Person- og varebiler

Veiledning om hvordan du som innkjøper kan bidra til grønnere transport i egen virksomhet.

Transport tar vanligvis første eller annen plass i klimaregnskapet for offentlige virksomheter. Offentlige ansatte reiser mye: sykebesøk, befaringer, samarbeidsmøter i inn- og utlandet, etc. Kloke valg kan redusere klimabelastningen, og ofte kostnader samtidig. Bruk Bilparkdata til å få oversikt over egen kjøretøypark. Befolkningen legger merke til, og påvirkes av, de valgene som det offentlige tar.

Offentlige virksomheter har derfor et spesielt ansvar for å viser veien: hvor mye de reiser, hvordan de reiser og med hvilke kjøretøy. 

Bildetekst: Halden kommune bytter over til elbiler som de deler med befolkningen utenom arbeidstiden. Mer info om Halden prosjektet. Foto: Odd Olaf Schei.

Lovfestede og nasjonalpolitiske føringer
Hvordan gjør du det?
  • Hent inspirasjon ved å se hva andre har gjort under "eksempler"
  • Få oversikt over kjøretøyparken din ved hjelp av bilparkdata
  • Få oversikten over tilbudet av nullutslippskjøretøy. Bruk gjerne Norsk Elbilforenings "Elbilvelger"
  • Snakk med lokale leverandører om utvalg og service
  • Lag en plan for overgang til nullutslippskjøretøy. Se sjekkliste for elektrifisering av bilparken
Innkjøperens rolle

Innkjøperen skal ikke bare gjennomføre konkurranser og inngå rammeavtaler. Med utgangspunkt i brukernes behov skal hen sikre effektive transportløsninger: å "fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser" jfr. loa §1. Det krever et helhetlig oversyn fra behovskartlegging, valg av transportstrategi til oppfølging av bruk og gevinstrealisering. Et typisk eksempel er elektrifisering av bilparken: det er ikke nok å inngå en avtale som inkluderer elbiler. Man må også sørge for at brukerne er fortrolige med valgene som tas, at laderne er på plass, at riktig bil bestilles og tilpasses hvert behov, at brukerne er motiverte og opplærte, at det finnes egnet verksted, etc. (Mer info under "Hvordan").

Hovedstrategier for grønnere egentransport

Færre fysiske reiser

Koronakrisen har synliggjort at mange (men ikke alle) møter kan gjennomføres på nettet. Det sparer miljø, kostnader, tid og gjør det mulig å trekke inn flere ressurser på kortere varsel. Men det går på bekostning av det sosiale, det fysiske, intensiteten og interaksjonsmulighetene. Så det gjelder å finne en god balanse mellom fysisk og virtuelle møter, og utvikle en egnet organisasjonskultur.

Innenfor flere fagfelter har muligheten for elektronisk overvåkning og -interaksjon redusert behovet for inspeksjoner og befaringer.

Reduser bruk av de ansattes egne biler - sats på kollektivt eller virksomhetens biler

For de som eier privatbiler, lønner det oftest å bruke dem i tjeneste: statens regulativ dekker en del av de faste kostnadene. Men for virksomheten er det oftest billigere med bruk av kollektivt og/eller virksomhetens egne kjøretøy. Spesielt hvis man kan jobbe mens man sitter på tog eller buss. De sparte midlene kan heller brukes på elektrifisering av bilparken eller kjøp av kollektivreiser.

Bytt gradvis til nullutslipps person- og varebiler

Utvalget av nullutslipps person- og varebiler har vokst fort de siste par år. Nå er ladepunkter ofte en utfordring. Men, som planmyndighet, forvalter kommunen flere virkemidler for å løse ladeutfordringen og ekstern finansiering av investeringene er tilgjengelig. Generelt sett er nullutslippsløsninger billigere på lengre sikt. Krav til nullutslipp kommer sannsynligvis fra 2022, så det er like greit å sett i gang.

Del kjøretøyene med befolkningen

Mange offentlige-eide kjøretøy brukes bare i arbeidstid: vurder om de kan deles med befolkningen. Det betyr ikke at kommunen skal leie ut, men at kommunen inngår en fast leieavtale i arbeidstid med leiefirma som kan sørge for utleie til befolkningen utenom arbeidstiden. 

Hvordan du som innkjøper kan fremme grønn egentransport

Kartlegg situasjonen og mulighetene i samarbeid med miljørådgiveren

Han/hun jobber sannsynligvis ellerede med klimaregnskap og -budsjett og tiltak for å redusere virksomhetens klimautslipp. Del data om kjøretøyparken og reiseaktivitet for å utvikle et felles bilde av klimautslippet og forbedringsmuligheter. Utfordringen er å finne de  tiltakene som gir mest klimaeffekt for minst mulig kostnad: heldigvis henger disse often sammen. Bruk gjerne hovedgrepene ovenfor til å stimulere kreativiteten.

For å få bedre tall om reisevirksomheten utover nærmiljøet kan det være lurt å hente et sammendrag av reiseregningene fra lønn- og personal og/eller regnskap, evt. supplert med data fra reisebyrået. Det kan være interesant å sammenligne de to for å avdekke lekkasje (dvs. reisebestillinger utennom reisebyrået).

Det kan være utfordrende å hente inn data om egne kjøretøy: kanskje har en ansvar for å ha oversikt? Eller prøv forsikringsselskapet. DFØs verktøy "kjøretøydata" kan også brukes til å få innsikt i bilparken og estimere effekten av forskjellige utskiftningstaker. Verktøyet er under betatesting. For mer detaljerte analyser av enkelt utskiftninger er effektkalkulatorene for personbiler og for varebiler mer presise og beregner økonomiske effekter. Vegvesenets "Sjekk andres kjøretøy" kan også brukes, men husk at virksomheten kan ha mange underenheter der kjøretøyene er registrerte. 

Sjekk reisepolicyen

Sjekk om dere har en reisepolicy. Er den fullstendig (jfr. DFØs krav). Er den kjent? Følges den opp? Hva sier den om valg av transportmiddel?

Reisepolicyen er toppledelsen overordnet styringssignaler til de ansatte om betingelsene for å reise, men det kan skje at den a) ikke avspeiler de nye digitale alternativene og b) den politiske oppmerksomheten som klimakrisen har nå fått.

Drøft reisepolicyen med miljøansvalig og sjekk at den understøtte virksomhetens klimamål. Hvis dere ikke er fornøyd: ta kontakt med HR for å drøfte hvordan reisepolicyen bør oppdateres for å spare penger og miljøet.

Lag en plan for elektrifisering av bilparken

Flere kommuner er godt på vei mot 100% nullutslippsbilpark, som f.eks. Hamar som eksempel. De erfarer ikke selve kjøpet av elbilene som den store utfordringen, men rammebetingelsene: ladepunkter, ivesterngsbeslutninger, finanisering, innføring av nye rutiner, involvering og opplæring av brukerne. Det krever et godt plan 

Overgang til nullutslipp krever vesentlige investeringer og samarbeid på tvers av virksomheten, med brukerne og evt, med plan- eller byggforvalterne eller andre virksomheter. Utskiftningen må tilpasses den eksistrende bilparken, leasing avtaler og utvikling hos relevante leverandører av biler og vedlikeholdstjenster. Det krever en godt utarbeidet plan med kostnader og klimaeffekt som forankres i ledelsen.

Med utgangspunkt i erfaringene fra bl.a. Hamar og Halden (se Klimakur webinar), har DFØ utviklet en sjekkliste for prosjektlederen (dvs. innkjøperen i mange tilfeller).

Tilskuddsordninger og grønne låneordninger
Oppdatert: 20. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord