. I Norge kalles SMP'en for ELMA.

In English:
Service for registration of Access Point location. In Norway the SMP is called ELMA.

Simple Object Access Protocol (SOAP)

XML basert protokoll består av:
- en konvolutt, som definerer hva som er i meldingen og hvordan å behandle den
- et sett med regler for koding uttrykke forekomster av program-definerte datatyper
- en konvensjon for å representere prosedyrekall og svar.

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

Enhet under FN som arbeider for standardisering.
https://unece.org/trade/uncefact

Universal business language (UBL)

XML format for forretningsdokumenter som innkjøpsordrer og fakturaer som skal benyttes i EU. UBL er laget av OASIS.

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

UNSPSC er standard klassifiseringskoder brukt for varer og tjenester. Veldig nyttig å benytte kodene i analyse og statistikk og for å beskrive en vare eller tjeneste generisk. Her kan du finne en søkeside for UNSPSC versjon 18

Value added networks (VAN)

Tjenesteoperatør som tilbyr verdiøkende tjenester som konvertering, arkivering m.m.

Verktøykasse for anskaffeler.no (VEFA nå Anskaffelser.dev)

DFØ sin hjelpetjeneste på internett hvor fakturautstedere, mottakere eller deres systemleverandører blant annet kan validere om man har implementert EHF-dokumenter korrekt. Lenke

Web fakturaportal (WFP)

Internett basert tjeneste hvor en fakturautsteder (selger / leverandør) kan lage og sende en faktura til fakturamottakeren (kjøper). Tjenesten antas å være nyttig for små leverandører som ikke har andre tilfredsstillende systemer for utstedelse av korrekt elektronisk faktura. Se oversikt.

Web Services Description Language (WSDL)

WSDL er et XML format for å beskrive nettverkstjenester som et sett av endepunktene som opererer på meldinger som inneholder enten dokument-orientert eller prosedyre-orienterte informasjon.

XML Schema Definition (XSD)

 Spesifikasjon av struktur i et XML-dokument

Oppdatert: 12. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.