Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Valg av konkurransestrategi - OPS

Konkurransestrategien skal definere økonomiske rammer, framdrift og avdekke risikoforhold. Den skal løfte opp andre viktige momenter du må ta hensyn til tidlig i anskaffelsesprosessen. Strategien bør definere prosjektgruppens deltakere og deres ulike roller.

Konkurransestrategi er en plan for hvordan du som oppdragsgiver skal gjennomføre innkjøpet for å dekke ditt behov. Strategien skal ligge til grunn for konkurransegrunnlaget.

Konkurransestrategien for prosjektet skal utarbeides når du har:

  • Satt et mål for anskaffelsen
  • Kartlagt markedsinteressen for prosjektet
  • Fått innspill om hvordan prosjektet kan struktureres på en best mulig måte

Innholdet i en konkurransestrategi

En konkurransestrategi for et OPS-prosjekt krever spisskompetanse både på juridiske- og finansielle problemstillinger. Ofte vil den offentlige oppdragsgiveren ha behov for å knytte til seg eksterne rådgivere for å utrede punktene under.

Prosjektets rammer

Se steg 3: "Mål og rammebetingelser" i venstremenyen.

Prosjektets deltakere og deres roller i prosjektet

Se steg 4: "Prosjektorganisering" i venstremenyen.

Justeringer i gjennomføringsmodell (vurdere innspill fra markedet)

 • Bør prosjektet justeres slik at det framstår mer attraktivt i markedet?
 • Bør gjennomføringsmodell endres?
 • Skal du benytte en standard OPS-kontrakt, eller kan det være aktuelt å gjøre justeringer?

Analyse av risiko

I fasen "Er prosjektet egnet for OPS" ble det foretatt en initiell risikoanalyse. Denne må revideres nå, og oppdateres med eventuelt nye elementer.

Riktige insentiver for oppfyllelse av kontrakten får du ved å avlaste offentllig sektor for risiko den ikke kan eller bør håndtere selv. Dette gir optimal fordeling av risiko.

Følgende risikoelementer ved kontrakten må gjennomgås og fordeles:

  • Politisk risiko
  • Juridisk risiko
  • Teknisk risiko knyttet til bygging og drift: Løsninger, mengder, prosjektstyring og logistikk
  • Planleggingsrisiko
  • Økonomisk risiko
  • Kommersiell risiko (brukerbetaling)

Juridiske avklaringer

 • Vurderinger knyttet til skatt og avgift (Merverdiavgift (MVA) for kommuner og fylkeskommuner OPS.)
 • Avklaringer med tanke på lov og forskrift for offentlige anskaffelser (LOA/FOA) - Er det spesielle elementer som kan utfordre etterlevelse av LOA/FOA?
 • Valg av prosedyre, kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier. Tildelingskriteriene må utformes i samråd med brukerne og være i samsvar med målene for anskaffelsen.

Kommersielle og kontraktuelle avklaringer

 • Valg av anskaffelsesprosedyre:
  • Er det behov for konkurransepreget dialog på grunn av kompleksiteten i prosjektet?
  • Vil konkurranse med forhandling være best egnet?
  • Gjør en konkret vurdering av hvert tilfelle om hvilke anskaffelsesprosedyrer det er lov til å velge, og velg deretter ut fra ulike strategiske hensyn i dette konkrete prosjektet.
 • Leverandørbetaling: For å gjøre det mer interessant for leverandører å levere tilbud, kan du vurdere å tilby en godtgjørelse for deltakelsen i konkurransen.
 • Utforming av kontrakt: En OPS-kontrakt skal regulere helt andre leveranser enn tradisjonelle totalentreprisekontrakter. Samarbeidskontrakter generelt og OPS-kontrakter spesielt må derfor utformes på helt andre måter enn kontrakter som benyttes ved gjennomføring i tradisjonell regi.
 • Bonus/malusordninger: Hvordan skal måloppnåelse honoreres? Hvilke sanksjonssystemer bør innarbeides?

Finansielle avklaringer

 • Kostnadsoverslag og utkast til finansiell modell for prosjektet: For å få et realistisk bilde av prosjektets kostnadsomfang før anskaffelsen, bør det lages en overordnet finansiell modell for prosjektet.
  • Modellen skal ta hensyn til investeringselementet, kostnadene for finansiering, samt drift og vedlikehold av prosjektet (det vil si LCC – livssykluskostnadene), og gi en indikasjon på den årlige leieprisen oppdragsgiver må betale.
  • I tillegg kan en modell indikere resultatet av forskjellige scenarier. Dette er kun et grovt estimat, men den samme modellen blir brukt videre i prosjektet, og vil da oppdateres med leverandørens estimater og forutsetninger. En finansiell modell må tilpasses det enkelte prosjekt på samme måte som øvrige elementer i OPS-prosjektet.
 • Neddiskontering: Neddiskonteringsrenten i den finansielle modellen har en stor påvirkning på resultatet. Denne bør derfor drøftes og synliggjøres.
 • Finansiering: Vet vi noe om hvor lett prosjektet er å finansiere i markedet og til hvilken rente? Dyrere privat finansiering bør oppveies av andre positive effekter i en helhetlig vurdering av OPS.

Tilbakeføringsklausuler?

Er det behov for bestemmelser som sikrer at den offentlige oppdragsgiver blir eier av bygget eller anlegget etter en bestemt tidsperiode?

De ytre betingelsene for OPS-kontrakten

  • Avtaleperiodens varighet (kontraktlengde).
  • Økonomiske betingelser når avtalen er ferdig (termineringsverdi av kontrakten).

De ytre betingelsene for OPS-kontrakten.

Overordnet tidsplan for anskaffelsen

 • Definerer prosjektets deltakere og deres roller. Her lager du kommunikasjonsplan.
  • Hvordan skal prosjektet kommunisere og informere øvrige berørte parter internt hos oppdragsgiver?
  • Skal det utarbeides rutiner for faste rapporteringsmøter med for eksempel styringsgruppe og politikere?
Oppdatert: 30. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.